13 Mayıs 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 25

13 Mayıs 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 25
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS Renanda defile Göz ziyafeti dönüyor işte. Herhalde Birsen De- mirizi de tanımıyor. Oysa, hayli be- cerikli bir meslek arkadaşıdır. Baş- bakanın İran yolculuğuna katıldık tan sonra refakatini Almanyaya kar dar uzatmasından daha tabii ne o- labilir? Başbakandan herkesi ayrı ayrı tanıması, gelmişini geçmişini bilmesi beklenemez. Olabilir ki, o- na da kıramıyacağı bir dost ricada, bulunmuş, yahut Birsen Demiriz parlak zekâsıyla Bn. Demirdin çev- resine girebilmiştir. Eh, bundan son- ra da bir Başbakanın, Almanyaya götüreceği heyette küçücük bir de- gişiklik istemeğe elbette ki hakkı vardır! Türkiyenin iki valisi ahar gelince Anadolu turuna çı- B kan özel tiyatrolar arasında İs- tanbulun Gen - Ar tiyatrosu da var. Bu tiyatro geçende Ankaraya da gel- di ve Nâzım Hikmetin "Yolcu" adlı oyununu oynadı. Oyunu birçok se- natör, milletvekili -tabii, tiyatroya gidenler- seyretti, sanatseverler u- zun uzun tartıştılar. Oyun, tiyatro 13 Mayıs 1967 yönünden biraz zayıf bulundu. Gen - Aralar bugünlerde, Sam; sundalar; Samsun Yardımseverler Derneği yararına "Yolcu"nun ilk o- yununu oynamağa hazırlanıyorlar. Samsun sosyetesi de, tabii, oyunu seyretmeğe hazırlanıyor. Biletler sa- tılıyor, her koldan, çeşitli faaliyet yürütülüyor. Vali bile kendine yer ayırtıyor. Fakat... Samsunda bir de AP teşkilâtı var, malüm. Bu teşkilât, Gen - Arın Samsuna gelmesini sağ- lıyan Rotary Klübünün bazı üyele- rine * manifaturacılıkla iştigal eden birkaç kişi- başvurup, "bu oyun oy- nanırsa halkın büyük tepki göstere- ceğini" filân söylüyor. Derken efen- dim, Valiye gidiliyor. Oyunun ilk gecesi için kendine yer ayırttıran, böyle bir olay çıkarsa güvenliği sağ- lamakla görevli bulunan aynı En- ver Saatçıgil değilmiş gibi, Vali bey de bu tepkiye katılıyor. Sinema Sa- hibi çağrılıyor ve malüm hikâyeler- den sonra "Yolcu"nun ( oynatılma- masına karar veriliyor. Samsunun aydın kişileri bu işe çok Üzülüyor, 1967 yılında meselâ Adapâzarında, üstelik valinin sağladığı destekle, meselâ arada, hiç bir olay çık- madan oynanan bir Oyunun sırf Na zım Hikmet yazdı diye, 1919 yılında Atatürkün ayak bastığı Samsunda oynatılmamasını protesto ediyor- ar. Ne yazık ki, Fethi Tevetoğlu tayfası daha önce davrandığı için, aydınların protestoları etkisiz kalı- yor. Zevk kokteyli Renan Yaman, halhalde, göz ve da- mak, zevkini birarada yürütmek- ten pek hoşlanıyor olmalı. Restora- nında sık sık defileler tertipleniyor. Meselâ, geçtiğimiz Pazar günü, Bu- tik Sevim güzel bir defile yaptı; Başta o Dışişlerinin genç kadınları,

HER ÇEŞİT ESKİ ve YENİ KITAP ALINIR — SATILIR KİTAP İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BİR TELEFON KAFİDİR. 123847 ADRES: BÜTÜNDÜNYA P SARAYİ Selanik Caddesi No: 6/2 Kızılay — Ankara (AKİS: 177) TÜLİDEN HABERLER Nilüfer Sağtür, eski mankenlerden Ayla Seli ve bazı arkadaşları, Başak Cürsoy ile öteki mankenlerin gös- terdiği modelleri seyrettiler. Mini etekleri gören bazı kadınların ne- şesi iyiden kaçtı ama, defile seyir- cilerinin çoğu mini etekli ve file çoraplıydı. "Traviata"nın galasında A tıfet Sunay, dış gezilerin yorgunlu- ğundan henüz kurtulamamış olsa gerek. Geçtiğimiz Cumartesi oyeni- den sahneye konan "Traviata" ope- rasının galasında Devlet (Başkam Cevdet Sunay yalnızdı ve sanatçıla- rı locasına kabul edemeden Opera- dan ayrıldı. "Traviata"nın başrolle- rini, Operanın taze seslerinden Işık Kurt ve İsmet Kurt söylüyorlardı. Pek çok alkışlandılar. Bu temsilden seyircilerin yalnız kulakları değil; gözleri de hoşlandı. Yıllarca bin ki- loluk "Traviatâ"ları sahnede O sey- rettikten sonra Işık Kurtun ince si- lueti gerçekten de göze çok güzel görünüyor. Hürriyet mi, kriz mi? Meyıs ayı netameli bir ay. Bazı evlilikler kriz geçiriyor, SESSİZ, yahut skandalli ihtilâllerle sona eri- yor. İstanbulda Dr. Selçuk Gerede ile Paristeki eşi sessizce ayrılıverdi- ler. Sosyete, bu ayrılıktan yeni bir- leşmeler beklerken hayal kırıklığı- na uğradı. Selçuk Gerede, viyolon- selist Ayla Erduran ile samimi bir arkadaşlığa başlayınca, söylentiler geriledi. Haldun Dormen, hürriyeti seçmekten çok hoşlanmakla bera- ber, yeni arkadaşlarına fazla bağlı görünüyor ve meselâ Play Boyda İren ile fazlaca beraber görünmesi bazı yorumlara uğruyor. Genco Er- kal ise bütün bağları koparmanın rahatlığı içinde. Müzik şöleni pr başında Salı gecesi, Dev- let Konser Salonunda Devlet Konservatuvar Korosunun konseri vardı. Şef Hikmet Şimşek. Türk Flârmoni Derneğinin sunduğu kon- ser hayli zengindi. Programda ne- ler yoktu ki... Çağdaş türk besteci- lerinden çok sesli halk türküleri; Rönesans, Barok, Viyana klâsikleri ve ymm çağ koro eserleri; Ad- n Saygunun "Eski üslüpta kan- tattı ve Gluck'un Orfe operasından konçertan özet... Doğrusu, Mayıs ayı için nefis bir DiRd ürkiye, bu nimetten herkesin yararlanabileceği' seviyeye gelebilse, kimbilir ne iyi olacak!.. 25

Aynı gün çıkan diğer gazeteler