25 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16

25 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m. af Sahife 16 “Hasan Zeytin Yağı: Hanımefendi : İPEKİŞ, yalnız Türkiye ipek fabrikalarının en büyüğü değil, tesisatı itibarile dünya ipek fabrikalarının en mükemmellerinden biridir. İPEKİŞ'in hedefi, sizin yüksek zevkinizi tatmin ve Avrupa'nın ipekli mamulâtından müstağni kıla- 1 caktır. ğ iş BANKASI, memleket iktisadiyatının her sahasında olduğu gibi, ipekçilik sahasında da hizmet edebilmek maksadı ile bu fabrikayı tesis etmiştir. İPEKİŞİ Mamulâtını Yakında Bulacaksınız. / HiNT YILDIZI (ZOGODA) Muharriri: iSKENDER FAHRETTİN Bu heyecanlı aşk ve macera romanı bugün çok nefis bir surette intişar etmiştir. Herkese tavsiye ederiz. 495 sahifeden ibaret olan bu romana gayet güzel 24 adet tablo ve resim ilâve edilmiştir. Fiatı yalnız 150 ve ciltlisi 200 kuruştur. e Taşraya 20 kuruş zammedilir. Nagiri ; İstanbul, Ankara caddesi - TEFEYYUZ KITAPHANESİ Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhbi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Nafıa Vekâletinden: Ahşap traverslerin çatlaklarında istimal edilmek üzere (15) ton “ lâma demiri kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 4/4/1932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te Ankarada Nafıa Vekâleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile ticaret odası vesikalarını aynı gün ve saatte münakasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartnamesini bir lira mukabilinde Ankarada Demiryollar inşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. Nafıa Vekâletinden: Iki yüz bin adet rabıt bulonu kapalı zarfla münakasaya konul- muştur. Münakasa 10/4/932 tarihine müsadif pazar günü saat 15te Ankarada Nafıa Vekâleti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını aynı gün ve saatte müna- kasa komisyonuna vermeleri lâzımdır. Taliplerin münakasa şartna- mesini iki lira mukabilinde Ankarada Demiryollar inşaat dairesin- den, İstanbulda Haydarpaşa Liman İşleri Müdürlüğünden tedarik edebilirler. Akşam Türkiyenin ve bütün dünyanın en leziz ve en nefis yağıdır. Hastalıklarda içilir. Yemeklerde ve salatalarda lezzetine payan yoktu! ; Bu neciteyi siz isterseniz emlâkinizin Bahçekapı, Taş handa Umum Emlâk Acentesine havale ediniz. SATILIR. N , FİATI BO KURUŞTUR. X Kaşe NEOKALMINA nafi bir devadır. Hanımefendilere müjde! Kadınların aybaşı sancılarını tehlikesiz izale eder. Hor ezcanede satılır. »LiSAN DERSLERİ Müptediler, orta ve yüksek üç sınıf üzerine ve haftada üçer defa ingilizce ve Fransızca sınıfları devam etmektedir. İngilizce yüksek sınıfta bilhassa muhaberatı ticariye derslerine ehemmiyet verilmektedir. Hiç bilmeyenler için 20 Şubatta yeni sınıflar açılacaktır. Kayıt olmak için İstanbul Alemdar caddesi 23 ve Beyoğlu Meşrutiyet caddesi 42 Amerikan Lisan ve Ticaret dersanelrine müracaat. çok irat getirir Baş ve diş ağrılarına, alâmı asabiyeye, romatizma kırıklıklara ve GRİPE karşı de elde etmek idaresini or. tormülü istihzar olunan bir bu run pomadasıdır. Her nevi Besarovi mütevellit essir ve istim Sabahları çocukları mektebe gönderme den evvel veya sinemadan ve kalabalık yer- lerden çıkarken burnuna GRIPPOSAN pomadasından bir parça tatbik etmelidir. Alpullu şeker şirketi müdiriyetinden: Son günlerde şeker fiatlarında görülen gayri tabii tereffülerin mevcut küp ve dubl rafine şeker- lerinin öteden beri cari berveçhiati fiatlara satmaktadır: önüne geçmek üzere şirketimiz; Küp 50 kiloluk ” 25 " Dubl rafine 100 “ ” 100 ” ” 100 " ii 100 w Toptancı tacirler de şirkete Çuval 19,30 lira ” 9,65 w “ERRA S0 » NN 87,50»: wo 50 a 3190115 vaki taahhütleri mucibince bu, şekarlerin yüz kilosuna ancak altmış kuruş masraf ve kâr ilâve edebileceklerdir. Muhterem halkımızın fabrikamız mamulâtı şekerlere bundan fazla fiat vermemelerini ve fazla fiat talep edenleri lütfen şirketi- mize bildirmelerini rica ederiz. Alpullu Şeker Şirketi ği 25 Şubat 1932. | —— J.iTKiN'e müracaat ediniz Her vakit san yenilik. Kadın ve erkek için muhtelif cinsten, “| deridenmamul mantolarımız gelmiştir, gi Beyoğlu, , İstiklâl caddesi 405 |! Tel. B. O. 450 Yalman : 1 Tuşası. . İ dakkada TİRAŞ eliyle pip kler yn ley İyi giyinmiş bulunmak için tüccar terzi ) a e e e yu HER NEVİ MAKİNALARI" SAMAYİ TELİ TI ». Çıza İsmail İSTANBUL £ Ankara cadd.93 TELEFON, 25999 MECCAMİ İZTİ/ADE Alafranga Eeman dersleri Almanya'da Ballenstedt kon- servatuvarı keman muallimi İzzet Nezih B. O. Parmakkapı Afrika han“28 “ek 4 ders $ liradır. Gülhane hastanesi üroloji muallimi Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetkik seyahatind niş avdet etmiştir. Telefon : 20902 e Adres: Babıâli - Türk OOcaj Va sırası Süreyya bey apartımanı. Hi la Dr. Çiprut <& 2 Heli CiLT, SAÇ ve ZÜHREVİ (AK hastalıkları mütehassısı Beyoğlü Asmajımesçit, Atlas Han Ho. | Tel. B. O. 3353 : İ 1886 ve 1903 senelerine ait yüzdeli Ha faizli Mısır Kredi Fonsiye tahvilâtın Mart 1932 amortisman keşidesinde K delâtınm kıymeti ihraciyeleri üzerindiği Na tediyesi tehlikesine karşı en müsği şeraitle sigorta etmektedir. nm mma Sahibi: Necmeddin çek Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsiği Akşam matbaası N hd a İt ii ki

Bu sayıdan diğer sayfalar: