13 Ocak 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

13 Ocak 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Yeni iki vekaıet Siyasi müsteşarlık usulü kabul edilecek mi? Gümrüklerdeki memurlar arasında esaslı bir tasfiyeye intizar...
 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün sarayda meşg'qldüler Dün  şehrimizi  şereflendiren Reisicumhur Hz. akşama kadar Dolmabahçe...
 Suriyeye kaçtı Abdülkadir Kemalinin gazetesinin mesul müdürü Adana, 12 (Hususil —  Firari Abdülkadir. Kemalinin  vaktile...
 Çifçiye yardım — Izmir havalisinde tohumluk arpa dağıtiliıyor Izmir 12 (Hususi) — Alâkadar makamlara merkezden vaki olan bir
 Anadoluda kar Şark vilâyetlerinde karın irtifar 89 santimdir Ankara 12 (Hususi) — Anadolunun bir. çok yerlerinde kar...
 “ Harp olacakl1,, “ Bu sene harp olacak ! , diye kehanette bulunan büyük adamlar var. Bu karahaberi okuduktan sonra, endişe
 Suriyede karışıklık Şamda ve Halepte yeni den müsademeler oldu H-"- fransızlarla birlikte hareket edenlerı yuhaya tutuyor ——
 932 bütçesi Ankara 12 — Hükümet 932 bütçesini Meclise şubatın 10 unda verecektir. Bütçenin tanzimi için 8 aylık kati hesap
 Adanada grip Bazı menenjit vakaları da görüldü Adana, 12 (Hususi) — Son zamanlarda burada havalar çok değişik gidiyor. Bir
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

MMA in, SMMM ON SANMMASNOA SMMM NE MMMMMMMMMMMMN Kabinede siyasi müs- teşarlık ihtası lehinde yeni bir cereyan başladı. Sene 14 — No: 4764 — Fiatı her yerde: 5 kuruş Yeni iki vekâlet Siyasi müsteşarlık usulü kabul edilecek mi? Gümrüklerdeki memurlar arasında esaslı bir tasfiyeye intizar etmek lâzımdır Ankara, 1l — Yeni ihdas edilen vekâletlerde hummalı bir faaliyet göze çarpıyor. Iş başına geçirilen genç vekillerin, kendi- lerinden beklenen neticeleri kısa bir zamanda tecelli ettirmek maksadile azami gayret sarfede- rek muvaffak olacaklarına umumi bir kanaat vardır.Bir ziraat mem- leketi olan Türkiyenin yeniden bir ziraat vekâletine kavuşması hiç şüphesiz hükümetten büyük bir alâka bekliyen ziraatçileri çok sevindirmiştir . Gümrük ve inbisarlar vekâletine gelince, bu vekâlet bilvasıta ver- ilerle | iştigali vazife edinmekle azinenin en esaslı varidat mena- biine tesahüp etmiş bulunuyor; demektir. Yalnız herkesin birbirine sorup anlamak istediği bir mesele var: — Acaba bu yeni vekâlet ileride bilâvasıta vergilerle de, yani alel- umum varidatla iştigale memur edilmiyecek mi? Filvasi yeni vekâletin bugünkü vazife hududu dahilinde muvaffa- kıyeti tezahür ederse, ve bu tec- rübe iyi netice verecek olursa; zamanla gümrük ve inbisarlar vekâletinin “hazine,, ve ya “vari- dat,, vekâleti şeklini almasına taraftarlar çoktur. Bundan maada son verilen ka- rarla meclisin senelik faaliyet Yeni ziraat vekili Muhlis bey müddeti artmış bulunuyor. Millet Meclisinin bu yeni mesai tarzı heyeti vekile azalarının da meşga- lesini arttırmıştır. Eocümen içti- malarınâ iştirak, inikatlarda hazır bulunmak zarureti vekilleri vekâ- letlerinden uzun müddet ayırmak- tadır. Bu mülahaza iledir ki vekil- parlemento (dahilinde ve (Devamı ikinci sahifede ) lere Anadoluda kar Şark vilâyetlerinde karın irtifa 89 santimdir Ankara 12 (Hususi) — Anado- lunun bir çok yerlerinde kar fırtınaları devam ediyor. Kayıse- riye üç günden beri mütemadiyen kar yağmaktadır. Sıvasta katın irtifa: 25, Ulukışlada 22, Borda 29, Kastamunide 75 santimetrodur. Şarki Anadoluda kar çok faz- ladır. Karakösede karın irtifa 89 santimetreyi (o bulmuştur. oErzin- canda 36, Karsta 43 santimetredir. Garbi Anadoluda hava soğu- muştur, Ankarada hararet sıfırdan aşağı dört derecedir. Bugünkü hava Yeşilköy rasat o merkezinden verilen malümata göre bugün hava kısmen açık kismen bulutlu olaçaktır. Rüzgâr şark ve şimal istikametinden esecektir. Gece hararet sıfırdan aşağı iki | derece, bu sabah sıfırdan yukarı 2 derece idi. GE AR A Bu asırda Ticaretin ruhu Reklâm! dır Malınızı çok satmak için Akşam'a ilân vermeniz kâfidir. Zira: AKŞAM Bütün Türkiyede en fazla satışı olan gazetedir “ Harp olacaklI,, “ Bu sene harp olacak! , diye kehanette bulunan büyük adam- lar var. Bu karahaberi okuduk- tan sonra, endişe içinde: “ Acaba harp ne zaman ? , diye bekleyen ve soran insanlar görüyoruz. Beyhude kehanet, lüzumsuz endişe... Harp olacağı yok, çünki esasen en müthiş ve amansız bir dünya harbinin tam içindeyiz. Bu asır muharebelerinin, mut- laka askerle, topla, tayyarelerle, ve boğucu gazlarla olacağını zannedenler aldanıyorlar. Yeni harp, bankalarda ve güm- rüklerde cereyan ediyor. Eski muharebelerde, cephelerde “karşı karşıya gelen bir kısım va- tandaşlar boğuşurdu. İçinde bu- lunduğumuz o iktisadi / harpte, çoluk, çocuk, kadın, hasta, zayıf, ihtiyar... hiç bir fert müstesna kalmaksızın bütün mil- letler, kitle hâlinde, ve manevi kudretlerile çarpışıyor. sakat, e Bulundusumaz Gr ll kersiz, silâhsız harp, cephe ve silâh o muharebelerinden daha korkunç, neticesi itibarile daha | vahimdir. Çünki düşman gözle görülmüyor, el ile tutulmuyor. | Her an içimizde yaşıyor, ve | zayıf bulunca hayatiyetimizi kemirmeye hazırlanıyor. Bu iktisadi harp neticesinde, ordular değil, milletler ve mem- leketler mağlup olacak, parasız, aç, nâçar kalan memleketler galiplerin, ebediyen kölesi olmak | tehlikesine maruz kalacaktır. Harbı » uzakta O aramayalım. Harp oluyor. Ve biz, bundan, mutlaka muzaffer çıkmalıyız. Fransız kabinesi istifa etti, Amerikaya borçların tecili isteniyor. ———— e ÇARŞAMBA — 13 kânunusani 1932 Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün sarayda meşguldüler Dün şebrimizi o şereflendiren Reisicumhur Hz. akşama kadar Dolmabahçe sarayında mesai oda- larında meşğul olmuşlar, bir tarafa çıkmamışlardır. Bir çok zevat saraya kadar giderek açılan defteri imzalamışlardır. Gazi Hazretlerile birlikte gelen " dahiliye vekili Şükrü Kaya bey dün akşam Kadıköyündeki evine giderek geceyi orada geçirmiştir. Sıhhiye vekili Refik bey sarayda ikamet etmektedir. Refik bey üç seneye yakın bir zamandanberi Ankaradan ayrılmadığını, bu defa Reisicumhur Hazretleri müsaade ettiklerinden kendilerine refakat etmektesbulunduğunu söylemiştir. Şükrü Kaya bey, İzmirin bazı kazalarında darlık olduğuna dair çıkan haberlerin çok mübalagalı olduğunu, ortada darlık ve zaru- ret kelimesile ifade edilecek bir vaziyet o bulunmadığını (o beyan etmiştir. Çifçiye yardım Izmir havalisinde tohumluk arpa dağıtılıyor Izmir 12 (Hususi) — Alâkadar makamlara merkezden vaki olan bir tebliğe göre hükümet, Urla- dan başlıyarak mıntakamızın tü- tünlerini satın alacaktır. Bu haber müstabsili çok sevindirmiştir. Tire merkezindeki mubtaçlara yardım için peşembe günü hilâli- ahmerden memur gidiyor. Bugün Kemalpaşaya 150, Urlaya 450 okka zeytin yağı gönderildi. Ziraat bankası Bulgurcada ekecek tohumu olmıyanlara tohum alma- ları için 600 lira göndermiştir. Kredi o kooperatifleri çiftçilere tohumluk arpa dağıtmağa baş- lamıştır. 932 bütçesi Ankara 12 — Hükümet 932 bütçesini Meclise şubatın 10 unda verecektir. Bütçenin tanzimi için 8 aylık kati hesap beklenmekte- dir. 932 bütçesi hakkında şimdiye kadar verilen rakamlar hep tah- minden ibarettir, Maarif vekilinin teftiş seyahati Ankara, 12 (A. A.) — Maarif vekili Esat bey, refakatinde umu- mi müfettiş Kadri ve kalemi mahsus müdürü. Nibat beyler olduğu balde bugün saat 11 tre- nile Konyaya hareket etmiştir. gazetesinin mesul müdür'i Abdülkadir şehrimizde çıkardığı Ahali gaze- tesinin mesul müdürü olan ve bir buçuk seneye iken veremli olduğu i;in muvak- katen bapisten Feyyaz bey Iskenderiyeye kaç- mıştır. —— Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Suriyede karışıklık Şamda ve Halepte yeni- den müsademeler oldu E-'- fransızlarla birlikte hareket edenleri yuhaya tutuyor Şamdan gazetemize gönderilen iki resim: 26 kânunuevel inti- habatı münasebetile vuku bulan karışıklıktan sonra Merce meydanında tanklar Berut 12 (Hususi) — Intihap münasebetile halk arasında baş gösteren galeyan devam ediyor. Fransızların milliyetperver namzet- lerin intihabına mani olmak için yaptıkları tazyikler halkı son derece hiddetlendirmektedir. Bir çok yerlerde, bilhassa Şam ve Halepte yeniden nümayişler ve müsademeler vuku bulmuştur. Fransız kuvvetleri bu iki şehirde her tarafa mitralyözler koymuşlardır. Halk Fransızlarla birlikte hareket edenleri yuhaya tutmaktadır ve istiklâl hareketi gittikçe kuvvet buluyor. Suriyeye kaçtı Adanada grip Abdülkadir Kemalinin Bazı menenjit vakaları da görüldü Adana, 12 ( Hususi) — Son zamanlarda burada havalar çok değişik gidiyor. Bir kaç hafta epice şiddetli soğuklar vardı, son günlerde yağmurlar başladı. Yağ- mur çiftçiyi çok memnun etmiştir. Fakat havaların bu değişikliği grip vakalarına sebep olmuştur. Bazı menenjit vakaları da görül müştür. Adana, 12 (Hususi) — Firari Kemalinin o vaktile mahküm edilmiş çıkarılan Reşat bütün Almanya ağzındaki baklaları çıkardı!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: