26 Eylül 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Eylül 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Kaydı hayat şartile Reisicumhurluk Gazi Hz.nin “Akşam,,a mühim beyanatı ** Bana öteden beri bu ve buna mümasil tekliflerde
 Beledıye intihabı İki fırka da esaslı bir mücadeleye hazırlanıyor Serbes fırkanın namzetleri arasında Raşel hanım isminde bir
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SİKİ YAL AZN Yİ A A LD NA Altın Piyangosuna nasıl ) ri edildiğini 9 uncu Rp mz ahifede tafsilâtile Da 3 lir magrediyoruz mutlaka — ol - Sene 13 — No: 4296 Tabrir telefonu : İstanbul — 168€ CUMA — 26 Eylül 1930 İdara telefonu ; İstanbul — 1434 Fiatı 5 kuraş Gazi Fiz. nin mühim beyanatı İki Fırlez da pa bir mücadeleye hazırlanıyor Serbesfırkanın namzetleri arasında Ra- şel hanım isminde bir musevi kızı da var Kaydı ay şartile Reisicumhurluk Gazi Hz. nin “Akşam,,a mühim beyanatı “Bana öteden beri bu ve buna mümasil tekliflerde bulunanlar çok oldu. Bu yoldaki teklifler hoşuma gitmez. Gayem millet hakimiyetini ebedileştirmektir,, ra 25 (Başmubarririmizden)— Bugün fırka Ida: Z zleri iken İsta; — an, vaki ln unu alter madım. Nasıl olur da Gazi gibi saltanati sırf kendi ai tmiş bir böyle bir teklifte bna ila? Gafletin bu e olur m Fakat mesele mühimdi ve tetkik edilmeye eğerdi. Gazi hazretleri meli gelmişlerdi, meclis reisinin odasında bazı mühim meseleleri tetkik ile meşgul idiler. Müze n yanlarına çıktım ve bir gazetede neşredilen könelilerindin 7 um. Böyle haberin <a ettiklerini söylemiye hacet gör bu abe mahiyetini bir nasıl orum. Hemen telâkki | | | ia | | meselenin tahkikini emir amil ve geç || akte kadar bizzat meşgul oldular. Neticede tamamile me. çıktı ara mu ine atfen bu maal. e uydurmuş. Uydurulan telgraf ş Ç ajansının Makita muhabiri güy. radan aldığı malümata a iki gün 4 P riste intişar etmek üzere çektiği bir telgrafta Fethi tarafından. Gazi retlerine yazılan bir mektupta Gazinin kaydı hayat şartile ve reyiam ile Relsicum mburluğunu teklif etmiş ve müşarileyh bu teklifi evelce ERER hilâfet taklifinde bulunanların teşebbüsüne müsabih görerek A deylemiştir, Bu uydurma telgrafı Fethi gösterendmuhabir Fethi ki alarak ie çekmiş. bey. bayılan bir de Di İ mi inkâr etsin? Bu müm Gazi hazretleri yaptıkları ediy Miami ia Ankarada bir İsveç ajansi olm maydana çıkarmışlar ve Nuri beyle beli beyi de davet ederek meselenin tamamen uydurma olduğunu İ göstermişlerdir. gazete .muhabiri bu haberin kendi tasni eseri : olduğunu inzasile gazetesine bildirmeye mecbur olmuştur. Bu muhabir Fethi beye gös- terdiği uydurma teli azi nin bu teklifi hilâfet hakkında evvelce vukubulan dişi lifler gibi reddettiğini yazmış iken gazetesine çektiği telgrafta bu fıkrayı mesküt geçmiştir. Meselenin mahiyeti bu suretle MEYAN çıkınca Gazi GEY şu suali sordum, R öğrenmek ve Türkiye efkârı umumiyesine bildirmek isterim. Gazi hazretleri bü sualime- aynen şu cevabı m. a ötedenberi bu ve buna / b i mümasil "tekliflerde e sim olmuş tur. Siz ve umumiy: bilmelisiniz ki bu yoldaki teklifler oşuma gitmemiştir ve gitmez. teklifi o benim n rene eden bir manada telâkki ederim. Bu noktada şu ve ya bu tefsirlere giden sözlerin manasını, beni iyi tanımış olan Türk milleti benden daha iyi takdir eder, Gazi hazretlerinin hakiki ge ve Cum- huriyetçi bir Reisicumhura yakışa: veci kuvvetli beyanatından sonra sellerin ve çıların mahiyetini e Sip çok iyi & ü z. Kendisine hurl lak kekli iş gafiller zuhur etse azinin bu teklifi, hilâfet teklif, ME yaptığı gibi, nefretle reddedeceği muhal! kka ktır, iğer taraftan Türkiyede Reisicumhurun reyi am ile intihabı mevzuu bahsolunc: hususta bütün illeti bına. mazhar olacağı hiç şüphe götürmiyen : bakikattır. iz ve fesat- le Fakat “tarihin millete eşsiz vediasi ola gok müstesna iyet istisna edilirse böyle bir kaidenin tatbikine teşebbüs edildiği gün efkârı umumiyen i vefnekadar namzetler üzerinde dalgalanacağı ve dağılacağını görme mek için i nak lâzımdır. Neticenin kararsızlığa rarsızlığın da hiç değiş mez şahsiyetlere intikalini “düşünmemek ne gaflettir. Henüz Fransada bile tatbik edilemi- n bu usulün bizde al, a tatbikini düşün- am isabetsiz. ü Gazinin fırkalar kevkinde. alınma nakaratına gelince, niçin Gazi mutlaka Halk fırkasının b şından ayırmak istiyorlar? Gazi kendi tarihini mkün müdür? Necmeddin Sadık Bümirkd intihabında 61 â çıka- Gi her iki firk; tli surette hazırlanıyor. Halk fi fırkası keme namzetlerini kat'i surette kararlaş: tırmıştırı* İstanbul belediyesi bu iu anunen her abe ili âza mikdarının a ihtiyat olarak intiha; idm âzalar, asli âzalar ui | gre yerlerine geçerler. için her iki fırka ibti- | yatili. beraber 122 namzet ilân | edecektir. İ ei fırka Halk fırkasından | bir iki gün evel namzetlerini ilân | ktii © fırka asli ve ihtiyat | ar İS asli, ihti- | namzetlerini ayıracaktır. | — eee misin : — Üç senedir tapuda çalışıyoruml., in? erkezi * intihap fiy le eden İstanbul mebusu Haydar bey tarafından bp "edildikten sonra baz ecilecektir. vamı ikinci zahiiede) Yeni müsabakada Kari'lerimize takdim i edeceğimiz hediyelerin listesini cumartesi nüsha- mızda Sp okuyunuz! BEK” Bü hediyeler şehrimizin en maruf lada camekânlarında teşhir edilec. — EE MR AŞAR A Keenne memurl..

Bu sayıdan diğer sayfalar: