19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

19 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

va CE MR . ev e NR mi 2 5 Eee d z e a a a - > e & a r i 7 i | | | i ! | ME ninni e ç tarihinde Sah günü saat 12-14 de ka “<s, TRIESTİNO Limanıfiıza mmüvasalâu beklenen vapurlar ABAZIA vapuru 23 Şubat Salı (İtalya ve Yunanistan) dan FENİCİA vapuru 24 Şubat (İtalya Yunanistan) dan Limanımızdan hareket edecek vapurlar CELİO vapuru 20 Şubat Cw- martesi (Pire, Napoli, Marsilya ve Cenova) ya STELLA DİTALYA vapuru 21 Şubat pazar (sabah tam 10 da (Loyd Ekspres) olarak (Pire, Bren- dizi, Venedik ve Trieste) ye ABAZİA vapuru 24 şubat Çar- şamba (Burgaz, Varna, Köstence Sulina, Kalas ve İbraile) ye (COSULİCH -Line) kumpanya- sının lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimali ve Cenubi Ame- gitmek içinten- zilâtlı doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için galatada mumhane (Lloyd “Priestino) ser acentasına. Telofon Beyoğlu 2127 ve ya Galata sarayında sabik Se- Jânik bonmarşası binasındaki ya- zıhanelerine telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Siikecide Kirzade Ha- nındaki (o yazıhanesine (müracaat edilmesi. Telefon İstanbul 235. Scandinavlan Near Eas Snevska Orlent Linlent Gothenburg Gothendurg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenbag vo bütün baltık Jimanlarile Şark ve Karadeniz başlıca limanları arasmda 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Roland yapuru 19 Şubata dogru Getemburg, (o Stokolm Öso gdynia ve Danzigten muvaseletle 20 şubat günün | akşamı İlamburg, Stokolm, Öslo, Dant- | zig ve andinavya ve Baltık liman- | larna hareket. edecektir. | Hemland vapırı 22 şubata doğra Gotenberg. Stokholm, Osla Gdynia ve Dantzigden muvasalatle 23 şubat günün| akşamı Hamburg, Stokolum, Oslo, Da- ntag ve Iskandınavya ve Baltık Jiman- | larına hareket edecekler. Fazla ta için Galata'da Arapyan | 'Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına | müracaat, Tel. B.O. 1930 ve 923. Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketinden: rika limanlarına Karamürsel oMensucat ve Ticaret Anonim şirketi hissedaran heyeti umu- miye adiyesi “Ye'âm müteakip heyeti umumiye fevkalâdesi 1932 senesi Mar- tumn 21 inci gününe müsadif pazartesi günü saat 10'da şirketin Süleymaniyede Taşteknelerde bulunan fabrikası salo- munda aşağıda tespit edilen ruznameleri müzakere etmek üzere içtimaa davet olunur. Heyeti umumiyei adiye ruznamesi Madde I — Meclisi idare ve murakıp- ler raporlarının okunması. Maddd 2 — 1931 senesi bilâncosu ile Mâr ve: zarar hesabatının tetkik ve tasdiki ve meclisi idare ile murakıple- rinin ibrası, Malde — 3 Meclisi tekiif edilen J931 kabul ve asdiki. Madde 4 Meclisi idare azasından islifa eden bir zat ile müddetleri hitam bulan üç azanıu yeniden intihabı. Madde — 5 Müddetleri hitam bulan murakıplerin intihap ve ücretlerinin tayin ve tespiti, Fevkalâde Heyeti Umumiye Ruznamesi Madde — 1 Şirkel sermayesinin yüz bin Jira zammile üçyüzbin liraya iblâğı- na dair meclisi idarenin teklifi, Madde — 2 Esas mukavelenamenin binci maddesinin birinci Ufikrasınn ( Şirketin sermayesinin üç yüz bin Türk lirasından ibaret olup beheri beş Türk lirası kıymetinde nama (müharrer (60000) hisseye münkasemdir) şeklinde tadili, Asaleten ve vekâletek on hisseye ma- idare tevzii senesi temettüünün ve lik hissedaranın ve:yevmi içtimaa takad- düm eden on gün zarfında, şirket mer- ..kezine, müracaatla dühuliye varakası almaları ilân olunur e a A, ak 8 inci icradan: Bir deynin temini is- tifası için tahtı hacize alınıp. satışı te- karrur “eden Beyoğlunda Galata Saray Karakolu yanında yağcı dükkânındaki bir adet buz hane makinası 28/2/932 ar paraya çevrilecegi “ ilân olunur. nani "iye İsveç Bütün dünyaca 66 maruf Muhterem halkımızın nazarı dikkatine : buz makinaları ve L i N D E 99 soğuk hava tesisatı: Türkiye için yegâne mümessili fsanbul'da Sirkeci Liman Han alt Fatmda A. FAİK LiMİTET ŞiRKETİ tarafından hulül etmekte olan mex ştanbul dördüncü iera memurluğunda Temamına 1350 lira kıymet taktir edi- len Küçük Mustafapaşada Gül Camcı mahallesinde . eski Debağ Yunus beyin bahçeli çıkmazı sokağında eski 11 yeni 1 numaralı hanenin tamamı açık arlır- maya vazedilmiş olup 1/3/932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 15/3/932 tarihine müsadif salı günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma İle satıla- caktır. Artırma ikincidir. Birinci artırmasında 300 liraya talip çıkmış olup bu kerre en çok artıranın üstünde bırakılacaklır. iştirak için yüzde yedi temi- nat ahmr. Müterakim vergilere belediye resimleri, vakıf icaresi müşteriye aittir. Yalnı; lâs kanununun 119 cu an hakları tapu sicille- olmıyan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadarann ve irtifak Iraklı sahiplerinin bu haklarını * ve hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarım ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri Jâzım- dır. Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş- masından hâriç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei Kanuniye alkâmına. göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak isteyenlerin 931/188 dosya numa- rasiylo şmeomuriyetimize o müragagtları ilân olunur. KELEPİR Devren satılık lokanta ve gazino Büyükderede kibrit, fabrikası karşısm- daki lokanta ve gazino sahibinin taşraya azimeti dolayısile devren eşyasile satır lacaktır. Derununda Necati Beye müra- caat edilmesi Norjske Orlent Linie Yakında muvaselet edecek vapurlar: ANKARA vapuru 22 Şubata doğru limanımıza muvasole Donkerguc Hamburg ve İskandinavya limanları için emtiai tica- riye tahmil ede Halihazırda Samsunda eşya tahmil tir, etmekte olan IRENE MARIA vapuru şubatın nihayetine kadar lima- nımızdan Anvers için eşyayi ticariye tahmil edecektir. 'Tafsilât için Galata Frenkyan hanın da Theo Reppen vapur Acentalığına müracaat olunması. Tel, B. 0. 2274 üratle temin ve tedarik olunür. Ewinönt. askerlik şubesi riyasetinden: Il — Malülini askeriye ile şehit yetim- lerinin 932 senesi ikramiye Kaydına 20/2/932 tarihinde başlamlarak 20/3/932 tarihinde kayıt muamelesi hitam bula- cağından bu kabil eshabı müracaatın her hafla cumartesi, pazartesi, çarşanba günleri sabahleyin 9.30 dan 12 ye kadar müracaatları, 2 On seneliğıni almış olan malüller yalnız her hafta salı günleri beş kıt'a fotoğrafla ve yedlerindeki bütün vesaikle müracaat, etmeleri. 3 — Eminönü kazası mal müdürlü- günden maaş almakta olup geçen sene- lerde gerek mülga, gerek mevcut her hangi askerlik şnbesiuden olursa olsun ikramiyelerini almıs olan malülin ve şehit yetimleri mezkür şubelerden kayıt- larmı terkin ettirerek şubemize müracaat etmeleri mecburidir, 4 — Yukarda yazılı mevat aynen tatbik . edileceğinden gösterilen müddet zarfında müracaat etmeyen veya taşrada olup bulunduğu mahallin askerlik şübesi vasıtasile şubemizi kayıt muamelesi için haberdar etmeyip hastalık veya suveri saire iledahi müracaat etmeyenlerin 932 senesi ikramiye hakları sakıt olacağından bu hususta her türlü mes'uliyetin esha- bina raci olacağı ilân olunur. Istanbul yedinci icra memurluğundan : Yedikulede imrahorda tramvay cad- desinde 144 numarada mukim iken el yevm ikametgâhları mechul bulunan Hristo oğulları Yorgi Pilaton Efendilere. Murisiniz müteveffa Hristo efendinin madam katinâya olan sekiz bin Türk lirası borcunun tesviyesine daveti mu“ tazammın ödeme emirlerinin ikametğah- larınızm mechuliyeti hasebiyle tebliğ olunamamasına ve ilânen tebliğine kar rar verilmesine binaen tarihi ilândan itibaren otuz sekiz gün zarfında 931/ 3166 dosya mumarasmı mustashiben bilmuracaa şayanı kabul bir itiraz der- meyan edilmediği takdirde gıyabınızda icraya devam olunacağı malüm olmak Üzere ödeme emri ilânen tebliğ olunur. Zayi — Sultanahmet maliye şubesin- den almakta olduğum tekaüt maaş cüz- danımı ve tatbik mühürümü zayi ettim. Yenilerini alacağımdan . zayi olanlarm hükmü yoktur. Bekir Sıddık Bir müddettenberi RADİUM tıraş bıçakları yerine Almanya'dan göya Mond -extra markalı bıçaklar getirilmekte olduğu gazete ilânlarında görünüyor ise de esasen HAKİKİ RADIUM tıraş bıçaklarımız 'Türk malı ve Türkiyede baki olduğundan yerine başka bir marka kat'iyen gelmemiştir ve gelemez. İşbu halis çeliğinden mamul HAKİKİ RADİUM tıraş hıçaklarımız son sistem makinelerle fabrikamızda yapılmakta olup metanet, mükemmeliyet ve elveniye- tile ecnebi bıçaklarından kat kat üstün olmakla beraber piyasada ecnehi:tıraş bıçakları '71/7,10,121/ kuruşa satıltığı halde RADİUM tıraş bıçaklarımız perakende olarak her yerde 5 kuruşa satılmakta ve bütün Türkiyede nam kazanarak mevki tutmuştur. DİKKAT: HAEİKİ RADİUM tıraş hıçaklarımızın şöhret ve metânetile kazandığımız muvaffakıyeti kıskanan ve çekemeyen rakiplerimizin bu gibi ilânlarına kat'iyen inanmayınız ve HAKİKİ RADİUM tıraş hbıçaklarımızdan şaşmayınız. İddiamızın doğru olduğunu tasdik etmek için bir tecrübe kâfidir. Tasarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. RADIUM TICARETHANESİ Berndorfer MetaliWarenfabrik, Arthur Krupp A. Markasınını cihanşümul bir şöhreti haiz 5018 5 6. “AYI,, markah çatal kaşık ve bıçakları ekstra beyaz madenden mamul ve cinsinin mükemmeliyeti, güzelliği, hüsnü intihabı itibarile sair bütün markalara müreccah sofranın en güzel ziynetidir. Askeri yrüessesatta, hastahanelerde, mekteplerde ve Türkiyenin başlıca etel ve lokantalarında istimal olunmaktadır. DSAN DERSLERİ Müptediler, orta ve yüksek üç sinıf üzerine ve haftada üçer defaingilizce ve Fransızca sınıfları devam etmektedir. İngilizce yüksek sınıfta bilhassa muha- beratı ticariye derslerine ehemmiyet verilmektedir. Hiç bilmeyenler için 25 şubatta yeni sınıflar açılacaktır. Kayıt olmak için İstanbul Alemdar caddesi 23 ve Beyoğlu Meşrutiyet caddesi 42 Amerikan Lisan ve Ticaret dersanelrine müracaat. Beyoğlu Birinci Mğinden: Madam Tamo ve Yani ve Eleninin şayian mutasarrıf oldukları Tophanede Hruma sokağında 6 ve mükerrer 6 nu maralı bir bap kârgir hanenin hükmen izalei şuyuuna karar verilmiş olduğun- dan açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır. 1 — Kiymeti 2507 lira olub bodrum katında bir harap mutfak, bir metruk sahrınç. bir kapı, zemin katında iki oda ve bir dükkân ve birinci katında 4 oda 1 köhne mutbak ikinci katında # oda birinci katından çıkılır. Bir daraça vardır. Oldukça harap merdivenleri karanlıktır. Elyevm36 lira bedeli icar temin eyle- mektedir. 2 - Halen Emniyet sandığına ipotektir. 8 - Artırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk teninat , verilmelidir. 4 - Vakıf icaresi müşteriye aittir. 5 - Tapuca müseccel ve gayri müseccel hak #ahiplerinin haklarını 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzım ve aksi takdirde satış bedelinin paylaş- masından hariç kalırlar. 6 - 19/3/932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar açık arttırma ile satılarak kıymeti muhammenesinden en fazla bedel veren müşterinin uhtesinde bırakılır. 7 « Bedeli müzayede beş gün zarfında mahkeme veznesine teslim edilmesi aksi takdirde bilcümle zarar tâzmin edilir, Fazla malümrt almak isteyenlerin 931-1203 numara ile Beyoğlu sulu birinci hükuk mahkemesine mü- racaatları ilân olunur. Sulh hukuk hakim- Fabrikanm zirdeki markalarım musirren talep ediniz. Birinci derecede gümüşlenmiş' Alpaka için Bono Alır, satar, ipotek yapar. Emlâk ve arazi alifâk'va satmak, alınmış ve alnacaklönn bonolarla bedellerini ödemek ve çok menfe- atli bir surerette her hangi ma- hal ve şekilde muzmele yapılır, Balıkpazar, Maksudiye Tian No 35 uğurlu zade.M. Derviş: Tel. 23397 Telgraf AD. Maksudive Han Uğurlu İstanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi riyasetinden: Müddei Beşiktaşta tramvay cad- desinde 30 numaralı dükkânda saatçi Ahmet Hulüsi bey ile refi- kası Müliye hanımın müddeiâleyh Mihalaki ve diğer müddeialeyh üsküdarda pazarbaşı mahallesinde Niğde sokağiuda Iğ numaralı ha- nede mukim İzmit Mimarı Ati Rıza Bey aleyhine ikame eyledik- leri feshi mukavele ve zararı 7i- yan davasından dolayı mumaileyh Ali Riza Beyin mukaddema berayı tebliğ Sirkecide Mühürdar Zade Hanında 6 numaralı yazıhanesine tastir kılınan davetiyenin mezkür yazıhaneyi terkederek ikametgâlı:- nin meçhal kalması ve ahiren vekâletnamesi zirinde irae Olunan mezkür 13 numaralı haneye gön- derilmesi üzerine kezalik tebliğ edilememesi hasebile H. U. M. K. 141 inci maddesi mücibince ilânen tebliğine karar verilmiş olmağla mümaileyhin oyevmi muhakeme olarak tayin olunan 23/3/1932 ta- rihinde saat İğdte mahkemeye bizzat gelmediği veya bir vekil göndermediği takdirde hakkında giwhen muamele ifa edileceği teb.:; makamına kaim olniak üzere ilân dunur.

Bu sayıdan diğer sayfalar: