27 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

27 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 Küçük ilânlar Umumi imalümat 1 — “Küçük ilânlar,, tarifesi: 1 defa 40 kuruş 2» 60 > e Me Hor fazla defa için 5 » 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 6 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 8 — Bu sütundaki ilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde Okabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. 4 — Ticari mahiyeti haiz nişan, velime merasimi, irtihal bu sütuna dercedilmez. nsan 1 — İş arıyanlar SN ECE EE ilânlarla ilânları Her nevi Benzin, Gaz, Mazot — Motörlerinde ve elektrik ( işlerinde ihtisası olan bir makinist iş aramaktadır. İcap ederse anadoluyada gider. Aksaray Karaman sokak No. 11 Mehmet. — 3 Muhasip arayanlara — defter usulüne ve umuru ticariyeye aşina tecrübekâr bir muhasip müsait şeraitle seyyar veya devamlı muhasiplik vazifesi aramaktadır. Sirğeci, Ankara caddesi 58 numarada matbaacı Ahmet Hilmi bey vasıtasile mürâcaat oluna — 2 Almanca, fransızca, Ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkile vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P. K. 593 “İstanbul 6 20 yaşındayım — tahsilim vardır. her bir türlü iş ve vazife yaparım. ad- resime tahriren müracaat. Haydarpaşa İbrahim ağa mahallesinde Şair Muhibbi sokağında No. 8 de Hüsnü. 2 — İşçi arıyanlar “Doktor aranıyor — Balya kay- makamlığından: Kazanın maa zam 84 dört lira maaşlı hükümet tababeti münhaldir. Ayni zamanda kendisine belediye tababeti vekâleti verilecektir. Belediye şimdilik şehri otuz lira maktuan vermekte ise de atiyen fazla- laştırılacaktır. Talip olanların alâkadar makamata müracaatları ilân olunur. —— —————— — Hanım aranıyor — Türk hanım- ları balet heyetine yeniden hanımlar alınacaktır. Kabul edilenlere derhal ücret verilir. Boy, sıklet, yaş ve adres yazılı bir mektupla (Beyoğlu posta kutusu 167 ) adresine müracaat. 3 — Satlık eşya ENES 1 2 AR AEP La MERE) Az kullanılmış — Ufak Alman piyanosu azimet dolayısile acele satılık- tır, fevkalâde ucuz fiatle bir radyo da satılıktır. Tarlabaşı doğramacı sokak 4 numara. ii ——————————— Az kullanılmış— Büyük (Undervood) marka bir yazı makinesi acele satılıktır. Sirkecide yenipostahane sırasında kâin (Bolu ) oteli müdürü Ziya beye müra- caatları. —3 Satıhk piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı- liktir. Beyoğlu Bekâr sokak No. 9 kapıcı yervant ef.ye müracaat, — 5 4 — Eiralık-Satılık BENLER AR AM TR ARZ KDP ERME Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasile Hayri beye müracaat, 10 Devren kiralık otel — Mobilesile 500 liradır, kirası 50 lira Sirkecide Hü- davendigâr caddesinde No. 58 kolacı Kemal efendiye müracaat. —2 ——— Yazıhameye elverişli kiralık apartıman istiyoruz Galata, Şişhane civarında 6-6odalı nisana kadar teslim edilmelidir. Saat 10 - 12 arasında müracaat. Fincancılar Yusufyan Han 27 - 28 Tel. 21335 —4 Veznecilerde — Büyük caddeye çıkan dörtyol ağzında Mahmut bey apar- tımanı ittisalinde 5 oda, terkos, elektrik ve müştemilâtı havi yeni bir ev ve 9 metre cepheli bir arsa satılıktır. Müra- caat mahalli Beyazit Cumhuriyet caddesi No. 71 Pideci Emin. Saat 9-12 ve 8-5 arası, —5 Kiralık dükkân — Şohzadebaşında Tramvay durak mahallinde 95 numaralı kârgir her İşe elverişli mükemmel dük- kân kiralıktır. Mahalli mezkürda 9l numaraya müracaat. —4 Pangaltıda — Tramvay caddesinde 20, 22 No.lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No.l haneler 2 mart 932 çarşamba günü saat 15-16 da Beyoğlu 8S üncü sulh hukuk mahkemesince izalei şuyu suretile satılacaktır. —2 Şehremini — İskenderağa Camii- şerif sokak No. 28 hâne acele satılıktır. İçindekilere müracaat. —2 Bakkaliye, kıraathane, ma- hallebici, fırın, lokanta — devret mek istiyenler Sirkecide paris oteli müdürü İbrahim beye müracaat ötsin. —i Bir hanım tarafından — İngilizce dersler veriliyor. Nişantaşında Iblâmur caddesinde Bakkal Niko E£. vasitasile müracaat. —4a Maçkada — işlek cadde üzerinde bakkaliye, kasap, seb7e, kısımlarını havı büyük bir dükkân temiz ve zarif mobil yesile devren satılık veya kiralıktır. Muçkada Behçet bey apartımanı kaplı” sına müracaat, Satılık — Lâlelide çukur çeşme yanında dört kat ve daireli, teçhizatı sâireyi havi apartman satılıktır. Talip- lerin her gün 9 - 11 e kadar Lâlelide Tramvay caddesinde 'merkez kıraatha- nesinde Ali Beye mürcaat. —2 Devren satılık bakkaliye 'Taşraya azimet dolayısile Kadıköyünün mutena bir semtinde gayet işlek bak- kaliye mağazası devren satılıktır. Talip- lerin Kadıköy Muvakkithane 33 numa- raya müracaatları. Satılık ve kiralık — Büyük kârgir bir bina, Acımusluk sokağında 15 numa: rada 17 oda, 3 balkon, 1 mutbak, kalo- | rifer, ve garajla üstünde 2 odası mev- cutiur. İçindekilere müracaat. 5 — Müteferrik e e RL, Rİ eğ Izmir civarında — 4000 zeytin 130 dönüm bağ müteaddit meyva ağaç- ları sebze bahçesile sair mezruata mü- sait çiftliğe şerik arıyorum, kiraya da verilebilir. Eminönü Reşadiye caddesi No. 29 İlimat vapur acentesi Rıfat beye müracaat, —2 Gayri mübadillere — satmak arzu edenlerin bonoları piyasadan daha yüksek fiyatle alınır. İstihkak sahipleri bulunduklarını temin edene İstanbulda irat getirecek mülk temin edilir. Adres: İstanbulda: (Bahçekapı Anadolu han No. 26 İsmet ve Avni. —ı Para yahut hernevi eşya — hükümet memurlarına kefaletle yahut ipotekle verilir, 9 - 12 arasında müra- caat. İstanbul. dördüncü o Vakıfhan asma kat (29) Union Kol T. a Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz (idarelianesini (adres olarak göstermiş olan kari'lerimizdan MH-SO-VDZ-SM- KA-YH-MG- MSP-PTT-SZ- namlarına gelen mektupları idareha- nemizden aldırmaları mercudur. sc- Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı — Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 82 hergün ikiden dörde kadar Telefon: Kadıköy 164 eden nedir ? Cevap 3 — Vergi taksitlerini, sigorta, su, larını vaktü zamanile ödemek; 4 — Binanın tamiratını yaptırmak; Ve saire, ve saire. Bütün bu sıkıntılardan emlâkinizin idaresini havale ediniz Telefon : Posta kutusu : ERSİMLİ FRANSIZCA KAMUS Fransızcadan Türkçeye mükemmel lügat Meşhur Fransız lügati Larus hacminde 100 formaya yakın bir lügatin tab'ına başlanmıştır. Pek muktedir ve mütehassıs muallimler tarafından tertip ve tahrir edilmekte bulunan bu resimli KAMUS hemen bütün Fransızca ilmi, edebi, fenni, tarihi, içtimai, ticari ve sınai keli- meleri, ıstılahları, tabirleri cami bulunacak ve bunların tam manaları açık, sade bir Türkçe ile tarif edilmiş olacaktır. Bir çok misaller tercemelerile birlikte konulacaktır. Her sahifesi resimli olacaktır. Kamusumuz Fransızcadaki kullanılan bütün kelimeleri cami olacak, bunların hakiki ve mecazi manalarını gösterecektir. Yakında kısım, kısım neşrine başlanacaktır. Masarifi nakliye kitaphanemize ait olmak üzere şimdiden yalnız 5 liraya abone yazılmaktadır. On adet birden abone olanlar ve bulanlara bir abone meccanen verilecektir. Merkezi Tefeyyüz kitaphanesidir Celen, Çikolatası En iyi neviden olup leziz ve nefistir. Bu itibarla 1932 Avrupa güzellik kraliçelerinin mükemmel ve kıymetli birer adet fotoğraf- larını her bir paket içinde muhterem müşterilerine hediye olarak takdim eder İstanbul evkaf müdürlüğünden : 1 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 28 ve 29,38 No. mağazalar. 2 — Galatada Mehmetalipaşa hanı iç kısmında 40-1, mükerrer 40-1, 42-1 No. yazıhaneler. 3 — Han dahilide 26 No. ardiye fevkinde 23 ve 25 No. odalar. 4 — Hanın üst katında 47,52,53,58 No. odalar. Balâda muharrer emlâk 933 senesi mayıs gayesine kadar kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin martın yedinci pazartesi günü saat on beşe kadar akarat kalemine müracaatları, —Emlâk sahiplerini en çok bizar 1— Kira bedellerini tahsil için kiracılarla uğraşmak; 2 — Boş dairelere kiracı bulmak için didinmek; ve zahmetsizceiratalmak isterseniz Umum Emlâk Acentesine Bahçekapı, Taş Han No. 20-21-22 elektrik masraf- kurtulmak 20307 558 İstanbul Bono Alır, satar, ipotek yapar. Emlâk ve arazi almak ve satmak, alınmış ve alınacakların bonolarla bedellerini ödemek ve çok menfe- atli bir sürerette her hangi ma hal ve şekilde muamele yapılır, Balıkpazar, Maksudiye Han No 38ö uğurlu zade M. Derviş: Tel. 23397 Telgraf AD. Maksudiye Han Uğurlu SATILIK DEPO ve ARSALAR Haliç sahilindo Fener'de Apti Su paşı mahallesinde kâin < Fener debosu > denmekle maruf bir depo ile 1538 zira 17 parmak mesahai sathiyesinde arsası ve kezalik Ha- liçto Balat'ta Karabaş mahallesi- nin Dibek sokağında kâin 646 metre mürabbaı mesahai sathiye- sinde diğer bir arsa satılıktır. Bu hususta tafsilâf ve malümat almak arzu edenler İstanbul'da Yeni pos- tahane arkasında Hanımeli sokağın- da İstanbul hanının üçüncü katında 25 numaralı yazıhaneye müracaat mmmmuzn odeobilirler. BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 580,000,000 Merkezi İdare MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca- ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mi- sır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, Peru, Ekvatör Kolumbiyada Afilyasyonlar İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telef. 2641 /4/6) Şehir dahilindeki teler : İstanbulda: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklâl caddesi Telef, 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718, İZMİRDE ŞUBE ir e AŞA v2

Bu sayıdan diğer sayfalar: