27 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

27 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

27 Şubat 1932 KN SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühürdar zade ban 2. 2740, İZMİR-PİRE-İSKENDERİYE POSTASI (ANKARA) | Mart salı İl de Galata rıhtımından kalkar. LASTER SiLBERMANN ve Şü. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasında azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Aibania Akka vapuru 28 şu Apolonia vapuru 5 Galllea (o vapıru 7 > > Tinos vapuru 15 > Amsel vapuru 20 Marta doğrn Albania vapuru 23 Marta doğru vapuru limanımızda —— Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İhrail için Jimanımızdan hareket edecek vapurlar Albania vapuru Jimanımızda Ak apıru £ şubatta tahmilde 1 tta tahmilde, vapuru Martta tahıni'de, Yakında Jamburg, Brem. Anvers ve TRolerdam limanları için hareket edecek vapurlar. cedonia vapuru 25 tta M Galilea Grenis vaj mila Albania vapım 15-16 Mart mil Amsel v ı 20-22 Martta tal- mildi accutalığına müracaat, 641 - 674 bermann v6 Zhsarraf, dörtlük. Da İ TRIESTINO Limanımıza muvasalâtı beklenen vapurlar DİANA vapuru 29 Şubat Pazar- tesi (İtalya ve Yunanistandan LEOPOLİS vapuru | Mart Salı Rusya Romanya ve Bulgaris- tan) dan Limanimızdan hareket vapurlar TEVER vapuru 28 Şubat Pazar (sabah tamı 10 da) (Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Brendizi, Venedik ve Trieste) ye DİANA vapuru | Mart Salı edecek (Burgaz, Varna, Köstence ve Odesa) ya AVENTİNO vapur 1 Mart Salı (Dedeağaç, Kavala, Selânik, Volos, Pire, Patras, Korfu, Aya- saranda, Brendizi, Ankona, Vene- dik, Trieste, Fiume ve Trieste) ye (COSULİCH Line) kumpanya- sının lüks vapurlarına aktarma edilerek Şimali ve Cenubi Ame- rika limanlarına gitmek içinten- zilâtlı doğru bilet verilir. Her nevi tafsilât için galatada mumhane (Lloyd 'Triestino) ser &centasına. Telofon Beyoğlu 2127 ve ya Galata sarayında sabık Se- Jânik bonmarşası binasındaki ya- zıhanelerine telefon Beyoğlu 2499 ve yahut Ha- nındaki at Si: kecide Kırzade yazıhanesine omü 235. z z Doktor Hafız Gemal Dahiliyye mutahassısı Cumadan maada her gün saat (2,30 dan Se) kadar İstanbulda Divanyolunda (118) No.lı hususi kabinesinde hastalarını kabul ve tedavi eder. Beklememek istiyenler, kabine- ye müracaatla randevu alabilirler. Telefon: 22398 edilmesi. Telefon İstanbu RiCO SPERCO ve MAHTUMLARı Galata Arapyan Han linci kat, Tel, B. O. 4792-1 CIE ROYALE NBERLANDAİSE vapur şirketi - Amsterdam Anvers Roterdam, Amsterdanı ve Hamburg için yakında hareket edecek vapurlar: Tritom vapuru 27 şubata doğru Ceres vapuru 6 marta doğru Ganymedes 15 vapvru doğru. Compagine Royale Neerlandaise vapur eirketi vasıtasile ve bilumum Neerlandaises vapur acantaları arasın- daki muhaberat sayesinde DÜNYANIN BÜTÜN LİMANLARI için emti2 kabul e ve DOĞRU KONŞİMENTO verile- ilir. Yakında Burgaz, Varna ve Köstenceye hareket edecek vapurlar Ceres vapuru 29 şubata doğru. Ganymedes vapurul0 marta doğru. Amsterdamdan beklenen vapurlar : Ceres vapuru 28 şubata doğru eşya alacaktır. Ganymedes vapuru 9 marta doğru Amsterdamdan hareket edecek vapurlar: Stella vapuru 2 Marta doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vapur kumpanyası ) Yokohama, Kobe, Dairen, Tsingtao, Shanghai, Honkong, Singapor, Colombo, Suez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liverpol ve Glasgow limanları arasında doğru posta. ( Aktarmasız ve doğru) Delagoa Maru vapuru 18 Marta doğru eşya alacaktır. Lyonsmaru vapuru doğru. Tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MAHTULARI vapur acentalığna müracaat. Tel, B. O. 4792-1 Ademi iktidar ve bel gevşekliğine n müessir deva SERVOIN hap- İstanbul'da eczanesidir. Ta nderilir. İzmir' on'da Yeni Ferah JEN Marta 17 nisana Me “ÖKSÜRÜK YE Zİ İL LET İstanbul belediyesi ilânları Keşif bedeli 1507 lira olan İştanbul itfaiyesi grupları için lüzumu olan benzin depoları pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar tafsilât almak için her gün levazım müdürlüğüne ve pazarlığa iştirak için 226 liralık teminat makbuz ve ya mektubu ile 29/2/932 pazartesi günü saat on beşe kadar daimi encüme müracaat etmelidirler. İstanbul ticaret ve sanayi odasından: Odamızın 1932 seresi kongresi bugün saat on dörtte dördüncü Vakıf hanında meclis salonumuzd ve sanayiin teşrifleri rica olunur. a in'ikat edecektir. Erbabı ticaret Nafıa vekâletinden 150 ton yerli çimento pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 2/3/932 tarihinde çarşamba günü saat İS te Ankara'da Nafıa Vekâleti müsteşarlık makamında yapılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin iki yüz seksen beş lilarlık teminatı muvakkate ve ticaret odası vesikasile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lâzımdır. Talipler, şartnameleri İstanbul'da Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene memurluğuna ve Ani dairesine müracaatla görebilirler. Sçandinavian Near Eas Snevska Orient Linlent Gothenburg Gothenourg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün balık limanlarile rk ve Karadeniz başlıca limanları arasında, 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Hemland vapuru 24 şubata doğru Karadenizden muvasalatle ayni günün akşamı Hamburg, Gotenberg. Oslo, Ko- penhag, Stokolum, Dantzıg, Baltık ve Iskandanavya ve limanlarına hareket edecekler. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına müracaat. Tel, B.0. 1930 ve 928. Smoland vapuru 6 Marta dogru detemburg, ( Stokolm ( Oslo o gdynia ve Danzigten muvaseletle 7 Mart, günün akşamı Hambü Oslo, Dantzig ve ve Baltık limanlarına hare Bir neşriyat şirketi için mukte- dir bir organizatöre ihtiyaç vardır. Maaş ve yüzde verilecektir. Tek- liflerin Beyoğlu posta kutusu 2005 e müracaatı. kara'da Nafıa Vekâleti malzeme FELEMENK BAHRİSEFİT E BANKASI İstanbul Şubesi k İdare merkezi: AMSTERDAM E Mezun sermayesi: 25,090,009 FL & Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,009 FL. İhtiyat akçesi: (3,250,000 FL Galatada, Karköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711/5 İstanbul tali şubesi : « Mer- kez Postanesi ittisalinde Alla lemeci Han» telefon : İs 56: Bilumum banka muamelâtı Emniyet kasaları ica"ı Dr. Mehmet izzet Emrazı dahiliye ve sariye mutahassısı enehane: Çağaloğlu Halk firkası da No. 21 Cumadan mada he ıstalarını : kabukeder. Tel, karş 19-10

Bu sayıdan diğer sayfalar: