2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şanghayda (yeniden şiddetli bir muharebe başladı. AKŞAM Her tarafta kar fırtınaları devam ediyor, soğuktan donanlar var. Sene 14 — No: 4811 — Fiatı her yerde: 5 kuruş ÇARŞAMBA — 2 Mart 1932 Telefonlar: Tahrir 21686 — Idare 21434 — Klişe 20113 —— Şanghayda yeni bir muharebe Japonlar yeni kuvvetlerle Çin ordusunu iki cenahtan çevirmeğe çalışıyorlar Çapeydeki şimendüter istasyonu Japon bombardımanı neticesinde yanarken Londra 1 ( Hususi) — Şang- hayda muharebeye nihayet ver- mek için müzakereye devam edilirken diğer taraftan şiddetli murabeler vuku bulmaktadır. Bu muharebeler dün Japonlar tara: . fından yapılan taarruz © üzerine başlamıştır. Japonlar, yeni aldıkları 12 bin kişilik takviye kıtaatile üç nokta- dan taarruza geçmişlerdir. Bunlar- beş bin asker çıkarmışlardır. Bu kuvvet oOVoosung istihkâmının arkasını çevirmek ve Çin sol cenabını ricata mecbur — etmek için harekete başlamıştır. Ikinci taarruz merkezde Kiang Wan mevkiindedir. Japonlar şid- detli bir topçu ateşinden sonra burada da umumi taarruza geç- mişlerdir. Üçüncü nokta Çapeydir. Japon kuvvetleri burada da umumi bir hareketine ( başlamıştır. AZN ZN Eski Defterdel Kendine mahsus tarzı ve tatlı uslubile Akşam karileri arasında umumi bir alâka ve rağbet uyandırmış olan Sermet Muhtar bey, gazetemizde yukarıki serlavha ile yeni bir yazı silsilesine başlıyor. Bu yazılar, fotograflarile beraber haftada dört gün intişar edecek ve eminiz ki büyük bir merak ve memnuniyetle takip olunacaktır. Sermet Mubtar bey diyor ki: “ Bir zamanlar, Istanbulun, bilhassa Istanbulun gezme ve eğlence yerlerinin her tabakadan belli başlı “ simaları vardı. Bunların hemen hepsi, yüksek sınıfa mensup kelli felli şık, ehlidil beyler ve hanımlardı. -Bu zevata şehrin “muayyen semtlerinde, mevsimin muayyen : seyir yerlerinde tesadüf edi- lirdi. Mesirelerde, müdavimlerden bazılarının eksikliği, derhal dudaklarda hafif bir fısıltıyı, ağızlarda küçük bir dedi koduyu mucip olurdu. Allah, daha senelerce ömürlerini ve afiyetlerini daim etsin, bu zevat, elân Istanbulumuzda ve aramizda çoktur. Bunların mevcudiyetini ve gençliklerini göz önüne getirerek, ( Zaman olur ki hayali cihan değer ) fehvasını hatırlamak, “ bize yeni bir yazı zemini çıkardı: Bir nevi, seyir ve seyran, zevk ve eğlence anketi... Ununu eleyip eleğini asmış, kendi âlemine dalmış, köşesine bucağına çekilmiş olanlara, yani yukarıda bahsettiklerimize müraccat ettik. Ekseriyet, bilhassa hanımefendiler arzumuzu memnuniyetle karşıladılar. Gençlik demlerine ait olanları, içlerini çeke çeke, gözlerini süze süze, tatlı anlattılar. Kalemi ele aldık; hepsini, ağızlarından çıktığı gibi yazdık. Suallerime cevap lütfunu esirgemiyen bütün zevata burada da şükranlarınımı iblâğ eyliyorum. ,, Neler soruyoruz : 1 — En sevdiğiniz gezme ve eğlence yeri meresiydi ? Şimdi neresidir ? 2 — Oturmak için, en tercih ettiğiniz semt neresiydi? Şimdi sizce, ev mi yoksa apartıman mı müreccah ? 3 — Vakit geçirmek için bir şeye merak sardınız mı? 4 — Ne biçim bir güzel hoşunuza giderdi ? 5 — Gençlik demlerinize ait olanlardan hasretini çekiyorsunuz ? 6 — Bugün 25 yaşında olsanız neye heves edersiniz ? 5 Eski Defterdekiler lik yazı yarınki nushamızdadır. e dan biri Voosungun şimalindedir. Burada Chilia mevkiine Japonlar | taarruz en ziyade nenin -—— | Mearif Cephenin diğer mevkilerinde de daha hafif surette devam ediyor. Japonlar Kiang Wan mevkiinde epice muvaffakıyetler elde etmiş- ler, Çin kuvvetlerini bir kaç kilo metre geri sürmüşlerdir. Çapeyde çinliler japon taarruzlarını tardet- mişlerdir . “ Voosoung'un şimalinde Chilia Okou mevkiine çıkarılan Japon askerlerie gelince, bunlatın ha- rekâtı hakkında kat'i: bir haber alınamamıştır. Japonların Çin sol cenahını - çevirmeğe © -muvaffak oldukları, bunun üzerine Çinlilerin acele ric'ate* başladıkları rivayet ediliyor. Mamafih bu haber henüz teeyyüt etmemiştir. Yeni Japon kumandanı ceneral Sirakawa yeni taarruzu bizzat idare ediyor. Harp gittikçe şid- detlenmektedir.) Şanghayda Alman konsolosha- nesi önünde demirlemiş olan Ja- pon âmiral gemisinin 15. metro uzağında bir torpil patlamıştır. Torpil gemiye kasar vermemiştir. lofilâkın şiddetinden bütün şehir sarsılmıştır. Kâtibi umumilik Bolu mebusu Hasan Cemil beyin de ismi zikrediliyor Ankaradan bir refikimize gelen haber . üzerine. Riyaseticumhur kâtibi umumisi o Tevfik : beyle Kâbil büyük elçisi Hikmet beyin becayiş edeceklerini “ yazmıştık. Aldığımız malümata göre bu haberde bazı yanlışlıklar vardır. Cenevrede bulunan Tevfik bey şehrimize müteveccihen hareket etmiştir. “Kendisinin” Riyaseti- cumhur kâtibi umumiliğinden ayrılması muhtemel ise de Kâbil sefaretine tayini takarrür etme- miştir. Diğer taraftan Riyaseticumhur kâtibi umumiliğine kimin tayin edileceği de henüz malüm değil- dir. Bu hususta Kâbil büyük elçimizden maada Bolu mebusu Hasan Cemil beyin de: ismi zikrolunmaktadır. Ayaoğlu ve barem Ankara 2 (Telefon) —- Hukuk fakültesi müderrislerinden Aga- oğlu Ahmet bey buraya gelmiştir. vekâleti ile darülfünun baremindeki derecesi hakkında temaslarda bulunacaktır. muharebe Dün yeniden başlayan kar, muhtelif fasılalarla devam ediyor. Dünkü “karın en göze çarpan tarafı dehşetli kaymasiydi. Haki- katen dün yerdeki karın adeta büz tutmuş, büzlaşmış bir halde bulunmasından her taraf fena halde kayıyordu. Caddelerde dü- şenler, ayağı sendeleyerek kayan- lar, müvazenesini temin için duvar- lara tutuna tutuna,' bastonlarına dayana dayana yürüyenler, tam düşeceği esnada adeta cam- bazlığı andıran hareketlerle tekrar müvazenesini bulanlar ve yahut ta bulamayarak yere boylu boyuna uzananlar göze çarpıyordu. Bazıları dalia ihtiyatlı davran- mışlar ayaklarına çuval ve bez parçaları sarmışlardı. Bir takım seyyar. satıcılarda ayni tedbiri hayvanları için almışlar, atlarının, merkeplerinin ayaklarını çuvalla sarmışlardı. Otomobillerin teker- leklerine zincir takılmıştı. Dünkü karın fazla kaymasından çekinirim!...| — Ayıp olur, diye mi? Kar elân devam ediyor Sokaklarda yürümek güçleşti, düşenler çoktur Rasat merkezi bugün de karın devam edeceğini bildiriyor Babı âli caddesinde kızakla kayanlar istifade etmek isteyen bir çokları kızaklar yaptırmışlar.Bu kızaklarla Cağaloğlu ve Babiâli yukuşunda ve diğer yokuşlar da kayıyorlardı. Bugün hava düne nazaran daha soğuktur. Bütün gece fasılalarla devam eden kar sabahleyin erken tekrar başlamıştır. Havaların bu halde gitmesi şehrin ;sıhhati üze- rinde derhal kendisini göstermiştir. Grip ve nezle salgın bir hal al mıştır. Tramvaylarda öksürük, aksırık pek fazladır. Hemen he- men her evdede gripten yatan bir vw: ya birkaç hasta vardır. Yeşilköy hava rasat merkezi bugünkü hava hakkında şu malü- matı vermektedir: Bugün hava kapalı olacaktır. Rüzgâr kuvvetli olarak şimalden esecektir. Kar ara sıra yağacak- tır. Dün en fazla hararet nakıs birdi. Gece nakıs beş, bu sabah iki olmuştur. Üç ay içinde Istanbula yağan (Devamı ikinci sahifede) — Söz aramızda: Kayınvalidemin yanında rakı içmekten ço! — Hayır, hayır, biri iki görürüm diyel...

Bu sayıdan diğer sayfalar: