26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 11 26 Şubat 1932 > Agam : mere HASAN KOLONYASI” Bir damlasında limon, portakal ve turunç bahçeleri mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve imvalet âleminde menendi ve naziri yoktur. Hasan isminde taklitleri vardır sakınınız. Hasan Ecza deposu. ——— THE TURKISH AMERİCAN Shipping and Trading co Mayri Araboğlu ve şeriki American Export Lines The Export Steamsip Corporatlon NEW - YORK Her 10 günde bir Nev York ile lima- mwmz arasında muntazam posta: Her ayın 5, 16, ve 25 inci Nev York,'dan hareket, Yakında Nev- York'dan gelecek va- purlar: Exilona vapuru 28 şubatta Exporter vapuru 12 Martta Exmoor 254790. 5 Yakında Nev - York, Boston, Fladel- fiya ve Baltimorı için yolcu ve eşyayı ticariye alarak hareket edecek vapurlar: EXton — vapuru 18 Şubatta Exermanth— vapuru ö Martta Exilona — vapuru 10 Martta Kumj a, müşlerilerinin mepafliine daha iyi hizmet ve fevkalâdo seri pos- talar taktim emelile İskenderiye veya Marsilyada aklarma suretile ve doğru konoşimento ile Nevyork için mezkür limanlardan muayyen tarihlerde hareket den ekspres ve lüks vapurlarına yolcu ve eşyayi ticariye kabul edecektir. Bu vapurlar Amerikann dahili ve günleri bütün vilâyetleri ile Kanada, Golf, Mek- sika ve Los Angelos ile San Frahsisko Seattle vesaire bütün limanlar için doğru Konşmento ile eşyavı kabul ederler, Fazla tafşilât için Galata'da Arapyan hanında 4 üncü katta Hayri Araboğlu ve şeriki müracaat. Tel, B. 0. 4957-8-923 izmir - Kasaba ve Temdidi Demiryolu Türk Şirketi İÇTİMA İLÂNI Fevkalâde surette içtima edecek olan hissedaran heyeti umumiyesi İzmir-Kasaba ve Temdidi Demir ticariye Yolu Türk Şirketi Hissedaranı "Ticaret okamununun 361 ve 386 ıncı ve mizamnamei dahilisinin 24,26 ve 27 nci maddelerine tev- fikan 31 Mart 1932 tarihine mü- sadif Perşembe günü saat 11,30 da fevkalâde surette içtimaa davet edilmektedir. Alâkadaranın tarih ve vaktı mezkürda şirketin İstanbul'da Ga- lata'da İtimadı Mili Hanındaki İdarehanesinde hazır bulunmaları rica olunur. Rüzüamei müzakerat: — Küşadı mutasavver bir Filial şirketin tesisi ve bunun tahvilleri- nin tevzii hakkında Meclisi İda- reye selâhiyet itası, Esnleten veyahut vekâleten 20 hisse senedine malik bulunan her hissedar heyeti umümiye içtimaıma iştirak etmek hakkını nizamnamei dahili mucibince haizdir. İçtimaa iştirak edebilmek için hissedaran veyahut vekilleri haiz bulundukları hisse senetlerini bir Bankaya tevdi ettiklerini içtima- dan lâakal bir hafta evel ispat etntelidirler. Bu bapta imla edilecek olan varaka ile numaralı bir bordroyu hissedaran şirket idaresinden ve yahut Osmanlı bankasından istih- sal edebilirler. Her azaya nama muharrer bir duhuliye varakası ita olunacaktır. Meclisi İdare İstanbul ikinci ticaret mahkemesinden; Ankara at pazarında Çukur handa tif tikçi Karakollukçu oğlu Hamdi beyin Yeni Kayseri Ümit nakliyatı umumiye şirketine relmetliği #1 tutarı olan bedel ve navlun v dolayı medyun olduğu 574 lir ruşun tesviyei deynedilmemesi üzerine 8.Mart 932 perşembe günü takdiri kıy- met muamelesi icra kılındıktan sonra bermucibi talep 10 Mart perşembe günü sabalı s3 9/30 da mezkür tiftiklerin bilcümle masarifi alana ait olmak üzere bulunduğu mahalde piyasa üzerinden paraya çevrilmesi hususuna karar veril miş olduğundan tarihi ilâ n itibaren 3 gün zarfında dain huzuru mahkemeye celpedilmek suretile itiraz edilmediği takdirde müttehaz kararın iktisabı kat”- iyet edeceği borçlunun malümu olmak üzere ilân olunur. ae İstanbul 4 üncü icra dairesinden; Temamına 27844 lira kıymet takdir edilen İstanbulda Esirpazarında Atik Alipaşa maballesinin Esirpazarı caddesi ve Mehmetpaşa ve Atik medrese sokak- lanma nazır atik 2,25,28,2,2 mükerrer, 2 mükerrer, 29 mükerrer, 29 mükerrer, 29 mükerrer, 27,20,3 cedit 2,4,6,8,10,12, 16,3,14 ve 7 nümerolarla murakkam yedi bap dükkân ve bir bap hane ve bir bap furunun kadimen tevsi intikalli berber gediğinden munkalip atik 28 numerolu mahallinin RUBU ve 25 ve 27 ve 29 ve üç defa mükerrer 29 nume- rolu mahallerinin kezalik rubu ve 2 ve üç defa mükerrer 2 ve 3 mumerolarla murakkam mahallerinin nısıf hissesinin dokuz hisse itibarile üç hissesi 10 Mart 932 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 28 Mart 932 tarihine mü- sadif Pazartesi günü saab 14 den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra dairesinde açık artırma suretile satılacaktır. Müte- rakim vergi, belediye, valıf icaresi müşteriye aittir. Artırmaya iştirak eden- lerden yüzde 7 teminat akçesi abur. İcra ve iflâs kanununun 19 uncu mad desine teyfikan hakları tapu sicillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış bedelinin paylaş- masından: hariç. kalırlar. Alâkadarlarm işbu maddei kanuniye alıkâmına göre hareket etmeleri ve fazla malümat almak isteyenlerin 931/700 dosya nume- rosile memuriyetimize mürucaatları ilân olumür. Izmir - Kasaba ve temdidi Demiryolu Türk şirketi İÇTİMA İLÂNI Alelâde, surette içtima edecek olan hissedaran heyeti umumiyesi İzmir - Kasaba ve temdidi De- miryolu Türk şirketi hissedarani ticaret kanınunun 36linci ve ni- zamnamei dahilisinin 24üncü mad- delerine tevfikan 31 mart 1932 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 de alelâde surette içtimaa davet edilmektedir. Alâkadaranın tarih ve vakti mezkürda şirketin İstanbulda Ga- latada İtimadt milli hanındaki idarehanesinde hazır bulunmaları rica olunur. Ruznamiei Müzakerat: — Meclisi idare raporu — Mürakıp ve hesabat müfet- tişlerinin raporu — 1931 senesi tasvibi > bince tev — Murakıp ve hesabat mület- tişlerile. hususi vazife ifa eden meclisi idare âzaları tahsisatının tayini Meclisi idare âzalarının beraeti zimmeti Meclisi intihabı — Murakip ve tişlerinin intihabı — Diğer şirketlerde dahi âza bulunan meclisi idare âzalarına mezkür şirketlerle cereyan edebi- hesabatının mnamei dahili muci- Jerast idare oâzalarinın hesabat müfet- lecek olan mvamelâtın takibi için selâhiyet itası. Asaleten ve yahut vekâleten yirmi hisse senedine malik bı- lunan her hissedar heyeti umu miye içtimaına iştirak etmek hakkını nizamnamei dahili muci- bince haizdir. İçtimaa iştirak edebilmek için hissedaran veyahut vekilleri haiz bulundukları hisse senetlerini bir bankaya tevdi ettiklerini içtima- dan lâakal bir hafta evvel ispat etmelidirler. Bu bapta imlâ edilecek olan varaka ile numaralı bir bordroyu hissedaran şirket idaresinden ve yahut Osmanlı bankasından istih- sal edebilirler. Her azaya nama muharrer bir duhuliye varakası ita olunacaktır. Meclisi idare Vakıf ..... Paralar Müdürlüğünden: Kat'i karar ilânı Artürma İkraz bedeli L, No. 80 21905 Fatihte Kirmasti mahallesinde Rehinin cins ve mevkii ile sair evsafı Borçlunun ismi Küçâkkaraman caddesinde cedit 56 No. lu Zatiye H. fevkinde bir odayı müştemil 40 zira arsa üzerine mebni 920 lira kıymeti mu- hammeneli kârgir dükkân. (616) 400 22176 Beşiktaşta Köyiçi mahallesinde Yıldız caddesinde cedit 30 No. bodrum katında Tevfik B. taşlık, mutbak, oda, helâ, odunluk, kömürlük, zemin ve oda, birer sofa, birer helâyı birinci katlarında üçer ve Rukıye ve ve elektrik tesisatını muhtevi 419 riza arsanın Nazmiye 190 zira mahallinde mebni 4638 lira kıymeti muhammeneli ahşap hanenin 969 hanımlar hisse itibarile 868 hissesi. (619) 120 22357 Kasımpaşada Büyükpiyalepaşa mahallesinde Mandıra sokağında cedit 30 Nol Filip Noli bodrum katında üç oda, mutfak, helâ, zemin katinda methal dört oda, helâyı ef. veresesi muhtevi 330 zirâ arsanın 90 zirâ mahallinde mebni 1032 lira kıymeti Me Manyo muhammeneli ahşap hane. (631) 12000 23216 Galatada Sultan beyazıt mahallesinde Mumhane kapısı ve Mele Aleksandıra ve Yorği ef. caddesinde cedit 20, © Parsih 22, 24, 26, 28 ve Kara Mustafa caddesinde 133 Nolı zemin katında 20 Nolı oArapyan hanın methalile beş dükkân ve kapıcı odası birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü beşinci, altıncı katlarında dokuzar oda, birer koridor, birer helâ yedinci katı: Üstü kapalı daraçayı elektrik ve terkos suyu ve asansör tesisatını muhtevi 315 zirâ arsa üzerine mebni 81030 lira kıymeti muhammeneli köşe başına müsadif Arapyan hanı namile maruf kâgir hanın nısıf hissesi. (652) 95 22774 Ayvansarayda Atikmustafapaşa mahallesinde papas sokağında cedit 37 No. h zemin katında methal, bodrum, mutfak, halâ, asma iki bir oda, sofa, şalınış çatı katında: Sofa, balkon ve daraçayı muhtevi ve 39 zirâ arsa üzerinde mebni 936 lira kıymeti muhammeneli köşe başına müsadif kârgir hane. 533 Ef. Emin Ef. odayı birinci katında: veTahirB. vekili Faik B. Yukarıda ikraz numaralarile cins ve mevkii ve sair evsafı yazılı gayri menkul emval, icra kılınan açık arttırmaları neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle müşterileri üzerinde takarrür etmiş ise de mezkür bedeller haddilâyikında görülmediğinden tekrar (15) gün müddetle ilân edilmelerine karar verilmiş ve 14 Mart932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on dörtten itibaren arttırmaya başlanarak saat on beşte takarrür edecek bedelleri haddi Jâyıkında görülürse kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulunmuş olduğundan talip olanların mezkür günde saat 15 e kadar yüzde on nispetinde pey akçelerile bizzat veya tasdikli vekâletname ile Bahçekapıda Dördüncü vakıf hanın ikinci katında 14 ve 20 No.da vakıf paralar müdürlüğüne müracaat etmeleri ve saat on beşten sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmeyeceği ve evvelce talip olup ta kat'i karar esnasuda hazır bulunmıyanlardan son talipten maadasının arttırmadan çekilmiş sayılacakları ilân olunur. | <7) İstanbul belediyesi ilânları ei Eminönü belediye dairesinden : Maili inbidam bir vaziyete gelen ve mutasarrıflarının tahkikile tahriren tebliğat icrasına intizaren alâhalihi ipkasında mahzuru görülen Çenberlitaş Tavukpazarında yağlıkçı hanının 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 No. lı odalarile ban dahilinde mevcut duvarın tarihi ilândan itibaren (48) saat zarfında mabzuru izale edilmediği takdirde ebniye kanununun maddei mahsusası tatbik edileceği mutasarıflarına tebligat maka- mına kaim olmak üzere ilân olunur. | Devlet Demiryolları ilânatı | İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak bakır yer altı kablosu, tarihli damga, soba için ateş tuğlası, kurşun boru, kanepe ve pen- cere kolonu ve saire gibi muhtelifülcins 26 kalem malzemnein pazarlığı 29/2/932 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacaktır. Pazarlığa arzuolunan malzemenin müfredat listesi mağaza dahiline asılmıştır. Taliplerin yevmi mezkürda saat 9 dan 11,30 kadar mağazada isbatı vücut etmeleri ve tabriren fiat vermeleri ilân olunur. Darülfünun hukuk fakültesi riyasetinden Hukuk fakültesi mezunlarından olup şimdiye kadar “diplomasını almamış olanların evvelce verilen mezuniyet tasdiknamesile ve 4/2-6 eb'adında iki fofğrafları ve bir liralık damga pulu ile fakül- teye müracaatları. İstanbul polis müdiriyetinden: Kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılan 2000 ilâ 2191 takım resmi elbisenin behrine teklif olunan 14 lira 59 kurus fiat haddi lâyık görülmediğinden ve pazarlıkla mübayaası tekarrür etmiş bu- lunduğundan tenzilâtla talip olanların yevmi hali olan 1/3/932 tarihine müsadif salı günü saat 14 te defterdarlık dairesinde mü- teşekkil mübayaa komisyonuna müracaatları ilân olunur. l İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: İ Bir alacağın temiui istifası için mer- | hun ve mahcuz olup açık arttırma ile paraya çevrilmesi mukarrer olan biri üç büyük taşlı pırlanta yüzük ve diğeri on büyük ve oniki küçük pırlanta taşlı Büroş şehri 'martın üçuncü per- şembe günü saat 14 raddelerinde sandal bedesteni mücevherat şubesinde satıla- cağından talip olanların yevm ve saati mezkürda mahallinde bulunacak memu- runa müracaatları ilân olunur. Avrıpa mamulâtmın aynı olmak şartile, bilumum makine aksamı ucuz fiatla imâl olunur. HANS GibEl Galata, Gümrük karşısında Loyd Han No, 17-19 Telefon: B. oğlu 4361 Bir neşriyat şirketi için mukte- dir bir orgenizatöre ihtiyaç vardır. Maaş ve yüzde verilecektir. Tek- liflerin Beyoğlu posta kutusu 2005 e müracaatı. Dr. A. KUTiEL ve zührevi hastalıklar mütehassısı Karaköy, büyük mahallebici yanında No.84 C | BOZ-KURT Türkiye Umnm Sigorta Şirketi DAVETNAME «Boz Kurt> Türkiye Umum Si- gorta şirketi hissedaranının 1932 senesi Martının 30 uncu çarşamba günü saat 15 de Galata'da Voyvo- da caddesinde, Boz Kurt hanında kâin şirketin merkezi idaresinde sureti adiyede inikat edecek olan heyeti umumiyede hazır bulunma- ları rica olunur. Tâakal 25“hisse senedine malik olan veheyeti umumiyeye iştirak etmek arzusunda bulunan hisseda- ran, kanunu “Ticaretin 371 inci maddesi mucibince heyeti umümi- yenin inikadından mihayet bir hafta evel hisse senetlerini şirket merkezine teslim ve tevdi etme- Jidirler. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 — Meclisi idare ve Murakip raporlarının kiraatı, 2—1931 devrei hesabiyesine ait bilânço ve kâruzarar hesabının tas” diki, Meclisi idarenin ibrası, 3 — Şirket nizamnamci dahi- lisinin 12 inci maddesine teviikan müddeti memuriyetleri hitam bulan meclisi idare azasının intihabile 1932 devrei hesabiyesi için bilu- mum azâlara tahsis kılınacak hakki huzurun tayini, 4 Devrei hesabiye zarfında istifa eden Meclisi İdare azalarından birinin yerine kaim olmak üzere tayin olunan yeni meclisi idare azâsının süteti kat'iyyede intihabi, 5 — 1939)devrei hesabiy murakip intihabı ve mumaileyhe verilecek ücretin tayini, 6 — Meclisi idare müdürlerin: şerait ve muhassesitıni tayin etmek hususunda meclisi idareye vekâlet ve selâhiyet itası. 7 — 'Ticaret kanununun 323 cü maddesine tevfikan şirketle mua- melâtı oticariyede o bulunabilmek üzere Meclisi idare âzalarına me- yet itası, azalarile Zun Meclisi idare

Bu sayıdan diğer sayfalar: