21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Şubat 1932 Züsa0vruy: SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B Şube A, Sirkeci Mühürdar 2. 2740. Mersin hattına sefer yapan vapurların kahve ocakları birin ci sınıf 25, 29 lirada talibi üzerindedir. Fazlasına talip olanların 150 lira temi- natlarile 22 şubat 932 müra- caatları. ikinci Scandinavlan Near Eas Snevska Orlent Linient Gothenburg Gothenourg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün baltık Jimanlarile ve Karadeniz başlıca limanları arasında 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Roland vapuru 19 Şubata dogru Getemburg, oOStokolm Öslo gdynia ve Danzigten muvaseletle 20 şubat günün akşamı Hamburg, Stokolm, Oslo, Dant- zig ve İskandinavya ve Baltık liman- larına hareket edecektir. Hemland vapuru 22 şubata doğru Goteyberg. Stokholm, Oslo Gdynia ve Dantzigden muvasalatle 23 şubat günün akşamı Hamburg, Stokolum. Oslo, Da- ntag ve Iskandınavya ve Baltık liman- larına hareket edecekler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan 'Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına müracaat, Tel. B.O. 1930 ve 92: Tayyare cemiyeti Mübayaat komisyonundan:;| Nümune ve şartnameleri veç- hile bir milyon rozet, 3000 tane kıymetli evrak muvazene cetveli, 50,000 tane vekâletname ile 3000 tane vaziyeti hesabiye cetveli evrakının 24/2/932 çarşamba, keza bir milyon toplu iğne ile şubatta muktazi kırtasiyenin de 27/2/932 cumartesi saat 14 te münakasaları icra kılınacağından taba ve itaya talip olacakların mezkür günlerde pey akçelerile birlikte piyango müdürlüğünde müteşekkil komis- yona müracaatları. İstanbul (7) inci icra dairesinden: Beyoğlunda Bursa sokağında (36), (38) No.lu hanede mukim iken ikametgâhı hazıri meçhul olduğu usulen anlaşılan matmazel Valan- tine ; Matmazel Eleni Frangiya?- nın zımmetinizde hükmen alacağı olan mebaliğin ödenmesi için na- mınıza gönderilen ( Ödeme em- ri) nde mahalli ikametinizin meç- hul olduğu anlaşılmasına ve ala- caklının talebine binaen ödeme emrinin ilânen icrasına karar veril miş olduğundan bir güna itiraziniz varsa tarihi ilândan itibaren (38) gün zarfında tahriren ve 1931 (2676) dosya No.su ile İstanbul (7) inci İcra dairesine yapmaniz ve aksi akdirde muamelâtı yeye devam olunacağı malümumuz bulunmak ve (Ödeme emri) tebliği makamına kaim olmak üzere key- fiyet ilânen tebliğ olunur. icrai- İstanbul sekizinci icra memur- lağundan : Bir deynin temini istifas: için Beyoğlu'nda Tekke caddesinde 432 numaralı mağazada tahtı hazce alınan 2455 numaralı Singer dikiş makinesinin 24 Şubat 1932 çar- şanba günü saat I2ile15 arasında satılacaktır talip olanların mezkür günde memuruna müracaatları ilân olunur. İstanbul birinci ticaret mahke- mesinden * İş bankasına merhun olup mah- kemece satılmasına karar verilmiş olan Şirkeci'de Gülbenk İş bankası aıdiy hanında inde mevcut 269 balya tiftik 24/2/9342 tarihine müsadif çarşamba ü saat İdte İstanbul ticaret ve zahire borsa- sında satılacağından görmek iste- yenlerin her gün ardiyeye müra- caatları ve almak için de yevm ve vakti mezkürda borsada bulun- maları ilân olunur. k, e) Sahife 11 —., Mahmutpaşa Kefeli Han altında Mustafa Tahri B. Istanbul birinci iflâs memurluğundan: Balâda ismi ve adresi yazılı olan 7a- tın iflâsı açılıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına karar verilmiş olduğundan: 1 — Müflisden alacağı olan veya mallarında istihkak iddiasında bulunan- ların alacak ve iddialarını işbu ilândan bir ay içinde eyyamı resmiye müstesna olmak üzre her gün saat 9 dan 12 ye kadar Sultanahmet'te vaki adliye bina- sında icrayi vazife eden birinci iflâs dairesine gelerek alacaklarını kayt ettir- meleri, ve senet ve defter gibi delilleri, ber ne ise bunların asıl veya musaddak suretlerini vermeleri. 2 — Müflise borçlu olanların yukarıda yazılı olan müddet zarfinda borçları mikdarını yazdırmaları hilâfına Jareketin ceza Kanunu mucibince takibat ve mes'- vliyete uğrayacaklarını bilmeleri, 3 — Müflisin mallarını nakit ve tah- vilâtı ve buna mümasil kıymetli evrakını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar ister şahıs ister banka ve sair müessise olsun bunların üzerindeki hakları mahfuz kalmak şartile o malları daireye vermeleri, hilâfina hareketin ceza kanunu mucibince takibat ve mes'uliyete uğrayacakları o mazeret bulunmadıkça rüchan haklarından malıram kalacakla: rının bilinmesi, 4 — 29/2/932 Tarihine müsadif Pa- zartesi günü saat 14 de alacaklıların ilk içtimada hazır bulunmaları ye müf- lisin müşterek oborçlularıyla kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin içtimada hazır bulunmağa hakları oldu- ğu ilân olunur. İstanbul birinci ticaret mesinden : İş bankasına merhun olup mah- mahke- kemece satılımasına karar verilmiş olan Sirkeci'de Gülbenk hanında İş 9bankası ardiyesinde 11688 okka tittik ile 145 afyon 27/2/932 tarihine mevcut okka müsadif günü saat İ3 ten Istanbul ticaret cumartesi iti baren ve zahire borsasında satılacağından görmek isteyenleain ber gün ardiyeye tları ve almak içinde yevm mezkürda borsada bu- ilân olunur. muri ve vaktı lunmaları Istanbul 4 üncü Icra memurluğundan: Tamamına 3310 Jira kıymet tahmin edilen Boğaz içinde Mirgün iskelesi kar- şasında eski 30 ve yeni 36 N. Lu sahik hanenin sekizde beş hissesi açık arttır maya vaz edilmiş olup 6/3/932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 24/3/932 tarihine musadif Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 üncü icra dairesinde açik arttırma suretile satılacaktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi teminat akçesi ister. 'Müterakim vergi ve bölediye ve vakıf icaresi müşteriye aittir. bakları Tapu gicilleri ile sabit olmıyan ipotekli ala- caklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakki sahiplerinin bu haklarını ve hu susiyle faiz ve masarife dair olan iddi- alarını ilân tarihinden ittibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerilerile bildirme- lerini lâzımdır. Aksi halde hakları Tapu sicilleriyle sabit olmayanlar satış bede- linin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâ- kadarların icra ve iflâs kanununun 119 uncu maddesi hükmüne göre tevfiki hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 930/458 dosya nüme- rosu ilo me'muriyetimize müracaatları ilân olunur. Karamürsel Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketinden: Serlevhasile Cuma günkü nüs- hamızda münteşir heyeti umumi- yeyi içtimaa davet ilânındaki üçüncü maddesinin aslı ( Meclisi idarece tevzii teklif edilen 1931 senesi temettüunun kabul ve tas- diki şeklinde olduğu tavzih olunur. i Şişli Sıhhat Yurdu Türk Anonim Şirketinden: 27 Mart 1932 pazar günü saat 16 buçukta Sıhhat yurdunda alelâde vuku- bulacak (o hissedaran heyeti umumiye içtima ruznamesidir: 1 — Bilânçonun ve Meclisi idare ve murakıp raporlarının tetkiki ve meclis azasile murakıbın tebriyesi ve bilânço- nun tasdiki müzakeratı. 2 — Yeni sene için murakıp tayini ve tahsisatının tayini; Meclisi idare aza- sının yeniden intihabı, Hissedaranın senetlerinin Şirket vez- nesine tevdii mukabilinde ve müddeti zarfında dühuliye varakalarını almaları lüzumu beyan olunur. Gr, İstanbul İkinci İcra memurlu- undan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi takarrur eden seyrüseferde gayrı mukayyet 2001376 Motor nu-lu bir adet kapalı Boik markalı otomobil 28/2/932 tarihine müsadif Pazar günü saat 15,16da Taksim Milli garaj önünde açık arttırma ile satılacağından talip olanların mahalli mezkürda hazır bulunmaları ilân olunur. İstanbul (7) inci icra memurlu- undan : Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer dikiş makinesi ve bir gardirop birayna 28/2(932 tarihinde saat 14 de Çarşuyı kebirde Sandal bedeste- ninde satılacağı ilân olunur. LL Rl ÖKSÜRÜK ve BOĞAZ TEA İNİN İİİ Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı Kadiköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar Telefon: Kadıköy 164 kulak, boğaz, burun mütahassısı Doktor ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sirasinda 24 numarada - Cumadan başka her gün - öyleden sonra Saat 17 ten itibaren hastalarını ka- bu: eder.

Bu sayıdan diğer sayfalar: