8 Ekim 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 30

8 Ekim 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 30
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

S A N Haberler Gazetecilere ödül Tük Dil Kurumu Yönetim Kurulu, geride bıraktığımız hafta içinde yaptığı otoplantısında, o gazetecileri yakından ilgilendiren bir teklifi ka- bul etti. Önümüzdeki günlerde, bu teklifle ilgili olarak çalışmalara baş- lanacaktır. Kurumun Tanıtma Kolu, bir süre- den beri gazetelerin haber dilini an- laştırma çalışmaları yapmaktadır. Bundan iyi sonuçlar da alınmaya baş- lamıştır. Kurumun, biri bilim, o biri de edebiyat eserlerine verilmek ü- zere iki "Dil Armağanı" vardır. 1955 yılındanberi bu armağanlar her yıl verilmektedir. Basının yaygınlık ala- nını ve dilin arınmasındaki önemli yerini gözönünde tutan Kurum, ay- rıca bir de "Gazetecilik Ödülü" koy- mayı yerinde bulmuştur. Aslında mı, biraz gecikilerek alınmış bir karar- dır. Tanıtma Kolunca yapılan ve ka- bul edilen teklife göre, Ankara, İs- tanbul, İzmir basını i için bir grup, A- maktadır. Ödüller, gazete sekreterle- ri ile muhabirlerine ayrı ayrı verile- cektir. Bununla ilgili yönetmelik Ga- zeteciler Cemiyeti ve Sendikası yapılacaktır. Ödülün Seçici 7 kişilik olacak, bunların dördü ga- zetecilerden seçilecektir. Bunun için de Gazeteciler Cemiyeti ve sendika- larının aday göstermeleri istenecek- tir Türk Dil Kurumunun bu kararı- nın basın çevrelerinde müsbet yan- kılar ouyandıracağı ve uygulanma- sından iyi sonuçlar alınacağı umul- maktadı Obür ödüller ne oldu? H yıl 26 Eylülde sonuçları açık- anmakta olan Edebiyat ve Bilim ödülleri bu yıl aklanma Üstelik bu yıl Dil devriminin 30. yıldönümü yıl, bilim ödülüne katılan eser yoktu. Edebiyat ödüllerine katılanların sa- yısı ise 35'i buluyordu. Seçici Kurul üyelerinden bir kısmının yurt dışın- a bulunması, bir kısmının istifa et- çıklanamıyan sonuçların e içinde halkoyuna bildirilmesi için 30 A T Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu gerekli karan almış (obulunmakta- dır. Boşalan iki yedek üyeliğe M. Sunullah Arısoy ile Cahit Öztelli seçilmişlerdir. o Alınan karara göre Seçici Kurulu 13 Ekim 1962 cumar- tesi günü saat 15 de toplanacak ye aynı gün sonuçlar açıklanacaktır. Bu gecikmeden en çok tedirginlik duyanlar, ödüle katılan sanatçılar ol- du. Belli etmemeğe çalışıyorlar ama, 26 Eylülden bu yana hemen hepsinin sancılı bir hali var gan kazanacağına en güvenenenlerden biri, bu gecikmeden çok canı sıkılmış bir halde "— Kardeşim, olur mu böyle iş? Verin şu paramızı da, sırtımıza bir şeyler yaptıralım. Gittim kumaşını beğendim, ayırttım, yarın gelir alı- m deyince, başka bir sana — Peki, ya kazamazsan?" diye sordu. Beriki kızdı : — Ne demek kazanamazsan ? Ben kazanamazsam, kim kazanır?" — Canım, öyle değil. Bakarsın, saçii | rn gerekli oy sağlan- maz, sana vermezler ama kimseye de vermezler... Olmaz mı sanki? Kaç yıldır böyle oluyor bir çok dallar- da." Aday sanatçı biraz düşündü, ba- şını kaşıdı : "— Böyle olursa, bu, haksızlığın dan ia olur! Yurt dışına gitmek- ten başka çâre kalmaz." dedi . Öbürü bıyık altından güldü: — Gidersin, gidersin.. Nasıl olsa Oktay Rifat gitti. Burhan Arpad da gitti. Sen de onlar gibi pasaport alır, Marmara adasına gidersin belki!" AKİS, 8 EKİM 1962

Bu sayıdan diğer sayfalar: