4 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

4 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS “Nejat Ölçen - Baran Tuncer Teknisyenler az konuşur ise yüzde 7 idi. Şu ise matematik olarak tesbit edilmişti: Hangi alternatif tercih edilirse edil. m e ikinci beş yıllık ânda yüzde 7 oranında bir kalkım- - hizimı amaç olarak kabul etme si halinde şimdiki mali imkânlar normal olarak gelişme gösterse bi- le; 1972 yılina kadar asgari 5, âzami 12 milyar lirahk yeni iç kaynak bu- lunması gerekiyordu. : Eğer bu iç Kaynak sağlanmaz ve yüzde 7'de 1s- rar edilirse, 1972'de — ider. toplamı 10 milyarı geçecek anlamı, min 41. Mioddesinde ir“ Denim İİ t bu zaruret, Demirelin gelmemek- tedir. O, dış yardım omasallarıyla, yabancı Tim r, gösterdiği di r de Demirelin höşu- na k cinsten değildir. eğ naviin öngörülen kalkınma öld nin altında kaldığı tesbit edilmiştir. Tarım ise bir fecaattir. Öngörülen 12 yüzde #lük yılık gelişme hızı an- cak yüzde 04 oranında gerçekleş- miştir! Bu durum, tarım alânıta ö- zel bir önem verilmesini gerektir- mektedir. Oysa Süleyman Demirel, Plâhlamava kulak vermemekle kal- mamış, tarımsal kalkınmada çok hayati bir konu olan sun'i gübrenin plânlanması işinin AlD'ye -yâni va- * bandılara- terkedilmesi gibi bir so- ni ia ulaşmıştır. Plânlamanın tesbit ği, “devletin sanayi yâtı- Mi rılması” > ği de ber yergi boşuna gitmeyecek- Mir yatirımı re i köprü, vol tap edecek, dl ll m pe- Demirel, 10 Mayıs Çarşamba günü lie AP Grup toplantısında aynen şöyle demiştir: “ Bu devrede milletvekilliği güçleşmiştir. Plân dışı o taleplerin gerçekleştirilmesi güç ve Zamana > “ge Bununla beraber önümüz. deki mevsim, vatan sathına dayikp. ge bir tesisin açılması v in atılması ile poem el Dikkat edilirse Demirel, Plân dışı isteklerin gerçekleşemiyeceğini rın, biraz güç de olsa, za- man "içinde olabileceğini o müjdele mekte ve yaz aylarının Menderesvâ- ti bir famliyetle süsleneceğini bildir-

mektedir. Yani Demirel, milletveki- MW arkadaşlarına, biraz sabır göste- ritlerse, koruğun helva olacağını v- hep birlikte iştahla mideye indire ceklerini haber vermektedir!.. İşte, Plânlamada huzursuzluğun son haddini bulması, heveslerin kı- rılması ve durumun bir yakını târa- fından Cevdet Sunaya duyurulması, Demirelin bu müjdeyi verdiği gün- lere rastlamıştır. Bu gelişmeler el- bette ki dikkatli gözlerden kaçma- maktadır. Nitekim Muhalefet lideri İnönü de bir konuşmasında konu- yu ele almış ve halk oyunun dikka- tini çekmiştir. Bunu, Sunayın 19 Mayıs ve 27 Mayıs törenlerinde yap- tığı konuşmalarda Plâna özel bir ver ayırması ve “27 Müyis devrimi- nin neticelerini tasfiye etmeye kim- senin gücü yetmeyecektir” demesi takip etmiştir. Geçtiğimiz hafta Çankaya toplan- tısına bu hava ile gidilmiştir. Bu havayı şark kurnazı Demirel de sc- zinlemiş ve toplantıya bunun için, dâvet edilmemesine rağmen, katıl. miştir!.. Başbakanın imtihanı Plâncılar, toplantı sabahı Çankaya Köşkündeki salona vardıkların- da Hükümet üyeleri ve Komutanlar gelmemişlerdi. Sunay salonda gezi- niyor, masaların düzenlenmesine ve sigara tablalarının verleştirilmesine nezaret ediyordu. Az sötra Kadro tamamlandı ve toplarıtı başladı. Ön- ce Sunay bir açış konuşması yaptı ve söyle dedi: *— Memleketimizin ihtiyaçları çe Sitl ve oldukça çoktur. Buna karşı- lık, imkânlarımız kıttır. Bu kıt im- kânlarla kalkınmayı sağlamak, ba- şarıya ulaşmak Plâncıların görevi- dir. Kalkmma ancak plânlı şekilde olabilir. Başka çıkar yol yoktur. Onun için, siz Plânlama uzmanları- na büyük görevler düşmektedir. Bu- nu başaracağınıza inanıyorum.” Sorira Plâncılar, önceden karar laştırdıkları gündeme göre açıkla. mmalarına başladılar. İktisadi Kal. kınima Dairesi Başkanı Baran Tun- cer konüştu. Enver Ergun ve Ne. jat Ölçen onu takip ettiler. Ölçen konuşmasında, yatırımların gecik- mesi sebepleri arasında, mütcahhit- lerin işlerimi zamanında yapmama- larını saydı. Bu husus, Komutanlu- rn ilgisini uyandırmıştı. Onlar da müteahhitlerden o vakındılar. Eski müteahhit Demirel, yapılan açıkla malarla, durumum aleyhine geliştiği > 4 Haziran 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler