8 Haziran 1957 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 19

8 Haziran 1957 tarihli Akis Dergisi Sayfa 19
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Henrigue Galvao Son perde yazılmadı Portekiz Hapishaneyi seçen adam P ortekizli diktatör Salazar'ın bir zamanlar en iyi arkadaşı olan yakışıklı piyes yazarı Galvao, geçen hafta hapishanede kalmayı, Salazar'- ın idaresindeki Portekizde yaşamaya 1932 den bu yana babasının çiftliği gibi idare e- den sabık maliye profesörü Salazar' in yakın arkadaşlarından bınydi Hattâ bır aralık diktatöre hizmet bi- rika müstemıekelerım teftiş vazife- sinden Galvao, orada dönen dolapları, yapılan yolsuzkıkları keşfetmişti. liğım koyan Galvao, rüşveti, i ve zulmü ifşa etmede tereddüt göster- medi. Salazar için bu kadarı kâfiydi. Diktatörün pek itaatlı hâkimleri, vic- danının sesine uyan pi yazarım 3 yıl hapse mahküm ettiler. Galvao mücadelesine başladığı zaman ken- disim bekliyen akıbeti esasen biliyor- du. Mahkemede o da tıpkı Victor Hu- go gibi, "“Diktatörlük bir vakıa ha- line geldiğinde, isyan bir haktır” di- yordu. Mahkümiyet kararının tefhi- minde piyes yazarı “Bu oyunun son perdesi daha yazılmadı” demekle ik- tifa etti. Hakikaten son perde daha ovnan- mamıştı. Salazar Trejimi aleyhinde binlerce broşür vatan sathmdn elden ele dolasıyordu. Bu broşürlerde meş- hur piyes muharririnin Üslübunu ta- çekmiyordu. mildürü vazifesinden ko- Galvao Hapishane vuldu; muavini intihar etti. AKİS, 8 HAZİRAN 1951 neşren haxaret suçuyla yeniden mah- kemeye veri ma Galvao Sala- zar'ın hakimlerinln karşısına çıkma- yı reddediyordu. Avukatını da azlet- ti. Madem ki mahkemeler dürüst iş- lemiyordu şu halde avukata ne lü- zum ” B —ıonu önceden belli bir dava ldl. Son ise Galvao'nun mahkümiyetiydi. Bunu bile bile ne se- beple hakimlerin karşısında dikilip duracaktı ? Hanvishanedeki piyes yazarı. Sala- zar'ın rejimi ile yılmadan mücadele ederken, Portekiz halkı da üçüncü perdenin ne zaman başlıyacakını ve nasıl kavanacakım kendi kendine g90- ruyord Ürdün Geri çekilen askerler / * eçen haftanın en ehemmiyetli Or- 7 hâdiselerinden biri, hiç k ki. Suriyenin Kuzey Ür- Böylece, yalnız Ü selerden sonra bu ufak Orta Doğu Devleti ile Suriye arasında beliren bir anlaşmazlık ortadan alkmıyor, aynı zamanda İrak ve Suudi Arabis- tan Krallarının Bağdatta yaptıkları toplantının “ilk müşahhas neticesi” de alınıyordu. Kuzey Ürdündeki Suriye askerle- ri, buraya, İsrailin Mısıra tecavliz et- tiği günlerde ve Mısır-Suriye ve Ür- dün arasında mevcut askeri anlaşma gereğince girmiş bulunuyorlardı. An- cak bu kuvvetler Mısır-İsrail çatış- masına seyirci kalmaktan başka bir k Ür- dün de tehlikeli bir karışıklık unsuru kamlarının ile- Abdülhamit Sarac olmuşlardı. Ürdün ma ri sürdüğüne göre, e Ürdün'den çekilen Suriye kumandasındaki Suriye kuvvetleri, Kral Hüseyin ile solcular arasında, ge çen aylar içinde cereyan eden müca- dele sırasında solcular safında faal mücadeleye katılmışlar; bazı Ürdün n ve İrak ara- sındaki muhabereyi keserek bu mu- habereyi sağlamakla vazifeli Ürdün- Hi bir subayı tevkife yeltenmişler; nihayet bazı Ürdünlü solcuların Su- riye Üniforması giyerek Şama kaç- malarına yardım etmişlerdi. Suriye makamlarına gelince, Su- riye ıdnrocilorine göre, Ürdün, Üüc ta- raflı bir anlaşma gRerekince Loprak- larına giren Suriye askerlerinin tek taraflı olarak geri çekilmelerini iste- mekle bu anlasmaya aykırı hareket etmiş oluyordu. Ürdün, böyle bir is- tekte bulunmadan önce, mülşterek ordu kumandanlığının fikrini ve tag- vibini almalıydı. Ürdün hülkümeti, Suriye askerlerinin geri çekilmesini isterken Ürdün halkinin hakiki te- mayüllerine uygun bir şekilde hare- ket etmiyordu. undan başka, gene Suriye idare- cilerine göre, Ürdüin hükümetinin Su- riye askerlerinin Ürdün iç işlerine karıştıkları yolundaki iddiaları hakae- kata uygun değildi. Suriye hiçbir za- n Ürdün'ün iç işlerine karışma- buna mukabil, Amman Hükü- . Suriye ile aynı politikanın ta- kibini isteyen Ürdilnlü subayları tev- kif etmişti. Bunlar yetmiyormuş gKibi Ürdün Hükümeti Suriye askerleri Ürdünden cekilmediği takdirde yar- dımına koşmaları için sınırlarında I- rak birliklerinin tonlanmasına milsa- ade ediyor ve Suriye askerleri çekil- dikten sonra bunların mevkiini işgal etmeleri için de Suudi Arabistan kıt- alarına haber yolluyordu Ordusu, Başka kapıya!,

Bu sayıdan diğer sayfalar: