10 Nisan 1931 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 12

10 Nisan 1931 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Sahife 12 | Baş tarafı on birinci sahifemizde ) ylerbeyi eylerbeyi Bürhaniye Bürhani' Kuzguncuk Kuzguncuk cadiye cadiye Kandilli, be rem Vaniköy Dudullu Dud vii Köşk bakkal Kısıklı camii Kanki, Altuni Bulgurlu, Di Bulgurlu, Ümraniye koz kazası e ndığın yeri Rey verecek mahalleler pandliri nda isa,r Gö Kanlıca Kanlıca, Çubuki öso de Paşabahçe, İncirkö; Anadolukavağı, Mihrişah, Poyraz, Fener, Riva, Akbaba, Dereseki, Polenez, Alibahadı ir, e ri Ape Ömerli, Koçullu, Sandıklar dolaşacaktır. Sırapınar, Hüseyinli, Bezeme, Kılıçlı, İshaklı, Cumhu- MN vekili Beykoz, Yalıköy atih kazası Rey verecek mahalleler Eyip, İslambey, Dö Üçşehitler, Gümü; Rami, Gri Yenimahâlle Sandığın yeri Eyip sa Şi m Eyip Rami” e ittisalindeki kah- reyiz SU Okullarda karakol ittisali ocak Bin Biheylişâ ocak binası ME ei iskelesinde Fethiçelebi, Nişançımustafapaşa Alibeyköy Abdülvedut a Kasımpaşa camii odası Karagümrük tramvay caddesi Mustafa Ef. kahvesinde muslâhattin! mahal- osun Cezri Cezri Kasımpaşa Maine Kocadede, Bey- z, Der Fethiye Kâtipi Hatip Lİ Kâtip Muslâ- an yar heyeti odası hat Salı mruk'ta! ilk mektep bina- | Kasımgünani, Mollaaşkı,! Ayvan- sında saray Tahtaminare camii odası Tevfikicafer, Tahtaminare, Hızır- çavuş, Hacım Ayvansaray Hoca Ali kahvesinde ( Atikmustafapaşa, Avcıbey, Balat- Abdisubaşı ocağı önü Küçükmustafapaşa Gül cami Demirhun'da Elvanzade camii ve tramvay e du- Fener bdisubaşı Küçükmustafapaşa, Müftiali anzade N ye iğ İmrahor, Hacıevhat, rak yeri bahçeli kahvi Hacıhamz. Mi a Çiçek Kocai fapaşa, a Beya- rında endi Lak zıt, Ailede Cambazi Mevlevihanekapı Hacıevliya ma- elekhatun, Merkezefendi, Vele- dikar: vlevihan. hallesi Ahmet Efendi kahvesinde Topkapı mahfelinde LL Fatma sultan, Arpacı Ke. ür Denizaptal evbahar, Mollaşeref mn si tramvay meydanı bah- çeli Ayd. ketküda mahallesinde oda- başı im kahvesinde Stil; Uzun yusul Kalhriyeiatik, Haticesultan, Nesli- Edirnekapı cami Mimarsinan ihtiyar heyeti Mimarsinan, re ağa Saraçhane Mimar ayas camii Hüsambey, Sofular tekkesi imami Murapaş, Sofular Hasanhalife, Atpazarında kahvehanede Sinanağa, eni Şeyhresmi ahmut Babahasanali. Guraba Hüseyinağa ei nie Çakırağa paşa kahvehanesinde Davut Davutpaşada yırmi altıncı ilk (Kürkçü a amimi mektep binasında Samatya tramva! eninde Hacıhüse- Abdülhalik efendi Sancakdarhayreddin, yinağa Hacıkadın ürkç e arına ket, vapui yanında ç iş kab ve gerek ri et meşgul Ye m. , 149. da rümuzuna tahriren müracaat. utah Şirket ve defterlerini Yi rümuzuna tahr amk m a Memesi a me, e e lk e e UÇ e — ve muhtelif li- aşinayım. Banka, ie şir- r acentalarında, komisyoncu alışırım. me ii ul ederim, Akşam» assıs omuhasipler — ticarethanelerin gerek fransızca bilimum muhasi ii ço Gele mek inde bir vi olabiliriz ami en müracaat. erliğimi yaptım r ne iş olursa h kuyusu vi r Nuh Mn Yaşar. ez REY işin Kiralık apartımanlar — Divân- yolunda şekerci sokağında merhum dok- tor Şevki beyin 8 No. hanesine müra- caat, — 6 SULAR pm 10 Nisan 1931 RE EM | ÜK İLÂNLAR MERA 1 — İş arıyanlar KREMİ oem Beyoğlunda — Bursa - Alion &0- di kakları ittisalinde niş havadar ayartıman bi patik kiralıktır. Kapıcıya mü: 300 liraya kiralık köşk kacıkta Fuat beyin köşkü iriler; ii lıktır. Görmek için Yakacık çarşısında tellâli ii lr için Re lk vakkuf mahal a baya 8 acaat: Tele ilinde 91n saat 8den 12 ye isil fon Bebek 6 aya âmileyi haiz Hilâliahmer telefonla at, — 7 Beyoğlu 2168 numaraya m Sat v vea nıyor vi o ve ane ve Ke imnmiz fe fen memuruna yad fincancılar Yusufyan hanı altında mağazaya süratle müracaatları. İşçi arıyanlar — diplamalı w vardır. Talipler 19.N: EE se — alıçeğ” e Emin camii No. 48 Sef: rtımanı ai sanlı, İstanbul rpuççular Şamlı an ei licarethanesine im m wi kiral kâgir si, yeli Hamal o SE Zal ii, ahçeli we zındadır. ahçi Tipi Ki vali kyani 8 | Be; bataş Giz üzeri ıyu ve akar su. çalışmak mak şar Akşamda müracaat, edilen mal tanbuld, orap Bu kerre is! a Çi imali — için küşat edilecek fabrikada üzere ya maşin» tabir akinaları oistimale muktedir e tar e ÖD ye tahriren müracaat etmeleri elece otomobi ei işik ye hususi «Sitroen» sihri 3 — Satılık eşya EZEREK TUVA SMA 71 Te ZRMMNEMSLS Kiralik soğuk hava deposu — Be; satılık

inşaat tazyik nantal in ba m Yeşil dire müracaat. müdürü Şükrü beye müracaat. mahsus Alli makin: Galata mumhans Ni Her n akinal, Için — sun'i taş imaline ur ve Zanderyan markalı eleri ucuz satılacaktır. o. 59. b — ve Sa O lira makineleri uki a ene aid Tin öne 8 ni n hanı karşısı atları, z | » ve ni Mahmut paşa e çorap arı alınır — 'k caddesi Karako han No. 2 ye Gm laaan ea gammsğ- ADEMİ an KARŞI DOKRATiIN Meşhur profesör Stei L ve Brown - Seckard'ın mühim keşfidir. Satış mahalli: Zaman ecza deposu, e apı 37, İstanbul Kutusı kuruş salan a — a T ci satılık odacı Hal ket müraca: r bahç 300 liraya acele sa Şehremini civarında 420 ar: i bahçesinde meyva ağaçları, k a ayı çe ii tr. EKiralık-Satılık ga > e KE addesinde No. 22 Taşhaı 25 suyu ii olarak ela istiyenler il vam , talip olanların Sir- kecide imi oteli müdürü İbrahim bey da — Sakızağacı cadde- 7 odalı iki a elektrik sarnıç, hane satılıktır, deaş t > © küçük inşası için yapım div ğinde arları havi hane ii ani, Ortaköy müracaat 6 odalı kâgir hane yahut ayni cadde Sn a e) iki. Dorunundakilre üzerinde asgari 6x12 azami 10x15 met re m unda arsası ta satın rayda — Valide cami civar istiyenler Tapu, harita suretierile izahatı | rında tramvay caddesinde elyevm hali lâzimeyi li Şeref sokağında | faaliyette olup her işe eriği 60 No, No 6 Hasan bey namına tahriren yil bakkaliye dükkânı müsait şeraitle dey- meleri. ren kiralık ve satılıktır. elekler Satılık hane — Sultanahmet Ka: | müracaat. ii sakal bayram firini No > ri e alata" — Roman hanının karş mutfak 1 sofa bahçeli, osu i | sında beheri ki metre murabbaı olup üç pa sktılıktır. KİLLA müra- | kattan mürekki 0 kiralıktır. Talip- —83 rin mezkür mahalde 8 numaraya mü- e niye — Fetva caddesi 33 | maca No. Beyazıt otramvay caddesine il : akika mesafede, Haliç ve bütün boğaza 5 — Müteferrik nezaretli i gaye Bb e elektrik, e ERE EZ v oda 1 k 1 kiler ında — asil dul çocuksuz ökömndnki ve b iŞ abi yalnız ev kadınıyım. Çocuksuz muteber binin dışarı gitmesi Tadobile acele “ satı: | bir zatla evlenmek İstiyorum, (S.T. ) j lıktır. Me; zkür hanenin ittisalindeki 31 | rümuzile tahriren «Akşam>»a mr numaraya müracaat. 5 Satılık — Beyoğlu firuzağa 26 yaşını ii kilo sikletinde, defterdar yokuşu yeni yapılan mektep .| orta boylu, ie nizli. kara gözlü, inası yanında 1108 arşın. İfraz e Türkçesi ek mekte- bilir. Müracaat: Cihangir yokuşu binden mezun her nevi ev idaresine —e vakıf bir kadınım kendime muvafık bir Satılık arsa — Şehzadebaşı civa zatla e li O pm 28 »da rında ka 60 metre de a mürabbaında yakın ve nezareti ii dersi teci haiz bir arsa mi tır. apartı ei Yerin a e e me- Mir birinci dairede 1 numara RA zun; piy: almanca dersleri veriyor. müraca: Sikeimrde (Piyano) rümuzuna müra ; El ve e oda Tünel | <22 iz | varında Şair Ziya paşa Lİ nde tavuk yumurtası — j ““Apartıman Modern No. 3 bir Alman va Kuluçkanıza veya makinenize koya: bir oda iii istiyor. z yumurtaların halis kanlı tavu asını İS z behemehal ve kl İm Kızıltoprakta Papazbahçesinde ralamak, tramvaya, iskeleye, şimendi- : z i ». urettin .vukhanesini ZİNİZ, yakın olanlar tekoslik ir. Müra- > Legorn, Wiyandot, Rodayland, Faverol, caatla kayt ettiriniz. İstanbul dördünc ri z res, rpington, Japon, (Hamburg, Vakıfhan içinde Ünionkol : e Brahma ve sair yumurtaların Ki a ga: köyünde | en halis ve en ucuzunu ancak burada a küçük in VE mi ği ze civarın en güzel gazinosudur. m 100 aaşlı — Memurum 28 im Bağdat caddesi No. 169 mi yaşındayım varidatı olan güzel bir ha: nımla ermek istiyor! <Akşam»da Kiralık Köşk — Modada deniz ke- Ş rumuzuna tahriren nie <8 di dalı - mana 10 odalı, içi dışı boyalı. müced. dizin dersleri — Ayd 3 lira ile det kâgir bir hane kiralıktır. Elektriği, N 4 ayda Fransızca, 6 şar ayda İngiliz: havagazı, banyosu, bahçesi » kira R ve Almanca öğrenmek kya yeni- 1 senelik 1800 liradır. Her PR iye kadar telefon Beyoğlu: 8 mürac: ota eyi lke hemi pe 17,30 — 20 ar: ın müra- Satılı Cihangirde - Taksi: ve j me on kikada Firuzağa karadut ER — yaşındayım — vaziyei mali desind. nize nazır 90 metre maktu: 0 b Tiraya ed irki Ta ipler Bi li yem müsaittir. 25 yaşından 35 yaşına e İN Ri »YORU İ kadar dul veya boşanmış güzel bir ie Same hanımla Be istiyorum. «Akşam» iş arayanlai şe başı işlek A, muzuna “kabilse * fotoğ” caddede ayrı kaj ir iki b bulunan | rafla cevap. —2 bakkal we il > talıktı ii va skar ve gekelim “şel takale hasırolar caddesi No,76 bakkala | saaresini deruhte edecek iyi terbiye, görmüş genç ve güzel bir hanımla ev- Sabri bey e müracaa ye Kiralık h — Üsküdar Sultan: 1 inci mülâ izim Şevki beye müracaat, —6 pesi Gemaletin paşa aa Ev, apartıman, dükkân — almak m 7.odalı, hane istiyoruz. Harbiye, Maçka, Şisli, Cağal- deniz bindim oğlu, Beyazıt, Fatih, Süleymaniye, Lâ- | kadar m çepni? lâtifey leli semtlerindekiler müreccahtır, Dor. mek ve pazarlık etmek istiyenler düncü Vakıfhan Ünionkol 6 | kür inahalledö Halit paşa sokak 15 Satılık ve kiralık köşk — Kısık. | ya müracaat. ai ıda nezaret fevkalâdeli beş oda mebzül atılık hane yda 8ölira ge- kabili şürb Sulu merhum Ziya bey köş iren 8 ED 5 ahde: E i elektirik, ter- kü satılık ve kiralıktır. Kısiklıda bak ında dükkân Şişane ane Ci adı lesi rlik yel an ışu Tersa y karakolu meyit yoku 9g er için içinde! ği pazar da kışlası için oSelimiy Nuri beye mür: EN ne — Cedikpa- ii Sa o ildöclaie No.lu, M.N. r mahalde, bir aile için da aranıyor — Bayazıt, varında ve tramvaya kiralık akm racaat, —i ve aranmaktadır. rümuzuna tahriren mül ç tarafı ri köşe başında; Küçük e yi havi, 11 O iki Küçük elektrik, 08, ve SAİr kira bulunan ve ile ikiye kabili taksim, kâgir satiliktir. İçindekilere müracaat, avagazı, a am tami ii e istiyorum. Adres: Konya, posta u 124 1 Otuz yaşındayım — EN de evimin hüsnü idaresine vakıfırı veya ticaretle meşgul bir beyle al mek istiyorum. «Akşamda T. E.N. rümuzuna tahriren müracaat. b e nda hel tdir, Bir. kıs- mı inkişaf ederek istifade eder. Di- gerleri ise yalnız temaşa 2 ein a siniz? İyi şeraitle resim dersi. Posta kutusu 367. H. M.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler