4 Ocak 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

En mühim mes'ele Bu seneki Vahim kuraklık bize dört mühim şey ihtar ediyor. * 1 — Fazla çalışınız. 2 — Mali itibari artırıniz. 3 — istihsal vasıtalarını çoğal- tınız. 4 — Masrafınızı azaltınız. 1 — köylü yalnız kışlık-zahire- sini düşünür, ve yalnız onu teda- rik etmek için çalışır. Halbu ki bu kadarcık çalışmak kâfi üegıldır Köylüyü “azami çalışmaya sevk Flem sinema hem şarkı.. tel| Amerikada yapılan yeni bir fılımv Harbe gidemnler ) .. ee için ölı.ııek var, dönmek | çOk ragbet goruşîçr_

Sayfaya ait küpürler

 "Mucibince" yerine "peki" Afyon karahisarda çıkan Son Haber gazetesi yazıyor: Vali B. muamelatta (mucibince) yerine (peki)
 Yeni liste Rusyaya ihracat işi halledilmedi Rusyaya yapıladak ihracat listesi iktisat Vekâleti tarafından Ticaret...
 Anadolu Milli mahsulât şirketi Anadolu milli mahsulât şirketinin tasfiyesine başlanmıştır....
 Borsa kanunu Borsa kambiyo şefi Hasan bey dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. Hasan bey Ankaraya borsa kanunu hakkında şurayı
 Millet m*eâqîepierı HALKIN îEHALÜKü KARŞISINDA YENİ DERSHANELER AÇİİMA.;;E ÜÜŞUNÜLÜYOR Gala saray İisesi Millet mektepleri
 Kadı köy hali Emanet yeni tetbirler düşünüyor Kadı köy hali de bir mesele oldu; Emanet bütün mesaisine rağmen elan hale...
 İzmirde büyük bir tütün deposu yapılacak Tütün inhisar idaresi izmirde imalâthanleri ihtiva eden büyük bir tütün deposu inşa
 Sesli sinema günden güne tekâmül etmektedir. Pek yakında seyredeceğimiz filimlerdeki artistlerin seslerini de işitecegimize
 Kundakcılar bir fabrikayı yakmak istediler izmirde Bornovanın Hacılar köyünde zeytin faprikasına üc kişi girerek fabrikayı
 Zenci salğını = Kara tehlike...
 En mühim mes'ele Bu seneki v m kuraklık bize dört mühim şey ihtar ediyor. 1 — Fazla çalışınız. 2 — Mali itibari artırıniz. 3
 a...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMA — 4 Könunusani göreNİNDNN NaK aKNK UyaNNaNmKNNanNıanm FIATI HER YERDE 5 KURUŞ S00, Üç aylığı SÜL0Ş alte aylığı Öğzete İğatesi ianiz 1929 On birinci sene — No : 3675 FIATİ HER vemsxuıwş""% KĞN e aNUKaN I D aa NyaNmIKaN Na KaT dN sey e D KU Z ö u İ - . En mühim mes'ele #üolloketin her tarağında | |— 3 J3 L NC KD K e e ae ';Wh 1;“ ğ“îl z âa'lşlc || Amerikada yapılan yeni bir filim — 1 — Fazla çalışınız. haşladı. Harhe gidenler ğ el j 2 — Müli heti erürmiz içim|ölmek var, dönmek çOk raghet görüyor GĞ ietisal vasıtalarım çoğal, w.Bu mücadelede de RASLA ğ ni d 4 — Masrafınızı ezaltınız. 1 — köylü yalnız kışlık-zahire- sini düşünür, ve yalnız onu tedi rik etmek için çalışır. Halbu bu kadarcık çalışmak kâfi Wtği Köylüyü “azami çalışmaya sev ve cebretmeli, tenbellikten mu laka kurtarmalı, bir insan âzami me kadar yer ekebilirse ektirmeli, ve baktırmalı. 2 — Sermayeyi artirmak için memleketimizde milli ve ecnebi bankaların miktarını teksir etmeli. Sermaye, paradan ziyade kredi yâni itibardır. Şehrimizde yi 'nu farz ctsek, kere artar, rakabetten faiz ucuz- lar, hayat ucuzlar. Bankaların Avrupada, Amerika- da malik oldukları krediden fade olunur. Ehven akreditif alınır, ithal eşyasının fiatları ucuzlar. Londrada 227 ! ika vardır. Sülüsü ecnebi, ve ya ecnebi sermayesile müşterek olan bu bankaların Türkiyeden çok küçük olan Britanya adası üzerindeki şuabatı üç bini mütecavizdir. 3 — istihsal vasıtalarını behe- mehal çoğaltmalı. Çift bayvanatı olmayanlara be- #dleli beş senede alınmak üzere müm- kün-olduğu kadar hayvan tevzi etmeli. Koyun vetiftik keçisini mutlaka çoğaltmak lâzımdır. Bunun için Bayvanatımı — tezyit — edenlerden her sene tezayüt eden — mikdarın musfının verğisini almamalı. Bir kac yerde alât ziraiye fabrikası tesis etmeli, yeni yapılan mebaniden Iâakâl ön sene vergi almamalı. Taki istanbulun ve Anadolunun yanan binaları yapılsın. Harbi umumiden evel irlandanın birası, in önü arpasından, ve in- gilterenin en meşhur yünlü ve tiftik kumaşları Anadolu yapağın- dan yapılırdı. Bunları taşımak için her sene ihanımıza yüzlerce gemi gelirdi. Pulatlıın - buğdayı / avrupada ısLm almıştı. Şimdi, bunları bir kaç sene içide istihsal ve irsal etmeliyiz. — israfata mani olmak ve kendimizi korumak için içtimat bir murakaba tesis etmeliyiz. bu | murakaba ile sefahat ve israflara mani olamadığımız müsrifleri ka- nun ile inzibat ve vasayet altına emlâk ve servet esha- bnin encamı, (2>:) zadeler gibi olursa, ve her Türk tacirinin akı- beti Bayram zadeye benzerse milli servetin muhafazası ve mil- letin temin hayat ve refahı nasıl mümkün olur? Eğer bu esnada dikkat ve itina etmezsek âtimiz vahim we bi kuraklığa daha uğrarsak halimiz pek yaman olur. Trabzon valisi Traabzon valisi Hilmi bey dün Ankaradan gelmiştir. bu — gün mahalli memuriyetine gidetektir. Öğroniniz ve gretiniz. Türk vatamnının imenfaatı bunu eu%ı-eciiyeı'... NL HALKIN TEHALUKU KARŞI- SINDA YENİ DERSHANELER AÇIIMASI DUŞUNULUYOR Gala saray lisesi Millet mektepleri içinde en fazla talebesi olan Galata saray lisesidir. Mektebin salani bu işe tahsis edilmiştir. Galata saray dershanelerine devam eden- ler arasında bir çok rum, ermeni ve mucevi de bulunuyor, Kadı köy hali Emanet yeni tetbirler düşünüyor Kadı köy hali de bir mesele oldu; Emanet bütün mesaisine rağmen elan hale rağbet temin edememiştir. Halin ekseri dük- kânları boştur. Bu cihetle nazarı dikkata alan emanet hale rağbeti celp için yeni bazı çareler ğüın- nüyor. Dün bu hususta tetkikat yapmak üzere Emanet muavii Hamit bey hale gitmiş. müdür Haydar beyden izahat almıştır. Halin işlek bir pazar yeri olabil." | mesi için dahilinde, pazar yerle- rindeki gibi ucuz sebze ve meyva, | Satılmasına ihtiyaç vardır. net bunu temine çalışacaktır. Galata saray Jisesindeki ders- haneye devam etmek için o kadar çok müracaat — vaki olmuştur ki | bunlardan bir kısmını gelecek tir. Mamafih mektepte daha bir dershane açılması muhtemeldir. Borsa kanunu Borsa kambiyo şefi Hasan bey dün Ankaradan şehrimize gelmiş- tir. Hasan bey Ankaraya borsa kanunu hakkında şurayı devlete tetki ikmal edilmişti | “Müucibince,, yerine “peki,, arda çikan Göğ | Afiyon 4 H aber gazetesi yazıyor Vali B. muamelatta (muc.bince) yerine (peki ) kelimesini kulları meğa başlamıştır. — İzmirde büyük bir tütün deposu yapılacak inhisar idaresi izmirde Gi Fuaktkıcı Va e biyak bir tütün deposu inşa ettirecektir. inhisar idaresinin yaptıracağı bu muazzam binada binlerce amele çalışacaktır. bu binaya ait plân ve Projeler de gönderilmiş ve icap eden arsanın tefriki istenilmiştir. mez derlerdi, bak nasıl devreye tehir etmek lâzım gelmiş- « Gözlerinin vengi > Sesli sinema günden güne tekâ- mül etmektedir. Pek yakında lerin seslerini de işitecegii şuphe etmeyin. Amerikanın meşhur artistlerinden Poj ile Les Lopes yeni bir lime başlamışlardır. “Göz- rize hiç şire rolünü ifa etmektedir. Resmimizde bu filimden bir izahat vermek için gitmişti. Kanunun allah keyfin yerinde. — Elbette! Bana şimdiy ismini taşıyan bu Anadolu Millf mahsulât şirketi Anadolu milli mahsulât şirke- tinin tasfiyesine başlanmıştır. ra tehlike sahneyi görüyorsunuz. Yeni liste Rusyaya ihracat işi halledilmedi Rusyaya yapıladak ihracat Tis- tesi iktisat Vekâleti ; Ticaret müdüriyetine iade edilmiş- — tir. Liste bugün Ticaret odasına — tevdi edilmiştir. Oda tevziat liste- sini yeniden yapacaktır. Kundakcılar bir fabrikayı yakmak istediler Bornovanın - Hacılar ' izmirde gi lerdir. Kundakcılığa mani isteyen amelelerin feryadı üzerine mütecavizler fabrika makinistinin | odunla kolunu kırmışlardır. —— Makinist yi keyfiyetten | haberdar ettiği cihetle firari kun- » dakcılar takip edilerek derdest | işlerdi &5. ma Sahifede illet mektepleri kıraat sütununda IVA - NÜ | Beyin kadar akla karayı sebe- » Fıkrasını okuyunuz seçtim |

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler