21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 21 Şubat 1932 Halis limon çiçeğinden müstahzar 90 derece HASAN KOLONY AS bir harikai san'attır Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet âleminde menendi ve naziri yoktur, Taklitlerinden sakınınız. Hasan Ecza deposu. 3ay zarfında Türkiyede 3600 kişi tarafından istimal ve 29 müessesede tecrübe (edilen PETROL NiZAM - —— saç dökülmesi ve kepekleri süratle tedavi ile saçları muhafaza eder kuvvetlendirir ve uzatır. Eczane ve parfümöri mağazalarında arayınız. Hanımefendi : İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kıla- caktır. BANKASI, memleket iktisadiyatının her sahasında olduğu gibi, ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. i İPEKİŞ Mamulâtını N Yakında HiNT YILDIZI Bulacaksınız. (ZYOdGODA) Muharriri: iSKENDER FAHRETTİN Bu heyecanlı aşk ve macera romanı bugün çok nefis bir surette intişar etmiştir. Herkese tavsiye ederiz. 425 sahifeden ibaret olan bu romana gayet güzel 24 adet tablo ve resim ilâve edilmiştir. Fiatı yalnız 150 ve ciltlisi 200 kuruştur. Taşraya 20 kuruş zammedilir. Nagiri : İstanbul, Ankara caddesi - TEFEYYUZ KITAPHANESİ Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu a havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 İstanbul tapu idaresinden: Yedikule'de Hacı Vahattin mahallesinin Sarmaşıklı bir numaralı Hacı Vahattin cami müezzinine meşrut hane sokağında arsanın müşterisine ferağı için Evkaf müdüriyetince . kaydı talep edilmiş ve Hacı Vahattin vakfından olan mezkür arsanın camii şerifi mü- ezzini süknasına meşruta olmak üzere vakfiyesi mevcut ise de tasarruf kaydı mevcut olmadığı cihetle 1515 numaralı kanuna tevfikan keyfiyet tasarruf mahallen icra olunarak tahkikatile tesbit edileceğinden işbu mahalle tasarruf iddia edenlerin on beş gün zarfında vesaiki tasarrufiyelerini Istanbul Tapu Idaresine ibraz eyle- meleri ilân olunur. “25 LİRAYA RADYO MAKİNALARI Ballık markalı ve dört lâmba kuvvetindedir. Müceddettir. Bütün Avrupa telsiz merkezlerini hoparlörle dinletir. Akümülâtör ile işler. Akümülâtör, lâmba ve sair teferruatını satın alan zat tedarik edecektir. İstanbul'da Yeni Postahanenin üst katında telsiz telefon şirketine müracaat. Oksürenlere: KATRAN HA ire İstanbul belediye: rl Matbaacılara Tahminen seksen forma tutan vilâyet hususi idareleri taadül cetvelleri pazarlıkla bastırılacaktır. Talip olanlar 240 lira teminat akçesile 22 Şubat pazartesi günü saat on beşe kadar hesap işleri müdürlüğüne müracaat etmelidirler. » Yıldızda Hakimiyeti Milliye Yatı mektebinde mevcut yağ ve peynir tenekelerinin 22/2/932 pazartesi günü saat on birde mahallinde mü- zayede ile satılacağı ilân olunur. * Halıcıoğlu ikinci ilk mektepte mevcut hurda sobaların 25/2/932 perşembe günü saat on birde mahallen müzayede ile satılacağı ilân olunur. İstanbul evkaf müdürlüğünden : 1 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 28 ve 29,38 No. mağazalar. 2 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 40-1, mükerrer 40-1, 42-1 No. yazıhaneler. 3 — Han dahilide 26 No. ardiye fevkinde 23 ve 25 No. odalar. 4 — Hanın üst katında 47,52,53,58 No. odalar. Balâda muharrer emlâk 933 senesi mayıs gayesine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Teliplerin martın yedinci pazartesi günü saat on beşe kadar akarat kalemine müracaatları, > 4 Devlet Demiryolları ilânatı ER Konya - Yenice hattının 305--900 ve 3il nci kilometrelerindeki tış ocaklarından çıkarılacak dörder bin metre mik'abı balastın ibraciyesinin kapalı zarfla münakasası 12 Mart 932 Cumartesi günü saat İSte Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. TTafsilât Ankara, Haydarpaşa ve Konya veznelerinde ikişer lira mukabilinde satılan şartnamelerde yazılıdır. BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 12 ci Tertip 2ci Keşide 1 Mart 1932 dedir Büyük ikramiye 39,000 liradır.P Ayrıca birde 20,000 Liralık Mükâfat Dr. Çiprut GiLT, SAÇ ve ZÜHREVİ hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Asmajımesçit, Atlas Han Ho. 2 Tel. B. O. 3353 Yeni Neşriyat am! Dr. Vermeylen Pedagoji'de TEST USULÜ Nakleden: İstanbul Yüksek Muallim mektebi müdür muavini Mehmet Naci Her muallim ve her muallim namzedinin şiddetle ihtiyaçları Gi! olan gayet kıymetli bir | a) / | — İstanbul dördüncü Gülhane hastanesi üroloji muallimi Dr. Fuat Kâmil | Avrupa tetkik seyahatinden âvdet etmiştir. Telefon: 20902 Adres: Babıâli - Türk Ocağı sırası Süreyya bey apartımanı. icra memurluğun- mesleki eserdir. m 881ira* kya take Fiatı külusdür. | dan: Temamına 8 ira kıymet taktir tieelnr ebola edilen: Eyüpte Davut ağa sokağında | atik 11,11 mükerrer cedit 11,13 numa- İralı maa bahçe iki bap hanenin üç hisse itibarile bir hissesi bu kere açık artır Resimli Ay Matbaası maya vâzedilmiş olup 14/3/9382 tarihinde . T, k şartnamesi divanhaneye talik edilerek a sitle tarihine müsadif « cumartesi ANKARA YENİŞEHİR'de saat 14 den 18 ya kadar Istanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma Acele Satılık Hane suretile satılacaktır. Artırmaya iştirak 1 salon, 5 oda 2 mutbak için yüzde yedi teminat ak alınır, duvarları mamur bahçeli, müterakim vergilerle, belediye resmi, hâvagazi, o elektrik, osu vakıf icaresi müşteriye aittir. iy , a Hakları. tapu sicillerile sabit olmıyan Ankara Emlâkbank - Emlâk EN : ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın müdürü Emin Beyden sual. paz ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla- rın ve hususile ze ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren Hanım araniyor Türk Hanımları Balet heye- tine yeniden hanımlar alına- caktır. Kabul edilenlere derhal üeret verilir. Boy, sıklet, yaş ve adres yazılı bir mektupla “Beyoğlu posta kutusu 167, adresine müracaat. 20 gün içinde evrakı - müsbitelerile bil dirmeleri lâzımdır. Aksi halde * hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kal Alâkadaranın yeni icra nunun 119 uncu maddesine göre tevfiki hareket etmeleri V. aha fazla malümat isteyenlerin 930/ dosya numarasile ar, ve iflâs kanı KKI EKREM | Beyoğlu ikinci hukuk mahkemesinden: Mühürdar zade Nuri bey 'ile Mıgırdış Ef, kızı Sırpuhi H. ve oğlu Yervant efendinin-şayian ve müştereken muta sarrıf oldukları Beşiktaşta, Cihannüma mahallesinde mukaddema (Serencebey yokuşu sokağında eski 30 mükerrer ve elyevm Hasırcı sokağında yeni 1 No.lı arsa ile derununa cari bir rubu masura tatlı su ile hükmen izalei şuyuu zımnın- da, açik artırma ile satılığa çıkarılarak birinci artırma neticesinde hissedar yüz elli lira bedelle talip olmuşsa da kıymeti muhammenesini tecavüz etmemesi ha- sebile: ikinci artırma Suretile satılmasına karar verilmiştir. 1 — Gayri wmenkulu mozkürun kıy- meti' bin iki yüz“doksan liradır. Halen ipotek: ve hac7ı yoktur 2 — Tapuca müseccel ve gayri müseccel hak sahipleri tarihi ilândan itibaren satış gününe kadar evrakı müsbitelerile satış memuruna müracas atları lâzımdır, aksi takdirde gayri müseccel hak sahipleri satış hedelinin paylaşmasından hariç tutulurlar. 3 — Müzayedeye iştirak edebilmek için kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğunu depo etmek lâzımdır. 4—Gayri menkulü mezkürun tamamı en fazla bedel veren zatın üstüne 9 mart 1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te ihalesi icra kılınacaktır. 5 — İhalesi üstüne bırakılan zat bedeli müzayedeyi beş gün zarfinda mahkeme veznesine depo edecektir. Aksi takdide ihale fesh ve bundan mütevellit zarar ve ziyan ve faiz ondan tazmin ettirilecektir, 6 — Fezla malümat almak istiyenler için 932/3 numaralı dosyası herkese açıktır. Talip olanların tarihi racaatları ilân olunur. ——————--— İstanbul 4 cü icra memurluğundan; Temamına ( lira kiymet taktir edilen Mahmutpaşa'da Veli mahallesinde Çeşneğir sokağında eski 9 yeni 11 nü- maralarıyle murakkam bir bap hanenin tamamının 5760. hisse itibarile 1200 hissesi açık arttırmaya vaz edilmiş olup /932 tarihinde şartnamesi Divanha- meye talik edilerek 20/3/932 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 ten 16 ya kadar: İstanbul #cü icra .dairesinde açık arttırma suretile satılacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci arttırmasın- da 100 liraya talip çıkmış olup bu ker- re en çok arttırmanın üstünde bırak'la- caktır. Arttırmaya iştirak için yüzde yedi teminat alınır, müterakim vergiler ile belediye resimleri vakıf icaresi müşteriye aittir. Yeni icra ve iflâs kannnunun 119 cu maddesine 'tevfikan hakları Tapu sicilleriyle sabit olmıyan ipotekli alacak, ulâr ile diğer alâkadarın ve irtifak hak- kı sahiplerinin bu haklarını hususiyle faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmeleri lâzım- dır. Aksi halde hakları Tapu sicillerile sabit olmıyan satış bedelinin paylaş masindan hariç kalırlar. Alâkadaramn işbu kanun hükmüne göre tevfiki. harı- ket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 931/208 dosya numa: rasile Memuriyetimize müracaatları ilân olunur. —— Beyoğlu il hukuk . hakimliğinden; Elyevm ikametgâhlari meçhul © Mıgırdıç Ef. kızı Sırpuhi H. ve oğlu Yervant Efendiye. Mühürdar Zade Nuri Beyle şâyian ve müştereken mutasarrıf olduğunuz Beşik» taşta; Cihannüma mahallesinde. mukad- dema' Serencebey yokuşu sokağında, eski (30) mükerrer ve elyevm Hasırcıl sokağında. yeni (İ) numaralı derununa cari rubu masura tatlı suyu havi arsa hükmen izalei şuyu zımnında açık arttırma: ile satılığa atılarak 9 mart 1932. tarihine: müsadif Çarşamba günü sa'at (15).de satılâcağından tarihi mez- mezkürda - mü- kürda bizzat hazır bulunmanız ve yahut salâhiyettar vekil göndermeniz zımnında tebliz mekamına kaim olmak üzere fi yet ilân olunur. ke; Sahil Umumi alık at müdürü: Enis Tahsin müarcaatları ilân olunur. Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: