14 Aralık 1931 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

14 Aralık 1931 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Akşam 14 Kânunuevvel 1931 Garip insanlar Ispanyada 14 parmaklı insanlar memleketi Ispanyanın bir şehrinde bütün halkın E» Bir kaç gün evvel Fransada bir vilâyet merkezindeki kadınlardan yüzde yirmisinin. sakallı oluğunu yazmış ve bunların resimlerini derçetmiştik. Bu günde altı par- maklılar memleketine ait bir kaç resim derçediyoruz. Altı parmaklılar (o memleketi Ispanyada Palazueles isminde kü- çük bir kasabadır. Bu kasabada beş parmaklı insan yok gibidir. Her kesin bir elinde altı, yahut yedi parmağı vardır. Bu parmak sonradan hasıl olmiyor, çocuk doğduğu zaman behemehal altı, yahut yedi parmaklı oluyor. Palazueles kasabası ehalisinden yüzde altmışının bir elinde, yüzde kırkının iki elinde altışar yahut yedişer parmak vardır. Kasabada ekseri halk on bir parmaklıdır. Fakat 12, 14 parmaklı olanlar da pek çoktur. Yalnız şurası şayanı bir elinde 6 yahut 7 parmak vardır Çok parmaklı insanlardan bir kaçı ve kasabadan bir manzara dikkattir ki 13 parmaklı kimse yoktur. Ahali bunu 13 rakamının meşum olmasına atfediyor. Palazueles halkı fazla parmakları işte kullanmaktadır. Bu parmaklar diğerlerinden küçüktür ve altı parmaklılarda (Obaş parmaktan evel çıkıyor. Yedi parmaklılarda yedinci parmak, küçük parmaktan sonra çıkmaktadır. Altı, yahut yedi parmaklı eldiven olmadığı için bu şehir halkı daima eldiven- siz geziyor. Yukarıdaki resimde altı, yedi parmaklılara ait birkaç resim görülüyor. Solda elinde altı par- mağı olan küçük bir kız, onun altında gene ber elinde altışar parmağı olan hir çocuk, sağda 14 parmaklı bir koca ile 12 parmaklı bir kadın, onun altındada kasabadan bir manzara görülüyor. Palazuelesde bütün halk altı, yahut Oyedi parmaklı olduğu için hariçten gelen beş parmak- lılara hayretle bakılmaktadır. ÇÜK İLÂNLAR KÜ Rg ii ine dei Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar,, tarifesi: 1 defa 40 kuruş dim 60 > GİS 75 > Her fazla dem için o 15» 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 5 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 3 — Bu sütundaki Oilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. ilânlarla ilânları 4 — Ticari mahiyeti haiz nişan, velime merasimi, irtihal bu sütuna dercedilmez. iş arıyorum — Tahsilim sekizinci sınıfa kadardır. Yaşım 18 dir, her nerde olursa olsun çalışmak için bir iş arıyo- rum. Bostancıda iç Erenköy caddesi No. 28. — 25 yaşında bir alman müreb- biyesi — üç yaşından yukarı, bir ya iki çocuklu bir aile nezdinde iş arıyor. Beyoğlunda Galipdede caddesi 436 nu- marada Selik Haas efendiye mektupla müracaat. —2 iş arıyorum — Elektrik motörü, dinamo, bobinaj ve Akümülâtör tamiratı yapabilirim. Akşam'da «A, K» rümu- zuna tahriren müracaat. — Hasta bakıcıyım — resmi mües- seselerden hüsnühal vesikalarım var hastabakıcıya ihtiyacı olan her hangi bir müessesede veya bir muayenehanede veyahut ecza depolarında çalışmak isti- yorum. Adres Akşam'da S. A, — Avrupa'da okumuş — Bir Türk İnşaat mühendisi her hangi bir yerde iş aramaktadır. Müracaat; (Akşam, P.H.D) Her şubeden tecrübeli — Bir tabip Şirketlerde ve yahut Anadolunun uzak, yakın güzel bir kasabasında va- zife talöp ediyor. Muhabere : Bursa Set başı Hocaalizade sokak No. 3 —1 2 — İşçi arıyanlar GEKA ÜZE YE DEE 7 7 7) 15 - 20 yaşlarında — Tansil görmüş tecrübeli trikotaj çorap tezgâh- darına ve jakar çorap makineleri usta- sına lüzum vardır. Çiçekpazarı fındıklıyan han No. 54 de müracaat. av Londra ve Pariste kesif sis Geçen hafta Paris ve Londrayı kalın bir sis tabakası örtmüş, gündüz her taraf kapkaranlık olmuştur. Eu sebeple her tarafta lâmbalar yakılmış, sokaklarda yürümek gü işti işemi, i z e yürümek güçleşmiştir. Klişemize yukarı resimler “3 esnasında Londradan, aşağıdakiler Paristen iki manzarayı Or z Anadoluda — Bir fabrikada çalış- mak üzere bir daktilo hanım ve yahut beye ihtiyaç vardır. Lisan bilenler ter- cih edilir. Müracaat : Çiftçi kütüphanesi Ankara caddesi No. 49. — Ticarethanelerde — istihdam edilmek üzere teminatı naktiye bilecek memurlara ihtiyaç vardır. Gala- ta yer altı camisi Hasan bey han No. 1 vere- 3 — Satılık eşya 5 den 10 numaraya makinesi alırım, işçi ve dikişçi de iste- rim. müracaat. İstanbul Ç kçılar Büyük yeni han Şehirliyan trikotaj —9 - trikotaj Satılık piyano — Az kullanılmış çapraz 3 pedallı alman marka mükem- mel bir piyano acele satılıktır. Tarlabaşı Halepli sokak No. 21 Melle. Lüsi'ye öğleden sonra müracaat. — Kelepir — Meşhur «Boisselot» mar- kalı iyi bir piyano azimet dolayısile 150 liraya acele satılıktır. Adres: İstiklâl caddesi 54 numara ikinci kat. > Amatör otomobili — Hiç masraf etmeden kullanılacak vaziyette, mükem- mel, şık, kapalı, dört kişilik, bütün aksamı sağlam, ekonomik bir otomobil satılıktır. Divanyolu 158 numaralı Me- tanet garajına müracaat. 5 4 — Biralık-Satılık Çiflik aranıyor — mesafede satılık veya kiralık çiflik aranıyor. Mufassal izahatla, Beyoğlu Büyük Emperyal otelinde Emin Süley- man B. adresine ması. Fatih Malta çarşısı — 5 No. dükkân satılıyor. 15 metro uzunluk 4 metro genişlik bir sarnıç 1 kuyu kö- mürlük yanında bir mutfak 1 helâ 3 büyük oda 3 küçük oda 1 sofa 2 taraça içerisinde kahveci ve aşçı bulunan dük- kân satılıktır. Talip olanlar içindeki. Ali babaya müracaat etsinler. —3 şehre yakın Satılık hane — Ankarada Yeni şehirde Tuna caddesinde Maraş mebusu Nureddin beyin oniki oda ve salon ve müştemilâtile bir garajı havi hane satılıktır. Taliplerin Ankarada Kastamo- nu mebusu Velet Çelebi efendinin damadı Muzaffer beye müracaatları. —2 Hazır iş — Cadde üstü Galata Topçular caddesi 200 No. dükkânın 931 sene vergisi kendine ait olmakla bera ber diğer bir kimseye mübayaasile dev- ren satılıktır. Dükkândan sorulur. — 1 Kumkapı Nişancasında — Lala Hüseyin paşa mahallesinde çeşme kak acı su tulumbası bulunan 6 odalı bir bap hane satılıktır. Taliplerin Tah- takale caddesinde 46 numarada Mehmet Kehnemuyi okirlasiyo ticarethanesine müracaatları. b, Kiralık garaj — Ardiye için de verilebilir. Şişhane karakolu, Yaşmak sıyıran No. 54 deniz levazım muayene heyetinde Reşat beye müracaat. ——2 s0- Kasımpaşada Satılık konak — Ortaköy'de Taş Merdivende Karabaş mahallesinde 2 - 4 numaralı (o Vasıf paşa konağı namile maruf cesim ve 23 büyük oda 4 adet büyük sala vedört bahçeyi havi bir konak satılıktır. Fevkalâde nezareti haiz bu konak ehven bir fiatle satılacaktır. “Talip olanların Beyoğlunda Tünel civa: rında Yemenici sokak 9 No. lu hanede mukim Musevi eytamhane idarehanesine müracaat eylemeleri, zel Kiralık fırım — Firuzağa'da cami ittisalindo üzerindeki 4 oda ile. Sul- tanhamam No. 17 Ayanoğluna müraca- at. Tel, İst. 20839 —4 Çiçekpazarında — Mısır çarşısı üzerinde haraççı hanı derununda fabrika ve depo olarak kullanılmağa elverişli bir mağaza ve Odalar birden veya ay- rıca kiralıktır. Taliplerin Tahtakale cad- desinde 46 numarada Mehmet * Kehne- muyi kırtasiye. ticarethanesine müra- racaatları Aİ Kiralık apartıman — Pangaltı Eşref ef, sokak 120 No, lu apartımanın 2 inci katında 4 oda, Misırçarşısı Balık pazar. kapısı 23 No, ya müracaat, — 1 Satılık iki hane — Beykozda yalı köyünde Kuyu sokağında 22 No. üç ve Beş odalı. içindekilere mütacaat —3 Hocapaşada — Cami karşısında müceddeten yapılan bina dahilinde mev cut ve otel ve mesken ittihazına elve- rişli üç daire, apartıman Altında kâin iki bap dükkân ayrı ayrı ve yahut toptan kiralıktır. Her dairede banyo, elektrik, ve terkos vardır. Postahane yan sokak Alalemci han 6 numaraya müracaat. Telefon: 22050 - m iş Haplal Gİaynk seliemke Kiralik hane — Çenberlitaşta Os- manbey matbaası arka sokağında No, 66 üç oda mutbak müstakil on beş liradır sarnıç terkos elektrik vardır. Derunun- dakilere müracaat. Ea Kuzguncuk — Nakkaş caddesi No 32 iskeleye 5 dakika Bogaza nezareti kâmileyi haiz 7 oda 1 uşak odası 1 ha- mam İ mutbak 1 çamaşırlık 3 helâ 300 arşın çiçek bahçesi terkos ve hava gazı tesisatı görmek ve pazarlık için cuma günleri içinde bulunan sahiplerine mü- racaat. —8 Satılık mülk — Büyük ve matruh bahçesi, altında 2 dükkânı, müştemilâtı saire ve tam konforlu Kadiköyünde Moda caddesinde 113 No, lı kâgir hane satılıktır. Görmek ve pazarlık için derunundakilere müracaat. pi Kiralık konforlu apartıman daireleri — Lâleli caddesinin başlan- gıcında sol taraftaki 20 metrolük cadde üzerinde köşe başında yeni inşa edilmiş apartımanda her türlü şeraiti sıhhiyeyi ve konforu haiz banyolu üçer, dörder odalı daireler kiralıktır. Taliplerin Emni- yet sandığı müdür muavini Reşit beye müracaatları. —i Satılık arsa — Nişantaş teşvikiye mahallesi Kâğıtane caddesinde avukat Celâl beyin yeni yapılân apartımanı ittisalindeki arsa satılıktır. Meşrutiyet mahallesi Kodaman sokak 22 numaraya müracaat, m 5 — Müteferrik Bilumum münazaali — ve davalı işleriniz, senetli ve senetsiz alacaklar: nız ve tüccari sermaye, Sicili ticaret ve Ticaret odasına kayıt ve kabul muame- lâtı ve hukuki müşavere deruhte ve kabul eder. Karaköyde Mertebani soka- gında, 17, Hulüsi bey hanında ö numa ralı yazıhaneye müracaat. Sl Trikotaj fabrikalarına — Raşel makinaları veyahut sair trikotaj maki naları üzerinde model yapmağı öğren- mek arzu edenler «Akşam»da Moda rü- muzuna tahriren müracaat. — Bir Alman muallimesi — Gayet ucuz fiatle Almanca dersleri veriyor, &idaki adrese müracaat: Madam Sehmidt, Beyoğlu postahanesinde. —1 Fransızca — lisanında ameli tah- sil görmek için kibar bir fran: kadın. tarafından mükâleme dersleri verilir. S.O.A. No. 157 Meşrutiyet Cadde: Beyoğlu, adresine yazınız. > Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz idarehanesini (adres olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SZ-SO- MSC- -AD-SM-i-APN- 400-YH-SS-MG-SOT- namlarına gelen mektupları idareha- nemizden aldırmaları mercudur. Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı — Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 32 hergün ikiden dörde *kadar Telefon: Kadıköy 164 Dr. Mehmet Izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı Muayenehane: Çağaloğlu Halk fırkası karşısında No. 21 Cumadan mada hergün 13-17 hastalarını kabul eder. Tel, İs 3925.

Bu sayıdan diğer sayfalar: