7 Ocak 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

7 Ocak 1967 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS timdeki C.H.P. taraflısı veya A.P.'yi tutmayan öğretmenlerin de kadro dışı edilmesiydi. Bu konuda takip edilecek yol tesbit edilmişti. A.P.- nin. Milli Eğitimde yuvalanmış ze- hir gibi milliyetçi - mukaddesatçı kurmayları gerekli hazırlığı yapmış- lardı. İşe önce. Milli Eğitim Bakanlığı merkez örgütünden başlandı. "Ton- allahsız gomonistler" sorgusuz sulsiz yerlerinden alınarak kızağa çekildiler. Bunların, yerlerine o "i- manlı türk çocukları" getirildi. Ye- ni gelenlerin hemen hepsi, peşin o- larak, A.P. İktidarının bu "Milli E- gitim ihtilâli"ni destekleyen veya buna katılmayı kabul etmiş olan kimselerdi. Yeni gelenler, mevcutlar ve hat- tâ “dışardan gazel"i daha uygun bu- lanlar aralarında tam bir işbirliği yaparak, bir "eğitim juntası" teşkil ettiler. Merkez temizlendikten son- ra sıra, dışarıdakilere geldi. (Milli eğitim müdürlükleri, ilk öğretim müdürlükleri bu juntanın istediği şekilde çalışabilecek hale getirildi. Bu defa, politikacı eskisinden, ye- ni politikacıdan ve milliyetçi - mu- kaddesatçılardan ibaret taşra kad- roları teşkil edildi. Bunların ilk işi de, birer "kara liste" hazırlamak ol- du. Ardından öğretmen kırımı baş- ladı. İlk ve Orta Öğretimden yüzler- ce öğretmen, yerlerinden alınarak, başka yerlere atandılar. Daha "teh- likeli" bulunan öğretmenler de ya Bakanlık emrine veya açığa alındı- lar. Bunlar için gösterilen gerekçe, "hâl ve tavırları ile düşüncelerinin öğretmenlik mesleğiyle (o bağdaşma- dığı" şeklinde özetleniyordu. Kılıflar hazırlanıyor A Palık ayında "devrimci öğretmen kırımı" daha da hızlandı ve 56 öğretmen, A.P.lilerin deyimiyle, L » Bunlardan 15'inin i. Bazılarına ise hiç bir sebep gösterilememişti. Bir kısmı i- çin bulunan tek kılıf, "disiplin ku- rulu" kararıydı. Gerçekte bunların, T.O.D.M.F. Genel Başkanı Hayret- tin Uysalın AKİS muhabirine söy- lediği gibi, "düşünmek"ten başka hiç bir suçları yoktu. En büyük suç- ları da Anayasayı ve Atatürk ilkele- rini savunmaktı. Meselâ Anamurdan 7 öğretmene, teype aldıkları Atatür- 7 Ocak 1967 YURTTA OLUP BİTENLER BİR MEKTUP — İçyüzü yan sütunlarda anlatılan "devrimci öğret- men kırımı", Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesi içinde hiçbir yetkisi bu- lunmayan ve milliyetçiliği ise sadece adındaki ibaret olan bir derneğin başındaki kişiye yazılan bu gibi sıfatından mektuplarla "milliyetçi" yürütülmektedir. Milli Eğitim dâvasına bu seviyedeki mektuplar açı- sından bakan yetkililerin yapacağı iş, elbette ki, "öğretmen kırımı" ola- caktır. Sağduyu sahibi herkese "bu başa bu tıraş" dedirtecek seviyede- ki bu tutum, Milli Eğitimi gündengüne bir çıkmaza doğru itmektedir. kün Bursa Nutkunu köylülere din- lettikleri; İzmir Hürriyet Ortaoku- lu Müdürüne, okulunda milliyetçi - mukaddesatçı öğretmenlere ders vermediği, İzmirden bir öğretmene, P.nin karşısında olan e okuduğu; tmene, buradaki milliyetçi * çil dei 13

Bu sayıdan diğer sayfalar: