27 Kasım 1954 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 33

27 Kasım 1954 tarihli Akis Dergisi Sayfa 33
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

(Brz),) KUBALA (Isp) gibi tasnife girememişleri erdi tasnifte, bırıncıden onuncu- ya kadar numara alan — futbolcuların mensup oldukları memleketlere — göre yapılan sıralamada, Macaristan 37 pu- van, Yugoslavya 42 puvan, Brezilya 43 puvan, Uruguay 45 puvan, Almanya 52 puvan almışlardır. Bunlardan hepsi 10 mevkide tasnife girmişlerdir. oyuncular «Panaroma» mecmuasının bu bey- nelmilel anketi, dört Türk futbolcusu- n da; Dünya futbol klasmanında yer alabılecek kıymet ve ehliyete lâyık gö- rüldüğünü bildirmektedir. Milli kaleci- miz Turgay kaleciler içinde 3 ncülü- ğü, keza Fenerbaçenın genç kalecisi ükrü sağhaflar içinde An- nculuğu ve niha- et Lefter soliçler içinde 9 - nculuğu kazanmışlardır. Yeni Veçhe M üsbet icraatla dolu bir mesâiden sonra B.T. Genel Müdürlüğü ile uhur eden fikir ihtilâfları yüzünden, vazifesinden affını istiyen sabık fede- m ve üyelerinin istifası ve üyelerının, ni ; nun da, başlanılan işleri yürütebilecek- leri tezini müdafaa etmiştik. DDünya kupası maçlarında Almanyaya karşı uğ- radığımız hezimet ve bir müddet sonra bizim yine de sarsmamıştı. Çünkü daha futbol sezonu- nun hemen başında böyle beynelmilel müsabakalar için hazırlıklı olmadığımı- zı kabul ediyor, futbol federasyonumuz- da eline alacağı bir sihirli değnekle ve bir sihirbaz marifeti ile takımı bir hafta hazırlayıvermesinin imkânsızlığı- Üstelik rakiplerimizin kabul — ediyorduk. a zuhur eden hâdiseler ve bilhassa, memleketi- mizde en çok Trağbete mazhar olmuş futbolumuzun, büyük bir lâkaydi için- de yürütüldüğünü görmekle ne yalan söyliyelim şimdi endişelenmeye başla- mış bulunuyoruz. Hâlen Futbol Fede- bulunan Ulvi Yenal kabul ye itiraf etmeli ki bu geniş bilgisi ile bir otorıtedır Ancak hemen ilâve et- i ki, bütün bu şahıslar, asla vazife- icabı memleketin yüksek mevkile- işlerimizi yüzüstü bırakmaktadır. Halbuki futbolun henüz alfabesinde bulunduğumuz bir vakıadır ve yapıla- AKİS, 27 KASIM 1954 SPOR Macar futbolu ve seyircilerimiz İ stanbul futbol severleri bu hafta özledikleri — futbola avuşmanın zevkini tatmaktadırlar Yağmura, rüzgâra v amura rağmen Macar Lig lideri Vöröş Lobogo hakiki Ma- car futbolundan güzel bir numune göstermektedir. Futbol meraklıları- ötedenberi tanın Vörös Lobogo takımı evvelce de Hungaria, mları al- anda sahalarımızda alkış toplamış bir takımdır. ve hâlen Macaristan lig lideri ve geçen senenin şampi- yonudur. Macar futbolunun bu sıra- lardaki geniş propagandasından ma- ada — kadroda bulunan oyuncuların hepsinin Macar Milli takımında yer takımın gördüğü rağbette diğer baş- ka sebepler de mevcuttur. Bir kere Türk futbolu, bilhassa kuruluş — senelerinden sonra Macar futbolunun tesiri altında çok kalmış- tır. - Takımlar yeni y Şi yan seyirciler, temaşası zevkli, götüren bu — süslü ve futboluna karşılık daha gollü Macar futbolunu kısa zamanda benimsemişlerdir. Macar oyun tarzı- nı tatbik eden takımlarımızdan Fe- nerbahçe bu sistemde başarı göste- rip şampiyonluklar kazanır ve ecne- bi takımları, Macarları bile alt eder- ken halkımız Macar oyununu büs- Fe bahçe böylelikle Macar futbolunun cak namütenahi işimiz vardır. Şu halde memleket futbolunun, bu işlerden gün» diki federasyon kadar anlıyan fakat on- lardan daha çok dinamizm gösterecek şahıslara ihtiyacı olduğunu kabul etmek mecburıyetındeyız Dâva mahkemeye çıkmış hâkim karar vermek üzere celseyi yalan bir tarihe bırakmıştır. mler üzerinde şahsiyata kaçma- dan dâvayı halledemedıgımız takdirde, dü efkârı umumiyeti önünde, mağ- lübiyetten mağlübiyete mahküm olma- mız mukadderdir. Otomobil Pilotluktan yarışçılığa 1950 yılında Londrada intişar eden DAİLY EXPRESS gazetesinin tertıp i 1600 kilometrelik otomobi sinde, Shcila Vean Damm adlı genç İn- giliz kızı.. , müsabakanın kadınlar arası Tevfik ÜNSİ sevilmesinde büyük bir rol oynamış- tır. İstanbula gelen diğer memleket- ere mensup takımlar, çeşidi oyun tarzları ve sistemleri ile, Macar fut- bolu kadar sükse — yapmamışlardır. Uzaklara gitmeğe pek lüzum yok, harpten sonra bütün dünyanın her tarafından memleketimize gelen en kıymetli takımlar arasında en fazla beğenilenler Macar Ujpest ve Bre- zilyanın Desportes takımları tur. Brezilya takımı Macarla zire yapan artistik futbolu ile Ujpest' in şöhretine yaklaşmıştır. Diğ taraftan Macar futbolu- na seyircilerimizin alâkasında, car antrenörlerin dahli çok olmuştur. Esasen Macarlar dünyanın antrenörleri olarak kabul edılmekte— dir. Bu hafta seyrettiğimiz Macar ta- lamında senelerce alkış toplamış yıldızlarından b irçoğu antre— takımlarında antrenörlük etmişlerdir. Macar Milli takımının mukadderatı- nı elinde bulunduran Sebes dahi Hungaria'nın en iyi oyuncularından biri idi. Memleketimizde Macar an- trenörlerinden çok istifade etmiş, Macar antrenörler Türk futbolunun ilerlemesinde büyük rol oynarlar— ken, hem kendi şahıslan, hem futbolu hakkında takdırler toplamışlardır. tün bunlara Macar futbolu- nun yıldızları a sebebini tam olarak anlamış oluruz. Macar futbolu da hakikaten lâyıktır. bu sevgiye üçüncülüğünü kazanmakla nazarları birdenbire üzerinde toplamışa. Bugü beynelmılel oto mobıl rallilerinde bir yarışlarında muvaffakiyete — ulaşacağım — hiç aklına getirmemişti. eşakkatli bir spor olan otomobil rallisindeki başarısı pılollugundan ileri gelmektedir. iyi bir pilot olarak tanınmıştır. Bu gün ise iyi bir otomobil şoförü olmuştur. Miss Van Damm İkinci cihan har- binde, İngiliz hava kuvvetlerinin yar- dımcı kollarında şöför olarak çalışmış- tır. Haftada 2000 kilometreyi — bulan uzun yolculuklarda, vazıfesını bıraz da rışmda kadınlar arasındaki üçüncülüğün 33

Bu sayıdan diğer sayfalar: