5 Mart 1907 Tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3

5 Mart 1907 tarihli Ahali (Filibe) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAVADİS-İ HARİCİYE (Koriyera İtalya) [Corriere İtalia] gazetesi Papa'nın sarayı olan (Vatikan) ile Fransa hükumeti arasında kilisa evkaf meselesinden dolayı kat'-ı muhaberat edilmiş olduğunı tasdiken bir makale yazıyor. Muhaberatın inkıta'ını anladık. Ne olacak görmek isteriz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İsviçre saat fabrikacıları, İngiltere'nin zarif altun saat kapaklarına tamga urmasına i'tiraz etmekde, Bu meseleye dair İsviçre ve İngiltere hükumetleri arasında muhaberat cereyan etmekde idi. Bu babda muhaberatda munkatı' olmuş olduğu, İsviçrelilerin Londra'dan çekdikleri telgraflardan münfehim olmakdadır. Bu kat'-ı muhabere 180 milyon franklık bir iştir! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris'de iki karının istishal-i şehadetname iderek, Paris'de arabacılığa başladıkları esnada, bir şahs-ı mechul, karının süvar olduğu arabanın kayışlarını kesüb savuştuğı, mamafih karının bizzat kayışları ta'mir ile yoluna devama muvaffak olduğu, Paris'de devran eden küçük havadislerdendir. Her yere, her şeye burunlarını sokmuş olan karılara, erkek arabacılar kayış çekmek istiyorlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Belçika'da polis hizmetinde istihdam olunan karı polislerin, erkek polislerden daha yaman ve daha ciddi iş gördükleri mervidir. Posta, telgraf ve kitabetleri işgal etmekde olan karıların, bir gün polis nezaretini de istila idecekleri ihtimali ziyadeleşiyor. Zaten Avrupa'da taş kırmak ve sair işlerde kullanılmak hizmetlerinden ma'ada işlerde karılar daha az maaşla, daha temiz ve eyi iş gördüklerinden heman her şeyde rekabet ve takaddüm idiyorlar. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Moskof hükumetinin her türlü tedabirine ve her güna tekziblerine rağmen, yeni (Duma) intihablarında ekseriyet teşkil eden fırkanın, hükumeti düşürecekleri muhalif gazetelerinin cümle-i müdde'asındandır. Biz bunu çok daha evvel söyledik, yazdık. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hanya'dan çekilen bir telgrafnameye göre Fransız Miralayı (Dolaro)nun, Girit'de Asakir-i Beynelmilel Kumandanlığı'na geldigi beyan olunmakdadır. Devletler Müslümanların zararına olarak Giritlilerin yeni kanun-u esasisini tasvib ve tasdik itmelerine nazaran bu havadis pek küçükdür. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rusya telgraf acenteleri Odessa sokaklarında hücumlar hitam bulmuş olduğunı, mekteblerde derslere başlandığını, borsa açıldığını ilan idiyor. 200 talebe "Moskof İttihadı" şirketine dahil olmuştur. Yine bir karışıklıkdan korkulduğundan, bütün ecnebi konsoloshaneleri asker ile himaye ve muhafaza olunmakda olduğunı, yine bu telgrafın cümle-i beyanatındandır. 180 ihtilalci (Rus Ahalisi) namında bir çeteye iltihak ettikleri ve revolverler ile müsellah bulunduğı aynı telgrafın cümle-i mündericatındandır. İşte başıbozuk çeteleri bunlardır. Günden güne mikdarları gibi, tahribatı da artıyor. Birkaç hafta daha sabır! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ İtalya rical-i hükumeti (Lahey)de (Terk-i Silah) Kongresi'nin akd ve müzakeresine muhalefet itmeyeceklerini gazetecilere beyan etmişlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: