20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 ime Ni Nev York S.S.S. Kompleksleri pek fazla ve binaenaleyh tamamen anlaşılması çok güç bir karakter, Fıtratan orijinal olmakla beraber, fazla gösterişçiliği ve sahte tavır ve hareketlerle de bu O orijinalliği arttırmak, âdeta her hususta par- makla gösterilmek hevesindedir. Hiç samimi bir insan değildir. Herkesten gizlediği ve belki de gizlemek mecburiyetinde bulun- duğu bir çok zaif tarafları vardır. Muntazam bir muhakemesi, cevval bir zekâsi varsada, buradada eksantrikliği hâkimdir. Muhayye- lesi son derece geniş ve taşkın- dır. Iradesi sağlam, hareketleri çevik, kararları süratlıdır. Nefsine itimadı fazladır. A. K.H. Fataç o.y.z.b. Suallerimize: 1 — Duygularınız çok derin değilse de canlıdır. Iyiliği seversiniz, merhametlisiniz. Bir parça gösterişi, şeref ve iti- barı sevmekle beraber, samimi, idealist ve açık bir insansınız. 2- Intizamlısınız . 3 - Kusurlarınızdan iride epi inatçı olmak, fikirleri- nizden, kuruntuya müstenit olsa bile, kolay kolay dönmemekti hareketlerinizle (o kendinizi - belki de gayri şuuri olarak - iradeli ve enerjik göstermek ii tersiniz. Halbuki maatteessüf öyle değilsiniz. 4 - Memuriyetinizin ne olduğunu bilmemekle beraber umu- miyetle memurluğun seciyenize pek muvafık olmadığını söyliye biliriz. 5- Bir parça müsrifsiniz. 6- Hiç kimseye kusurlarını nasıl tashih edebileceğine dair maate- essüf yol gösteremeyiz. 7- Pratik işlere ve bu meyanda makinistliğe de istidadınızı görüyorsak ta bu sırada meslek değiştirmenizi tav- siye edemiyeceğiz. İS.A. Suallerinize 1 - Muhayyelenizde kurmakta olduğunuz şeylerin ne olduğunu bildirmiş olsaydınız bile, bunların kuvveden fiile çıkması ihtimali olup olmadığını keşfetmek için yalnız sizin karakterinizi de- gil, bütün münasebetlerinizi, hayat şeraitinizi, etrafınızdaki insanların ayrı ayrı her birini, ve bulâsa her şeyinizi oObilmek, yani tam manasile bir kâhin olmak lâzım- dır. 2 - Nasıl bir insan olduğu- muza gelince, en bariz hatlarınızı sayalım: İradesi kuvvetli, enerjisi ve bilhassa mukavemeti çok sağ- lam, sebatlı, çalışkan: ve intizamlı bir insan. Menfaatınızı iyi korur ve takip edersiniz, yani oldukça iş adamısınız. Derin değil, fakat kuvvetli ve âdeta ihtiras derece- sinde olan meyil ve duygularınızı, gene kuvvetli iradenizle ekseri zaptedersiniz, fakat edemedi zamanlar da olur. Hastoğl. H. T. Suallerinize : 1 - Zekânıza fena denilemez, fakat muhakemenizde pek vuzuh yoktur. Ekseriya uzun ve çapraşık yollara sapar ve bu yüzden bazan yanlış neticelere varırsınız. 2 - Malümatınız maatte- essüf hayli basma kalıptır. Esaslı bir surette tevsie de çalışmazsınız 3 - Duygularınız canlıdır, huşu- netten aridir, fakat hiç derin değildir. Yani benliğinizi hiç bir zaman sarsmaz. 4 - Kıskanç değil- siniz. 5 - Müteşebbissiniz, fakat cesur değilsiniz. 6 - Sebatınız iyi, mukavemetiniz ise çok zaiftir. Yaradılışınıza nazaran fazla bir iradeye ihtiyacınız de yoktur. 7 - lotizamlı ve çalışkansınız. 8 - Bundan sonra meslek değiştir getirmemenizi meği o hatırınıza Yazı nümuneleri nasıl olmalıdır ? Nümune büyükçe çizgisiz kâğıda mürekkeple yazılmış 8 - TOsatır olmalı, yeni harf- lerle yazılmalıdır. Nümuneler hüsnü hatla değil, çabuk yazı ile yazılacaktır. Hakiki imzası bulunursa iyi olur. isimler gizli tutulur, neşredilmez. Metinler türkçe, fransızca, ingilizce almanca, italyanca olabilir. Yazan erkek mi, yoksa ka- dın mıdır ve kaç yaşındadır? Mutlaka doğru olarak bil diriniz. Yazı sahiplerinin seciyesinin bilhassa öğrenmek istediğiniz noktaları hangileridir? Kısaca yazınız ve sorunuz. Nümunenin bâş tarafına bir remiz yazınız, ayni Temiz ile cevap vereceğiz. Nümuneler iade edilmez. Tahliller hakkında hiç bir mes'uliyet kabul olunmaz. tavsiye ile beraber, tabiatınıza en uygun mesleğin banka ve ya ticarethane memurluğu ve yahut küçük mikyasta ticaret olduğunu ilâve ederiz. N.Z. K. Suallerinize: 1 - Son derece asabi, mütereddi., cesaretsiz ve alelekser hüzne meyyalsınız. Ağır bir yük altında eziliyor gibi her halinizde bir betaet ve tutukluk vardır. Çok mütevekhimsiniz, şet aretiniz hemen hiç yoktur. 2 -Zekânız çok seri olmamakla beraber iyi- dir. Düşünme kabiliyetiniz dürüst ve sağlamdır. 3 - Sinirli ve bir par- ça hırçın olmanıza rağmen temiz kalplisiniz ve samimi halinizle muhitinizde bıraktığınız tesir daha ziyada lehinizdedir. 4 - Istikbâl bahsi, bilgimizin haricinde kalır. Bara. A. Yazı tamamile işlek değildir. Maamafi kabil olduğu kadar tahlil etmeğe çalışacağız: Sakin, mutedil, kanaatkâr, işini bilir bir genç. Fakat uysal değil, bilâkis epi dik kafalı, bir parça da geçimsiz- dir. Meyil ve duyğuları sönük, enerjisi de hayli zayıftir. Zekâsı iyidir, sâyını teksif etmeğe ve ihtisas kazanmağa muktedirdir. Çok dikkatlidir. Ekseriya ufak kusurlara takılır, kılı kırk.yarmak ister. Pek samimi bir insan ad- dolunmaz, bilhassa riyaya ve biraz da kizbe meyyaldir. Anladı Tebriklerinize teşekkür ederiz. Size karşı biç bir infial duymuş değildik ki af mevzuubahs olsun. Hassasiyet (o meselesine gelince, zannediyoruz ki arada bir alaşa- mamazlık vardır. Biz kendimize göre yaptiğımız bir karakterolojik tasnifte, her şeyden çok çabuk müteessir olan, çabuk sevinen ve çabuk nevmit olan, çabuk kırılan, gücenen ve alınan kimselere hassas deriz, bunun fransızcası “susceptible,, almancası “empfind- lich,, dir. Halkise bizim “duygu- ları ince, canlı veya derin,, dedi- ğimiz kimselere alelitlâk hassas der. Bu vasıfların her birinin ayrı ayrı tarifi uzun sürer. Yalnız mu- hakkak olan bir cihet varsa, oda sizin yukardaki manada hassas olmadığınızdır. e Buna mukabil duygularınız ince ve canlıdır. Bu ciheti zannederim ki ilk tahlilimiz- de de inkâr etmemiştik. Atideki onümunelerin yazıları tahlil edilemiyecek derecede ace- midir: D.D.K.K. Dikenli Çalı. şişman No 1. Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 1 defa 40 kuruş 2 » 60 > $ » 75 > Her fazla defa için 15 > 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 6 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 8 — Bu sütundaki ilânlar yalnız “ Akşam ;, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. ilânlarla ilânları 4 — Ticari mahiyeti haiz nişan, velime merasimi, irtihal bu sütuna dercedilmi 1 — İş arıyanlar EZE EA AZA YDK, LE 2) Doğramacılık — san'atına aşina yım. Cüzi bir ücretle doğramacı yanına girmek istiyorum. Bu gibi adama ihti- yacı olanların Sarıyer bekçiği Mehmet, Almanca, fransızca, ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkıle vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P. K. 593 İstanbul — 11 her bir türlü iş ve vazife yaparım. ad- resime tahriren müracaat. Haydarpaşa İbrahim ağa mahallesinde Şair Muhibbi sokağında No. 8 de Hüsnü. zi 7 Alman Ticaret mektebi mezunlarından Almanca -* Türkçe ve Türkçe - Almanca tercümeye muktedir genç bir Türk muhasip iş arıyor Akşamda SCC rumuzuna müracaat. —ı 2 — İşçi arıyanlar SAR. AA A NT SE DATE SAN Hanım aranıyor — Türk hanım- ları balet heyetine yeniden hanımlar alınacaktır. Kabul edilenlere derhal ücret verilir. Boy, sıklet, yaş ve adres yazılı bir mektupla (Beyoğlu posta kutusu 167 ) adresine müracâ4t; — 3 8 - 18 yaşında — Kiyirmi kız çocuğunun, terbiye ve nezareti için orta yaşlı ve orta tahsil görmüş ciddi bir ev hanımına ihtiyaç vardır. Mektep şehadetnamesi fotoğrafı ile İzmir, Karşı- yaka, Sağır, Dilsiz ve körler müessesesi müdiriyetine müracaat. i 3 — Satluk eşya Satılık ucuz Iki kasa — Viyana mamülâtı, orta boy, müstesna firsat - Fincancılar, Yusufyan han 27/28 saat 10 - 12 arasında müracaat. Tel. 21335 ii Satılık piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı- lıktır. Beyoğlu Bekâr sokak No. 9 kapıcı yervant ef.ye müracaat. — 8 Satılık piyano — Alman marka bir piyano acele ve ucuz olarak satılık- tır. Taliplerin Beyoğlu Yeni çarşı 50 No. ya saat 3-8 kadar müracaatları-—1 &£ — Kiralık-Satılık EEE AE ENE) ZED Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasilo Hayri beye müracaat. 8 Bakk e, mahallebici, lokanta — devretmek istiyenler Sir- kecide Paris oteli müdürü İbrahim beye müracaat etsin, amana amasra Ali adresine mektupla bildirmeleri. — 20 yaşındayım — tahsilim vardır. Pertevniyal vakfından: Şişlide İzzetpaşa s0. Valde apartımanının 8 No. dairesi 1 sene müddetle Köprübaşında Valde hanı tahtında 9 No. eczahane 3 ,, ” "” n — hanında 6/1 No. odalar o S a » © hanı Helvacı so. 26 No. mağaza 1 & ” " » derununda 7 No. oda ii — ” ” ” , O16/17No.mağaza3 ,, gi Balâda muharrer emlâk yirmi gün müddetle ve aleni müzayedeye konulmuştur. Hizalarında gösterilen müddet ile isticara talip olan- ların müzayede günü olan şubatın 27 nci cumartesi günü saat 16ya kadar İstanbul evkaf müdüriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya encümene müracaat etmeleri. KÜÇÜK İLÂNLAR Kiralık dükkân — Voznecilerde Darüttalimi musiki karşısında 117 No.lı dükkân kiralıktır. Üzeri de vardır. Voz- necilerde Mehmet Salim bey yanında perukâr Mehmet Ef. ye müracaat edil mesi, si ———— Maçkeada — işlek cadde üzerinde bakkaliye, kasap, sebze, kısımlarını havı büyük bir dükkân temiz ve zarif mobil yesile devren satılık veya kiralıktır. Maçkada Behçet bey apartımanı kapıcı: sına müracaat, —3 Kiralık gayet sıhhi ve havadar apartman .— Çocuk sarayı arkasında bilcümle asri konforu haiz fevkalâde nezaretli ve gayet havadar olan, sıhhi bir tarzda inşa edilen (Muzaffer Kâzım bey) apartımanı kiraya verilecektir. Her katta büyük ve ferah 4 oda bir salon bir banyo iki helâsı vardır. Ve çamaşırlık — ile kömürükleri ayrıdır. Fiatı mutedildir, Görmek arzu edenler içindeki bekçiye ve fiat hususunda görüşmek için Sular umum müdürlü- günde Fuat beye müracaat edebilirler, Telefon Ankara: 2639. Ei Satılık arsa — Çemberlitaşta Ev- kaf müdiriyeti karşısında denize neZa- reti, güneşi olan 14 metro cephe, 18 metro derinlikteki arsa satılıktır. Talip- lerin Etem Pertev fabrikasına müraca- atları. — AR menin, alak mi Devren kiralık otel — Mobilye- | sile 500 lira, icarı 50 liradır. Sirkecide -! Hüdavendigâr (caddesinde 53 No.da Kolacı Kemal ef. ye müracaat. ae m m A ne Bi Satılık — Lölelide çukur çeşme yanında dört kat ve daireli, teçhizatı saireyi havi apartman satılıktır. Talip- lerin her gün 9 - 11 e kadar Lâlelide Tramvay caddesinde 'merkez kıraatha- nesinde Ali Beye mürcaat. 5 — 5 Devren satılık bakkaliye Taşraya azimet dolayısile Kadıköyünüh | mutena bir semtinde gayet işlek bak- | kaliye mağazası devren satılıktır. Talip- caddesi No.51e müracaat. Tel, K. Satılık ve kiralık — Büyük kârgir bir bina, Acımusluk sokağında 15 numa- rada 17 oda, 3 balkon, 1 mutbak, kalo- rifer, ve garajla üstünde cuttur. İçindekilere müracaat. 5 — Müteferrik Gayri mübadillere — satmak arzu edenlerin bonoları piyasadan daha yüksek fiyatle alınır. İstihkak sahipleri bulunduklarını temin edene İstanbulda irat getirecek mülk temin edilir. Adres: 2 odası mev- Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz adres olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SO-F.Z-S M- KA-YH-MG-SC- MSP-PTT-SZ-VD namlarına gelen mektupları idarela- nemizden aldırmaları mercudur, idareh anesini lerin Kadıköy Muvakkithane 33 numa- |$ raya müracaatları, —3 | Kiralik ev — Ihlamur caddesinde, 6 oda her türlü konforu havi, yeni, otobüs durak* mahalline 2, trene 7 dakika mesafede. Kadıköy Bahariye İstanbulda: (o Bahçekapı Anadolu han No. 26 İsmet ve Avni. — 4 Para yahut herne eşya — hükümet memurlarına kei yahut ipotekle verilir. 9 - 12 arasında müra- |Ğ caat. İstanbul, odördüncü (Vakıfhan asma kat (29) Union Kol 'T. —4 Ee gi 20 Şubat 1932 > — EMLÂK İLANLARI UMUM EMLÂK ACENTESİ Bahçekapı, Taş han No. 20-21-22 No. 88 — SATILIK GÜZEL APARTIMAN — Pek sağlam bina Su, gaz, elektrik, banyo. 7 kat- 7 daire İrat: T. 1. 6800. No. c — HALİÇTE 2250 ARŞIN- anamnezi kl knk nn me, |, LIK FABRIKAYA ELVERİŞLİ BIR ARSA — Depoya yarar bir bina ve konforlu bir hane mevcuttur. No. 41 — BEYAZIT — Dört katlı bir hane — Banyo, elektrik, gaz. 15 oda. SEYAHAT MÜNASE- BETİLE KELEPİR. Xo. 113 — Banyo ve bahçeyi havi 5 katlı bir apartıman, Cihangir, Ayazpaşa, Feriköy ve Pangaltı Semtlerinde 10 ilâ 15000 liralık satılık APARTIMAN ARANIYOR. MODA — Bahçe içinde 14 odalı pek güzel bir ev satılıktır. No, 59 — BUYUKADA — Yedi odalı ve güzel bahçeli satılık bir köşk. FİATI UYGUNDUR. EMLAKINIZE İyi bir irat temin etmek isterseniz IDARESİINİI UMUM EMLÂK İİ - ACENTESİNE TEVDİ EDİNİZ! Bahçekapı, Taş Han No. 20-21-22 Telefon : Posta kutusu: 20307 Ist. 558 Ü BUYUKADA — 5000 arşın çam- lık acele satılıktır. Sanatoryom inçin ğ pek elverişlidir. No. A — FERİKOY — Bomonti Xo, 106 — BUYUKADA — N dört katlı pek güzel köş denize ve Büyük cad- manzarası var, zamda Büyük deye k Xo, 111 — Tam konforlu HANE. Metin inşaat, Parke, kalorifer, bahço ve garajı vardır. No. 97 — Nişantaş — Dörder odalı yedi daireli apartıman. Banyo, su, gaz, elektrik. İRADI:'T. L. 4500. FLATI EHVENDİR No. 32 — Osmanbey — 4 ve 5 odalı 12 daireli 6 katlı apartıman. Su, gaz, elektrik ve banyo. Üç cephosi var. O İradı: T. L. 8600 BUYUK FIRSATI EHVEN FİATLE SATILIK PEK BÜYÜK FABRIKA HALİ HAZIRDAKİ İRAT : 4800 Lira 16000 arşınlık arsa ve bina. MAKİNE DAİRESİ MEVCUT SATILIK — 9 odalı kârgir ev. MODA 'da. FİATI: T.L. 14000

Bu sayıdan diğer sayfalar: