21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 — 21 Şubat 1932 . Gazi Hz. Reisicumhur Hz. dün sarayda hususi dairelerinde meşgul olmuş- lar ve akşam üzeri motörle Boğaz- içinde bir tenezzüh yapmışlardır. Gazi heykeli Kaidenin mermer merdivenleri kaldırıldı Gazi Hz. nin İzmirde rekzedi- lecek heykeli için hazırlanmakta olan kaidede bazı tadilât yapıl- mış, kaidenin mermer merdiven- leri kaldırılmıştır. Kaide merdi- vensiz olacaktır. Merdiven yerine kaidenin en alt kısmına çiçekli işlemeli taşlar konacaktır. Kaide inşaatının biran evvel ikmali için müteahhit fazla amele kullanacaktır. Heykelin montajı bir ay sonra yapılacaktır. Şeker meselesi (Baş tarafı birinci sahifede) Alpullu fabrikasının şekercilere şeker vermemesinin sebebi nedir? Alpullu fabrikası bunu şu suretle Elde mevcut şekerler Trakya ve resmi dairelerin ihtiyaci için- dir. Bunların ihtiyacını temine meburuz. Şekerciler bu iddiayi cerh ede- cek müsbet misaller getiriyorlar. 1 — Trakya tacirleri Istanbul- dan mal alıyorlar. Alpullu Trakya için şeker tahsis etmiştir. 2 — Mademki ellerindeki şeker Trakya ve resmi devair ihtiyacı içindir neden Alpullu fabrikası bayileri vasıtasile 40 buçuk liraya şeker sattırıyor? İzmirde iskân Muhacır iskânı için bina kalmadı Dahiliye vekâletinden vilâyet makamına gönderilen bir tahri- ratta İzmirin iskân vaziyeti hak- kında bazı malümat istenmiş, Izmir vilâyetinde bundan sonra ne miktarda muhacir iskânı kabil olduğu sorulmuştur. Vilâyet makamınca dahiliye vekâletine cevap verilmiştir. Bun- da İzmir havalisinin daha mühim mikdarda halkı besliyecek vazi- yette olduğu, fakat iskân edilecek bina bulunmadığı işar edilmiştir. Meselenin esası nedir? Erzrum mebusu Asım beyin teşrii masuniyetinin refi i için mec- yazmıştık. Asım beyden aldığımız bir mektupta alacağını tahsil için bir şahıs aleyhine dava ikame etmesi üzerine bu şahsın kızarak bir hakaret davası açtığı ve mes- elenin bundan ibaret bulunduğu bildirilmektedir. Bugün hava açık olacak Havadaki salâh devam: ediyor. Bazı kimseler bunu dün ilk cem- renin düşmesine © atfediyorlar. Mamafih dün gece kuvvetli bir ayazdan sonra bu'sabah her taraf donmuştu. Yeşilköy rasat (merkezinden verilen malümata göre bugün ğava ekseriyetle açık olacak, ruz- gâr mütehavvil ve mutedil şid- dette esecektir. Dünkü sıcaklık azami zait 3 dereceye yükselmiş- ken dün gece nakıs - dereceye kadar düşmüştür. Bu sabah da sıcaklık nakıs bir derece olarak kaydedilmiştir. Düu geceki yangın Tünel başında Kiryakiçanın şapkacı dükkânından dün gece yarısından sonra yangın çıkmış, dükkân kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. devam etmiştir. mışlardır. Changhai, 21 (A.A.) — Japon- lar büyük bir şecaatle döğüşmekte oldukları gibi Çin kuvvetleri ve bilhassa Tchang - Kai - Chek'in milli muhafız kıtaatı da kahremanca çarpışmaktadırlar. Insan zayiatının miktarı henüz malüm değilse de ağır olduğu muhakkatır. Japon ileri harekâtın takip eden Reuter (omuhabiri Japon yaralılarile dolu birçok kamyon ve otomobiller görmüştür. Japonlar. cumartesi akşamı ve altında kalan Voosung kasabası, haline gelmiştir. Mançuri hükümeti Moukden yeni n yeni hükümetin merkezi olacak Muokden, 20 ( Hususi )— Man- çuride tesis oedilen (müstakil hükümete, Moğolistanın da ilhakı düşünülmektedir. Bu takdirde, teşkil edilecek büyük cumhuriyet hükümeti şarki ve garbi Moğolis- tan ile Mançuriden mürekkep olacaktır. Moukden bu büyük hükümetin merkezi olacaktır. Garbi Moğe- istan, oşimdiye kadar Sovyet rejimi şeklinde ilân edilmekte ve Rusyar. . himayesi altında bulun- makta idi. Gümrük muhafaza kumandanlığı Ankara 21 (Telefon) —Gümrük muhafaza umum kumandanlığı evkaf apartımanında tefrik edilen daireye yerleşmiştir. Ziraat bankası Ankara 20 — Son zamanlarda inkişaf yolunu tutan Ziraat ban- kasının daha müsmir sahada çalısmasını temin için bankanın ziraat vekâletine raptı düşünül- mektedir. Bu bapta henüz takar- rür etmiş bir esas yoksa da kuvvetli rivayetler bunun tahak- kukuna çalışılacağı merkezindedir. Icra ve iflâs kanunu Ankara 20 — Adliye encümeni icra ve iflâs kanun lâyihaları üzerinde tetkikatına devam etmiş ve 34 maddenin müzakeresi ikmal edilmiştir. Müzakerat esnasında muhtelif müesseselerden gelen mütalealar İ nazarı dikkate alınmaktadır. Japonlar, şiddetli topçu ve tayyare bombardımanlarına ve müteaddit de- falar süngü ile hücuma kalkmalarına rağmen, Çinlilerin mukavemetini kır- mağa ve ilerlemeğe muvaffak olama- Japonlar, dün gece de Çin mevzilerini mütema- Dün eni vE devam etti Çinliler Japonların süngü hücumlarını ütemadiyen kırıyorlar Şanghay 21 (Hususi) — Müstacel- 7 dir: Muharebe, gece de bütün şiddetile Japonların zayiatı pek ağırdır. Ilk mecruh Japon kafileleri, Hang-Keouya gelmekte ve hastahane irkâp edilmektedir. Beynelmilel mıntıkaya düşen ser- seri güllelerden, bazı mülteci Çinliler telef olmuştur. gemilerine Şehirde müthiş bir panik hüküm sürüyor. gecesi Çin mevzilerini mütemadi- yen top ateşi altında tutmakta devam etmişlerdir. Şanghay, 21(A.A.) — Cumartesi akşamı saat 22 ye doğru Japon topçusu yeninen ateşi kesmiştir. Japonların Çin kuvvetlerini tar- detmek ve taarruzlarının ikinci safhasına başlamak için sabahı bekledikleri anlaşılmaktadır. Çinlilerin ( zayiatı meçbuldür. Japon kıtaatı, Çinliler tarafından çevrilmediği gibi hiç bir noktada Iki tarafın da zayiatı çok ağırdır, yollar mecruh taşıyan kamyonlarla doludur da ihata tehlikesine maruz kal mamıştır. Almanlar Şanghaydan çıkmağa hazırlanıyorlar Şanghay 21 (Hususi) — Bura- daki Alman konsolosu, yeni baş- lıyan muharebe esnasında, tehli- keye düştükleri takdirde derhal Alman tebaasını vapurlara irkâp için icap eden tedbirleri ittihaz etmiştir. Alman konsolosu bu hususta vapur kumpanyalarile bir mukavele akteylemiştir. Voosung istihkâmı Japon harp gemilerine şiddetli bir top ateşi açtı Londra 21 (Hususi ) — Çin - Japon kuvvetleri arasında başlayan müthiş topçu düvellosu fasılasız devam ediyor. Japon topçusunun mütekâsif ateşi bir enkaz yığını diyen topa tutmuşlar isede mukavemetlerini kır- mağa muvaffak olamamışlardır. Dün gece Voosung istihkâmı, Japon taarruzunu himaye ve takviye için karaya yaklaşmış olan Japon harp gemilerine şiddetli bir topçu ateşi Şeker ihtikârı Gümrükteki istoklardan bir kısmının ithaline müsaade edilecek Ankara, 21 (Telefonla) — Hü- kümet şeker buhranı hakkında tetkikat yapmaktadır. Hükümet lüzum görürse Mart kontenjanma bir miktar şeker ilâve etmek suretile gümrükteki istok şekerleri memlekete soka- caktır. Araşit yağı Ankara 20 — Meclisin bugün- kü içtimamda mustakil Kocaeli meb'usu Sırrı Beyin Araşit yağı ve Hindistan vevizi ithalâtına dair sual takririne Iktisat Vekili Mustafa Şeref bey cevap vermiş demiştir ki: — 932 senesinde yeniden ter- tip olunacak teşviki sanayi kanu- nu muafiyet listesine araşit ya- ğını koymıyacağız. (güzel sesleri). Araşit fıstığı o bilhassa yiyecek zetinyağı tedarik etmek üzere memlekete ithal olunmaktadır. Bunun 929 senesi ve ondan evvelki senelerde memleket ithalâtı bir milyon lirayı tecavüz etmekte idi. Zeytinyağının — fiatınn odüşmesi üzerine 930 senesinde 300 bin ve 931 senesinde 190 bin liralık araşit fıstığı memlekete girmiştir. Maamafih 932 senesi teşviki senayi kanunu muafiyet listesine araşit fıstığını ithal etmiyeceğiz, hariç bırakacağız. Ondan çıkarılan yağ yerine memlekette mevcut diğer tohumlarımızın kullanılması temin edilecektir. açmış ve denize açılmaya icbar eylemiştir. Fransız kabinesi M. Tardieu yeni kabineyi teşkil etti Paris 20 (A.A)— Saat on sekiz- de Elysee'ye gelen M. Tardicu yeni kabineyi teşkil vazifesini kabul etmiştir . M. Tardiecu bu vazifeyi ifaya çalışacağını söylemiştir. Paris 21 (A. A.) — Kabine, şu şekilde teşekkül etmiştir : Bir Cumhuriyetçi sosyalist M. Roustan, Iki müstakil M. Laval ve Foulon, Dört sol cenaha men- sup radikal, M. Mahicu, M. de Chappedelaine, M. Geernier, M. Gereld, yedi sol cenah cumhuri- yetçisi, M. Tardicu, M. Pietri, M. Filandin; M. Rollin M. Chauw- eau, M. Peteche ve M. Perreaw- Tardi, iki sol sosyal radikal, M. Catnala, M. Riche, bir halkçı de- mokrat, M. Champetier de Ribece, iki aksiyon demokratik sosyal: M. Reynaud ve M. Peejain, İki demokrat cumhuriyetçiler itti- hadı mensubu, M. Balaisot ve M. Fould. “Çoban,, piyesi Ankara, 20 — Perşembe akşa- mı Halkevi'nde Çoban piyesi tek- rar temsil olunacaktır. Temsili radyo ile memleketin her tarafından takip etmek müm- kün olacaktır. Kavga neticesinde cerh Unkapanında Hasan ve Dursun iümleride iki kişi kavga etmiş- ler, Dursun, kardeşi Yusufu teşvik ederek Hasanı yaralatmış- tır. Ikisi de yakalanmışlardır. Yeni i kontenjan Liste ve kararname dün intişar etti Ankara 20 — — Üçüncü konten: jan listesi ve kararnamesi bugünkü resmi gazetede intişar etmiştir. Yeni kararnamenin birinci mad- desi aynen şöyledir: “11986 numaralı birinci müzey- yel kararnamenin 8 inci madde- sine şu fıkra ilâve olunmuştur: Devrei sanide kalan bakıyeler müteakip kontenjan listesi devre- sine naklolunmaz.,, Kararnameniu ikinci müzeyyel maddesinde birinçi kararnamedeki A. B. C. ilh.. listelerinin aynen muhafaza edil- diği musarrahtır. Üçüncü liste nisandan itibaren tatbik edilecek- tir. Geçen defa olduğu gibi bu liste de üç aylıktır. Üç ayda ne kadar kahve ve çay girecek Ankara, 21 ( Telefonla) — Ü- çüncü kontenjan listesinin ihtiva ettiği nisbetler ikinci listeye naza- ran büyük farklar arzetmektedir.* Yalnız listede bazı eşya hakkın- daki memleket ibtiyacatı nazarı itibare alınmıştır. Geçen listede kutu çayı varken bu seferki Bstede kutu çayı gösterilmemiş yerine büyük kaplarda olmak üzre birinci ayda 32580 kilo ikinci ayda 30344 kilo, üçüncü ayda 26217 kilo çay ithaline müsaade edilmiştir. Yeni listede olamak ithali serbestir. Kontenjanın devletlere göre taksimi hakkında iktisat vekâleti (tarafından (yaptırılan tetkikat böyle bir taksimin ameli tatbik imkânı bulunmadığını gös- termiştir. Yeni listede ham şeker 10 bin kilo girecektir. Tamam tasfiye edilmiş şeker birinci ay 2,636,914 kilo “ ikinci ay 2,623,974 kilo üçüncü 2,623,893 kilo girecektir. Kahve birinci ay 191397 kilo diğer aylar 27470 kilodur. Kavrulmuş hahve 4 kilodur. Toz veya hamur halinde kahve 2384 kilo ikinci ay 780 diğer aylar yoktur. Hazırlanmış kâkao çıkolata 500 kilo girecektir. Çocuk cesedi Bir evin bahçesinde bir nevzadın naaşı bulundu Evvelki gün Samatyada Fatma hanım isminde bir kadının, doğur- duğu çocuğu bahçesine gömdüğü Tikel müddeiumumiliğe bir ihbar vaki olmuştur. Müddeiumu- milik ve polis 2 inci şube müdü- riyeti tarafından tahkikata başlan- miş ve evin bahçesinde taharriyat yapılmıştır. Bahçede bir çukura gömülmüş, göbeği kopuk bir çocuk cesedi bulunmuştur. Ceset derhal morga götürülmüştür. Kadın tevkif edil- miştir. Zabıta ve müddeiumumilik tahkikat yapmaktadır. Sarhoş damada dayak Kasımpaşada Ekrem isminde birisi dün gece son derece sarhoş bir halde kayın pederinin evine giderek taarruz etmiştir. Evde Sind kayın biraderi Ismail ile, misafir Hüseyin bir olarak Ekremi dövüp başından yaralamışlardır. Şüpheli bir ölüm Pangaltıda bahçıvan Bedrosun yanında amele 60 yaşlarında Hamparsom evvelki gün bahçede çalışırken üzerine fenalık gelmiştir. Hadise polise aksetmiş ve Hamparsnm Beyoğlu hastahane- sine götürü lürken: ağzından kan gelmiş ve dün sabahta hastaha- nede ölmüştür. Hamparsomun ölümü şüpheli gö- rüldüğünden cesedi morga nakle- lerek tahkikata başlanmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: