26 Temmuz 1958 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

26 Temmuz 1958 tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İKTİSADİ Odalar Birliği Bayram değil, seyran Ankaralıların İstanbula — hicreti- -in tamamlandığı şu günlerde, Odalar Birliği Genel Kurulu sıcak- tan kavrulan başkentte toplanmaya hazırlanmaktadır. Genel * Kurulun yaz sıcağında toplanması — sebepsiz değildir. Bu fevkalâdeden toplantı Mayıs sonunda yapılan sessiz kon- grenin (Bak: AKİS Sayı 213) de- vamıdır. Zira Mayısta Bırlıgın Pos- ta Caddesindeki ufak binasına — sığ- dırılmaya çalışılan yüzden fazla içi dolu delege, ağızlarını açamadan ge- ri dönmek zorunda kalmışlardı. Kon- grenin tehiri 1çın hiç bir sebep yok- tu. Bugünün işini yarına bırakmayı hiç sevmiyen metodik Genel Sekre- ter Cihat tren, faaliyet — raporunu ve iktisadi raporu hazırlamıştı. Gel- gelelim İktidar -bir yıl evvel Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi salonla- rında olduğu gibi- iktisadi siyasetin acı acı tenkit edileceğinden endişe- deydi. Bu yüzden bir kararla, dele- gelerin faaliyet ve iktisadi raporla- rı üzerinde konuşması önlendi. Za- ten daha evvel çıkartılan bir kanun- la, "Muhalefet" i iş başına getirme- si muhtemel olan Oda seçimleri bir yıl geriye bırakılmıştı. işi yasaklarla idare etmek itiyadında olan İktidarın bu hare- etleri kimseyi şaşırtmadı. İktidar, derdi kaldıracağı yerde dertli dılle— ri susturmayı tercih etmişti. Maa- mafih Kongre Başkanı Reşat Leble- bicioğlunun reye koyduğu bir tak- rir, konuşma kapılarının tamamıyle kapanmasını önlemiştir. Bu takrir- de, Temmuzun son haftasında fev- kalâde toplantı yapılması teklif e- Ankara Ticaret ve Sanayi Odasının tabelâsı VE MALİ diliyordu. Teklif, bütün — delegeler tarafından beğenildi. İşte bu sebep- le, Genel Kurul 25 Temmuz günü toplanacaktır. İktidar da, tenkitlerden eskisi kadar korkmamaktadır. Zira Tica- ret Bakanlığı bu sefer — toplantıya hazırlıklı çıkmaktadır. Milli Korunma Kanununun tadili, dış ticaret rejiminin ıslahı adamlarının değiştirilmesini istedikleri mevzuların üzerinde çalı- şıldığı bir hayli zamandır işitilmek— tedir. Ticaret Bakanının Genel Ku- rul toplantısında veya toplantıdan evvel bir iki iyi haberin müjdesini vermesi kuvvetle - muhtemeldir. Bu müjdeler yürekleri dolu — delegeleri az çok yumuşatacaktır Hâlen Genel Kurul için hazırla- nan faaliyet raporu ve iktisadi rapor delegelere dagıtıl k - diplo masına rağmen Trapor, rejimi, tevzi ve tahsis Mıllı Korunma hakkında söylenme- lâzım varsa ortaya dökmek- tedır Bılhassa Milli Korunma Ka- nununa taallük eden - satırlar, ne İsayı ne Musayı memnun edebi- len fiyat tesbiti kampanyasının na- sıl hazırlandığım ve ne netice ver- diğini yeni bir ışık altında göster- mektedir İktisadi mevzularda gitgide Hü- kümetin sağ kolu haline gelen O- dalar Birliği, bu mevzuda en ufak bir mesuliyeti kabul etmemektedir. Bazı acı tenkitlere maruz kalması muhtemel olan İdare — Heyeti, bu noktayı etmiştir. belirtmeye bilhassa dikkat kıs- satırlar okunmaktadır: en başta Ti- Bakanlıkla temaslar mın nda şu "Bütün Vekâletlerle; Barut fıçısı! 18 SAHADA Reşat Leblebicioğlu Tedbirini evvelden aldı caret Vekâleti olmak üzere, Sanayi, Hariciye, Maliye, Gümrük ve Ziraat Vekâletleri ile yakı bir — işbirliği yapmakta bulunuyor Ancak bu sene yeni fiyat politikasının isdarı sırasında Ticaret Vekâleti ile işbir- ği mümkün olamamıştır. Bilhassa, Vekâlete faydalı olabileceğimiz bır sahada, odalarımızın, borsalarımızın tatbıkata müteallik mercilerinin isti- is gaç ve Birliğimizin mutalarını karar fadesıne arzedememiş — bulunmakta- Bu kararla ilgili etüd ve rapor- larımız da nazarı itibare alınmamış- tır." Anlaşılan, — yasakların kudreti- ne pek fazla inananlar "vur, dinle" formülüne bile itibar mektedirler.. Maamafih Birlik, ni işittirmek için normalin üstü bir gayret — sarfetmiştir. Gayretı_n semeresi sıfır olmasına rağmen, İ- dare Heyeti haklı olarak "geçen se- ne çeşitli mesaimiz arasında Milli Korunma Kanununun tâdili mesele- si en ehemmiyetli yeri işgal etmiş- tir” diyebilmektedir. Hakikaten, şu meşhur seçimlere yakın kuru vaad- lerin tesirinden itimatlarım kesenle- rin, daha zekice bir usule başvura- rak, Mili Korunma Kanununu tâdil eden bir tasarıyı müstaceliyetle gö- rüşülmek üzere Meclise getirecekle- rim duyan Odalar Birliği derhal fa- aliyete geçmiştir. Birliğin mütalâa- sını tesbit etmek üzere, kanun pro- jesi Ticaret Bakanlığından istenmiş- tir. Fakat tadilâtın ehemmiyetli ol- madığı henüz tamamlanmadığı soylenerek Birlik İdarecileri atlatıl- AKİS, 26 TEMMUZ 1958

Bu sayıdan diğer sayfalar: