21 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

21 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 Kârlı bir sanat Bir dönüm muz bahçesi senede 300lira kâr bırakır Kudüsten gelen bir muz mütehassısının şayanı dikkat mektubu Cenubi Dün Kudüsten ameli muz müte- hassısı Yusuf Azmi imzasile bir mektup aldık. Bu mektupta Tür- kiyede muz yetiştirilmesi hakkında şayanı dikkat bazı fikirler serde- dilmektedir. e Yusuf Azmi mektubunda Arabistanda doğmuş bir Türk olduğumu, öteden beri ziraatle uğraştığını ve son zaman- larda muz ziraati ile meşgul olarak bu hususta tetkikat yapmak için Amerikaya gittiğini söyledikten sonra diyor ki: Çok para kazanmak isteyen ve az çok sermayesi olan vatandaş- larımı muz ziraatine davet ediyo- rum. Türkiye bunun için pek müsait bir memlekettir. Toros değlarının şimal rüzgârlarına karşı muhafaza ettiği Adana ve Mersin cihetleri kolayca sulandığı ve sıcak rüzgârlardan da masun bulunduğu için buralarda pek güzel muz ağaçları yetiştirilebilir. Muz çok kârlı bir meyvadır. Bugün Ispanyada ekilmiş olan az miktarda muz ağaçlarını istis- na edersek avrupanın hiç bir tarafında muz yetiştirmek kabil değildir. Çünkü kışın şiddeti sıcak memleketler mezruatından olan bu ağacı derhal öldürür. Bunun için bütün (Avrupa muzu hariçten getirtir. Yetiştirece- gimiz muz memlekette sarfedildik- ten başaka barice de gönderile- bilir. Muzun kazancı Bir dönüm erazi vasati olarak 190 ağaç alir ve her ağaç ekildiği tarihten iki sene sonra meyva yapar. Fakat asıl üçüncü seneden itibaren bol meyva verir. Bir ağaç vasatı olarak 10 okka ağırlığında bir salkım verir. Bir okka muzun arabistanda fiatı Türk parasile 25 kuruştur. Türkiyede de bu kadar satıldı- ğını hesabetsek bir ağaç vasati olarah senede iki buçu Türk lirası, bir dönüm ise ikiyüzelli lira irat getirir demektir.. Bu hesap zn aşağı ihtlmtele göredir. Yoksa Yunanistan ve Çekoslovakya Sur- ye Filistinden okkası, bahçede teslim Türk parası hesabile 45 kuruşa muz almağa talip olmuştur. Bu fiyati göz önüne alırsak bir dönüm senede 450 lira ge- tirir demektir. Maamafih ikisi ortasını hesap ederek bir dönü- mün senede 350 lira temin etti- gini kabul edelim. Bundan 50 lirasını masrafa çıkarsa 300 lira kadâr safi kâr kalır. Amerikada muz bey | sevkiyatı O halde bin dönümlük bir müz bahçesi senede 300 bin lira kâr yapabilir, demektir. On dö- nümlük bir muz bahçesi 3000 lira getirebilir ki fena bir para değildir. Bu rakkamlar Türkiye- nin sıcak yerlerinde muz yetiş- tirmenin en kârlı bir sanat ol duğunu meydana çıkarır. Tesis masrafı Arabistanda en güzel cins muz fidanlarının tanesi Türk parasile 50 kuruşa satılmaktadır. Nakliye masrafıda 30 kuruş kadar tutar. | İbtiyat olarakta 20 kuruş daha | zamemelsek bir fidanı Türkiyede | 100 kuruşa mal etmek kabil dir. Şu balde içinde yüz tane ağaç dikilmiş olan bir dönüm arazinin mesarifi inşaiyesi 100 liraya baliğ olur. Tabii bu paraya arazinin fiatini zammetmek icap eder. Bu fiati burada tespit etmek kabil değil dir. Çünkü malüm olduğu üzere arazinin fiati mevkiine göredir. Sonra bahçivana verilecek bir para kalır. Bunun da ehemmiyeti yoktur. Çünkü 20 dönümlük bir muz bahçesini çalışkan bir bah- çivanın idare edebileceğine naza- ran kendisine senede 360 lira kadar maaş verilirse bir dönüm başına senede 18 lira düşmüş olur. Sonra bir defa muz Türkiyede ekildikter sonra ileride tesis edilecek yeni bahçeler için Ara- bistandan tekrar fidan getirmeğe hacet kalmaz. Çünkü ekilmiş olan ağaçların fidanlarile yeni bahçe- ler tesis edilir. Binaenaleyh yeni bahçelerin mesarifi inşaiyesi pek az olacaktır. Arabistanda muz ziraatı; ilk tesis edilen bahçelerde yüzde 100 den 150ye kadar kâr yapıyor. Fakat sonradan fidanları evvelce tesis edilen bahçelerden alınarak Oyeniden inşa edilen bahçelerde kâr yüzde 150'den 250 ye kadar baliğ oluyor. Mersindeki muz ağaçları Bir ay evvel Amerikadan dö- nerken Mersine uğradım. Orasıni bu ziraat için pek muvafık gör- düm. Tabii muzun bir çok nevi vardır. Bu nevilerden ticaret nok- tai nazarından mergup olan cinsile iştigal etmeli ki İâzımgelen faide hasıl olsun. Mersinde tek tük bazı evlerde birer ikişer muz ağaçla- rına tesadüf ettim. Fakat bunlar ticaret noktai nazarından en ziyade düşkün olan“nevilerdendir. RE Akşam Ee e Hadım edilecekler İngilterede aklen ve bedenen hasta olanlar çoçuk yetiştiremiyecekler Ingiltere sıhhiye nazareti aklen ve bedenen malül ve bastalıklı olanların zürriyet yetiştirmekten meni için akim bırakılması yani hadım edilmesi hakkında tahkikat ve tetkikat icrasına karar vermiş- tir. Muhtelif belediye cemiyetleri malül olanların kaim bırakılmasına henüz karar vermemişlerdir. Maahaza sıhhıye nazırına mü- racaatla tahkikat icrasını iltimas etmişlerdir. Nazır bu müracaatı kabul etmiştir. Sıhhiye nezareti her şeyden evvel mütehassıs erbabı fen vası- tasiyle tetkikat yaptıracaktır. ... Dans kraliçeliği Italyada genç bir kız intihap edildi Sinyor Musolini Milan'daki La Scala Operasının Prima ballerina- lığına Sinyorina Attilia Radiceyi tayin etmiştir. Bu mevki İtalya dans kraliçeliğine muadildir. Sinyorina : Radice yirmi altı yaşındadır. Dans mesleğine altı yaşında girmiştir. Mısır pamuğuna karşı Rus kerestesi Kahire 18 (A.A.) — Mısır ve Sovyet hükümetleri arasında pa- muk ile kereste mubadelesi mak- sadile omüzakerata (girişilmiştir. Sekellarides nevinden 1500 ton pamuk istoku için bir itilâf husule gelmesi muhtemeldir. Hükümet istokları, Isviçre müesseseleri salın alınmıştır. Manisada faydalı yağmurlar Manisa 19 (Hususi) — Iki gün- dür yağmakta olan yağmur renç- berin yüzünü gü Mevzuun en muvafık ziraat mev- simi ilk bahardır. Bu mevsimi kazanmak için şimdiden işe başla- mak lâzımgelir. Binaenaleyh azçok sermayeli ve işi seven ve dolayi- sile kendine ve vatanına büyük bir hizmet etmiş olmak isteyen Türk arkadaşlarımın himmetini bekli yorum. Bu kazançlı işe yalnız kendi başıma dar bir mikyasta başlamaktan ise sermayeli bir ortakla veya bir şirket şeklinde ve azçok vasi bir mikyasta baş- lamak tabii daha münasip ve muvafıktır. Bu kazançlı işe iştirâk etmek isteyen zatlerin (o fikirlerile ne mikdarda sermaye koyabilecek- lerini bir mektupla bana yazma- larını rica ederim. Bu işe yalnız bin lira kadar bir sermaye koymak iktidarındayım. oOÇünkü paramın büyük kısmını muz uğ- rundaki seyahatimde sarfettim. Yusuf Azmi beyin adresi şudur: Yusuf Azmi. P, 0.B. 216. Jerusalem, (Palestine), Kndüs (Filistin) şimdiden tarafından Esbak Jtalya hariciye nazırı Kont Sforça Çin - Jopon harbine dair Pariste münteşir Illustration gazetesinde, mübim bir makale neşretmiştir. Pekinde beş sene Italya sefirliğinde bulunduğu cih- hetle aksayı şark ahvaline pek ziyade vukufu bulunan Kont Sforça Japonyanın O Mançuride kolaylıkla büyük bir muvaffakı- yet kazandığı halde, Şanghayda aynı muvaffakıyeti kazanması çok güç olduğunu söyliyor ve bunun sebeplerini izah ederek diyor ki: Japon diplomasisi nasıl oldu da bu. hataya düştü? Bu suale cevap verebilmek için Mançurideki ko- medili facianm tarzı ceryanını takip etmek lâzımdır. Mançuri bir kaç hafta süren yarı siyasi, yarı askeri bir bareket neticesinde, Japonya tarafından yutulmuştur. Mançuri, Asyanın en zengin memleketlerinden biridir. Mançurinin vüsati, Italya ile Fran- sanın birleşmiş olarak mesahala- rından daha geniştir. Binaenaleyh Mançurinin işgali (o Japonyanın empiryalist ve militarist fırkaları için büyük bir muvaffakıyet teşkil eder. > Büyük devletlerin ve müahharen Cemiyeti akvamın , Japonların Mançurideki harekâtı askeriyesini durdurmağa cesaret edememeleri bu muvaffakıyetin şaşaa ve cazi- besini arttırdı. Bu itibarla, Mançurideki Japon muvaffakıyeti, siyaset noktai na- zarından bir şah eser teşkil eder, Tokiyo kabinesi azası ve ecnebi memleketlerdeki Japon sefirleri Japonyanın Mançuride gözü olma- dığını, hattâ kendisine verilmek istense bile, bu hediyeyi kabul edemiyeceklerini, çünkü bu kadar vasi bir ülkenin müdafaa ve himayesi Japon menabii için bek ağır olacağını, Japonyanın yegâne gayesi, omuahedatın (kendisine bahşettiği © hukuku (müdafadan ibaret bulunduğunu bir çok def- alar söylediler. Bu uyuşturucu teminat altında Japon sahai işgali, Mançuride tevessü ettikçe etti ve en nihayet Seddiçine kadar dayandı. Japonyadaki askeri hizip tara- fından hariciye nezaretine getiri- len M. Yoshi Zava Avrupanın ve Cemiyeti Akvamın bu aczi karşı- sında, Çinde, her türlü askeri, harekette bulunabilecği zehabına saplandı ve Şanghay tecavüzü bundan ileri geldi. Fakat Japon- Tel, —— Jİpenyezin hatası Mançurinin hazmı kolay- dır, Şanghaya gelince.. Eski Italya hariciye nazırı kont Sforçanın mühim bir makalesi 21 Şubat 1932 Kont Sforça yanın hatası işte bundandır. Zira bütün devletler Japonyanın Man- çuri üzerindeki metefevvik huku- kunu tanıdıkları ve hattâ Çin hükümeti bile, kiç bir zaman burada filen hakimiyetini icra edemediğini itiraf ettiği halde, Şanghay meselesinde iş berakistir. M. Yoschijana ile hamilerinin bu hatası, gençliğimde tesadüf ettiğim buna benzez bir hatayı siyasiyi hatırlıyor. Baron Arantal Moskova sefa- retinden Avusturya hariciye neza- retine getirdiği Rusyanın bütün büyüklüğüne rağmen bir gölğeden ibâret bulunduğuna ve kendisinin her şeye ,cüret edebileceğine kani bulunuyordu. İşte bu zehap sevkiledirki, Ayrental, Bosna - Herseği Avusturya - Macaristana ilhak ediverdi. Fakat bu hareket, Trablus Garp, | Balkan murhareblerinin ve en nihayet umumi harbin patlamasına bir başlangıç teşkil etti.. Vakia, Japonyayı, Avusturya - Macaristana (obenzetmek doğru değildir. Çünkü Japonya, şayanı hayret bir zapt ve rapta malik mütecanis bir devlettir. Yalnız burada benim mukayese etmek istediğim şey, iki siyaset arasın- daki müşabehet, yani komşularını ihmal etmek ve her şeye cüret edilebileceği zehabına kapılmaktır. Bugün Japonyayı idare eden as- keri hizp, Çinde ve belki Şang- hayda bir muvaffakıyet kazana- bilir. Fakat bu muvaffakıyet ge- çicidir ve şişirilmiş bir top lâstiğe parmak dokundurmağa benzer, parmak lâstik toptan kaldırılınca, bunun izi de derhal zail olur. EMLÂK ACENTESİ Her nevi EMLÂK İDARESİNİ Doruhte eder BAHÇEKAPI TAŞ HAN 20-21-22 POSTA KUTU bö 20307 08

Bu sayıdan diğer sayfalar: