20 Kasım 1964 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 8

20 Kasım 1964 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER Huzur Komisyonu Meclisteki ilk toplantısını yapıyor gil, felâketle biten hak ve hürriyet deformasyonlarıdır. Bu yolu Oo başarı yolu sayanlar dalma hüsrana uğramış- lardır. Sunay, mektubuyla bu uyarmayı yapmaktadır ve bunu böyle anlayıp görmekte milli menfaat vardır. Anlayıp görmekte.. ve gereğini yapmakta. Demokrasi Sular bulandı Ancak bu haftanın ortasında, Çar- şamba günü, öğle vakti radyoları- nın Haberler Bültenini dinleyenlerdir ki rahat bir nefes aldılar Ve haftanın başından beri kulaklarına fısılda- nan “Silahlı Ayaklanma", "Junta", "Müdahale", "Ültimatom" gibi keli- melerin hayal mahsulü olduğunu anla- dılar. Radyo o yayınında iki uydurma haberi en yetkili iki şahsın ağızından tekzip etti. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, artık meş- hur olmuş mektubunun en iyi niyet- lerle ve saygılı şekilde, kanunen Baş- komutanlığı şahsında bulunduran Par lâmentoya yazıldığını, bunda hiç bir ta rihten bahsedilmediğini ve mektubun mahiyetinin basa gazetelerde yazılanlar 8 Besmeleyle işe başlayanlar la uzaktan yakından ilgisi bulunma- dığını açıkladı. Meclis Başkanı Fuad Sirmen de Milli Güvenlik Kurulu Ge- nel Sekreteri Korgeneral Refet Ülge- nalpin daha önce kendisine gelip Or- dunun bazı şikâyetlerde bulunduğu, yo lundaki haberlerin hiç bir asıl ve esa- sı olmadığını, böyle bir ziyaretin dahi yapılmadığını bildirdi Telâş, haftanın basındaki Pazarte- si günü başladı. O sabah Başkentli ga zeteciler bir (sürprizle ( karşılaştılar. Mecliste, Başkanlık Divanı odasında olağanüstü bir toplantı o yapılıyordu.

Toplantıya katılanlar Senato Başkanı, Meclis Başkanı. Başbakan. Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İç- işleri Bakanı, Adalet Bakanı, Mecliste temsil edilen siyasi partilerin başkan- ları ile Grup Başkanlarıydı. Gazeteci- terin böyle bir toplantı yapılacağından haberleri olmamıştı. Daha toplantı de vam ederken Başkentte bir spekülas- yon furyası başladı. Herkes aklına ge- leni, toplantının konusu oolarak bir başkasına anlatıyordu. Bunların için- de neler vardı, neler.. Bir mektubun hikâyesi Aslında, gazetecilerin toplantı habe- rini önceden alamamaları sebepsiz değildir. Pazar gecesi Başbakan İnönü İstanbuldân karaya (odöndüğünde -çok kimse bu dönüşü de bir olağan- üstü dönüş sanmıştır ama Başbakan daha İstanbula giderken Pazar günkü son uçakta yerini aldırtmıştır ve Pazar tesi sabahı işinin başında bulunmak üzere Başkentten ayrılmıştır- kendi- sini karşılayanlar arasında Yardımcısı Satır da vardı. Satir Başbakanı Çan- kayadaki evine kadar getirdi ve ken- disine orada, Meclis Başkanının bir gün sonrası için tertiplediği toplantı- yı haber verdi. Toplantının konusu Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cev det Sunayın Senato ve Meclis Başkan larına yaptığı yazılı müracaattı. Baş- bakan bu mektubun metnini biliyordu. Zira, Başbakanlığa bağlı olan Genel Kurmay Başkanı, Başkomutanlığı şah- sında bulunduran Meclise yaptığı mü- racaatın bir suretini Başbakan İnönü- ye sunmuştu. İnönü, Meclis Başkanının tertipledi- $i toplantıyı olumlu karşıladı. Hem bir eski asker olarak, yani Ordunun ruh haletini bildiği için, hem de Başbakan- lık görevinin icabı Ordudaki hiyerarşi- den haberdar bulunduğundan mektu- bun büyük önemini hemen kavradı. AKİS, 20 KASIM 1964

Aynı gün çıkan diğer gazeteler