24 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1

24 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tebrik İyd-i Said-i Adha'yı Tebrik Eyleriz "MÜTALAAT-I SİYASİYE" "Bir Terk-i Silah Kongresi Daha" Vaktiyle birinci def'a Rusya tarafından teklif ve küşad edilmiş olan (Lahey)de, bu def'a Japonya tarafından bir "Bir terk-i silah kongresi" akdine teşebbüs idilecegi ve buna muvaffak olunamayacağı malum olsa bile, "terk-i silah" tarafdarlarıyla aksi fikir ve meslekde bulunanlar meydana çıkacağı mütala'asıyla, bunun faidesinden bahs olunur. Bu havadis bize Japonya'nın tekrar muharebeye teşebbüs idecegini ilan etmiş oluyor. "Terk-i silah" teklif edenlerin hesabına daima faidelidir. Münasebat-ı düveliye daimi, rekabet-i milliye baki kaldıkça, "terk-i silah" dünyanın sonuna kadar kabul olamayacağı meydanda olduğu gibi, bir devletin diğerine tehdidini ika'a vesile olmak üzere, bu asırda terk-i silah kongresi moda çıktı. Halbuki ezmine-i kadimeden beri, galib bir ordu veya fırka mağlub ve mahsur bir kuvve-i askeriyeye ilk teklifi, terk-i silah olduğu gibi, bir çete bir kervanı tevkif, veyahut birkaç ferdi soymak içün teklifi terk-i silahdan ibaret olduğu halde, bunu zaman-ı hükumetlere ta'mim ve ordulara teşmil etmiş oluyor. Japonya "terk-i silah" kongresinden evvel alelacele muharebeye hazırlandığı malum ve aşikar olmasına binaen, bunun tahtında ne gibi bir politika müstetir olduğuna intizar tabi'idir. "Terk-i silah" insaniyet nokta-i nazarından en ziyade şayan-ı sitayiş olduğunı teslim ve tasdik ile beraber, mevcudiyeti şübhe ve tehlikede bulunanların, fena silahını terk ile daha mükemmelini tedarike şitaban olması, bekasını te'min etmek isteyenlerin vazifesi olmalıdır. Hatta yeni silahların tesir ve mükemmeliyetinden bittecrübe emin olmazdan evvel, eski püskü silahların bile bırakılması kaide-i ihtiyata muvafık degildir. Devletlerde "terk-i silah" kuvvetsizler içün beyaz bayrak çekmenin muakddimesi, efradda ise diri teslim olmağa ve her türlü! şeraiti kabule rıza göstermege alamet ve açıkdan ita'atdir. Halbuki haydudların şerrinden emin olmak, eyi fena silaha mütevakkıfdır! Metin dişli kaplanlar, sivri tırnaklı ayular, vahşi ve yırtıcı sırtlanlar, semi katil yılanların ateşli silahlara ihtiyac derkar olduğu mertebede eski küflü baltaları bile muhafaza etmek lüzumu aşikardır. Herkesi dinle, yine bildiginden şaşma!

Bu sayıdan diğer sayfalar: