7 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11

7 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS YURTTA. OLUP BİTENLER çıkabilecek güçtedir. Bilgiçin, hedefine varabilmek i- çin düşündüğü bir yol şimdilik ka- panmış gibi görünmektedir. Bu yol, Demirelin bir türlü kabul etmediği Başbakan Yardımcılığıdır. Daha ön- ve yaptığı görüşmelerde, Demire- lin herhangi bir Bakanlık teklifine karşı “Bilgiçin Başbakan Yardımcı- lığında ısrar etmesi sebepsiz değil- dir. Bilgiç, Büyük Kongrede Genel Başkanlığı alabilmek için önce teş- kilâtı ele geçirmenin şart olduğunu bilmektedir. Demirelin Genel iş kan seçilmesinden sonra peyderpe değişen teşkilâttaki siretinrikrinin tekrar işbaşına getirilebilmesi için ükümette söz sahibi olmanın son- suz faydaları vardır. Ne var ki Bil giç, Başbakana karşı açıktan acı- ğa cephe almakla şansım vitirmiş- tir. Bilgiçin giriştiği yeni bir müca- dele devresinde Demirel de elbette ki mukabil tedbirler almakta gecik- meyecektir. Şimdi Başbakanın elin- deki en tesirli silâh, Kabinede ya- pilacak revizyondur. Ancak, Hükü- mette yapılacak değişiklik sadece Bakan olacakları memnun edeceği içindir ki, Grupta beliren hoşnut- suzluk ve keşmekeş devam edecek- tir. Grupta girişilen kıyasıya müca- delenin Senato seçimlerinin arefe- sinde cereyan etmesi, Demireli da- ha da güç durumda bırakmaktadır. Demirel, modelini daima eski DP'den aldığı için, şimdi Bilgiç ko- nusunda dl düşünmektedir: urucular, Bölükbaşıyla ta- KL e ve partide kuvvetlen- diler. Kurucular Tahtakılıç ve takı mını attılar, partide kuvvetlendiler. Kurucular İspatçıları attılar ve par- tide kuvvetlendiler, Kurucular Köp- rülüyü bile bertaraf ettiler ve kuv- vetlendiler. Ben Bilgiçi neden yürütüp te kwvvetlenmeyeyim?” Petrol “Hatırlamıyorum Reis bey..” emici, Enerji o Bakanı İbrahim Derinere sordu: “.- Türkiye Petrolleri A.O, yeni bir milli rafineri kurulması için te- şebbüse geçmiş, fakat ATAŞ rafine. risinin itirazı sonunda anlaşmazlık Komisere intikal ettirilmişti. Acaba, komiserin raporu ne yöndedir?” İhsan Topaloğlu konuşuyor Doğru söz, doğru sonuç Deriner, bir süre düşündü, sonra ve cevap verdi: — Rapor bana intikal etti. Fa kat adın zaman geçtiği için şim- di. hatırlıyamıyorum. Türkiye “Pet- rollerine sorarsanız, öğrenebilirsi- niz.” Gazeteci, Bakanın tavsiyesine u-

yarak Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürü Gülezi aradı ve aynı 'soru- yu ona tekrarladı. Turgut Gülezin cevabı oDerinerinkinden pek de farklı olmadı “— Raporun muhteviyatını bil miyorüm, Fakat, rafinerinin kurul ması için teşebbüse geçilmiştir.” Olay, Enerji Bakanının, kendi bakanlığım «ilgilendiren önemli bir konuyla ne derece ilgili bulunduğu- nu gösterecek mahiyettedir. Söz konusu rapor, Türkive Pet- rolleri AO ile ATAŞ rafinerisi ara- sında patlak veren bir anlaşmazlı- ğın: giderilmesi için İstanbul Üni- versitesi Profesörlerinden Memduh Yaşa ile-Haydar Furgaçın birlikte hazırladıkları rapordur. TPAO, dör- düncü rafinerinin kurulmasi için teşebbüse geçmiş ve ruhsat alabil- mek için Ağustos ayı obaşlarında Petrol Dairesi Başkanlığına başvur- muştu. Yürürlükteki Petrol Kanu- nuna göre, bu konuda Mersindeki ATAŞ rafinerisinin ortakları Mobil, Shell ve BP -British Petroleumr- şir- ketlerinin görüşünün de alınması “süresi dolduğu halde, - bilinmez, kanuni itiraz Petrol Dai- resi Başkanlığı, TPAO'nun karşısı- na, ATAŞ adına bir itirâzla çıktı. Bunun üzerine TPAO temsilcileri, Prof, Müammier Aksoy ile Özer Der- bil, itirazım yersiz bulunduğunu, bu- nün, devletin içişlerine (okarışmak ve “yatırımlara müdahâle demek ol- duğunu bildirdiler. Fakat; nedendir bugünki Bakan, dünki Müsteşar İbrahim Deriner) itirazla- rı gözönüne almadı; Üstelik ATAŞ” ın, 3 milyon 200 bin ton-olan yıllık kapasitesini '2 misline çıkarma ta- lebine 'TPAO'nın: itirazını aynı işle- me tâbi tuttu ve iki meseleyi bir- leştirerek, Mehmet Tur, revlendirdiği komiserlere havale et- ti. Ne var ki, komiserlerin -Memduh Yaşa ile Haydar - Furgaçım- petrol mevzuatı ile ilgi: dereceleri, göreve başladıkları ilk günlerde yazdıkla- rı dilekçelerle anlaşıldı: Yaşa ve Furgaç, Petrol Dairesi Başkanlığına göndermeleri gereken dilekçeleri, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne postalamışlardı! İşin garip bir tara- fı da, dilekçelerin, hatalara varınca» ya kadar, ayni özelliği taşıdığıydı. Dilekçeler aynı daktilö makinesin- de, aynı tip kâğıda yazılmıştı. Anla- şııyordu ki, komiserler vakın bir irtibat vardı. AP ekibi işbaşmda Mesele, aradan aylar geçtiği halde bir sonuca bağlanamadı. e petrol okomiserleri, yü teki gerekiyordu. Fakat, 7 Mayıs 1966 11

Aynı gün çıkan diğer gazeteler