23 Ekim 1965 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

23 Ekim 1965 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS Yıl: 12 Yıl: 12 Sayı:592 23 Ekim 1965 Cilt: XXXIV HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI YURTTA Millet Cadı Kazanı "Bu hafta Ankara, söylentilerle çal- kanan bir cadı kazanını andırıyordu. Her toplulukta ortaya bir laf atılıyor, bu lâf süratle Başkenti dolaşıyor, tabii gazetelerin bürolarına veya idarehanele- rine geliyor, oradan da sütunlara ak- tarılıyordu. Söylentilerden bir kısmı, ilgili zevat tarafından, çıkartılıyor, bu suretle gazetelerin kendilerinden bah- setmesi sağlanıyordu. Bir diğer kısım söylenti, kalplerdeki arzulardı. Bu ar- zuların sahipleri lafı ortaya atıyorlar, sonra neticeyi seyrediyorlardı. Böyle söylentilerden ikisi Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral (o Cevdet Sunayın istifa edecekleri yolundaki söylenti- lerdir. Bu iki makamı "kilit mevki" sayan bir takım AP'liler bu,çeşit ih- timallerin piyasa lafı haline getirilme- sini, bir taktik olarak faydalı görmek- tedirler. Nitekim Cumhurbaşkanı Gür- sel ile ilgili haberin, Gürsel "Ben öyle her kararnameyi imzalamam" dedik- ten sonra bir AP organında büyük man- şet olarak Verilmiş olması dikkati çek- miştir. Orduyu herhangi bir kimse- nin ordusu haline getirmeme kararı- nın mümessili sayılan Genel Kurmay Başkanının çekileceği ve yerinin boş kalacağı da, bir yandan bir temenni, diğer taraftan müstakbel haleflere yem olacaktır hayaliyle aynı çevreler "tarafından imal edilmiştir. Kaynayan başka bir kazan AP dir. Orada da Bakanlık yarışına çıkmış o- lanlar seri imalâta girişmişlerdir. Bun- lar, kendilerini tutan veya tutmayan gazetecilere havadisler o uçurtmakta- dırlar. Hedef, Bakan olarak kendi is- minin de geçtiğinin gazetelere intika- lidir. Bu bakımdan, gazetelerde çıkan isimler bir mana ifade etmemektedir. Nihayet, üçüncü söylenti kaynağı AP'nin yapacağı temizliklerle ilgilidir.

Bununla güdülen hedef bütün devlet 4 OLUP BİTENLER Cemal Gürsel - Cevdet Sunay AP hayal ettiği müddetçe yaşar çarkına bir gözdağı vermek ve isyancı ruhlu yöneticileri (o hizaya sokmaktır. AP nin kanaati, böyle bir hava yara- tıldı mı, herkesin ayağını denk ataca- ğı ve yeni iktidara hizmet arzeyleye- ceğidir. Gerçekten de hizmet arzı için yarış şimdiden başlamıştır. En inanıl- maz bir takım isimler, AP Büyükleri- nin kapısını çalmakta, sadakat teyidi yapmaktadırlar. Bunların, kendi dav- ranışları için buldukları parola "Önce vatan" parolasıdır. Bakanlar belli ol- duktan sonra bu yarışın daha da hız- lanacağından Başkentte kimse zerrece şüphe etmemektedir. Zira bu, Türki- yede her yeni iktidarın kurulmasıyla oynanan klâsik bir oyundur. Bu cadı kazanı içinde en büyük sı- kıntıyı çekenler, tabii tarafsız gazete- ciler olmaktadır. Gerçek ile maksat- lı haber arasındaki tefriki yapabil- mek için bu gazeteciler birer ip cam- bazı mehareti göstermektedirler. Allahtan ki tecrübeleri buna elve- rişlidir. C. Başkanlığı Yükseklerde esen rüzgâr Geçen hafta Perşembe günü Cum- hurbaşkanı Gürsel, Başbakan ada- yı Demireli aniden Köşke davet etti. Demirel, bir saattan fazla süren bu görüşmeden çıktığında gazetecilere: — Kendisiyle -yâni Gürselle- mem- leket meselelerini, durumu, tisadi meselelerle, sınai, kınma konularını görüştük" dedi. Bu açıklama çok kimseyi güldürdü. Çünkü kısa bir tebrik görüşmesinde, memleketin ana meselelerinin görüşül- mesi pek normal bir şey değildir. Ger- çi Cumhurbaşkanının bu meseleleri görüştüğü adam yarın Başbakan ola- caktır ama, daha kendisine bu husus- 23 Ekim 1965

Aynı gün çıkan diğer gazeteler