26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonlar, bütün gayret- lerine rağmen Çin c hesin yaramadılar ep- Anadoluda yeniden Sso- ğuklar ve şiddetli fırtınaları başladı kar 4 — Sene 14 — No: 4806 — fiatı her yerde: 5 kuruş CUMA — 26 Şubat 1932 — Japonlar, çin cephesini bir türlü yaramadılar Bir kilometro geri çekilen çin askerleri eski mevzilerini 1 Londra 25 (Hususi) Dün bütün gün Şanghay civarında çok şiddetli muharebeler olmuştur. Bu muharebelerin merkezi sikleti gene Kiang Wan idi. Japonlar dün de burada Çin cephesini yararak Çin küvvetlerini : çevirmek < suretile ricate mecbur etmek. için çalış- mışlardır. Dünkü mubarebeler, şimdiye kadar vukubulan mubarebelerin en şiddetlisi olmuştur. Sabah er ken 40 tayyareden mürekkep bir Japon filosu Çin siperleri üzerin- de uçmuş, her tarafa çok miktar- da bomba atmıştır. Filo civardaki şimendüfer hatlarına, istasyonlara- da bombalar yağdırmıştır. Aynı zamanda Japon topçusu müthiş bir ateş açmıştır. Ateş her tarafı yalıyor, Çin siperlerine mütemadiyen gülleler düşüyordu. Bu cehennemi ateş iki saat kadar devam etmiş, bundan sonra Japon kuvvetleri taarruza geçmişlerdir. Çinliler müthiş Japon ateşi karşısında harap olan siperlerinde bir müddet mukavemet etmişler, fakat Japon piyadesinin siperlere girmesi üzerine geri çekilmişlerdir. Çin askeri bir kilometro gerideki siperlerde müdafaaya devam etmiş- lerdir. Bu suretle Çin cephesini merkezden yarmak ve iki cenahı çevirmek hukkındaki Japon plânı akim kalmıştır. stirdat etti era Çindeki Japon süvarileri (soğuğa karşı beygirlerine bile örtüler geçirmişlerdir ) Çinliler dün herkesi hayrete düşüren bir mukavemet göster- mişlerdir. £ Muharebe (akşama kadar devam etmiştir. Akşam geç vakit piyade muharebesi sükün bulmuş, fakat Japon topçu ateşi yeniden şiddetlenmiştir. Japonlar Çinlilerin takviye kıtaatı almala- rna mani olmak için cephe ge- risini de top ateşi altında bulun- durmuşlardır. Bu ateşin . tesirile bir çok köyler yanmıştır. Tüccar vapurları Vapurculardan bir zat «Esaslı muayene | Türk vapurculuğunun inkişafı çarelerini yazarken, bir çok tüccar vapurlarının yolcu taşımağa mü- sait olmadığından bahsetmiştik Vapurcularımızdan Sadık zade Rıza B.de bu vaziyeti | itiraf etmektedir. Rıza beyin fikrine görk türk ticaret filosunu ıslah etmek lâ- zımdır. Bu husustaki fikirlerini bir muharririmize şu suretle izah etmiştir. — Öyle tüccar vapurları vardır ki yolcu nasıl taşıdıklarına hayret ediyorum. Hükümet kimlerin ne şerait altında vapur işleteceğini tesbit etmelidir. Yolcu taşıyacak vapur- Ne biçim güzel beğenir Gençlik demlerinden heves ederlermiş ?... ESKİ DEFTERDEKİLER Vaktile, en ziyade nerede gezer, eğlenirlermiş? Hangi semti severlermiş ?..... Vakit geçirmek için neye merak etmişler ? çekiyorlarmış ?... Bugün 25 yaşında olsalar neye âzım» diyor ların tekrar muayenesi icap eder. Eğer benim : bir vapurum şeraiti haiz değilse, hükümet bana vapur işletmemelidir. İlin ettikleri iskelelere uğra- mıyan vapurlar da vardır. Hükü- met bu gibi vapurcuları tecziye etmelidir.,, Vapurcular umumiyet itibarile vapur inhisarına taraftar değil- dirler. Vapurcular birliğindeki toplan- mada inhisar ve anonim şirket aleyhinde sözler söylenmiştir. Fakat birlikteki içtimaa vapuru olmıyan kimseler de karışmıştır. Bir vapurcu vapurcular birliğinin de ıslaha muhtaç bir yer oldu- ğunu söyleyor. lermiş 2... , en ziyade nenin hasretini Geceleyin Çinliler o kendilerini toplamışlar ve sabaha karşı mu- kabil taarruza geçerek bir gün evvel kaybettikleri siperlerin bü- yük bir kısmını geri almışlardır. Bu sabah yeniden bu siperler” önünde muharebe başlamıştır. Şanghaydan gelen haberler Çin Şanghay civarını ve hararetli muharebelere sahne olan Vo- soung - Çapey hattı ile Kiang Wan kasabasını gösterir harita askerlerinin o kahramanlığını pek ziyade methediyor. Japonlar yeni- den takviye kıtaatı istemişlerdir. Bu günlerde daha bir fırka asker günderilecektir. Şanghay önünde- ki Japon kuvetleri kumandanlığına Ceneral Shirakawa tayin edilmiştir. Kar, fırtına Bu sabah gene kar başladi, soğuk arttı Havalar bir kaç gün iyi gittik- ten sonra tekrar bozdu. Dün soğuk ziyadeleşti. Hava bulut- landı. Sabaha karşı bir aralık oldukça sert bir fırtına çıktı ve kar (o başladı. Bu sene şubat en fazla kış ve soğuk yapan ay oldu. Kar bir türlü yakamızı bırakmadı. Bu sabah soğuk fazla idi. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, eski bir ata sözü vardır. (Devamı ikinci sahifede) diye Bu Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 Komisyonun tetkikatı Şeker meselesinde ihtikâr yapıldığı anlaşıldı Benzin ve petrol fiatleri hakkında da tetkikat yapılıyor > Şeker fiatlarındaki gayrı tabii yüksekliği tetkik eden komisyon mesaisini kısmen bitirmiş ve dün ilk raporunu vilâyete vermiştir. Komisyon Alpullu şeker fabrikası, 13 şeker bayii ve 19 serbest ticarethane (o bakkında tetkikat yapmıştır. Hazırlanan rapor bu tetkikata aittir. Raporda Alpullu fabrikasile, 13 şeker bayiinin vaziyeti tamamile izah edilmektedir. 19 serbes ticarethaneden kısmen bahsedil- mektedir. Bu ticarethaneler hak- kındaki tetkikat cumartesi veya Pazar gününe bitirilecektir. Komisyon mesaisini. bitirdikten sonra tetkikatı hakkında müddei- umumiliğe de bir mazbata vere- cektir. (Devamı ikinci sahifede) Tetkik komisyonu relsi mektupçu Osman bey Amerika sefirinin kızı evlendi Gelin ve damat ile nikâhta hazır bulunanlardan bir grup Amerika sefiri -M. Grew cenaplarının kızı ile Amerikanın Peşte sefareti okâtiplerinden M. Robert English'in nikâh merasimi dün Türk kanunu medenisine tevfikan Beyoğlu belediye dairesinde yapılmıştır. Şahit olarak gelin namına belediye reisi Muhittin, B. damat namına İngiliz sefiri sir Corç Kılark cenapları hazır bulunmuşlardır. Nikâhı Beyoğlu kaymakamı Sedat bey akdetmiş ve bir nutuk irat ederek iki tarafa tebrikte bulunmuştur. Yeni evlilere şehir namına czede yapılmış iki seccade hediye edilecektir. 7 — Anne, niçin belediye bu kış bize kömür vermedi?.. — Zâhir 41 derece grip ateşi içinde ter döktüğümüzü düşünerek lüzum görmedil..

Bu sayıdan diğer sayfalar: