11 Kasım 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

11 Kasım 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

si Teşrinisani 1931 HASANKUVVET ŞURUBU LASTER SiLBERMANN va Şi. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve 'Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Nauplia vapuru 9 t. saniye doğru Nicea vapuru 14 t. saniye doğru MHeraklea vapuru 15t. saniye doğru Apolonla vapuru 18 t, saniye doğru Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrail için limanımızdan hareket edecek vapurlar Nauplla va. 9-12 t. sanide tahmilde Apolonla vapuru 18 - 20 teşrinisa- nide tahmilde Yakında Tekirdağ ve Bandırma liman- larından Roterdam, Anvers ve Ham- burg limanları için hareket edecek vapurlar. Gernis vapuru 9 - 12 teşrinisanide tahmilde, Meraklea vapuru sanide tahmilde. Albania vapuru 23-24 teşrinisani- de tahmilde. Nicea va. 2530 T. sanide tahmilde Yakında Londra için hareket edecek vapurlar : Heraklea vapuru 15 - 18 teşrinisa- mide tahmilde. Yakında TTekidağ ve Bandırmadan Dunkerk ve Hamburg için hareket edecek vapurlar; Heraklea va, 15-20 7, sanide tah- milde, e Fazla tafsilât için Galata'da Ovakim- yan hannda Laster Silbirmann ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. Telefon : Beyoğlu 641 - 674 16-18 teşrini- Paris Tıp Fakültesi mezunu İt ve zührevi hastalıklar mutahassısı Dr. Bahattin Şevki Babiâli caddesi Meserret oteli karşı- sında Avni bey apartımanı 125 sabahtan akşama kadar. Ir. ALAERT ŞAUL Dahili hastalıklar mütehassıs, Balat, 'Bifat efendi sokak No. 9 Pazardan MWaAsda her gün 1-4 Tel. 2, 2174 ilân Şirketimizin esas mukavelesinin 8 inci maddesinin bahşeylediği salâhiyete isti- #aden Meclisi idare 8 Birinci teşrinin 1981 tarihinde akdetmiş olduğu 4 nu- maralı içtimaıda şirketin hissedarların- dan henüz tediye edilmemiş olan ser- mayenin bakive 4 de üçünü de 25 bi- rinci kânun 1931 tarihine kadar tahsi- ine müttefikan karar vermiş olduğu slâkadaranın malümu olmak üzere ilân olunur. Türk Krom Anonim şirketi Meclisi İdare İstanbul malıkemei asliye birinci tica- ret dairesinden: Seyrisefain idaresi ve İbrahim bey tarafindan İbrahim Ethem. Veysi, Faik, Sırı, ve Aziz bey hine ikame olunan Zarar ve Zi) vasından dolayı müddeialeyhlerden İbra- him Ethem, Faik, Sırrı ve Aziz beylere gönderilen dave ler tebliğ kıhanmadı- &ından müddei vekilinin H.U. M. kanu- nun 141 ci maddesine muvafik görülen Halil Naki talebi veçhile ilânen tebligat ifasına karar verilerek muhakemenin icrası da 9/12/931 tarihine o müsadif çarşamba günü saat 13,30 da mukatrer bulunmuş olduğundan yevmi muayyende gelme- dikleri ve ya vekil göndermedikleri takdirde muamelei gıyabiye icra kılına- cağı ilân olunur, Üsküdarda İstanbul altıncı icra memurluğundan: Bir deynin temini zımnında mahcuz ve paraya çev- rilmesine karar verilen 1500 okka saman, 250 okka buğday, 250 okka yulaf 15/11/931 tarihine müsadif pazar günü saat on birde Sultan Çifliğinde Karyesinde satı- lacağı ilân olunur. Zayi mühür — Mis gele ramın Osmanlı bankasından tahsil et gim mühürümü zayettim. Hiç bir kim- seye borcum olmadığını ve yenisini hakkettireceğimden hükmü olmadığını ksaray Millet caddesi Dilşad. —— NORSKE ORIENT LINJE Yakında İstanbula gelecek vapurlar: Irene Marla vapuru Jimanımızda olup Anvers, ve Roterdam, için eşyayi Ticariye tahmil edecektir, Tafsilât için Galata'da Frenkyan Hanında 8 üncü katta THEO REPPEN vapur acenlalığına müracaat. Tel. B. O. 2274 ve 1220 ORIENTMARE Yakında Volos ve Pire için hareket edecek vapurlar: Tridente vapuru 10 'Tş. saniye doğru Yakında Mesina ve Palermo için hareket edecek vapurlar: Lamone vapuru 5 7. saniye doğru 'Tafsilât için Galata'da (Frenkyan Hanında 8 ncü katta acentalığa müracaat. Tel. B. O. 2274 DABCOVICH ve ŞüREKÂSI Vapur acentasına müracaat. Galata Frenkyan Han 3üncü kat Tel. B. O. 2274 VAPUR MUCEHHİZi NAIM BEY İstanbul - İzmir ve İzmir - İstanbul arasında muntazam seri haftalık posta ADNAN lüks vapuru 12 Teşrinisani perşembe günü saat 17 de Galata nhtımından hareketle 1 inci 2 inci sınıf ve yataklı S üncü sımf yolcuları kabul ederek doğru İzmir'e hareket edecektir. Seyahat müddeti 20 saattir. Büyük otellerdeki her türlü esbabı istirahat mevcuttur. Tafsilât için Galata Site fransez No. 18 de kâin Şarl Suma acentasına mü- Tacaat. Tel, B. O, 1041 Sçandinavlan Near Eas Snevska Orient Linlent Gothenburg Gothenburg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün ballık Jimanlarile Şark ve Karadeniz başlıca limanları arasnda 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Erland Seriüsseyr vapuru 15 teş rinisaniye doğru limanımıza muvaseletle 18 teşrinisanide Roterdam, Hamburg, Kopenhag, Dantzig. Götenbürg, Stokolm. Oslo ve bütün ' Skandinavya ve Baltık limanları için eşyayı ticariye alarak hareket edecektir. Roland seriüsseyir vapuru 15 teş- rinisaniye doğru limanımıza muvasalatla ayni günde Roterdam. Hambw'g, Kopen- hag, Dantzig, Gotenbürg, Stokolm, Oslo ve Skandinavya ve Baltık limanları için eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan 'Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına mü at. Tel. B.O. 1930 ve 92: KOMANYA HÜKÜMETİ İDAREİ BAHRİYESİ Limanımızdan hareket edecek vapurlar : ( Daçya ) vapıru 12 T. sani pazar sabah saat 10 da (Köstence)ye (Prencipeza Maria)vapuru 15 ”T. sani pazar sabah saat 10 da (Köstence)ye (Daçya) vapuru 16 T. sani Pazartesi sabah saat 9,39 da (Pire, İskenderiye ) ye Pire yolcuları ve aile biletleri için hususi tenzi başlıca merkezleri ve merkezi ve Cenubi Avrupa için doğru bilet Oryan Ekspres ile akturma £. Romanyanın verilir. yapılır. İstanbul - Berlin 52 ve İstanbul - Varşuva seyahati 44 saat devam eder. Bir gece tren, bir gece vapur. fazla tafsilât Galata merkez rıhtım seyahati Hanında kâin umumi acenteliğine müraacat. telelon Beyoğlu 4828 Muhteşem ince saz Panganltı - VATAN SARARIR ve e irsi co icrayı ahenk edecektir. Saz heyeti memleket 1 yegâne İN san'atkârlarından İĞ Kemani İhsan || Kanuni Aziz Udi Hasan Flavutaci Orik Hanende Yahya ve Ağyazar Beyler Fiatlarımızda tebeddülat yoktur Kamaz ve gayet ehvendir. Sahife 11 Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. Zaafi umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar göğüs, ademi iktidar, verem, sİNİK "hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, dermansız ihtiyarlar büyükler her mevsimde istifade edebilirler, 60 kuruş- tur. Hasan ecza deposu, Balıkyağından daha kuvvetli olup her mevsimde içilir. — Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM ENRiCO SPERCO ve MAHTUMU Galata Arapyan Han linci kat, Tel. B. 0. 2999 CIE ROYALE NEERLANDAİSE vapvur şirketi - Amsterdam Anvers Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yakında hareket edecek vapurlar : Ceres vapuru 22 T. saniye doğru eşya alacaktır. Ganymedes vapuru 30 teşrinisa- niye doğru. Dansing, Breme, Dresde, Copenhague, Helsingfors, Goteborg. Oslo ile bütün Rhin limanları için vasi ve ferah vapur- larla doğru konşimento verilir. Şimali ve Cenubi Amerika ile Avus- ve Hindistan limanları için Amsterdam'da aktarma suretile doğru konşmento verilir. Burgaz, Varna ve Köstence için ya kında hareket edecek vapurlar : Ceres vapuru 12 t. saniye doğru eşya alacaktır. Ganymedes vapuru 22 teşrinisa- niye doğru eşya alacaklır. Hercules vapuru 4 kânunuevvele doğru eşya alacaktır. Amsterdamdan beklenen vapurlar : Ceres vapuru 11 t. saniye doğru. Ganymedes vapuru 22 teşrinisa- niye doğru Hercules vapuru 4 kânunuevvele doğru Amsterdamdan hareket edecek vapurlar: Hercules vapuru 11 T. saniye doğru. Hermes vapuru 25 T. saniye doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vapur kumpanyası ) Yokohama, Kobe, Dairen, Tsingtao, Shanghai, Honkong, Singapor, Colombo, Suez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liverpol ve Glasgow limanları arasında doğru posta. ( Aktarmasız ve doğru) “Lima Maru,, vapuru 14 T. sa niye doğru eşya alacaktır. oyooka Maru,, vapıru 17 K. evvele doğru eşya alacaktır. Dakar Maru vapuru 17 Kânunu saniye doğru eşya alacaktır. 'Tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MAHTUMU vapur acentalığua müracaat. Tel, B. O. 2999 Kd Cemal Zeki hekimi Maçka Palastaki muayenehanesi Beyaaıt'ta Elektrik Şirketi yanın hususi dairesine nakletmiştir. Hastalarını her gün kabul eder.! İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: Sirkecide Linos apartımanında mukim çekmeceli 3054 sicil No.lu şoför Mustafa oğlu Âli efendiye 31/1997: İstanbulda Balık pazarında tütün gümrüğünde 11 No.lu yazıhanede Hüseyin Avni beye 1065 lira maa ma- keme ücreti vekâlet faiz temini 1 zımnında mukaddema haciz edilmiş olan 1318 No.lu Buik markalı otomobilin paraya çevrilmesine ar verilmiştir ve tanzim kılınan ihbara ikametgâlımz meçhul olduğu şerh ve- rilmiş olduğundan tarihi ilândan itibaren 3 gun zârfinda tediyeyi deyn etmediğiniz taktirde mezkür otomobil açık arttırma suretile Sirkeci Demir kapı güzel garaj- da "1, saninin 18 ci çarşanba günü saat 10 da ya çevrileceği icra iflâs ka- nununun 99 ve 104 cü maddelerine tev- fikan malümatınız olmak üzere ve talip olanların yevmi saat mezkürde mahal lindeki memuruna müracaat eylemeleri ilân olunur. sarifi mul — ———— "Tekirdağ Asliye Mahkemiesi tah kikat hakimliğinden Tekirdağının Aydoğdu mahalle- sinden İbrahim oglu hamal Akif ile yine bu mahelleden Mehmet kızı arap Emine aralarındaki bo- şanma davasından dolayı Mezbure namına yazılan davetiyenin ikamet- gâhının meçhul bulunması hase- bile tebliğ edilemediği anlaşıldı- an ilân snretile muamelci teb- enin icrasına karar verilerek devami 8/12/931 salı tahkikatın saat ona talik kılınmış ol- ür gün burenin mezkü at Hâkimi nezdin- lig ve saatte tahkik de bulunmadığı veya tarafından kanuni bir vekil göndermediği surette gıyaben muamele ifa ki- ilân olunur. Kilo 41040 Sığır eti 1040 Kuzu ,, : Deniz kuvvetleri ihtiyacı için alma komisyonuna müracaatlari. İstanbul mahkemei asliye birinci ticaret dairesinden: Fransız sancağını hamil ve Fransız hükümetine ait ve Türki- yedeki Fransız sefareti maiyetine mahsus Jermen Muşu şehri teşri- nievvelin 20 inçi gecesi Haliçte Ayakapıda Vasil Naum efendi fabrikasına palamar bend iken Galatada Ömer Abit hanında zemin katında mukim Kostantin Kendoplus efendiye ait Yıldırım Romorkörile İstanbul Liman şir- ketine ait bir mavna tarafından ika idilen hasarlar hakkında mez- kür Muş suvarisi tarafından tan- zim olunan rapor ile Gemi taife- sinin isimleri yazılı cedvel mah- kememize verilmiş ve işbu husu- sun tetkiki şehri teşrinisaninin on altıncı Pazartesi günü saat 13-30 da takarrür (o etmiş olduğundan işbu hadise ile alâkadar herkes rapor alınırken esaleten veya vekâleten hazır bulunabileceği Deniz ticaret kanununun 1065 inci maddesine tevfikan ilân olunur. Belsoğukluğu ve frengiye yakalanmamak için PROTEJİN kullanınız. Her eczanede bulunur. İstanbul Mahkemei Asliye Bi- rinci Ticaret Dairesinden: İtalya Sancağını hamil ve İtal- ya hükümetine ait ve Türkiyede İtalya sefareti maiyetine mahsus Yulanda Muşu şehri teşrinievvelin yirminci gecesi Haliçte ayakka- pıda Vasil Naum efendi fabrika- sına palamar bend iken Galatada Ömer Abit hanında mukim Kos- tantin Kondopulos efendiye ait Yıldırım Romorkörile | İstanbul Liman İnhisarı şirketine ait bir mavna tarafından ika edilen ha- sarlar hakkında omezkür Muş İ suvarisi tarafından tanzim olunan rapor ile gemi taifesinin isimleri yazılı cedveli mahkememize veril- miş ve işbu hususun tetkiki şehri teşrinisaninin on altıncı pazartesi günü saat onüç buçukta takarrür etmiş olduğundan işbu İ hadise ile alâkadar herkes rapor alınırken esaleten veva vekâleten Hazır bulunabileceği deniz tica- ret kanununun 1065 inci madde- sine tevfikan ilân olunur. 257678 Ekmek : Kapalı zarfla münakası : 19/2. Teş. /931 İstanbul deniz levazımı sa- tınalma komisyonundan: Saat 10,5 da perşembe günü Kapalı zarfla münakasası : 21/2.Teş./931 10,5 da cumartesi günü yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hizalarındaki tarihlerde kapalı zarfla münakasaları icra olunacağından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip olacakların hizalarındaki münakasa gün — vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaşa'da dehiz ve saatlerinde mu- levazımı satın gün Istanbul Deniz Levazımı satınalmakomisyonundan 23000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: Kapalı zarfla münakasası 26/11/931 Perşembe günü saat 10,5 da Yukarda miktarı yazılı kumaşın hizasındaki gün ve saatte kapalı zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin münakasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazımı satınalma komisyonuna müracaatları. Istanbul 4 üncü icra memurluğundan: Madam Melinanın Madam Ojeni va- rislerindeki alacağından dolayı mahcüz ve füruhtu mukarrer beyoğlunda Hüse- yinağa mahallesinde İşkembeci soka ğında Kılburnu caddesinde 42 No.lu bir bap hane ve tahtında müştemil 2 No. lu dükkânı otuz gün müddetle ihalci evveliye: müzayedesine vaz olun- muştur. Mezkür haneye ahşap çift kanatlı kamdan girildikte zemini malta döşeli bir taşlık, üzerinde merdiven altında bir helâ vip oda zemini kirik taş döşeli maltız ocaklı ve bahçeye bir kapısı bulunan methal ile kebir bir musluk taşı mev- cuttur. Bu kattaki odanın talıtında işkembeci yokuşunda kapusu bulunan kısmen tahtelarz bir şekilde bir oda vardır. Üst kab bir sofa üzerinde dö- şemesi ve çatısı çökmüş hali hazırda istimal edilmeyen bir oda ve mutfuğın üzerinde de evelce mevcut olup hali hazırde hedmedilmiş olduğu halde hali hazır ovaziyetinden anlaşılan odanm tarasa halindeki tahta döşemesi mev- cuttur ve kabili inbidam bir haldedir. elektrik techizatı ile bahçede bir kuyu ve bir dut bir asma mevcuttur. Dina ahşap olup son derece haraptır. Hududu: Bir tarafı Yani ve zevcesi Marikanm hane ve balıçesi ve bir tarafi bakkal Tanaş hanesi ve tarafeyni tariki am ile mahduttur, mesahası 110 arşın eraziden 62 buçuk arşını bina müteba- kisi bahçedir, kıymeti muhammenesi 800 lira olup talip olanlar kıymeti mu- hammenenin yüzde onu nispetinde pey akçelerini alarak 9268/4324 dosya mw marasile saat 14 ten 16ya kadar12/12/931 tarihinde İstanbul dördüncü icra memur- luğuna müracaat eylemeleri ilân olunur. İK ma am e İstanbul yedinci icra memurluğundan: 900 lira kıymeti muhammeneli n bulda Saraçhanede Dülgerzade mahalle sinin Nalbant sokağında eski 13 ve 13 mükerrer yeni 2/15 numara ile murak- kam dükkân (700 lira ipotek fazlasına şamil olmak üzere birinci arttırmasınn icrasına karar * verilmiştir. e Taliplerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 nisbe- tinde pey akçesi vermeleri lâzımdır. Birinci arttırma, 14/12/9381 tarihinde 16 da İstanbul yedinci icra dairesinde icra olunacaktır. Talipler bu bapta da- ireye talik olünan arttırma şartnamesini ve 931/577 nümaralı bu işe âit d görebilir ve İİüzumlu malümatı almış bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar ( olunuylar. OÜstünde bır: gayri menkulün bedeli zamanında veril- mezse gayri menkul ikinci birarttırma ile satılır ve bedeli farkı ve malırum kalınan yüzde beş faiz ve diğer lar ayrıca hükme hacet kal memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki şart tahakkuk kaydile üç defh; bağırıldıktan sonra gayri menkul en çok arttıranın üstünde kılır, Şart tahakkuk etmezse” artürma geri bırakılıp alıcı taahhütlerinden kur- tulur ve teminat da kalkar. İs aki İN 21 İĞ LA di dn şi

Bu sayıdan diğer sayfalar: