10 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

10 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

teemmüllerin, pek adi tefe'üllerin tesirinden kurtulmak mümkün olmadığına İngiliz milleti bir burhandır. Rical-i devletde sari olan bu i'tikad sebebiyle müşkilat çıkıyor. "İngilizler, Fransızlarla şimdilik her ne kadar dost ise de, bu dostluk! kıyamate kadar gitmez. İki devlet arasında bir gün muharebe açılır ise, bu tünelin zabtıyla, İngilize duçar-ı istila olabilir." kaziyesi varid-i hatır oluyor. İngiltere'nin istila ve hucumlardan şimdiye kadar kurtulması bir adada bulunmasından ve adanın deniz taraflarına yaklaşması mümkün olamayacak bir suret ve derecede istihkam ve kal'alarla tarsin ve tahkim olunmasındandır. Metin ve cesim bir donanmada bu kuvveti bir kat daha tezyid ve teksir etmekle, İngiltere şimdiye kadar en cesur zevatın en mütemerrid akvamın hucum ve tazyikinden azade kalmıştır. Manş Denizi olmasa, yahut Manş Denizi'nin altından bir tünel ile İngiltere'ye geçmek müyesser olunca, İngiltere'de birbirine hudud olan düvel-i saire arazisi şekline girmiş olacakdır. Lakin düşmana karşı tüneli bir anda berhava idecek münasib bir dinamit depoyu, bir elektrik bataryası vaz' olunacağı tabi'i ise de, bunun fena bir zamanda ateşlenmesi veyahut düşman ilan-ı harb itmezden evvel **** hucumda tüneli zabt etmek ciheti ve sair suretleri müzakere ve mubahaseye konmuştur. Bunların hepsine cevab verilmiş ve az çok eyi fena birer kulp takılmıştır. Lakin İngilizlerin rical-i siyasiyesine kadar sari olan i'tikadat-ı batılanın tesirat-ı ma'neviyesine cevab ve kanaat bulunmuyor. Bu i'tikad: ("Her ne vakit İngiltere'ya karadan geçmek mümkün olur ise, İngiltere zabt ve İstila olunacakdır.") Manş Denizi'ni kurudub, karadan İngiltere'ya geçmek mevzubahis degildir. Bir tünel inşası teklif olunmakdadır. Bu tünelde (Tayms) Nehri'nin [Thames] bir tarafından öbür tarafına geçen tünelin başka bir nev'idir. Bu tünel sayesinde Manş'ın daimi dalgalarından, deniz tutmalarından, deniz sathında her gün, her vakit hükümferma olan furtuna ve felaketlerden halk kurtulmuş olacak ise de, bu tünel karadan geçmek kabilinden İngiltere'nin zabtına bir tefe'ül-ü ma'nevi ad idilir. İşte asıl mani' ve müşkilat, i'tikadat-ı batılamız buradadır. Mahaza himmet ve ciddiyet, tefe'ül ve softalara kavak atdırır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ SON TELGRAFLAR Belgrad 27 Sırbistan kabinesinin şu sırada tebdile uğraması, Sırbistan dahilindeki partizanları şiddetle galeyana getirmiş ve birçok kıyl ü kale mucib olmağla beraber partizan gazeteleri sosyalist ve mekatib-i aliye talebelerini ihtilale teşvik iderek, Kral aleyhine baridane sözler yazmakda bulumuş olduklarından, Samu Oprava (?) gazetesiyle, Pravda gazetesi sed idilerek, taht-ı teftişe alınmışlardır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bükreş 27 Prens içün muvakkaten Bulgaristan'la kararlaştırılmış olan gümrük ve ticaret mukavelatının ilerü senelere dahi şumulü olmak yeneden ticaret ve gümrük muahedeleri akd edilmek üzere Kanun-u Sani ibtidasında lazım gelen memurların Bulgaristan'dan Bükreş'e gelecekleri mevsuken haber alınmıştır. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Bükreş 27 Bulgaristan şimendifer hatlarının Mezdar şu'besi, Vidin'e kadar temdid idülür edilmez, Vidin'den Kalfat'a kadar Tuna üzerine bir demir köprü inşa idilerek Kalfat'da Romanya

Bu sayıdan diğer sayfalar: