1 Ekim 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

1 Ekim 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

EĞİTİM de eklenince, Türkiyedeki orta öğ“ retim kurumlarının genel toplamı 1165'i bulmaktadır, Bu yıl orta öğre tim kurumlarına öğretmen olarak gi- receklerin sayısının da bilinmesi, me selenin önem derecesini ve Bakanlı ğın nasıl bir çıkmaz içinde bulundu- ğunu göstermesi bakımından ilgi çe- kici olacaktır. Türkiyedeki (eğitim enstitülerinden bu yılın Haziran dö- neminde 204, Eylül döneminde 185 kişi mezun olmuştur. Demek ki, Ba' kanlığın elinde yeni ders yılı için sa: dece 400 civarında bir yeni öğretmen gücü vardır, Buna karşılık, yeniden 2 lise ve 22 ortaokul açılmaktadır. Kalın çizgileriyle çizilmeye ça. lışılan manzaranın karanlığı kendili- ğinden ortaya çıkmaktadır, Bu ka ranlıktan kurtulabilmek için Alâad- dinin sihirli lâmbası bile imdada ye- tişebilecek gibi değildir, Neler düşünülüyor ? Bu konuda çeşitli fikirler ileri sü rüldü ve birçok yollar gösterildi. A ma, yıllardan beri bunlardan herhan -gi birini cesaretle ele alacak, uygula yacak bir yiğit ortaya çıkmadı. Düşü nülen tedbirlerin çoğu kısa süreli v günü kurtarma amacı gütmektedir Oysa asıl iş, dâvayı bütünüyle çözüm: götürecek bir çalışmaya yönelmed: dir, Bakanlık, acele tedbir olarak, öğ retmen kadrosunun ücretli öğretmen. lerle takviyesi yoluna gitmeyi dü şündü. Ancak, yetgri kadar ücretli öğ retmen bulunup bulunamayacağı, bir mesele halinde ortaya çıktı. Ücreti öğretmen bulunsa bile, (bunları yapacağı öğretimden çocuklar ne ö' çüde yararlanabilecekti? Bütün buu lar ayrı birer konuydu. Ayrıca, Fe külte mezunlarının, bir yıl askerli yaptıktan sonra iki yıl okullarda öğ Rüzgârlı Matbaa KILAP MECMUA GAZETE VE HER TÜRLÜ BASKI VE DİZGİ İŞLERİ İÇİN EMRİNİZE AMADEDİR. A KİS — 533 AKİS, i Ekim 1962 retmenlik yapması konusunda bir ka- nun tasarısı hazırlandı, Meclise ve- rildi. Bir yandan da öğretmenlik mes- leğinin câzip hâle getirilmesi çarele- ri üzerinde düşünülüyordu, Aslında bu mesele, yıllardan beri düşünü! mekte ve fakat öğretmenliği câzip hale sokacak imkân bulunamamakta. dır. Bu da bir başka yılan hikâyesi. dir, Eğitim Enstitülerinin çoğaltı! ması yoluyla öğretmen ihtiyacının karşılanması da, düşünülen tedbirle: arasındadır. Ancak, eğitim enstitü- sü açıldı mı, gene öğretmen ihtiya- cıyla karşılaşılacaktır, o İlâve ders saatleri ücretlerinin arttırılması ha- susu yıllardan beri yazılmakta, söy- lenmektedir ama, bir türlü gerçekle- şememektedir, 5 lira olan ders ücr3t- lerinin bu yıl 10 liraya çıkartılması lüşünülmektedir. Bu arada ücre» bağlı ders saatinin 36 dan 60'a çıkar” tılması ga düşünülen tedbirler ara” sındadır, Eğer normal ders saatleri dışımda 60 saat ücretli ders verecek olan öğretmende ağız açacak hal ka- ursa!., İşte bütün bu tedbirler de, â- unması düşünülen tedbirler arasında» dır; Gelgör ki, okullar açılmış, ders ler başlamıştır, ama tedbirler hâlâ gelecektir!... Milli eğitim Bakanlığı tam bir çaresizlik içinde çırpınmaktadır. Mil li Eğitim teşkilâtı içinde göbektaşı gibi oturan bir kadroyla bu işlerin hızlanmasına, hayatiyet kazanması” na asla imkân ve ihtimal yoktur. Milli Eğitim Bakanı Şevket Rağt Hatipoğlunun, bütün iyi niyetine rağ men, kendisinden öncekiler gibi, ön biyik talihsizliği de budur. r ÜRKİYE AMD A SERMAYESİ 20.000.000TL. MERKEZİ: ISTANBUL BARS PERD EEE EEE ............21asaasssa re. Subeleri : İZMİR $ BEYOĞLU | HASKÖY | ADANA ÇAPA ni GALATA KONYA e KADIKÖY | YENİŞEHİR e OSMANBEY | İSKENDERUN Hi KARA BURSA BEYAZIT MERSİN : EDİRNE BAKIRKÖY Bi ANAFARTALAR Bi il eri . 4 : Zi i BİRER KENAMEEES AKIS — v27 nu EE aa EN ee

Bu sayıdan diğer sayfalar: