11 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18

11 Haziran 1966 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 18
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA dır, fakat aynı zamanda fiilen E- nerji Bakanlığının da başında bu- lunmaktadır- ve ibrahim Deriner Turgut Gülez ve Kemal Noyan, birlikle hazırladıkları bir oyunun sahneye okoymakta gecikmediler. TPAO Kanununa ve esas mukavele hükümlerine göre, hissedarlar tara- -ından üç yıl için seçilen üç üyenin ancak âdı genel kurul toplantısında değiştirilebilmesi mümkündü. Bu bakımdan 28 Martta toplanacak âdi genel kurul bir vesile sayılabilirdi. AP'li takım, bu toplantıya elleri- ni ovuşturarak katıldı. Üç üye de değiştirilince, artık ortada herhangi bir engel kalmayacaktı. Toplantı, daha ziyade usul (müzakerelerine sahne oldu. AP'li takımın üç üye- nin değiştirilmesi teklifine (o karsı hissedar Maliye Bakanlığı, Emekli Sandığı, Ordu Yardımlaşma Kuru- mu ve Sümerbank temsilcileri te- reddüde düştüler. Zira, bu âdi ge- nel kurul toplantısıydı ve gündemin- de hangi maddeler varsa sadece on- lar görüşülebilirdi. Üç üyenin değiş- tirilmesi teklifi gündemde olmadı- gından, AP'li takımın hevesi kursa- ğında kaldı. Toplantı 29 Nisana bı- rakıldı. Enerji Bakanlığı, Nisan ayı baş- larında bir yazıyla Maliye Bakanlı- ğına başvurarak, değiştirme talebi- nin gündeme alınması için aracılık yapmasını istedi. Bu istek, kanun- suz olduğu gerekçesiyle yerine ge- rilmeyince, nerji Bakanlığı bu defa da TPAO Genel Müdürüne bir yazı yazarak, üç üyenin değiştiril- mesi isteğinin gündeme alınmasını talep etti. Turgut Gülez, Bakanının yazısını okur okumaz İdare Mecli- sini toplantıya çağırdı. Adi genel kurul toplantısının gündemi hazır- lanacak, üç üyenin o değiştirilmesi isteği de gündeme alınacaktı. Gö- rüşmeler hayli uzun sürdü. İdare Meclisine Bakanlar Kurulu kararıy- la tayin edilen bazı üyelerin de is- teğin gündeme alınmamasına ta- raftar olduğunu anlayan Gülez, teklifini geri almak zorunda kaldı. AP iktidarının “istenmeyen ,a- dam" ilân ettiği üç üyenin değişti- rilmesi işlemi gecikiyor, başka for- müller bulmak gerekiyordu. Mina- reye kılıf hazırlamakta zorluk oçe- kilmedi. Enerji Bakanlığı, oGenel Kurul toplantısından iki gün önce -27 Nisan-, 1519 sanlı bir vazıyla hissedar Hazineyi temsilen Maliye 18 Bakanlığına başvurdu. Yazıda, his- sedarlar Genel Kurulunda seçilen üç üyenin yetersiz olduğu ileri sürülüyor, bu yüzden değiştirilmesi isteniyordu. Maliye Bakanlığı, E- nerji Bakanlığının bu isteğini gere- ğinin yapılması kaydıyla TPAO Ge- nel Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine, üç üyenin muhalefetiyle, 3 üyenin değiştirilmesi için olağanüs- tü genel kurulun 31 Mayısta toplan- ması kararlaştırıldı. 29 Nisanda toplanan âdi Genel Kurulda, İdare Meclisi ibra olundu. İşin ilgi çekici tarafı şudur ki, hiç- bir hissedar müessese temsilcisi ü- yelerin değiştirilmesi okonusunda

herhangi bir dilekte bulunmadı. De- mek ki, üç üyenin değiştirilmesini sadece AP'li takım istiyordu. Mayıs ayı, üç üyenin değiştirile- bilmesi için Derinerle Gülezin yö- nettikleri kulis faaliyetine sahne oldu. Ortaklığın en büyük hissedar- larından Maliye Bakanlığı ve E- mekli Sandığı yöneticileriyle temas- lar kurularak, olağanüstü genel ku- rul toplantısının hazırlıkları yapıl- dı. Artık, üç üye görevlerinden u- zaklaştırılacak, yerlerine AP'li kim- seler seçilecekti. Son gülen iyi güler! ba- ola- Geride bıraktığımız haftanın şında Salı günü toplanan Emin Bozoğlu "Petrolleri o sattıramam" AKİS ganüstü Genel Kurulda, Enerji Ba- kanlığının teklifi görüşüldü ve ka- bul edildi. Böylece, üç üyenin göre- vi sona ermiş oluyordu. Bundan sonra seçime geçildi. Oylama so- nunda, İdare Meclisinde ekonomik bağımsızlık mücadelesi yapan Boz- oğlu, Yalçın ve Sengelin yerine, AP eski osenatörlerinden (Sabahattin Tanman, İpraş rafinerisi (Müdürü Hasan Göker ve Mehmet Mutlugil seçildiler. İşte, Turgut Güleze ra- hat bir "oh" çektiren olay budur. Ne var ki olay, aklı başına gel- diğinde gene Gülezi rahatsız edecek niteliktedir. Zira, hissedarların ola- ğanüstü toplantıya çağırılması hak- kındaki kararla üç İdare Meclisi üyesinin değiştirilmesi (hakkındaki karar TPAO Kanunu ve esas mu- kavele hükümlerine aykırı (o görül- mektedir. Esas mukavelenin 23. maddesine göre, hissedarlar tara- -ından seçilen üyelerin değiştirile- bilmeleri ancak, seçimdeki usule uymakla mümkündür ve değiştirme- yi haklı gösterecek kanuni bir gerekçenin mevcudiyeti şarttır. Se- çimdeki usul, üyelerin âdi genel ku- rul toplantılarında seçilmeleridir. Oysa, üç üyenin görevlerine son ve- rilmesi ve yerlerine seçim yapılma- SI a toplantıda kabul o€- dilmiş Gerekçeye gelince: İdare Meclisi üyeleri 29 Nisanda yapıları adi ge- nel kurul toplantısında oybirliği ile ibra edilmişlerdir. İbra edilen İda- re Meclisi üyelerinin kısa bir süre sonra değiştirilmesini gerektirecek, ortada herhangi bir sebep mevcut değildir. Bundan başka T. Ticaret kanu- nunun 366. Maddesi, "bir anonim şirket genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağırabilmesi için şirket sermayesinin en az onda biri değe- rinde paylara sahip hissedarlar ta- rafından yazdı bir talepte bulunul- ması"nı amirdir. Oysa, TPAO ola- ganüstü Genel Kurulunun toplanma- sında asıl talep, Enerji Bakanlığın- dan gelmiştir! Görülmektedir ki, AP İktidarı, dikensiz gül bahçesine sahip olabil- mek için, kanunları hiçe sayacak kadar ileri gitmeye devam etmekte- dir ve edecektir. 11 Haziran 1966

Aynı gün çıkan diğer gazeteler