19 Ekim 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

19 Ekim 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

son Ee Ain okuduktan sonra kür- süden Pirinççioğlu kürsüden inerken Yu- suf Azizoğlu da söz istedi. Başkan söz vermedi. Zira Hükümet adına Başba- kan veya Bakanlardan sadece .. birine söz vermek içtüzüğün âmir hükmüdür. Konuşmaların sonuncusunu C.K M. P. Grup sözcüsü Seyfi Öztürk yaptı ve değil Genel Görüşmenin, bu meseleyle İlgili bir önergenin görüşülmesinin bile ne derece sinirliliğe sebebiyet verdiğini ifade ederek Meclis Araştırması lehin- de oy kullanacaklarım bildirdi. O gün bir aylama yapılsaydı, Mec- lis mutlaka Meclis Araştırmasına ka- rar verecekti. Bira havadan anlaşılı- yordu ki hiç bir Grup. bir ikili kapış- manın Meclis kürsüsünde ver alması- nı Parlâmentonun haysiyetine uygun bulmuyordu. Nitekim C.H.P. içindeki hava da bu olduğundan dolayıdır ki aynı günün Senato toplantısında Be- kata, kendi sözlü sorularının ele alın- masını istediğinde karşısına parti ar- kadaşı ve Bakanlıktaki selefi (Sahir Kurutluoğlu çıktı, meselenin görüşül- mesine imkân vermedi. Gerçi bu dav- ranışa Bekata kızdı ama, iyi hareketin bu ap hususunu herkes Mecliste kabul etti. Kulislerde faaliyet pat haftanın ortasında, Y.T.P. nin bir çark yaptığı sezildi. Alâeddin E- riş partisi adına Genel Görüşmeyi de, Araştırmayı da, Soruşturmayı da kabu- le hazır olduğunu bildirmişti. una mukabil Y.T.P. liler "İlla, iki Bakan hakkında Soruşturma açılsın" demeye başladılar. Nitekim bu istikamette C.- H.P. dışındaki partile der takrirler ve- rildi ve Göğüsün takririnin yanına teklifler eklendi. 'YTP, lilerin yaptığı propaganda şuydu: "Meclis Araştırma- sı ortalığı büsbütün karıştırıyor. Ba- kınız, Lokomotif Hikâyesine.. Ortada ne bir siyasi nüfuz ve tesir, n bir maddi menfaat olmadığı tesbit edil- diği halde üstü az kapalı sözler, ça- mur atma gayretleri, havayı (o bulan- dırma teşebbüsleri devam k İsteniliyor. Halbuki Meclis Soruşturma- sında ciddi, elle tutulur delillere ihti- yaç vardır. Onun için, o yol tutulma- lıdır." "Melek gibi adam" bu arzuya da boyun eğerse hiç şaşmamak lâzımdır. Memleketin siyasi havası ve bütün bu karışıklıklar içinde milistin durumu nasıl gördüğü, kimin nerede bulunduğu 17 Kasım akşamı sandıklardan çıka- cak oylarla e eya: göre saten o netice, hemen her şeyin yeni baş- tan, şöyle bir iyi & alınmasını gerek tirecektir. Bu bir ay için, çok şey sadece bir teferruat önemi otaşımak- tadır. teferruattan esasa geçilmek istenildiği takdirde, "Melek gibi adam" ın esasta hiç bir taviz vermediği her- kesin artık öğrenmiş bulunduğu | bir gerçektir. Sıkı Yönetim Aydınlığa giden yol İ çinde bulunduğumuz haftanın bala- rında Pazartesi günü (Ankaradaki gazete bürolarının ışıkları geç saat ic- Cevdet Sunay Başbakanlıkta

İki el bir baş içindir re kadar yanık kaldı. Başkentti gaze- teciler telefonlarının başında akılla- rına gelen bütün ordu mensuplarını ve Hükümet Üyelerini arıyor (Güvenlik Kurulundaki görüşmelerin (neticesini almağa uğraşıyorlardı. Başkentli basın mensuplarının te- lâşı çok mühim bir haberi gazeteleri- nin ikinci baskısına yetiştirmek endi- şesinden doğmaktaydı. Güvenlik kuru- lu o gün öğleden sonra saat 16 da cop- YURTTA OLUP BİTENLER lanmış ye geç saatlere kadar devam e- den müzakerelerden sonra Sı- kı Yönetimin Ankara ve İstanbulda İki ay daha uzatılmasına karar ver- . İzmirde ise normal hayat avdet Başbakanlık toplantı o salonundaki tamirat sebebiyle Dışişleri Bakanlığı- nın ikinci katındaki toplantı salonun- da yapılan müzakerelere Güvenlik oOKurulu Genel Sekreteri Korgeneral Rafet Ülgenalp oldu. Onu Kara Kuwetleri oOKurmay Başkam Korgeneral oONazmi Karakoç ve Ba- ymdnlık Bakam İlyas Seçkin takip et- tiler. Başbakanlığın önünde kalabalık bir grup halinde bekleşen gazeteciler toplantının sebebini merak diyor, fa- kat -gelenlerden hiç bir şey öğrenemi- yorlardı. Nihayet Milli Savunma Ba- kam İlhami Sancar büyük bir ipucu vererek basın mensuplarının yüreğine biraz olsun su serpti. ca — Sıkı Yönetimin iki ay daha u- zatılması (o meselesi (o görüşülecekmiş. Doğru mu acaba?" sorusunu: — Yok canım! Normal Güvenlik Kurulu toplantısı bu.. Ama o da gö- rüşülebilir" diyerek cevaplandırdı Başbakanlığa ancak saat 16,20 de gelebilen Turhan Feyzioğlu ise top- lantıya en geç katılan Hükümet üyesi oldu. Feyzioğlundan da hiç bir şey ka- pamıyan gazeteciler i için bundan sonra saatlerce süren bir intizar devresi baş ladı. 9 u geçip gazeteler ilk baskılarına başladıktan sonra ( basın mensupları hiç değilse ikinci baskıya bir şeyler (o yetiştirebilmek (o ümidiyle Dışişleri Bakanlığının merdivenlerin- de beklemeğe devam ettiler. Toplantıda, bir gün sonra yapılan açıklamaya göre, e eg ağırlık merkezini Sıkı Yöne uzanılması kararı teşkil etmekle Teni Güven- lik Kurulunu ilgilendiren diğer mese- leler de ele alındı. Bu arada İstanbu- lun nâzım plânı tespit edildi. Sanayi bölgeleri üzerinde durularak ordunun kalkınma hareketlerinde Hükümete yardıma olması kararlaştırıldı. . Bu karara göre ordu evvelce temelleri a- tılmış bulunan okuma-yazma kulala- rım geliştirecek, ağaçlandırma faali- yetlerine fiilen katılacak ve elindeki imkânlarla 5 Yıllık Kalkınma Plânı- nın uygulanmasına yardım edecekti. Gündemin asıl önemli maddesini teş- kil eden Sıkı Yönetimin o uzatılması meselesi karara bağlandığı zaman sa- atler tam 20.23ü gösteriyordu. Dışişleri Bakanlığının merdivenle- rinde ilk olarak Genel Kurmay Baş- kam Orgeneral Cevdet Sunay ile De- niz Kuvvetleri Kumandanı Amiral AKİS/11

Aynı gün çıkan diğer gazeteler