1 Ocak 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

1 Ocak 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a) Cerrah yaralıların gitmelidir? b) Yoksa yaralıyımı cerraha ulaş- dırmak lâzımdır? Bu iki sual hâlâ münakaşa konusu- ayağına mı hallerde yaralının . Za e savaşan bırlıklerm gerisinde büyük cerrahi merkezler ku- muş bulunacağından, buralarda mo- dern tekniğin gerektırdıgı bütün mal- zeme de temin edileceğinden, yaralıla- rın ileri hatlardan suratle buralara tah- bilir ve bu iş için de uçaklar ve heli- kullanılır. — Yaralıların ileri i hazır- lanmaları da lâzımdır: antibiyotikler ya- pılacak, hibernasyon tatbik edilecektir... masları ve münasebetleri vardır. Bu merkezlerin idare komitesi eleman- larının herbiri o meseleler uzerınde başarılar kazanmış en önemli adamlarıdır. Bunların tayini falanın falanı olduğu için değil: akrabalık, yakınlık sadakat ve bağlılık ölçüleri- ne göre de değil; sadece İiyakatleri- ne ve değerlerine ve bılgı sahasında edindikleri şöhretlere — göre yapılır. Etek öpme ve yalama epidemisine yakalanmışların buralarda — yerleri yokt ştırma merkezlerinin Ödevle- Tİ şunlardır Tıbbi konularda devle- te önderlik etmek, sosyal önemi olan konularda ve acele durumlarda bü- tün memleketi aydınlatmak, üniver- Merini desteklemek, başka memle- ketlerden ve başka enstitülerden ge- len yenilikleri toplamak, sıralamak, yurdun başka araştırma — ünitelerine aymak, bu surede araştırma mer- kezleri arasındaki koerelasyonu sağ- lamak.. Bütün bu işleri milli araştırma merkezi bir çok yollardan başarma- ğa çalışır. Üniversitede çalışan araş- tırıcılara tahsisat verir, üniversiteler dışmdakı araştırıcılara maddi yardım yap,; Büyük araştırıcıların çevre- sınde “ekinler teşkil eder. Bunları des- tekler. Yüksek ihtisası gerektiren ko- nuların etüdü için özel laboratuvar- lar kurar. üniversite bütçesinin kaldıramıyacağı masrafları gerektıren en fazla ve pahalı materyali icap et- tiren konuların etüdü için yardımlar yapar. Milli araştırma merkezi genç a- raştırıcılar için burslar verebilir. Bu bursların süresi bir kaç yıl da olabi- 20 Anten şirürjikallere muhalif olan- lar bu işlerin ileri hatlarda anten şirür- jikaller olmadan da yapılabileceğini söylemektedirler. A: şirürjikallere tarafdar olanlar ise, savaş alanının en ileri kısımlarında, yaralının düşüp kal- dıkları yerlerde, yaralı yuvalarında bi- le onları tedavi etmek ve ameliyat yap- mak imkânı okluğunu ileri sürmekte ve bilhassa cerrahın buralarda vaş hattından uzaklara taşınarak esaslı bir hastahanede ameliyat ve tedavi edil- mesinin arzuya değer okluğu muhak- kaktır. Fakat bu istek, henüz deneyle- ri yapılan böyle bir sıhhiye teşekkülü- nün kaldırılmasını — gerektirmez. Ancak antende çalışan operatörlerin sadece al- dıkları direktiflere göre hareket etme- c tarafa bırakarak küçük cerrahi işleri ba- şarmaları lâzımdır. Kıta tabipleri yalnız başlarına yaralıların tedavilerini yamazlar. Yetkileri de sınırlıdır. onların yükünü azaltacak, çalışmalar ve- rimli olacak, işler yolunda gidecektir. Eğer hibernasyon harp cerrahisin- lir. Fakat bunlar deneme dönemin- de olan bir araştırıcı için yeter bir destek olsa bile biraz ilerlemiş, kabi- liyetini isbat etmiş olanlar için kâfi bir yaşama emniyeti sağlamazlar. Onların ömürleri boyunca himaye edilmeleri lâzımdır. — Araştırma ens- titülerine alınacaklar üniversitelerden genç elemanlar arasından seçilecek- tir. Dışardan gelenlere de açık kapı bırakmak lâzımdır. Üniversiteden ge- len bir kimse iyi bir araştırıcı olma- dığı halde dışardan alınanların daha muvaffak oldukları da vakidir. Bu ayrı bir kabılıyettır Araştırmada mu- a ve uzun yıllardan ir. Bu işlerde başarı gösteremiyenlere de hemen başka bir iş aramalarını söylemek ve daha elve rişli olanlara yol açmak lâzımdır. Bir memleketin bütün yarınını ve gelece- ğini ilgilendiren, onun yaşama ve yükselme imkânlarım tayin eden böy— le önemli bir konuda müsamaha caiz değildir. Akşam yemeğinden sonra, beyin kanun mideye yolladığı sırada, ra rinde göğüslerine — ilişdirenler bura- larda yer bulamamalıdırlar. Bu mem- leketin başarılı insanlara ihtiyacı var- dır, bacı baba leylek gibi harabele- rin bacasında gaga takırdatanlara de- ğil... TIP Cerrahi faaliyetle Bir de alttakine sorun de umulanları ve kendinden beklenen- rürjikal hafif olmalı, re ayarlanmalıdır. Bu küçük cerrahi te- şekkülün sabit bir hastahane malzeme- sile agır hareket eder bir bale getiril- mesi hiç bir zaman düşünülmemelidir. Kanaatimizce, anten şirürjikal üzerinde durulması, muhafaza edilmesi ve ken- disinden faydalanılması lüzumlu bir sıh- hiye birliğidir. Bu birlik sayesinde Fran- sızlar Hindiçini de yaptıkları savaşlarda bir çok insan hayatı kurtarmağa muvaf- fak olmuşlardır. Yalnız bu birliğin, te- davinin yeni gelişmelerine ve harp sa- natının yeni şartlarına göre bar düzene konulması da gerekmektedir. Dr. E.E Sizin gibi okuyor Malınızı satmak, firmanızı tanıtmak, isminizi duyurmak için siz de AKİS'e ilân veri- niz.. Müracaat: AKİS İlân Servisi P.K. 582 — Ankara AKİS, 1 OCAK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: