21 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

21 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YURTTA OLUP BİTENLER larını açıkça ortaya koyan konuş- malarinı eski MBK üyesi Sıtkı U- layın dövülmesi izlemiş, aynı gece Meclisin Anayasa dışı bir davranış- la polisler tarafından aranması, bu olup bitenlerin tuzunu - biberini teşkil etmişti. Siyasi tansiyonun düşmesini sağ- layabilmek için, tarafsız bir ma- kamda oturmakta olan Cumbhur- başkanı Sunayın düşündüğü ilk tedbir, bir liderler toplantısı oldu. Vakit kaybedilmeden 'yapılacak bu toplantıda, İktidarın ve Muhalefe- tin şikâyetleri tespit edilir, bazı prensip kararlarına varılabilirdi. Bu, seçim kampanyasıyla birlikte başlayan kıyasıya mücadelenin da- ha insafh olmasını sağlayabilirdi. Sunay, bu düşünceyle, geçtiği- miz' hafta Çarşamba günü Başba- kan Demireli Çankayaya davet et- ti. Demirel, iki saat kadar süren gö- rüşmeden sonra Çankaya Köşkün- den ayrılırken, gazetecilere, mem- leket meseleleri hakkında Cumhur- başkanına bilgi . verdiğini söyledi. See da, bir gazetecinin: * Liderler toplantısı yapılacak ma? Cumhurbaşkanı ile bu konuyu görüştünüz mü?” Mi soru- suna, “nn bir tavır takımar Mi ' diye karşılık yedi ve hızla e Çankayada ayrıldı. Bu cevap o gazetecileri şaşkına çevirdi. Demek ki, liderler toplan- tısından vazgeçilmişti. Demirel, se- çimler arefesinde böyle bir toplan- uya vanaşmak istemiyordu. Zira liderler o toplantısında o Muhalefet, iktidar partisinden dinin politika- va âlet edilmemesini, 27 Mayıs düş- çimler arefesinde (yapılmasını kü bul edebilir miydi!.. CHP'liler Çankayada A; Demirelle yaptığı görüşme: den sonra, son olaylar ve Mecli- sin çalışamamasının sebepleri hak- kında görüşlerini almak için parti My grup başkan vekillikle- riile ayrı ayrı görüşmeyi kararlaş- De Tespit Yaillen randevular, par- . merkezlerine telefonla bi|- dirildi. Programa göre Cumhurbaş- kanı, Perşembe günü sırasıyla CHP, CKMP, MP, TİP, YTP liderleri ve grup başkan vekilleri ile görüşe cek, sonra da A anı Süleyman Demireli kabul edecekti. Cuma günü ise, Kontenjan senatör- leri ile MBK Grup Başkan ve tem: Di tele ayrı ayrı görüşecekti. & sabahı saat 10'da CHP Genel Saim İnönü ile Meclis Grup Başkan Vekili Turhan Feyzi- oğlu ve Senato Grup Başkan Vekili Ferit Meleni taşıyan otomobil Çan- kaya Köşküne geldi. Görüşmeler, Cumhurbaşkanının makâm odasın- da başladı. Sunay, CHP heyetinden,

Meclisin çalışamama sebebi, polis- lerin Mecliste yaptıkları arama ve Sıtkı Ulayın AP'liler tarafından dö- vülmesi olayı hakkındaki görüşleri- ni. anlatmalarını istedi. İnönü, Fey- zioğlu ve Melen, yaptıkları konuş- malarda, memleketi bir rejim bub- ranıma sürükleyen olayların varatı- cısımın bizzat AP Hükümeti ile AP AKİS mazlıkları giderecek çareler bülu- nabileceğini söyledi ve Seçim Kâa- nunu konusundaki şikâyetler hak- kında da, iyimser bir hava içinde, şövle dedi; “— Hükümet Başkanını, kendi- sivle yaptığım görüşmede, bu konur: da ısrarlı bulmadım. Demek ki, “Seçmene söz verdik, Seçim Kanunu mutlaka çıkarıla- caktır” diyen ve bu yolda çaba sar- fteden Demirelin, son olayların ve- hameti karşısında (ayakları suya ermişti! İnönü, Feyzioğlu ve Melen, sa- at 10.55'de Köşkten ayrıldılar. Ga- yet neşeli görünen İnönü, Köşk ni- zamiyesinde bekleşen gazetecilerin sorularını cevaplandırdı: Sunay Cumhurbaş kanlığı makamında Dert çok, çare de çok./ Meclis Grupu olduğunu — belirttiler ve din istismarcılığı, partizanlık, 27 Mayıs düşmanlığı yapıldığını, mem leketi ikiye bölme gayretleri için- de bulunulduğunu, AP eğilimli te- şekküllere para yardımı yapıldığını, böylece gençliği iki kampa ayırmak için çaba sarfedildiğini anlattılar. Konuşmaları büyük bir dikkat ve merakla dinleyen Sunav: “Bir liderler toplantısı vap- mak istiyordum. Fakat sonradan, önce liderlerle ayrı ayrı görüşmeyi ve onların Ye eri dinlemevi uygun buldum” v Seçimlerden sonra parti liderle ri seviyesinde bir toplantı vapmaya karar verdiğini, bu toplantıda İkti- darla Muhalefet arasındaki anlaş- “— Cumhurbaşkani ile çok fav. dahı bir mülâkatta * bulunmuş ol duk” dedi ve seçimden sonra yapıl- masi düşünülen toplantıda, memle- ker menfaatlerine uygun bir geliş. me olabileceğini de sözlerine ekle- di. İlginç görüşmeler HP yöneticilerinden sonra Köşke saat İl'de CKMP heyeti “Genel Başkan Alpaslan Türkeş, Mehmet Altınsoy ve Muzaffer Özdağ. geldi. Cumhurbaşkanı âvnı soruyu onla ra yöneltü ve son olaylar hakkın daki görüşlerini aldı. Bir saat ka- dar süren görüşmeden sonra Tür keş, gazetecilerin bir sorusuna, Cumhurbaşkanının bu konuda her- hangi bir-endişeden bahsetmediği 16 - 21 Mayıs:1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler