19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Memleket haberleri Ticaret kurnazlığıle izrar edilenler Bandırma 14 (Hususi) — Ban- dırmada iskele yapıldıktan sonra mavnacılık ve sandalcılık ölmüş- tür.Mavnacılar yalnız karpuz mev- siminde ve Bandırmaya maden vapuru geldiği “dan bir parça iş yapıyordu. zleri güler. Sair günlerde sıta «ile o vapurlardan çıkan eşyayı gümrüğe naklederek ton X. kilo üzerinden ücret alır- lar. ” Bu işsizlik “Zariianlarında zavallı mavnacıları izrak “öden ko.nisyon- cular çıkmıştır. İbtiyar bir gemici anlatıyor: — Efendi bizler bu soğuk ve şiddetli havalarda kendimizi dü- şünmiyerek çoluğumuz çocuğu- muzun nafakası için çalışıyoruz. Fakat İstanbuldaki bazı komis- yoncular tüccara (gönderdikleri eşyaların üzerine kilolarını yarı yarıya noksan yazıyorlar. Bizede bu rakkam üzerinden ücret veri- yorlar. Bize. yazık değil mi?. Zaten ne kazancımız var. Iki ton nakledelim bir ton parası alalım. Elimden yazı gelmiyorki o bir Istanbul gazetesine yazayım da bizi korusun. ; — Ben yazarım. — Allah onu yazan insanlardan razı olsun. İhtiyarın bu (derdini * tahkik etm. Hakikaten doğruymuş bu hilede yalnız binin lavnacıları mvtazarrır olmuyor. Belediyede gü. rük hamalları, hattâ Seyrise- fain ve tüccar vapurlarıda eşyada yazılı olan kilo üzerinden ücret; “iskele parası olarak zarar görü- yorlar. Bu işte gerçi komisyoncu- lar ve mal sahipleri yarı yarıya masraftan kurtuluyorlar. Iki kişi- nin kârı içir “birçok şahısların zarar görmesi doğru değildir. Himayei etfalin faaliyeti Bandırma Hftifyer' etfal heyeti bu ».3e geçen senelerden daha ziyade fakir çocuk sevindirmiş ve soğuktan muhafaza için elbise ayakkabı vermiştir. Şimdiye kadar sevindirilen çoğukların adedi 150 yi bulmuştur. Bir korucu bir koyun sahibini öldürdü Bandırmada bağcılık, yeni yeni inkişaf ediyor. * Bunun için halk bağlarına çobuk dikdiriyor. Bir taraftan ise geceleri bağlara soku- lan koyunlar bağları harap ediyor. Halk bekçileri sıkıştırıyor. Bekçiler geceleri de faaliyete geçmişlerdir. Geçen gece koyun- culuk yapan Halıt Pahlivanın sörüsile bağlara girdiği görülmüş, mani olmak istenmiştir. Halit Pehlivan obekçiyi ölümle tehdit ettiğinden korucu biçimine geti- rerek elinde bulunan filintesini - patlatmış, Halit Pehlivan aldığı yaradan ölmüştür. 1 Aylık âkone 150 Kuruş Muhterem karilerimize kolaylık Karileriıizden atzu edenler 150 kuruş mukabilinde gaze- temize bir ay.'için abone olabileceklerdir. Gazetemize bir aylık abone kaydedilecek muhterem oku- yucularımızdan ricamız: 150 kuruştan ibaret olan abone ücretini .müddetlerinin hilamından evvel ve vakti zamanında idaremize göndermek. * Aksi takdirde gazete irsalâtında otealıhur vukubulur ki bunu muhterem kari'lerimizin de arzu etmiyeceklerinden eminiz. EYL İN |, Mis Romanya Mis, Arjantın v v h si anla öğe yy ws N m Yu. Mis Alman ali gi “Mis Mis A, i a 5 e Le) lim Mis Bu sene Avrupa güzellik kraliçesini seçmek üzere Nis şehrinde toplanan hakem heyetinin Danimarka güzellik kraliçesini intibap ettiği telgraf havadisi olarak yazılmıştı. Mis Danimarka 19 yaşında hakika- ten güzel bir kızdır. Kumral saçlıdır. Intihap gecesi solonda büyük bir kalabalık toplanmış, güzeller birer birer hakem heyetinin önünden geçmiştir. Mamafih bu senenin güzelleri geçen senelere nazaran pek geridir. Ekser memleketlerde güzellik musabakalarına rağbet azalmıştır. Bu sebeple hakikaten o memleketin güzelliğini temsil edemiyecek kızlar seçilmektedir. Yukarıki resimde Avrupa güzellik kraliçesi intihap edilen Mis Danimarka ile diğer memleketlerin güzelleri görülüyor. Cenevre konferansında gazeteciler Cenevrede tahdidi teslihat konferansının içtima: münasebetile bütün dünya matbuatına mensup yüzlerce gazeteci toplanmıştır. Bu gazeteciler için konferans binasında büyük bir salon ayrılmıştır. Salonda masalar, kâğıt, kalem, her türlü yazı levazımı, bir telefon dairesi, bir postane, bir de telgraf merkezi vardır. Gazeteciler yazılarını buradan istedikleri vesait ile derhal gazetelerine gönderiyorlar. Resmimiz bu salonun bir kısmını gösteriyor. & Aİ, > 19 Şubat 1932 Kari mektuplar? Tütün buhranının i tarihçesi Avrupada uzun müddet tütün işi tütün ticareti ile meşgul olan bir kariimiz yazıyor: “Tütün buh- ranı hakkında herkes fikirlerini söyledi. Tütün Kongresi akdedil- di. Bazı esaslar karar altına alın- dı. Ben de buhran hakkında fik- rimi söylemek isterim. Umumi harpten evel ve hattâ iki üç sene sorraya kadar tütünlerimiz avru- pada büyük bir rağbet görüyordu. Bunun için tütün yetiştirenlerin ve bu işin ticareti ile meşgul olanların her sene yüzü gülüyor: du. Bu kazançlı iş bir çok kimse- lerin iştihasını kabarttı ve ihtisasa filân bakmadan herkes tütüncü- lüğe başladı. Artık yetişen tütün- ler pek berbat bir halde idi. Karışık ve yarım işlenmiş bir halde avrupaya sevkedilen tütün- lerimiz yavaş yavaş eski reğbetini kaybetti. Türk tütünleri bozulunca komşu Balkan milletleri arasında tütün yetiştirenler derhal faaliyete geçtiler. | Rağbeti döşen Türk tütünleri yerine Yunan ve Bulgar tütünlerini sürmeğe çalıştılar. Ve bunlara da kısmen muvaffak oldular. Yunan ve Bulgar tütüncüleri yalnız bununla kalmadılar. Tütün müstahsilleri akın halinde Avru- payı dolaştılar ve Avrupalı tütün tüccarları ile ahbap oldular. Va- ziyetitamamile lehlerine çevirdiler. İşte o zamandanberi tütünlerimiz yavaş yavaş şimdiki feci vaziyete düştü. Tütün satışı azalınca Avrupa müesseseleride tütün tüccarına krediyi kesti. o Tüccarlarımızda fena bir vaziyete geldiler. Avru- pada tütün harmanı yapan fabri- kalar artık bizim tütünlerimize hiç rağbet etmeyorlardı. Bilhassa son zamanlarda evelce daima Samsun tütünü işleyen fabrikalar hiç Samsun tütünü almamağa başladılar. Bu Samsun tütünlerinin yerine Agrignon denilen bir nevi Yunan tütünü kaim oldu. Tütünlerimizin tekrar eski reva- cını ve rağbetini temin etmek için şunlar lâzımdır: 1 — Tütünlerimizin şöhret ve nefasetine (o halel (ogetirmiyerek ucuzluk, 5 — Tütünün temin ettiği eski zaman ve kazanca bir kaç sene için veda ve az kârla kanaat etme, 3 — Avrupa müşterilerimizin emniyet ve i.imadını tekrar ka- zanmak ve tütünlerimizin eski mevki ve şerefini iade etmek üzere ihracatın sıkı bir kontrola tabi ettirilmesi. 4 — Bulgaristanda olduğu gibi tütünlerimizin (o ihracından evel mümkün olduğu kadar işlettirip amelemizin istifadesini temin. 5 — Hiç bir suretle Samsun ve Bafra tütünleri işlettirmeden ve balyeleri resmen kurşunlattır- madan ihracma müsaade edik memesi. » — İzmir tütünleri isterse işlen- miş, isterse işlenmemiş olsun herhalde ihracından evel balyalar gümrük tarafından o kurşunlanıp bir menşe şehadetnamesile terdifi ve bu keyfiyeti konsoloshanele- rimizle ticaret (omümessillerimiz tarafından alâkadarana ilân ve tebliği. Ancak bu suretle fenalığın önünü almış Balya (o kurşunlanmasile vaki olan oluruz. menşe şahadetnamesi müşteriye emniyet bahş ederiz ve satışımızı yüksel- tebiliriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: