20 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

20 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

20 Şubat 1932 b Sahife 11 Balıky: #1 içemiyenlere: HASAN KUVVET ŞURUBU 3ay m Türkiyede 3600 kişi tarafından istimal ve 29 ln müessesede tecrübe PETROL NiZAM saç dökülmesi ve kepekleri süratle fedavi ile yala muhafaza lir kuvvetlendirir ve uzatır. Eczane ve parfümöri mağazalarında arayınız. Grip - Nezle - Brorşit PÜLM MOL L Oksürük şurubile 3 günde geçer. Her eczanede bulunur. SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362. Şubo A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740. İZMİR-PİRE-İSKENDERİYE POSTASI (EGE) 23 şubat salı 11 de Galata rıhtımından kalkar. 'Tophanede idare rıhtımında seyyahin salonu içindeki 6 ve 1l numaralı 2 vitrin ayrı ayrı kiralanacaktır . Teminat “e 10 dur. İhale 29/2/932 saat 17. THE TURKİSH AMERİCAN Shipping and Trading co Hayri Araboğlu ve şeriki American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YORK Her 10 günde bir Nev York ile lima- mmz arasında muntazam posta: Her ayın ö, 15, ve 25 inci Nev York,'dan hi et. Yakında Nev- York'dan gelecek va purlar; Exllona vapuru 28 şubatta Exporter vapuru 12 Martta Exmoor O) Yakında Nev - York, Boston, Fladel- fiya ve Baltimorı için yolcu ve eşyayı ticariy arekeb edecek vapurlar: EXton puru 18 Şubatta Exermanth— vapuru 5 Martta Exilona — vapuru 10 Martta Kumpanya, müşterilerinin menafiine iyi hizmet ve âde seri pos- ıktim emelile. İskenderiye veya » aktarma surelile ve doğru şimento ile Nevyork için mezkür limanlardan muayyen tarihlerde hareket eden ekspres ve lüks vapurlarına yolcu ariye kabul edecektir . Amerikanın dahili ve i ile Kanada, Golf, Mek- zclos ile San Fransisko e bütün limaular için ile eşyavı ticariye günleri bütün vilâye gika ve. Los A Seattle vesi doğru K« kabul ederle Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan bamuda 4 üncü katta Hayri Araboğlu ve: şeriki müracaat. Tel. B. O. 4957-8-923 LASTER SiLBERMANN ve Şü. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyalı arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan Jimanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Albania vapuru 20 şubata doğru şmento Akka vapuru 27 > > Apolonia vapuru 4 Mata >» Galilea o vapuru 7 > > Derindje vapuru 15 > > Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbrail” için Jimanımızdan hareket edecek vapurlar Albania vapuru 20 -22 şubatta tabmilde, Akka vapnru 27-29 şubatta tahmilde Derindje vapuru 15-18 şubatta tahmilde. li Yakında Hamburg, Brom. Anvers ve Roterdam limanları için hareket edecek vapurlar. Macedonia vapuru 20- 92 şubatta tahmilde, Albania vapuru 28 - 29 şubatta tahmilde . Agulla vapur: 3-4 martta tahmilde Galiela vapuru 7- pl Fazla tafsilât için Galata'da Ovakim- yan hanında Laster Silbermanı ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. Telefon : Beyoğlu 641 - 674 Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin $ Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar Telefon: Kadıköy 164 10 martta tahmilde ENRiCO SPERCO ve MAHTUMLARI Galata Arapyan Han 1 inci kat, Tel, B, O. 4792-1 CIE ROYALE NEERLANDAİSE vapur Şirketi - Amsterdam Anvers Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yakmda hareket edecek vapurlar : Triton vapuru 26 şubata doğru Ceres vapuru 6 marta doğru Ganymedes 15 vapvru doğru, Compagine Royale Neerlandalse vapur şirketi vasıtasile ve bilumum Neerlandaises vapur acantaları arasın- daki muhaberat sayesindo DÜNYANIN BÜTÜN LİMANLARI için emtia kabul edilir ve DOĞRU KONŞİMENTO verile- bilir. Amsterdamdan beklenen vapurlar : Ceres vapuru 29 şubata doğru eşya alacaktır. Ganymedes vapuru 9 marta doğru Amsterdamdan hareket edecek vapurlar Ganıme des vapuru 17 şubata doğru. Stella vapuru 2 Marta doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vapur kumpanyası) Yokohama, Kobe, Dairen, Tsingtao, Shanghai, Honkong, Singapor, Colombo, Svez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liverpol ve Glasgow limanları arasında doğru posta. ( Aktarmasız ve doğru) Delagoa Maru vapuru 18 Marta doğru eşya alacaklır. Lyonsmaru ( vapuru doğru. Luna Maru vapuru 1S mayıs& doğru Tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MATI'TULARI vapur acentalığna müracaat. Tel, B. O. 4792-1 Marta 17 nisana Beyoğlu Birinci Noteri Beyefendiye Efendim, Hissedarı bulunduğum İstanbulda Sultanhamamında Âşir efendi ha- nının mağaza ve odalarındaki bana ait hisselerin ahare icarına mezkür han odabaşısı Armenak ağanın kanuni bir selâhiyeti ol- madığından bu mağaza ve oda- ları isticar veya aktitecdit etmek isteyenlerin hisseme ait; kontura- tolarını tanzim ve imzası için zirdeki adresime müracaat eyle- meleri (o lâzımgeleceğini (o beyan ederim. İki nüsha tanzim kıhnan bu varakadan bir nüshasının berayı ilân (Akşam) Gazetesine gönde- rilmesini ve diğer nüshasının dairede okıfzını talep oederim efendim. Adres: Pangaltıda Harbiye mektebi kar- şısında 259 numaralı hanede mukim Şeyhülislâm zade Ahmet Muhtar bey. Kısa hizmetlileri davet Eminönü askerlik şubesinden: 1 — Mülga Süleymaniye, Sul- tanahmet, Aksaray, şubesinde mukayyet kısa hizmetlilerden elinde tam ehliyetname bulunanlardan piyade, levazım, sanayi harbiye, sınıflarına ayrılmış. 321, ilâ 324 dahil ve budoğumlularla, muame- leye tabi bulunanlar, 2— Süvari, topçu, istihkâm, ölçme, muhabere, hava, nakliye, demir yolu, sınıflarına tefrik edil- miş 322, 323, dahil doğumlular ve bunlarla muameleye tabi olan- lar 1/mart/932 de sevkedilecek- lerinden ellerindeki ehliyetname- lerle 25/şubat/932 akşamınakadar şubeye müracaatları ilân olunur. Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva SERVOJN hap- larıdır. Deposu, İstanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 160 kuruş posta ile gönderilir. İzmir'de Irgat pazarındaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. İrtihal Rüsumat (o baş müdürlüğünden mütekait merhum hacı Nuri bey refikası doktor Süreyya Nuri ve Şurayidevlet (tanzimat (o dairesi başmuavini Talât Nuri beylerin validesi Fahriye hanımın dünkü gün vefat ettiği istihbar kılınmıştır. Mevlâ rahmet eyleye Kredi yone bankası 1886 ve 1993 senelerine ait yüzde 3 faizli Mısır Kredi Fonsiye tahvilâtını 1 Mart 1932 amortisman keşidesinde be- delâtının kıymeti ihraciyeleri üzerinden tediyesi tehlikesine karşı en müsait şeraitle sigorta etmektedir. Cafer Fahri Beyin kitapları Kuruş Yeni Tavukçuluk (o 200 Av ve salon köpekleri 50 Keçi beslemek usulü 50 Tavuklara çok yu- murtlamak için ne yedirmelidir? 10 IBu eserler eski harflerle basılmıştır) Nasıl tavukçuluk yapmalıdır ? 25 “Mufassal Yeni Tavukçuluk,, kitabını okuyanlar, bir tavuktan senede 250 yumurta alırlar. — Tevzi merkezi: Çifçi Kütüphanesi FELEMENK BAHRİSEFİT BANKASI istanbul Şubesi İdare merkezi: AMSTERDAM Mezun sermayesi: 25,000,000 FL, Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL. 3,250,000 FL Galatada, Karköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul tali şubesi : < Mer- kez Postanesi ittisalinde Alla lemeci Han» telefon : İs 569. Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları icarı İhtiyat (o akçesi: BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 580,000,000 Merkezi İdare MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca- ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mı- sir, Amerika Cemahiri Mattehidesi, ya, Şili, Uruguay, Arjantin, ör ve Kolumbiyada yonlar BE MERKEZİ Galata Voyvı caddesi Karaköy Palas (Telef. 2641 /2/3/4/5) Şehir d iahilinde iki acenteler : : Alalemciyan hanında Beyoğlunda: İstiklâl caddı 1046. Kambiyo dairesi Borsada "Telef, 1718 İZMİRDE ŞUBE İSTANBUL Te —— Kumbara Sahipleri.. 1 mart tarihine kadar tevdiatınızın yekünu : Asgari 5 lira Olmalıdır Asgari 5 lira tevdiatı olan Bütün kumbara sahipleri 2500 lira mükâfatlı İ nisan kur'asına iştirak edecektir Türkiye İş Bankası Konya - Yenice hattının 305--900 ve 311 nci kilometrelerindeki taş ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı balastın ihraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 932 Cumartesi günü saat İ5te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. Tütün inhisarı umumi üdürlüğünden: Keşfi ve şartnamesi dairesinde: 1 — İdarei Merkeziye evrak odasına kapu inşası ve dördüncü şube ile Muhasebe kalemleri arasındaki tahta perdenin yükseldilmesi; 2 — Bahariye Levazım ihtiyat ambarına döşeme ve tavan inşası; 14/3/932 pazartesi. 3 — Şartnamesi dairesinde 100 kilo pirinç ve 1100 kilo Font dökümünün |imali pazarlıkla ihale olunacaktır; 17/3/932 perşembe. Taliplerin “(57,5 teminat akçelerini hamilen yukarıda gösterilen günlerde saat 10 1/2da Galatada (OMübayaa Komisyonuna müracaatları. İstanbul beledi Anları Hoca Alâeddin mahallesinde Leblebici hanında 17 No.lı oda kiraya verilmek ve 22/2/932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 4 lira 50 kuruştur. * Haseki caddesinde Bayram paşa mektebi kiraya verilmek ve 22/2/1932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 7 lira 20 kuruştur. * Karagümrükte Meşihpaşa medresesinin 8 No.lı odasi kiraya veril- mek ve 22/2/932 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık müza- yedeye konmuştur. Teminat akçesi 1 lira 50 kuruştur. k Karagümrükte Mesih paşa medresesinin 2 No. lı odası kiraya verilmek ve 22/2/932 pazartetsi günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 1 lira 80 kuruştur. Teminat akçeleri nakten kabül edilmez. Ya belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hükümetçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile ihale günü saat on beşe kadar daimi encümene müracaat edilmelidir. Talipler yukarda yazılı işler hakkında şartname görmek ve izahat almak içine her gün levazım müdürlüğüne mür.cuat etmelidirler.

Bu sayıdan diğer sayfalar: