29 Ocak 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2

29 Ocak 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonya kesdirme tarafını ihtiyar ider ise, geçen muharebedeki zayiatını kısmen olsun hak ider. Bak " Hükm galibindir! " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ BULGARİSTAN HAVADİSİ Geçen pazar güni Bulgaristan'ın her tarafında hükumet-i hazıra aleyhine mitingler yapılacağı ilan edilmiş idi. Bundan haber alan hükumet, vaktiyle lazım gelen tedabiri ittihaz eylemiş ve miting yapılmasından ahaliyi men' eylemiştir. Bu kabilden olarak, şerimizde dahi icrası mukarrer olan mitinge, hükumet müsa'ade eylememiş ve daha Pazar gicesinden ictima'a mübaşeret eden sosyalistleri dağıtmışlar ise de, meydanda şiddetli bir arbede zuhur iderek, sosyalistler hükumet-i hazıra tarafdaranına teşhir-i silah eylemişler, birkaç kişiyi yaralamışlardır. Pazar güni şehrin derununda ictima' mahallerinde tecemmu'a başlamış olan sosyalistler ile, hükumet-i hazıraya karşı olan firkat-ı muhalifin efradı, polis tarafından dağıtdırılub, asayiş-i belde te'min edilmiş ve hiçbir mahalde tasver idilen mitingler icra idilememiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Almanya İmparatoru'nun veladetlerine tesadüf eden geçen pazar güni, şehrimizde olduğu gibi bütün Bulgaristan dahilinde bulunan Almanya konsoloshanelerinde, izhar-ı şadmani edilmiş ve umum devletler konsolosları bayraklarını keşide eylemişlerdir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mah-ı carinin onuncu güni Petersburg'da bulunan Bulgaristan Hariciye Ministırı Gospodin Doktor İstançef ile Madamasına, Çariçe Marya Todorofna tarafından elveda' olarak bir ziyafet keşide edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusçuk Bankası'ndan i'ta idildigi şübhe edilmeyen masnu' birkaç çek, Sultanof nam-ı müstearıyla, Bulgaristan'dan Paris'e getmiş olan bir şahıs tarafından bu çeklerin yekunu olan 670.000 frank Paris Bankası'ndan ahz edilmiş ve merkum taharri idilmikde bulunmuş olduğu istihbar edilmiştir. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İyd-i Said-i Adha'nın ikinci Cum'airtesi gicesi, şehrimiz etfal-i ******* menfa'atine verilecek tiyatronun beda olunması zamanına intizaren tiyatro yakınlarında memerr-i am olan (Aleksandır) Bulvarı'nda girdigim gazinodan iki refikimle çıkacağım esnada, gögsüme kuvvetli bir el yapışmış ve müreakiben diğer eldeki bastonla dehşetli sopalar indirilmege başlanmıştı. Aynı zamanda mütecasir (Makedonya için fena yazan sen misin) kelimelerini ilave ve tehdidat da muttasıl devam idiyordu. Her ne kadar bu iblisden tahlis-i giribana gayret etmiş isem de, o kuvvetli pençenin taht-ı tesirinden kurtulmak gayrı kabil bir derecede bulunuyordu. Gazetemize Makedonya hakkında bugüne kadar hiçbir şey yazılmadığını, yazılmak da arzu edilmedigini? söyledigim anda, mütecasir biraz tevakkuf etti. Ve bu fırsatdan bil'istifade, yakayı kurtarır kurtarmaz sekiz on sopalının koşuşmağa başlaması üzerine, adımlarımı biraz daha sür'atlice atarak tiyatro binasına girmiş ve tahlisime muvaffak olmuştum. (Biz Makedonya hakkında bir şey yazmadık ve yazmayacağız) cümlesi üzerine mütecasirin tevakkufu, alınan malumat ve tahkikat-ı hususiyemiz bize meselenin hakikatini tamamen anlatdı. Avrupa, Rusya ve Mısır'da neşr olunan bilcümle Ermeni matbuatının daima İslamiyet ve bilhassa Türkler aleyhinde idare-i kelam ettikleri ve Rusya'da olduğu gibi her yerde Türklerin mahvına çalıştıkları inkar olunmaz bir hakikatdir. Bunlar meyanında Paris'de münteşir Türk düşmanı (Merkür) nam Ermeni mecmuasının bir nüshasında, Türkler hakkında yaz-

Bu sayıdan diğer sayfalar: