25 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

25 Şubat 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© / l | ği İ oo Sayı: 662 25 Şubat 1967 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI YURTTA OLUP BİTENLER Cumhurbaşkanı Sunay Çankayada makamında Çelişik sözler... Millet Sunay konuştu (Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayın, işgal ettiği makama seçilmesin- eki "iki başlılık'ın kendisim bir çelişmenin içine attığı o bilinmiyor değildi. Cevdet Sunay Cumhurbaş- kanlığına Türkiyedeki bir temayü- lün temsilcisi olarak, fakat aynı za- manda Parlâmentodaki AP oyları- nın da vazgeçilmez desteğiyle getiril- miştir. Bahis konusu o temayül -ki, memleketin sağlam kuvvetlerinin temayülüdür- bu oylarla çok konu- da mutabık bulunmadığından Su- nay, bazı beyanlar yapmak zorunda 4 bırakıldığında hep sıkıntı çekmiştir. u hafta, Sunayın Milliyet gaze- tesinin Ankara temsilcisi İzzet Se- desle yaptığı uzun -ve yazılı- konuş- masını okuyanlar gene böyle bir sı- kıntının izine satırların arasında rastlamışlardır. Fakat bunun ya-

nında, ilgi çekici başka bir husus, eski Genel urmay Başkanının Cumhurbaşkanlığına (ogeçmesinden bu yana, belki de yeni çevresiyle te- maslarının neticesi olarak hadisele- ri değişik bir açıdan tefsire başladı- ğıdır. Cumhurbaşkanlarının, sorum- suz da bulunsalar, devlet işlerinden esaslı bir şekilde haberdar oldukla- rı kimsenin meçhulü değildir. Bili- nen başka bir gerçek, bazı mesele- lerin içerden, dışardan göründükle- ri gibi görünmedikleridir. Ancak bir üçüncü nokta da insanların, kuşba- kışı nazar imkânını kaybedip te be- lirli bir dairenin ortasına düştükle- rinde bir görüş deformasyonuna uğ- radıklarıdır. Sunaydaki değişmede u üç unsurun da rolü olduğu se- zilmektedir Cumhurbaşkanı, ilgi çeken deme- cinde günün bir çok sorununa cesa- retle dokunmuştur. unu ya- parken, bazı plâtonik prensipler söylemekle beraber "Canım, Hükü- met de ne yapsın?" veya, şikâyetçi- leri kastederek "Onlar da mübalâ- ğa ediyorlar!" tarzında bir eda ta- kınmaktan kendisini kurtaramamış- 25 Şubat 1967

Aynı gün çıkan diğer gazeteler