22 Mayıs 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

22 Mayıs 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Mayıs 1931 . e Seyrisefain Gi” Galata 2362 Şube Sai Mühürdar 0 Merkez Köprü başı Acentast zade Hant Mersin postası (ANAFRTA) vapuru 22 Mayıs Cuma 10 da Galata'dan Çanak- kale İz Küllük Bodrum ados Fethiye Antalya, Alâiye, a een ki Gi so a Limon çiçeklerinden müstahzar il Jöyamuk bie harika Samahıdır KA TP li A A Sahife 11 derece bir eseri san'attır. a ony: ve cazibi ruh kokusu içinde Mestlâl ve ir Mersime (kalkacak (dönü ak bii edek ii lara şifa ve sinirlere sükünet verir, Baş ağı Taşı Anamor, a ba bee zamanlarında bir ei arkadaşıdır. Dalyan , Mermeri, Masaj ve Stk için yegânedir. Hasan ecza ei büyük fitriyat mağazalar bolu'ya - uğrayı öKüin. Gülse rında bulunu | Çanakk YA #e HARBİYE'de Okkası: 3 KURUŞ berlitaş sokak Sultan Ahmet miş sokak Aksaray camii karşısı Samatya Sulumanastır anı Taşçılar sok. ei. an gen Fatih Sar. Fatih Şeker erci İH Eyü ii go İM LİL, a Perşembe me eği Millet Hanında e Top. Kin a Demirci sokak ra Kılıcali Paşa camii eyoğlu ciheti: Beyoğlu Balıkpazarı Galatasaray Yeni Çarşı İstiklâl caddesi Asmalı Mesçitte Sofyalı eyoğlu Yüksek kaldırım vide klise sokak Ragıp Bey çaddesi Altın bakkalda No 223 İs eğüziçi ciheti: yu Kadıköy ciheti: > ve ağir No 261 Kiler amard Erenköy Büyükada, e liada, Burgaz İstanbul 4ncü icra dairesinden: gülmez Bu — vaz, arda buzun okkası 3 ku Fazlaya satanlar hakkını z tğEfonla er ma bra numaraya (omü olun mercudur. Bu b akal geceli gündüzlü buz bulunur. Dr. TAŞÇIY | Zührevi hastalıklar muayenehanesi Pağigöna Muya eczahanesi. karşısın: a vr 3 21 Mayıs 931 PER iSTANBUL Musiki heyeti her akşam NAiM VAPURLARI MER: rtesi a 25 iiçı LAZ Sirkeci rıhtımından hareketle “Çanakkale İzmir, o Küllük, Bodrum, O Rados Fethiye Antalya, Alâiye ve Mersine azimet ve avdet gi Yalz Mer- sin için yolcu kabu E Sa silât içi a, gümrük karı ite Fran- nında 12 ie umumi acen- ln müracaat Telefon Bey Sa 1041. TAVİL ZADE VAPUR Muntazam Ayvalık sist Selâmet er Perşembe “17de seki hareketle Gelibolu, o Çanakkale, Küçük- kuyu, o Altınoluk, Edremit, Bur- baniye ve Ayvalığa azimet ve avdet edecektir, Yolcu bileti yapurda da verilir. dres: Yemişte esi bira- derler. Telefon İst 2210 İstanbul 4 üncü İcra memurluğundan: Tamamına 300 lira kıymet takdir edi len Kartal'da kasaba dahilinde Rahman lar mevkiinde 1123 rakkamı ebvablı bermucibi senet 9 dönüm terbii pe &E — fak ha hususile alayını faiz vi asari! Re di a ilân af itibaren gün içinde evrakı müsbitelerile meleri lâzımdır, Aksi halde hakları Tapu olmıyanlar satış bedelinin Breli ket etmeleri ve daha fazl, k n 931/10 d rasile memuriyetimize mü: olunur. isteyenler Büyüikşlire de Hasan sokağında atik 13 siir 30 No.lu e 15 hazi- kadar icra ik e ve al 4 ten 16 BELVÜ ALATURKA KISMI Gramofon epi Sa, anatkârlardan mü Paris e Ekilir mezunu 3 N > bei ekkil Nağmeleri icrayı ahenk edecektir. Berlinde Bugün İşe Başlıyabilirsiniz Para biriktirmeye başlamak için bullak ay veya ye bikieüyik veya bir yıldönümüne intizar etmek değ Hemen bugün İş Bankasından bir kumbara alarak para birik- tirmeye Pe üyük ve binlerce ei kumbara sayesinde, bir iki sene içinde sermaye Zi olmuşlardır, | TÜRKİYE İŞ BANKASI! Bir vam bl PANSİY EMPO Amerikan Pil Berlinin “halen en büyük hadisesi 48 koni oda r odağa telefon He Soğuk ve sıcak akar su Bir Mi ve oda siker dahil M. 3 İki Nüke emmel servis kana 59-60 1 ve ve şe Telefi ei - 385 nl ve “He eli üyük teshilât. Pansiyona yazl eş hey ve gelince alâka- darlarıi Gilt. frengi, ve zührevi hastalıklar mutahassısı Pr Ban yo Meserret oteli ka 135 lime kak sabal ht Kikişamar Kadar, Allo! Allo! AZEZ) Hayır, Kıyamet Değil! Korkmayınız! Bugün Bütün esrarı okuyacaksınız Müvezzilerden isteyiniz Dr. A. KUTiİEL ei Mere tedavihanesi kei Karaköy'de börekçi fırım sırasında No. 34 Kelepir satılık dümobil Fiat 509 kapalı karoseri We: mann Yeni halde bişe caddesi 30 numaraya mü Üskü — tapu idaresinden : K Atik Taş köprü ve cedit me yünde lık sokağında atik 3 ve cedit 37 numarı iL 100 a gel Şerife e ve yine atik Taş köprü cedit İsmail Haki bey sokağında atik 3 ve cedit 1 > 19/1 u 200 arşın mahallinde Kireççi Ar mdan 30 sene mukaddem | senedi adi ile satın alp mukaddema kahve elyevm wfak hane inşa etmiş olan Hasan ağanın kızı Vasfiyo hanım tasarruf senedi ver bulunmuş MOND - EXTRA İyi tıraş olmuş bir çehrede Mond - Extra bıçağı temin eder. Her yerde satılan bu Mond - Extra bıçağının 10 adedi 75 kuruş Toptan satış: Kürkçübaşı han No. 4 Galat PiYER PİRİMYAN Tütün inhisarı hkikat * icra a 4 nik umumi müdürlüğünden: işbu ma dilli ha kanda AR 5000 kilo o Maden ya; ğı bulunanlar va 10 gün eni ki if aleriğ birlikte Üskü- 20) Siklop raptiye si Tapu idaresine müracaatları âzım. | (o Alınacak maden | (Dik) yağı z oaafınllan ve orjinal kaplarda dır. | olması şarttır. Gerek Dik y ymm. gerek raptiyenin nümuneleri komi- : syondadır. Her — Bere 28/5/931 perşembe günü saat 11 de İkiz şeytanlar latada mübaya misyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. Çem- Muharri C. Cahit: Düyanın en | yerler için 75, yağ işin 60 Jira de baar olan RY esrarengiz casus 1. Naşiri: İstanbul Si oğlu | Mühim tavsiye yol EE Kâinat kitaphane | Sahife 157 - Fi 50 kurup BROD Kumaş ticarethanesinin si bul İkinci icra memurlu- undan: Bir borçtan Ne olduğu mebzul çeşitli İngiliz kumaşların kâffesi rekabeti kıran fiatlarla satmakta olduğundan, 'mübayaatınızı kararlaştırma- ği evel İstanbulda, Sultan Hamamında vaki de- poyu ziyaret eylemenizi kaçirmamaniz İşbu | firsati menfaatiniz iktizasindandır. de ağn “talip olanların mezkür ün ve saatlerde mahallerinde kai Raiiek memuruna müra- saatlari ARMAN FOKŞANER Sabık Mir ve Kotro İde bl AM En son moda birinci nevi kumaşlarından kusursuz ve şık kostümler. Beyoğlu. bl çaddes Tayyare piyango müdürlüğü üstüni Telefou Beyoğlu 4764. Za arafet - Metanet - Ehveniyet

Bu sayıdan diğer sayfalar: