27 Nisan 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 8

27 Nisan 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

O TEE bugün bir askeri ihtilâl nasıl olur? Her hal- 27 Mayıs sabahı olduğu gibi değil.. cesi olabileceği gibi. Yani, vuruşarak. Bir kısım kuv- kuvvetler İhtilâlcilerden yana olacaktır. Halkın büyük çoğunluğunun vuruşma sırasında Hükümeti destekle- yeceğinden hiç kimse şüphe etmemelidir. Siyasi par- tiler ve onlara bağlı müesseseler, teşekküller de yi tavrı takınacaklardır. Bunların başında C.H.P. C.H.P. li seneler gelecektir, Bir defa, böyle bir konjonktürde İhtilâlcilerin başarı şansı var mıdır? Olmadığı açıktır. Ama, farzediniz ki galip geldiler. Ordu olarak, omuzlarında İktidar, mil- letin karşısındadırlar. Ne yapacaklardır? Parlâmento tabii (o feshedilecektir. (o Siyasi partiler de öyle.. Siyasi hayat yeni baştan tanzim edilecektir. Muhtemelen bir cunta idareye el koyacaktır. Cuntayı, vuruşmayı kazanan kuvvetlerin subaylarından ileri gelenler teşkil edecektir. Şu anda Ordu, yüksek ko- muta mevkilerini işgal edenlerin hemen tamamı itiba- riyle Hükümetin ve demokratik rejimin yanında bu- lunduğuna güre büyük komutanların hepsi o bertaraf yanname "Genç Kemalistler Ordu- larından sonra su" adına yayınlanmaktaydı ve 1 nu- maralı beyanname olduğu bildirili- yordu. Beyannamede, bir ihtilâlin şartlarının Türkiyede Oo gerçekleşmiş bulunduğu belirtiliyor, Hükümet ta- vizcilikle (o suçlandırılıyor, o intikamcı zümrenin gemi azıya almış olduğu söyleniyor ve Türkiyeyi kurtaracak nizamın silâh kuvvetiyle yerleştiril- mesi zamanının geldiği haber verili- yor, geç kalınmaması isteniliyordu. dahilinde kım köprü Beyannamenin, yetkili haber al- eline geçmesi ne oldu. Bazı kimsele- Silâhlı bünyesinden söküp atılan bazı kim- selerdir. Bu genç subayların Üniver- site ve Basın içinde de işbirliği yap- tıkları kimseler mevcuttur ve arala- rında büyük bir dayanışma vardır. Bunlar, 22' Şubattan bu yana Ordu köprü başları yüksek seviyede olmasa da bir-ta- başları Hepsi, "Genç Kemalistler adı altında birleşmişlerdir. Tetkik e- dilen beyanname, bunun Ordu dışın- da hazırlanmış ve bazı hukukçular (oOnı, Atatürk devrimlerinden taviz ve- tarafından görülmüş olduğu intibaını rdunun edilerek bu cunta kurulacaktır. Belki başına konulmak üzere, iki taraflı oynayan biri bulunup getirilecektir. Cunta, bütün hürriyetlerin lâğvedildiğin! ilân etmek" susacaklardır. Bir karanlık devrin içine girilecektir. Memleketi böyle bir devrin içinde uzun süre tut- mak imkânı olmayacağı açıktır. Cunta, en süratli şe- kilde, kendisine paravana olacak bir Kukla Meclis ve bir Kukla Hükümet kuracaktır. Bunlara kâfi derece- de "sivil aydın" bulunabileceği şüphesizdir.. Ama aynı derecede şüphesiz olan, bunların içinde memleketin iyi niyet sahibi değerlerinin bulunmayacağıdır. Yeni ikti- dar, mevcudiyetini haklı kılmak için derhal icraat yo- luna sapacaktır. Beş yıllık plân yeni baştan ve da-

ha sosyalist görüşle değiştirilecektir. Millileştirme ve devletleştirme hareketleri başlayacaktır. Bunlar top- lum nizamım bir anda altüst edecektir. Bu karışıklık ortasında- birbirlerinden habersiz kuvvetler ortaya çı- kacaktır. " Cunta, kendi kudretini kendisine bağlı birliklerden alacaktır. Ama o birliklerin başında bulunanlar o asıl Atatürk devrimlerinin tavizsiz ola- rak tatbiki için idarenin Silâhlı Kuv- vetlerin murakabesi altında bulun- durulması gerektiği tezidir. Kuvvetler Zemin ve zaman jsin beyanname, dağıtılmasına kadar götürüldüğü tarih, tahkikatı ya- panların dikkat nazarından kaçma- dı. Bu, Celâl Bayarın tahliyesi ve A. P. nin azgın hale gelmesi günlerinin akabidir. O zamana kadarki propa- gandasında gerici faaliyetleri, Hükü- metin acz içinde bulunduğu iddiası- aramışlar, bulmuşlardır. Ordusu" rildiğini, bir Demokrasi türküsü tut- rin bilmediği gerçek şudur: Ordunun verdi.. Hareketin resmi felsefesi, oturulmuş olduğunu silâh diye kulla- istihbarat teşkilâtı ve güvenlik me- nan "Genç Kemalistler Ordusu" or- kanizması gayet iyi işlemektedir ve talık karışır karışmaz ortaya daha Ordu her şeyi çok yakından takip et- yaza gu mai saatinin ali mektedir. Beyannamenin yakalanma x . saplamıştır. İstismar edilen endişe, sı üzerine girişilen dikkatli tahkikat, Kulağa Küpe.. A.P. seçimleri kazanırsa ne olacağı ittihat ve Terakki Cemiyetinden ö- ve İsmet Paşadan sonra hâdiselerin zenilerek Ordu içinde bir cemiyet Tersine nasıl seyir takip edeceği endişesidir. kurma gayretinde kimselerin bulun- Her iki halde de Ordunun müdahale- duğunu ortaya çıkardı. Elde edilen dünya! si, beyannamecilere göre tabii oldu- bilgiye göre bazı genç subaylara ye- guna göre buna şimdiden hazırlan- min de ettirilmiştir ve yeminin met- man, adamlarda o bir telâş, mak, hattâ bunu şimdiden yapmak ninde "Türk Ceza Kanununun 141. bir o telâş..Efendim, o bizim lâzımdır. Kazanılacak zaman kâr ha- ve 142. maddelerinin bilinerek ve bunların getireceği cezalara katlanı- larak" vaziyet alındığı belirtilmekte - dir. Ne münasebet, Biz o ev adresleriyle tele- iyi saatte ol- Tahkikat genişletilince görüldü ki hareketin Ordu içindeki zincirinin bo- yu fazla uzun olmamakla beraber bunun asıl militanları 22 Şubat olay- AKİS/8 on sunlardan a ev adreslerimizle telefon nu- maralarımızı iyi lara vermişsiniz!" numaralarım Idık nesine kaydedilecektir. saatte olsun- Ancak, ihtilâl yapmak için beyan- name dağıtmak gibi modası pek geç- miş bir usulün tatbik edildiğini mü- şahade etmek tahkikatı yapanlardan bir kısmının midesini bulandırdı. Ger çi, İttihat ve Terakkinin usulü bu ol- muştur, ama o günlerin üzerinden ya- yahu?

Aynı gün çıkan diğer gazeteler