21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mmm am lm İY Lak Şubat 1932 AKŞAMDAN AKŞAMA e Yaşasın sonradan görmeliki Burhan Cahit bey, Babasından bir servete tevarüs etmemiştir. Bu muharrir, elinde beş kuruşluk bir kurşun kalemle Babıâli caddesi faaliyetine atılmıştır. Hikâyeler, Romonlar, makaleler (o yazmış; gazeteler çıkarmıştır. Neticede, iyi bir apartımana taşınmış, üstü- nü başını düzeltmiş, bir matbaa, “Köroğlu,, isimli bir gazete, hu- susi bir otomobil, bir azda para sahibi olmuştur. Bunlar, sırf, çalış- ması, ve istidadı sayesindedir. Gayri meşru surette bir metelik kazandığını, “vurgun vurduğu,nu kimse iddia edemez. Genç muharrir, ne Galatasa- ray'da, ne de Fransız mektebinde okumuştur; bu sebeple, çocuklu- ğunda Fransızca da bilmezdi; bilâbara, gazetelerde çalışırken bu ecnebi lisanını öğrenmiş. Dimağından ibda etti, Fransız- cadan adapte etti ekseriyeti ümmi olan bu halka yazısını okutmanın usullerini buldu... Ek hak, tuttuğunu kopardı... Hem cemiyet için faydalı işler gördü; hem kendi hayatını tanzim etti. Böyle bir vatandaş, her hangi, bir memlekette, muhterem mü- beccel bir vatandaş olmak lâzım- gelir. Halbuki, dinleyin “P. S.,, beyin dün, gazetesinde yazdıklarını : “Burhan Cahit Bey, sonradan görme imiş. Babası şeyhmiş, ço- cukluğu posteki üstünde geçmiş. Şimdi, parmağının kınası üstüne manikür yaptırıyormuş, gecelik takkesi üstüne silindir geçiriyor- muş... Bu asri ibiş...,, Ilâh... Daha, ne sözler, ne sözler... Işte, tuttuğu muharrirlik yolunda muvaffak olamamış, fransızların ve «Burhan Emin beyin. tabiri veçhile “rat&,, olmuş Peyami Safa bey, müsbet, muntazam, müessir bir yoldan yürümüş bulunan Bur- han Cahit beye yukarıki . sözleri mutat zarafet, necabet, dirayet ve kiysetile (21) söylüyor. Bunu da, bir gazetede neşrettirebiliyor | Vah matbuat !I ü Farzı muhal, Burhan'Cahit bey, en âdi bir içtimai tabakadan bu- günkü münevver haline yükselmiş bile olsaydı, kıymetinden ziyan mı ederdi? Yoksa, “evelden görmüş sonra paşa babasının servetini eritmiş ve mümtaz bir edibin, mütefekkirin oğlu iken yolu sapıt- mış haylazlar, içtimai manada, bir “sonradan görme,, den daha mı ınuhteremdir? Babadan tevarüs etmeksizin ve kimsenin © kakkını Oçalmaksızın, kendine say ve şerefile bir mevki yapan “sonradan görme,, insanlar, Türkiye'nin en muhterem vatan- daşlarıdır. Yaşasın böyle “sonradan gör- Varidat aranıyor Belediye bütçesinde bir milyon açık var Belediye varidat menbalarının senelik gelirleri günden güne azal- dığı için yeni sene bütçesinin tanzimi sırasında bir milyon liraya yakın bir açıkla karşılaşılmıştır. Evvelce de yazdığımız gibi en büyük açık oktruva ve mezbaha veridatından ileri geliyor. Kaçak et satışından mezbaha varidatında hâsıl olan yüz bin liralık açığın elli bin lirası Mecidiye köyünde kesilen etlerin şehir içinde satıl- masından ileri geldiği anlaşılmıştır. Mecidiye köyü, şehir hududuna geçtiğine göre belediye bu açı- ğın elli bin lirasını bu suretle kapatmış olacaktır. Oktruva varidatındaki açığın azaltılmasına şimdilik imkân gö- rülemiyor. Halbuki belediye, belediye ka- nunu .muçibince şimdiye kadar deruhte ettiği işlerden başka da- ha bazı vazifeleri de yapmağa mecburdur. Bunun için bütçe yekünunun hiç olmazsa geçen seneki miktarı bulması zaruri görülüyor. Belediye riyasetinin bu açığı kapatmak için bulduğu başlıca çare tanzifat ve tenvirat vergisine Zam talebine dairdir. Şayet şehir meclisi bu teklifi kabul ederse bu iki vergiye ko- nacak yüzde otuz zam ile senede yüzbin liraya yakın bir varidat temin edilecektir. Şehir meclisi âzasından çoğu halka yeni fikrine taraftar değildir. Esasen bununla da bütçe açığını kapat- mak mümkün olamıyacaktır. Bu- nun için daimi encümen ve diğer alâkadar encümenler, halka külfet vermeden belediyeye yeni varidat menbaları bulmak istiyorlar. Çürük binalar Belediye bunların tamirini istiyor Şiddetli ve mebzul karlarla sürekli yağmurlar yağdığı zaman Istanbul içindeki bazı çarık çürük binalar heman çöküyor. Geçen akşam Tavukpazarındaki inhidam da kar yüzünden vukua gelmiştir. Belediye, ani inhidamlara mâni olmak için sık sık belediye mü- hendislerinin mahalle aralarında tetkikat yapmalarını bildirmişti. Bu emir tekrar edilmiştir. Alâ- kadar mühendisler mahalleleri birer birer dolaşacaklar, yıkıl- mağa müsteit binaları tayin ede- cekler, tetkikata lüzum görülürse binanın içine girecekler ve yıkı- bir vergi yükletmek *| .. . Sinema sansürü Üç kişilik bir heyet bu işi yapacak Şimdiye kadar sinemalar bir polis memuru tarafından sansür edilmekte idi. Yapılan tetkikatta bu sansürün bir kişi tarafından yapılmasının muvaffık olmadığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine bu işin bir heyet tarafından yapıl- masına karar verilmiştir. Heyet üç kişiden mürekkep olacaktır. Heyet azası vilâyet ve polis memurları arasından seçilecektir. Esrar ve kumar zabıta faaliyetini şiddetlendirdi Zabıtanın esrar ve kumarha- neler hakkında aldığı tedbirler gittikçe tevsi edilmektedir. Bu ay iptidasından şimdiye kadar Istan- bul'un muhtelif semtlerinde otuz- dan fazla esrar ve kumarhane meydana çıkarılmıştır. Dün de Hasköyde bir kahvede kumar oynandığı haber alınmış ve zabıta memurları araştırma yapmaya gitmişlerdi. Fakat her nasılsa kahve sahibi işi daha evvel haber almış ve memurlar gidinciye kadar kumar aletlerini ortadan (kaldırmıştır. | Yapılan araştırmada bunlardan bir kısmı bulunmuştur. Bu adam hakkında gerek kumar oynatmak ve gerekse vazife halinde memurlara haka- ret etmek cürümlerinden dolayı evrak tanzim olunmuştur. Gaz fiatleri gene düşüyor Piyasada gaz kumpanyaları arasında gene rekabet başlamış, bir Amerikan 'kumpanyası gaz fiatlerini indirmiştir. Toptan gaz fiatı 19 buçuk kuruştur. Belediye boş arsalari satacak Belediyenin elinde bir çok bina ve arsalar mevcuttur, Bunların bir kısmı kiraya verilmektedir. “Bir kısmı da boş duruyor. Belediye, bunları defterdarlık ve Emlâk bankasının tatbik ettiği usuller gibi sekiz sene gibi uzun vadeli taksitlerle satmağa karar vermiş- tir. Yakında bu binalar satılığa çıkarılacaktır. AKŞAM ABONE - ücretleri Türkiye Ecnebi 1400 kuruş (o 3700 kuruğ SATLIK 750 >» 180 >» SArLIK 400 > 890 > lAyuık 159 > — - Ü wee Abone ücretleri doğrudan M doğruya AKŞAM idaresi namına gönderilmelidir. Adres tebdili için yirmi beş ku- ; Ü ruşluk pul göndermek lâzımdır. Şevval 14 — Kasım :106 5. İmsâk Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı Bİ Bir milyon lira! Bekayada kalan yol parası affedilecek Vilâyet idareci hususiyesinin ta- hakkuk ettiği halde senelerden- beri tahsil edilemiyen yol parası bir milyona yakındır. Vaktiyle vekâlet meclisi umumisi bunun tasfiyesine dair bir karar vermiş, fakat bu karar henüz tatbik edilememiştir. Vekâlet, yol parasını verebi- lecek olan hakiki mükelleflerin mikdarını tayin etmek zaruretin- dedir. Şimdiye kadar yol vergisi ver- miyen mükelleflerin ayrı ayrı adreslerini ve vaziyetlerini tahkik etmeğe imkân görülemediğinden geçen seneye kadar birikerek tahsil edilemiyen yol vergilerinin afvı düşünülmektedir. Bu mak- satla hazırlanacak bir esas umumi vilâyet meclisine tevdi edilecektir. Meclise verilecek olan bu esa- sın kabulünden sonra idarei hu- susiye (muhasebesi (o bakayanın tahsili ile uğraşmıyacak, hakiki mükelleflerin mıktarı malüm ve muayyen olduğu için yeni senede vergilerini tahsil edecektir. Dün belediye reis muavini Nuri bey şehir meclisinde bu hususta iza- hat verirken alınamayan bu ver- ginin terkini kaydinin, zaruri oldu- ğunu söylemiştir. Hazırlanacak (teklif, meclisin nisan devresine yetiştirilecektir. Florya plâjı meselesi — Belediyenin istimlâk etmek is- “tediği Florya plâjının * istimlâk edilip edilmiyeceği hakkında ka- rar vermek üzere şehir meclisi bütçe, iktisat, mülkiye encü- menleri bu sabah müştereken toplanacaklar (Ove müzakerede bulunacaklardır. Içki kaçağı Sene başından beri kaçakçılık azalıyor Müskirat inhisar idaresi 932 senesi zarfında gerek kendi mu- hafaza (teşkilâtı ovasıtasile ve gerekse zabıta memurlarının işti- rakile 119 kaçakçılık vakası mey- dana çıkarmıştır. Işin şayanı dikkat ciheti, müs- kirat muhafaza teşkilâtı 15 kâ- nunusaniden 15 şubata kadar hiç bir kaçakçılık vakası meydana çıkarmamıştır. Bu sebeple 932 senesi zarfında kaçakçılığın aza- lacağı tahmin edilmektedir. Müs- Yıldızdan yıldıza Son zamanlarda başımiza birde bu moda çıktı: Sinema sanatkâr- larına gıyabi mülâzimeti âşıkane.. Her ne hikmetse bazı genç kızlar, genç kadınlar beyaz perde kahramanlarından birinin ya favo- risine, ya bıyığına, ya gözlerine, ya saçlarının taranışına meftun oluyorlar... Haydi meftun olmakla kalınsa vine iyi fakat bu beğen- dikleri favoriyi, hoşlarına giden bıyığı, güzel buldukları saçları tanıdıkları erkeklerde de görmek istiyorlar... Bir genç bilirim.. Nişanlıdır.. henüz evlenmedi.. Nişanlı hanım evvelâ Valântinoya tutulmuş,.. Bi- zim arkadaşa tutturdu: — İlle favori uzat... Arkadaşımın favorileri çenele- rine uzandığı günlerde nişanlı hanım gönlünü Duğlasa kaptırdı. Bu sefer de faovrilerini kes... Gay- tan bıyık salıver... O gün berber arkadaşımın şa- kaklarına (o usturayı bastı, üst dudağına dokunmadı... Aradan bir müddet geçti nişanlı hanım bu kerede Moris Şövalye'ye abayı yaktı.. Ve nişanlısına bir emir verdi : — Bıyıklarını kes.. Alt duda- ğını uzat!. Artık biçare çocuk günlerce alt dudağı parmaklarıaın arasında çekiştirdi durdu ve bir iki santim büyüdü zannederin. Fakat Harolt Loit de bu esnada nişanlı hanr- mın nazarı dikkatini celbedince bir emir yolu daha: — Loit gibi camsız gözlük tak... Ona da peki denildi. Bir aralık kısacık boyuna ve dökülmüş saçlarına rağmen Milton nişanlı hanımın kalbine hâkim oldu. Aksi gibi arkadaşımın saç- ları da pek sık ve gürdü.. Artık çocuk eczahane eczahane saç dökecek ilâç aradı.. Nişarlı hanım hâli sinema merakından vaz geçmediği için arkadaşım da “gündüz külâhlı, gece silâhlı,, sözüne uydu.. Artık zazallı hangi yıldıza benziyeceğini şaşır- dı... O yıldız sizin bu yıldız benim.. Yıldızdan yıldıza. Dün kendisini gördüm: — Birader.. Dedi, Şarlonun filimlerine (o götürmiyorum.. Bir kere de ona meftun olursa ha- limi düşün.. Hikmet Feridun Ihale edilen yollar Belediye ve idarei hususiyenin ihale ettiği yolların inşaatı hava- ların kışlamasından dolayı teehhür etmişti. Halbuki her yolun inşaat müddeti tahdit edilmiştir. Belediye, bazı müteahhitlerin pek az amele kullanarak inşaatın zamanını uzattıklarını görmüştür, Bunun için henüz daha taahhüdünü yapmıyan müteahhitlere müessir tebligatta bulunmuştur. Her mü- melikl,,... Darısı bütün hemşehri- | Jacak binaları, yıkılmadan evvel |BE£. 11,20 12,58 639 958 12 131 kirat şimdiye kadar faaliyette | teahhit, en kısa bir zamanda lerimizin başına!... sahibini tazyik ederek tamir | vx 9? ©18 1220 1528 17,50 1920ğ| bulunan ücretli hususi istihbarat | başladığı inşaatı bitiremezse taz- (Vâ - Nü) ettireceklerdir. şebekesi lâğvedilmiştir. minat vermeğe mecbur olacaktır. — maa > — Halk maalesef biraz lâkayt Amca Bey... se ( Vatandaş, diyoruz vız geliyor... ... (Vatandaş, para biriktir!) diyoruz kimse aldırmıyor... .. (Vatandaş yerli mal kullan!) diye bar bar bağırıyoruz, nafile... Ne yapmalı bilmem? A.B, — Türkçe konuşan, para bi- riktiren, yerli mal kullanan vatandaşın ne gibi istifadeleri olacağını birer birer anlatmalı azizim, yalnız ( Para biriktir!) demek kâfi değili...

Bu sayıdan diğer sayfalar: