21 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 17

21 Mayıs 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 17
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKIS volunda cevap ye ve konuşma: sına şöyle devam e “e Millet liroki Mörtlminin gö- zümünü beklemektedir. İktidar ye di aydanberi bu dertlerin hiçbiri üzerinde ciddi bir icraat Ortaya koymamıştır. Parti menfaatleri bi: tarafa bırakılmalıdır.” Sunav, öğleden sönra MP sama “Genel Başkan Osman i Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Ataman ve Genel Sekreter İsmail Hakkı Akdoğan-, TİP heyetini «Ge- nel Başkan Mehmet Ali Aybar, Ge- nel Sekreter Rıza Kaus ve Cemal Hakkı Selek. ve YTP Genel Başkü- nı Ekrem Alicanı kabul etti ve ken- Kirpi. gruplar balinde birer saat görüşt Bölübasi Köşkten ayrıhrken, Cumhurbaşkanının parti lderleriy- le temasa geçmekte geç kaldığını, bununla beraber, teşebbüsün fay- dalı olmasını temenni (ettiklerini söyledi. Aybar, © Anayasu - sınırları içine girmenin zaruri” old AP'nin bu simrlarin “gerisinde bu. lunduğunu ifade etti. Alican ise, anlaşmazlığı giderebilmek için Se- çim Kanunu Tasarısının ıslah edil mesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı ertesi “gün. « Cu- ma- saât 8.45'de Kontenjan Sene törleri-Grup . Başkanı Amil Artüs ile Osman Küöksalı kabul etti. İki senatör de, son günlerde Mecliste rafmdan takdir fakat kırık bir koltukla, bilârdo -büroğlu, tıpkı İhsan Kİ aym genmy yen idarecilerdendir. Yatırım Plânını yüzde 103 petinde lâyık görülen kırık bir koltuk İle bir odacı masası... işte değerbilir, “tarafsız idare” şampiyonu Demire: lin idare anlayışı!.. reken liderler b mesi konularında, bir KESEDEN iri. cereyan eden olayları anlattılar ve gerginli, esas sebebinin Kanunu olduğunu, Muhalefetle İk- tidar arasında bir işbirliği sağlan bilmesi için Seçim Kanununun hiç olmazsa bir süre geri bırakılması gerektiğini bildirdiler, bunun çare- lerini asını teklif ettiler. Sunay, bütün meselelerin seçimler- den sonra yapılacak liderler top- lantısında ele alinacağını söyledi, 19 Mayıs ve 27 Mayıs günü vatan daşlara hitaben Türkiye Radyola-

rından birer konuşma yapacağını bildirdi e Yl yaşatmak mecbu- riyetindeyiz” di Suna enlem sonra MBK Grup Başkanı tabii senatör Fahri Öz dilek ve Suphi Gürsoytrakla görüş- tü, Daha sonra da Kayseri bağım- sız senatörü Suat Hayri Ürgüplü ile Denizli bağımsız milletvekili Mu zaffer Kafanı kabul etti, Sunayın Kâaranla yaptığı görüş me, diğerlerine nazaran daha ilgi çekici oldu. Karan, AP'nin niyetinin Seçim Kanununu çıkarmakla Ana- yasayı değiştirmek ve; eski devri ihya etmek olduğunu, buna asla firsat verilmemesi İliş geldiğini söyledi, Bir an önce yapılması ge- celi ,Ata- türk ilkeleriyle 27 Mayıs devrimine ve ciliğe taviz verilme- andıran bir çalışma masasında gender Tah sin Yalabık ve Âkil Kitapçı gibi AP'nin nis gerçekleştiren bir Genel Müdür ve kendisine OR Ne e zalanmasını teklif etti. Sunay ise, liderler toplantısının seçimlerden sonra 'yapılmasının düşünüldüğü- nü, protokol teklifini olumlu karşı- Madığını söyledi. Kimdir bu Hamido? (Cumhurbaşkanı bir ara, Hamido &- dıyla tanınan AP Malatva mil- İetvekili Hamit Fendoğlunun Mec listeki tutumu (hakkında bilgi al mak istedi, Karan, Hamidonun ö- zelliklerihi anlatuktan sonra, Sıtkı Ulayı oyumruklayanlardan birinin de Hamido olduğunu söyledi. Mec- listeki olaydan birkaç gün sonra Başbakanın, otomobiliyle Hamido- yu Meclise getirmesinin ve Meclis- te kendisiyle bir süre sohbet etme sinin ise Üzücü olduğunu belirtti. "- Olacak şev değil! Parti li derlerinin böyle davranışlarda bu- lunmamaları lâzım” dedi. Sunay daha sonra, Genel Kur- 'may Başkanı “Orgeneral Cemal Tu- , Hava Kuvvetleri Komutanı Or- general İrfan Tansel ve Deniz Kuv- “ vetleri Komutanı Oramira! Necdet Uranla da görüştü Komutanlardan bilhassa Jandarma Genel Koömüta- nı Fikret Esen ve Deniz Kuvvetleri Komutani Oramiral Necdet Uran, Cümhurbâaşkânına Türkiyedeki ge- 21 Mayıs 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler