26 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

26 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Akşam — 26 Şubat 1932 TAKSIM CAMLI KOŞK GAZINOSUNDA AiLE MECMAI gi hanımının tarihli perşembe günü akşamından itibaren her akşam 20 Türk 8 emsali görülmedik oyunlar. Ve Yeni Türk Musiki Taavön Tüseyin Halit beyin teşkil ettivi 'i büyük iki takım ince ve kalın mehter ve Yeni Nesil hanimlar saz heyeti “tarafından müntahap parçalar, terennüm edeceklerdir. Herkesin görmesi : şayanı tavsiyedir. Cuma günleri matineler saat 14 ten 18 e kadar devam edecektir. Müşteriin kiramın her türlü istiraharleri temin edilmiştir. Meşrubat fiatları gayet ucuzdur. Resimli Yeni Türkçe Lügat Mithat Sadullah bey tarafından tertip ve tahrir edilen bu lügat ince ve okunaklı hurofatla gayet nefis bir tarzda basilmiş ve (1128) sayfadan ibaret olan işbu Yeni Türkçe Lügat en yeni tabirlerle ıstılahların manlarını havidir, Bu lügatte kelimelerin mânaları Arabi, Fsrisi lügatler ve tabirlerle değil saf Türkçe ile anlatılmıştır. Birçok resimler de ilâve edilmiştir. Bu lügat her sınıf halkımızın daima müracaat edecekleri yegâne eserdir. Müzeyyen ciltli olduğu halde fiatı yalnız 250 kuruştur. Tevzi merkezi Tefeyyüz kitap- hanesidir. Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/5 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Çocukların neşesi ! Ebeveynin saadeti! | Kansızlık, zafiyeti umumiye ve sinir rahatsızlıklarına karşı bin- lerce doktorlar taralından tavsi- ye edilen. önaferrato kuvvet ilâcinı dünyanın her ta- İİ rafında valideler ve çocuklar büyük bir memnuniyetle kullana- İİ rak pek büyük faide görmekte dirler. o Herecranede bulunur. Doktor ALi VAHİT YILDIZ ÇOCUK UNU Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini çoktur. Memedeki çocuklar için yegâne bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. Deposu: Hasan ecza deposudur. Bir kadeh »** MARTELL konyağı veya buna müraccah VSOP MARTELL'i bir şişe ilâçtan daha müessirdir ve hastalıkların önünü alır. Çikolatası En iyi neviden olup leziz ve nefistir. Bu itibarla 1932 Avrupa güzellik kraliçelerinin mükemmel ve kıymetli birer adet fotoğraf. larını her bir paket içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim eder. Mİ a gram BİR ALKOK YAKISI ML AN ADETA BIÇAK DARBELERİ GİBİ ! Bir Alkok yakım ağrıyı yakısi - bütün ilaçların, bi eczanede bulunur Tükiye Umumi Acentaları : G.& A. BAKER Ltd İSTANBUL Posta Kuturu 498 İstanbul SANCIYI Artık Hanımlarımız İçin Modayı Takip Müşkülâtı Kalmıyacaktır fak olmuştur. Göreceksiniz! bisedilen yere heman meramalı çok yeni ve alâ Alkok yakı simi tatbik ediniz. Derhal Fal Alkok ismini hatırınızdı İZALE EDER İpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti “İPEKİŞ, kurulurken şu mühim noktayı esaslı surette İi nazarı dikkate aldı: Dünya moda cereyanlarını günü gününe takip etmek... “. IZ .. İDE Bu maksatla yüksek mütehas- sısların idare ettiği hususi bir büro tesis etmiştir. Bu büronun dünya moda cereyanlarını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. İPEKİŞ moda bürosu Dünyanın en büyük ipek fab- rikaları we Parisin en büyük moda müesseseleri ile çok yakın- dan temas hasıl etmiştir. Yüzlerce tecrübeden sonra.. İPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hattâ onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaf- bütün meşgalesi, | SANCI GEÇTİ | OH, NE RAHATLIK! akrıyı teskin eder. yiz ve taklitlerden sakınınız. Heyeti umumiye daveti Türkiye iş Bankası Meclisi idaresinden: Nizamnamei esasimizin 45 inci (omaddesine tevfikan alelâde bissedaran heyeti umumiyesi 27 Mart 1932 Pazar günü saat onbeşte Ankarada bankanın merkezinde içtima edeceğinden hissedaranı kiramın muayyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica olunur. Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesi mucihince gerek asaleten gerek vekâleten 50 hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. Ancak vekillerin de şabsan hissedar ve sahibi rey olmaları lâzımdır. Hissedaran hamil oldukları hisse senetlerinin mıktar ve numaralarını mübeyyin bir cetveli ve mezkür nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedarandan birini tevekil suretile heyeti umümiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuubahis cetvelden başka Merkezi idare ve şubelerimizden alkbilecekleri vekâletnameyi yevmi içtimadan bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. Ruznamei müzakerat berveçhi atidir 1 — Meclisi idar ve mürakipler raporunun okunması 2 —1931 senesi bilânçosunun tasdiki ve meclisi idarenin ibrası 3 — Temettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin tesbiti 4 — 1932 senesinde Meclisi idare azalarına verilecek ücretintayini 5 — 1932 senesi mürakiplerinin intihabı 6 — 1931 senesi mürakiplerine verilecek ücretin tayini Galata ithalât gümrüğü müdürlüğünden 12 lira maaşlı münhal memuriyete müsabaka ile namzet olarak bir daktilo hanım alınacaktır. Taliplerin müsabaka günü olan 8/ 3/ 932 Salı gününe kadar evrak ve vesaiki ve yevmi mezkürde saat bir buçukta imtihan için müdürlüğümüzde bulunmaları. ILÂN Dubied, Şaf hause, Dresdner ve Dia- mant 7-8-9 ve 10 numaralı el ma- kinaları mübayaa ediyorum, satış fiatın teklifi için İstanbul Çiçekpazar 16 No, M. Kasloryano ticarethanesine müracaat edilmesi ilân olunur. Emvali gayri menkule ve ikarazat bankası Türk Anonim Şirketinin Hissedaran heyeti umumiyesi Martın 28 ine müsadif Pazartesi günü saat 14,30 da Galata'da Deutsche Orientbank binası dahilinde kâin şirketi merkezin- ti adiyede içtima edeceğinden ranı kiramın yevmi mezkürda teşrifleri rica olunur. Ruznamei müzakerat: Şirketin 1931 senesi zarfindaki na dair Meclisi idare raporu- 1 muan nun kıraati. 2 — Bilânço nun kıraati, 3 — 1981 senesi hesabat ve bilânço- sunun tasdik ve tasvibile senei mezküre ve murakıp raporu- zarfındaki muamelâttan idarenin tebri- yesi, 4 — Meclisi idareyo aza intihabı. 5 — 1932 senei hesabiyesi için mu- rakıp intihap ve tayini. 6 Ticaret kanunuuun maddesine tevfikan şirketle muamelei ticariyede — bulunmak (üzere meclisi idare azasına mezuniyet itası. si İdare Sahibi: Necmeddin Sadık Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: