11 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

11 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

intibahına vaz' olunan beyanname-i umumi: "Emr-i Şer'i ve Kanuni" Yıldız Sarayı'nın verdigi te'minata rağmen Abdülhamid Sani'nin hastalığı "maraz-ı mevti"dir. Kitab-ı şer'iye, maraz-ı mevti şöyle ta'rif idiyor: Mevti intac eden her bir maraz udaledir. Ol afat ki, bela-yı inkıtayı devamla, mübtelasının hulul itmezden evvel mevtini mucib ola." İşte bu maraz-ı mevte mübtela olanlardan, emr-i şer'i ve kanuni ile emlak ve emval ve eşya-yı şahsiyelerinin sülüsünden ma'adasını bir kimseye ferağ etmek, hibe ve vasi'yet eylemek hakkı nez' olunuyor. Bu emr-i şer'i ve kanuni, bugün maraz-ı mevtinde bulunan Abdülhamid'e tatbik edilmeyince tabi'idir ki, mesele bir iki varisden milyonlarca halka, bir iki evden, bir koca saltanata intikal ider. Esbabı her ne olursa olsun, bugün dünyaca malum olduğu üzere Devlet-i Aliye, Abdülhamid Sani'nin şahsından ibarettir. O halde vesayet ve vasi'yete ve birkaç dükkanla birkaç parça eşyayı ferağ ve hibeye hakkı olmayan bir marizde, koca bir saltanatın menba'-ı hayatından bir kısmını ihsan olarak birisine vermek, bütün milletlerin ümitgahı olan istikbali imtiyaz namıyla şuna buna ihsan eylemek hakkı var mıdır? Bu kadar. İşte şeri'at! İşte kanun! Şübhe yok ki, böyle bir imtiyaz-ı tahrib, bize ba'is-i hicab olacak bu hakk-ı tasarruf, bir marizde degil, dünyanın hiçbir hükümdarında mevcud olamaz. Şu kadar var ki, hükümdar-ı la-hak bugünki maraz-ı mevti yevm-i tahlis ad ettigimiz ati-i karibde iki aydan beri bahş ettigi imtiyazatı kabul itmemek, red eylemek hakkını bize kamilen veriyor. İşte millet-i Osmaniye şer'i ve kanunun verdigi karib olan atide tamamıyla muhafaza iyleyecekdir. Binaenaleyh ilerüde kıyl ü kale ve hiçbir türlü davaya sebebiyet vermemek içün şimdeden ihtar ve ilan ideriz ki, millet-i Osmaniye şer'i ve kanuna mugayyir olarak Abdülhamid Sani'nin maraz-ı mevtinde verdigi müsa'adat ve imtiyazatın hiçbirini kabul itmeyecekdir. Osmanlı Terakki ve İttihad Cemiyeti ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Resul haydudu kuvvetini göstermek içün yakub yıkmağa, kesüb asmağa başladığı cihetle, şaki-yi merkum üzerine hücum edilmek artık karargir olduğu, Avrupa gazetelerinde maatteessüf mütala'a olunmuştur. (El Harar) isminde eşrafdan ve fakat Portekiz himayesinde bulunan Arab Tanca'da yeni Paşa'ya arz-ı sadakat içün gettiginden herif Resul'ün adamları tarafından yakalanmış kafası kesilmiş Zant'a götürülmüştür. Bu idamın birçok tazminat davasına esas olacağını Avrupa gazeteleri ber vech-i pişin yazıyorlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Acemistan Kanun-i Esasisi ber vechi ati hülasa olunur: Meclis-i Meb'usan 162 a'zadan mürekkeb olacak ve hin-i hacetde meb'usların mikdarı 200 kişiye iblağ idilecekdir. Meb'usların cünha ve cinayet davaları, Meclis-i Meb'usan'a aiddir. Bilcümle kavanin, büdceye aid kaffe-i mesail, hükumetim maliyeye aid kaffe-i teklifatı Meclis-i Meb'usan'ın tasdikine arz olunacakdır. Bu Millet Meclisinin tasdikinden geçmedikçe, haricden hiçbir kumpanya Acemistan dahilinde yol ve demir yol inşasını der'uhde içün te'sis idemez.

Bu sayıdan diğer sayfalar: