8 Aralık 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 19

8 Aralık 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

manı bir nümayişi yasak edeceği ki- n aklına gelirdi? Ne kadar hayret edılırse edilsin, geçen haftanın başın- macar ihtilâlcileri lehine nüma- yiş yapan Barselonlu gençler, tarafından zorla dağıtıldılar. yalı diktatör, diğer bir diktatörlüğe karşı yapılan nümayişin — çabucak kendi aleyhine — döneceğini evvelden sezecek kadar kurnazdı. Macar ha- diselerinin daha başlangıcında, bası- na mutedil davranmak, heyecan veri- ci haberleri neşretmemek emri veril- mişti Maamafi'h liberal fikirli Barselon Üniversitesinde nümayişler baş termekte gecikmedi. Hukuk, Fen ve Edebiyat Fakülteleri talebelerı şasın Macarıstan "Yaşasın Hürri- yet", "Kahrolsun diktatörlük" diye haykırarak Üniversite binası önünde toplanmışlardı. ' ,Talebeleri dağıtmak için alelacele jiplerle 400 polis gönderildi. Gençler Üniversite binasına çekildiler. Acele mukavvalar üzerine yazdıkları "Kah- rolsun diktatörlük" levhaları, Uni- versite pencerelerini donatıyordu Bar selon Valisi nümayişçileri yatıştir— mak istediyse de, "katil, katil" ava- zeleriyle kargilandı Talebeler Marse— illaise'i ve İspanyol Cumhuriyetinin Milli Marşı Riego'yu söylüyorlardı. Polis Üniversite kapılarını . kırdı, bir çok talebeyi tevkif etti. Üniver- site'yi muta re — "belli olmıyan bir müddet için" kapadı. Masum bir talebe nümayişini sert bir şekilde susturması, Franco'cula- rin durumlarından emin olmadığım göstermekteydi. Memlekette memnu- niyetsizlik artıyordu. Hayatın gitgi- de pahalılanması işçilerin huzursuz- Franco Sayılı günler AKİS, 8 ARALIK 1956 luğunu son dere çoğaltmıştı. Talebe- ler çoktanberi Franco'dan nefret e- diyorlardı. İspanyan diktatörün de, Arjantinli diktatörün akibetine uğra- ması için ufak bir kıpırdama kâfiy- di. Macaristan Bitmeyen Kavga B udapeştede geçen hafta da asker- lerinin dehşet saçmasına rağmen, mukavemet azmi azalmış değildi. Grevler devam ediyordu, yalnız a- am Kadar İsçi Konseyını iknaya bir türlü muvaffak — olamamıştı. — Eski Başbakan Nagy'nin gangsterlere ya- kışır bir üslupla ortadan kaldırılma- İpleri Hazırlayın Adamın milliyeti — İngiliz. Adl Gaitski Yalnız ne var, halefet lıderı' Sosyalistlerin Da nimarkadaki milletlerarası kon- grelerine gidiyor. Orada bir takrir veriyor: Londra hükü- meti Mısıra vaki tecavüz hare- keti yüzünden alenen takbih e- dilsin. Danimarka bu; yabancı bir memleket.. Takrir kabul e- diliyor, Londra hükümeti takbih olunuyor. nun üzerine Gaits- kell adındaki ingiliz kalkıp İn- giltereye dönüyor Hapis mi oluyor? Hayır. Va- tan haini mi ilan ediliyor? Ha- yır. Sabotajcı mı sayılıyor? Ha- yır. Herkes kabul ediyor ki yaptığı, sadece medeni bir in- san olarak duşuncesını miş olmaktan ibaretti Yarın İşci Partisi kazanırsa Downing Street'in 10 numaralı evinde oturacak, ayni Gaitskell olacaktır. Zira Avru- pada insanların düşüncelerini söylediklerinden dolayı — yakıl- dıkları asır yirminci asır değil, on besinci asırdır. seçimleri sı gerginliği daha da artırmıştı. Bir ok kahraman macar ihtilâlcisi dağ- lara çekilmişlerdi. Rus birliklerine hücum etmek için sık sık dağlardan iniyorlardı. Peştelıler Komünist Par- tisinin organı ps Zabadsag gaze- tesini sokaklarda yakıyorlardı Macar mukavemeti, bir milletin az- minin Zzorbalıkla kırılmıyacağını gös- teren yeni bir misaldi. Kremlindeki- ler ergeç bunu anlıyacaklardı. Esa- Yugoslavya ve Polonya değil, Çin de rufların davranışını tasvip etmediğini açıklamıştı. Eğer hadiselerin İçyüzünü bilse belki rus halkı bile, ilk defa olarak, liderlerine karsı koymak cesaretini bulacaktı. Kadar Yalnız adam Bundan başka Batıyı tenkıdlerın cömert, rusları kötülemekte çok h sis davranan sulh güvercini Neh bile, Hindistan'daki ü Macaristan'daki — rus takbih etmek zorunda kalmıştı. Biti raf memleketlerin dostu rolünü oynı yan Rusya, onların düşüncelerin ehemmiyet vermeye mecburdu. Diğer taraftan Birleşmiş Mılletle Macar hâdiselerini unutmuş değ Macaristan'a Birleşmiş Mıll tle mensup bir tahkik heyetının gonde rilmesi hususunda israr ediyorı Kukla Macar hükümeti bu Bırleşın Milletler kararına artık kat'i suret "hayır diyemiyordu. "Mr. H"ın gun Macaristan'a gelmesını kabul mişti. Dünya efkârının tazyikinin tam. miyle boş bir lâf olmadıgını ruslu isteseler de, istem ren öğreneceklerdi. Birleşmiş Mille ler bunu öğretmek için elinden gel ni yapmalıydı. Zira Nagynin Dış İşle- ri Bakanı Kethly'nin ,geçen hafta s nunda söyledigi gibi: "Macar dranm sadece insani bir mesele değildir, mil- letlerarası hukuk v dünya siyasa akımından, onemlıdır Eğer Birleş- miş Milletler üstüne düşen vazife ihmal ederse, macar hâdiselerin yeni kurbanları milletlerarası hukuk ile Birleşmiş Milletler olacaktı. Birleşmiş Milletlerde Macaristan meselesi görüşülürken — Budapeşte kadınlar da rus askerlerinin tendi kâr bakışları önünde Meçhul Askı abidesini çiçeklerle — donatıyorlardı. Macar kadını, vatanı için canını da eden erkeğine karşı şükran bor cunu bu suretle ödemiye çalışıyordu

Bu sayıdan diğer sayfalar: