28 Aralık 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14

28 Aralık 1963 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER kanlığı hemen kararlaştı. Vefik Pirinçci- oğlu ve Arif Hikmet Onat mevkilerinde henüz tazeydiler ve yıpranmış değillerdi. Bakanlık için akla selen ilk isimler Ke- mal Demir, Turan Şahin, Fenni İstinyeli, Muammer Ertem, Hüdai Oral oldu. Bun- lar C.H.P. Grupunda göz doldurmuş bu- lunan kimselerdir. Zaten Kemal Demir ile Lebit Yurdoğlu Grupun Başkan Vekille- ridir ve İnönünün kabinede daima i tıkları Grup Başkan Vekilleriyle doldur- duğu bilinmektedir. O bakımdan bundan sonraki Grup Başkan Vekillerinin seçimi hem önemi haizdir, hem de dikkati çe- kecektir. Buraya Turhan (o Feyzioğlunun gelmesi şüphesiz Reform Kabinesinin Mec listeki işini kolaylaştıracaktır ama eski Başbakan (Yardımcısının o burukluğunun ne kadar süreceği ve akıl hocalarının te- huzursuzluk duyan, onun için de bu cereyanı durdurmak için var gücüyle çalışanların ellerine silâhların en te- sirlisini Terdiler. Sıcak hava tertiba- tıyla ısınan buzdolaplı evlerde oturan bu işciler evlerine bir de soğuk hava tertibatı konulması ve yılda her biri- ne 40 bin lira tutarında ikramiye ve- rilmesi için greve giriştiler! Bir hak- kın en fena hattâ en feci suiistimalini Ü olarak da ATAŞ" Gilan "türkiyede ay- Mersin Rafinerisi Dam sir derecesi henüz meçhuldür aha sonra Kemali Beyazıt, Saffet Omay, Sedat Çumralı, Göğüş isimleri belirdi. Bunlardan Beya- zıt olmadı. Fakat ötekiler, kabinenin di- ger sıralarını doldurdular. o Bağımsızlara gelince, İnönü aynı prensiplerle onlar a- rasında bir seçim yaptı: Tecrübeli Ferit Alpiskender ile gen Yolaç ve Meh- met Yüceler Bağımsızların ilk Bakanları olarak kabineye girdiler. İbrahim İhsan Grevler Takkeye fesleğen isteyenler B- hafta Mersinde 227 işçi, bütün Türkiyede gerçek bir sosyal ada- letin kurulmasından şahsi endişe ve üstünde saksağan nı iş kolunda çalışmakta olan diğer İşçilere kıyasla oçok daha iyi hayat şartlarına sahip olmalarına rağmen işveren tarafından karşılanması im- kânsız isteklerde bulunmalarını gös- terdi- Olayın başlangıcı bundan iki ay önceye. Ekim ortalarına kadar uzan- maktadır. O tarihte ATAŞ Rafineri- si Petrol İşçileri Sendikası, işverene müracaat ederek 27 Ekimden itibaren toplu sözleşme o pazarlıklarına başla- mak istediklerini bildirdiler. Böylece, 17 Ekimde başlıyan müzakereler bir süre hiç bir sızıltıya meydan verme-

den devam etti. Ancak bu arada gö- rüşmede takip edilecek usul ve toplu ufak tefek oanlaşmazlıklar oluyordu. İşçiler kendi ekiplerinin altı kişiden müteşekkil olmasını istiyorlar, İşveren temsilcileri ise bu teklifin ilk anlaşma- ya aykırı olduğunu iddia ediyorlardı. Önceleri belli belirsiz hissedilen bu an- laşmazlık Kasım başlarında had saf- haya vardı ve nihayet 4 Kasımda gö- rüşmelerin birdenbire kesilmesi şeklin- de patlak verdi. Ancak bu arada işe Bölge Çalışma (Müdürü de karışmış her iki tarafın iyi niyeti sonucu çalış- malara 7 Kasımda altıncı işçi temsil- cisinin de iştirakiyle yeniden bağlan- mıştı. Görüşmelerde ikinci ise ücret, çalışma saatleri ve sosyal yardımlarla ilgili maddelerin görüşül- mesi sırasında ortaya çıktı re Bölge Çalışma Müdürü, duruma bir kere da- ha müdahale etmek lüzumunu hissede- rek ATAŞ yöneticilerine «işçilerin ih- tilâf çıkarmak istediğini, bu' sebeple bir uzlaşma komitesi kurulması gerek- tiğini» bildirdi. 21 Kasımda başlıyan komite çalış- maları fasılasız 18 Aralık tarihine ka- dar devam etti. Bu arada işveren tem- silcilerinin nispeten daha yatkın tu- tumlarına karşılık işçiler (o uzlaştırma kurulunun getirdiği hemen her teklifi direnme ile karşılıyorlar ve isteklerin- den hiç bir taviz vermiyorlardı. Niha- yet 16 Aralıkta yapılan son toplantıda meseleler tümüyle ele alındı ve uzlaş- tırmacılar, her iki tarafa da tek tek tavsiyelerine o uyup uymayacaklarını sordular. İşte bu şırada verilen cevap- lar bardağı taşıran son damla oldu ve görüşmeler birdenbire kesildi. İşveren temsilcileri kurula kesin bir cevap vermekten kaçınmışlar, işçi- ler ise bu tekliflerin kabul edilecek ta- rafı olmadığını ileri sürmüşlerdi- Vuslat bahara kaldı İsiler hemen gün ATAŞ yet- kilileri ile diğer" ilgililere, altı gün içinde greve gideceklerini ve grevin 22 Aralık Pazar gecesi saat 00,1 de baş- layacağını bildirdiler. Ertesi gün de bir grup işçi rafineri personelinin üçte birinden imza toplıyarak grev oyla- ması yapması için vilâyete başvurdu. 19 Aralıkta yapılan oylamada grev 110 muhalife karşı 227 oyla kabul edil- di. Böylece işin birinci, ve en önemli kısmı olan hazırlık safhası gerçekleş- tirilmiş oluyordu. Bundan sonra gaze- telerin birinci sahifelerini tertemiz kı- yafetli, göğüslerinde «Grev Gözcüsü» yazılı grevciler (o süslemeğe başladılar. Grevin şimdilik göze çarpan en önemli özelliği işçilerin son derece iyi hasır- plu sözleşme ekibi üye sayısı konusunda lanmış olmaları ve işi bu safhaya ka-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler