2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 — Küçük Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 1 deh 40 kuruş 2. “> 00.x: » Me 75 » Her fazla defa için 5. > 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 5 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 8 — Bu sütundaki oilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. 4 — Ticari mahiyeti haiz ilânlarla nişan, velime merasimi, irtihal ilânları bu sütuna dercedilmez. 1 — İş arıyanlar EYT O EE EK Iİ iki hemşire — Yalnız gündüz işlemek üzere Lokantalarda, Ticarethane- lerde iş aşrıyor. Hocapaşa Ebussuut caddesi No. 6. Sirkeci adresine mü- Tacaat. pa AR m Yl RL Macar Darülfünunundan me- zun türkiyeyi Diplomalı makine mühendisi iyi tanır ve büyük elektrik santları idare ettim. memleketin her tarafında omemuriyet kabul ederim. Galatada Union hanında No, 53:56 —3 Her nevi Benzin, Gaz, Mazot — Motörlerinde ve elektrik — işlerinde .ihtisası olan bir makinist iş aramaktadır. İcap ederse anadoluyada gider. Aksaray Karaman sokak No. 11 Mehmet. — 1 makam şi ia alınm Si Muhasip arayanlara — defter usulüne ve umuru ticariyeye aşina tecrübekâr bir muhasip müsait şeraitle seyyar veya devamlı muhasiplik vazifesi aramaktadır. Sirgeci, Ankara caddesi 58 numarada matbaacı Ahmet Hilmi bey vâsıtasile müracaat oluna. — Almanca, fransızca, ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkıle vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P. K. 593 İstanbul |o— 6 2 — İşçi arıyanlar BEZE 73 KANER MAZ Zİ Doktor aranıyor — Balya kay: makamlığından: Kazanın maa zam 84 dört Jira maaşlı hükümet tabzbeti münhaldir. Ayni zamanda kendisine belediye tababeti vekâleti verilecektir. Belediye şimdilik şehri otuz lira maktuan vermekte ise de atiyen fazla- laştırılacaktır. Talip olanların alâkadar makamata müracaatları ilân olunur,” 8 nr ilânlar Veznecilerde — Büyük caddeye çıkan dörtyol ağzında Mahmut bey apar- tımanı ittisalinde 5 oda, terkes, elektrik ve müştem'lâtı havi yeni bir ev ve 9 metre cepheli bir arsa satılıktır. Müra- caat mahalli Beyazit Cumhuriyet caddesi No. 71 Fideci Emin. Saat 9-12 ve 3-6 arası. —3 Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasile Hayri beye müracaat. —8 500 liradır, kirası 50 lira Sirkecide Hü- davendigâr caddesinde No. 53 kolacı Kemal efendiye müracaat. ia Yazıhaneye elverişli kiralık apartıman istiyoruz — Galata, Şişhane civarıuda 8-6 odalı nisana kadar teslim edilmelidir. Saat 10 - 12 arasında müracaat, Fincancılar Yusufyan Han 27 - 28 Tel. 2133 —2 Kiralık dükkân — Şehzadebaşında Tramvay durak mahallinde 95 numaralı kârgir her işe elverişli mükemmel dük- kân kiralıktır. Mahalli mezkürda 91 numaraya müracaat. —2 Pangaltıda — Tramvay caddesinde 20, 22 No.lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 18 No.lı haneler 2 mart 932 çarşamba günü saat 15-16 da Beyoğlu S üncü sulh hukuk mahkemesince izalei şuyu suretile satılacaktır. — Şehremini — İskenderağa Camii rif sokak No. 23-hâne acele satılıktır. içindekilere müracaat. Z dersler veriliyor. Nişantaşında Ihlamur caddesinde Bakkal Niko Ef. vasıtasile müracaat. Satılık — Lâlelido çukur çeşme yanında dört kat ve daireli, teçhizata saireyi havi apartman satılıktır... Talip- lerin her gün 9 - 1l e kadar Lâlelide Tramvay caddesinde 'merkez kıraatha- nesinde Ali Beye mürcaat. — 5 — Müteferrik e e m e iel Izmir civarında — 4000 zeytin 180 dönüm bağ müteaddit meyva ağaç- ları sebze bahçesile sair mezruata mü- sait çiftliğe şerik arıyorum, kiraya da verilebilir. Eminönü Reşadiye caddesi No, 29 İlimat vapur acentesi Rıfat beye müracaat. — Mektuplarınızı aldırınız Gazetemiz . idarelanesini adres olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SO-VDZ-SM- KA-YH-MG-SC- a Devren kiralık otel — Mobilesile Akşam Vesaiti nakliye resminden borçlu Şükrü efendiye ait fiyat markalı © (2613) pilaka numaralı otomobil borcun ödenmemesinden dolayı 10/3/932 perşembe günü saat 1lde Taksim meydanında bilmüzayede satılacağı ilân olunur. Istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: Bilumum esnaf ve küçük san'atkârlar ve küçük tacirlerin odaya kayıt ve tescil muamelelerine dair oda umumi kararı 1 — Ticaret ve Sanayi odaları kanununun 4 üncü maddesi hükmüne tevfikan Istanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntıkasında bulunan bilimum esnaf ve dükkânı bulunan san'atkâr ve küçük tacirlerin Odaya kayıt ve tescil olunmak üzere Odalar kanununün 10 uncu ve Odalar nizamnamesinin 135 inci maddeleri mucibince tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi vechile teşekkül etmiş olan cemiyetlerinden kendi mensup oldukları cemiyet vasıtasile ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş ise kendileri doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi Odası esnaf cemiyetleri mürakabe hey'- etine müracaat ederek her sene kayıt ve tescil muamelesini usulü dahilinde ifa ettirmeleri mecburidir. 2 — Işbu kayıt ve tescil muamelesi her senenin ilk üç ayı zar- fında icra ve ikmal edilmek lâzımdır. (1932 senesi için kayıt ve tescil müddeti Haziran 1932 nihayetine kadardır.) 3 — Ikinci maddede muharrer olan müddetler zarfında kendisini kayıt ve tescil ettirmiyen ve muamelesini ikmal etmiyenler hakkında Odalar kanununun 5 inci maddesi veçhile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından cezayı nakdi hükmolunarak doğrudan İcra dairesi marifetile ve tescil ücretlerile beraber tahsil olunur. 4 — Işbu Oda Umumi kararı 1/3/932 tarihinden itibaren tatbik olunacaktır. Kazmirciler Melbusat Türk Anonim şirketinden: Şirketimiz hissedaran heyeti umu- İstanbul beşinci icra memurlu- ğundan: Bir deynin temini istifası için dairemizin 932/382 numaralı a amel Bir hanım tarafından — İngilizce miyesi 31/3/932 perşembe günü saat 14 te Şirketin Eminönü'ndeki merkezi idaresinde adiyen içtima edeceklerinden, lâakal 100 hisseye malik hissedaranın içtima gününe takaddüm eden on gün zsrfinda hisse, senetlerini makpuz mu- kabilinde şirket veznesine tevdi ile asaleten veya vekâleten içtima: mu karrerde hazır bulunmaları ilân olunur. Ruznamei müzâkerat: 1 — Meclisi idare ve murakıp rapor ları kıraati, 2— 1931 bilânçosunun tasdik ve temettüun tevzi, 3 — İnhilai edecek Meclisi İdare azalıklarına münasiplerinin tayin ve 1932 senesi için murakıp intihabı, İLAN Mukaddema İzmirde Tepecikte Sürmeli sokağında umumhan, sahibesi iken İstan- bulda bir semti meçhule nakleden müh- tediye Hidayot hanim nezdimde merhun bulunan oniki adet altın bileziklerini vakti merhunu mürür eylediği halde elyevm edayi deyin ederek almadığı cihetle nihayet tarihi ilâindan on beş gün mururuna kadar müracaat etmediği taktirde mezkür bilezikleri saiacağımdan bu hususta bir güna hak ve sehabeti dosyasile mahcuz ve furuhtu mu- karrer müteaddit keçe halı, ayna, gardrop, ve bir adet piyanodan ibaret eşya 6/3/932 tarihine mü- sadif pazar günü öğleden sonra saat birden itibaren mezkür eşya- ların mahcuz bulunduğu Beyoğlun- da Tünel civarında Yemenici sokağında Melek H. apartımanın 4 No lu dairesinde aleni müzayede ile satılacağı ilân olunur. BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 580,000,000 Merkezi İdare: MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Me sır, Amerika Cemahiri Müttehi Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyasyonlar İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telef. 2641 /2/3/4/5) Şehir dahilindeki acenteler : İstanbulda : Alalemciyan hanında İstiklâl 7 Mart 932 a — MEHMET BALCI KARDEŞLERİ Türk Ticaret A. Şirketinden: Mehmet Balcı kardeşleri Türk Ticaret Anonim şirketi heyeti umumiyesinin 8 nisan 932 tarihinde adiyen içtimai vukubulacağından hissedaranın yevmi mezkürda saat 17 de şirketin Sultan hamamında kâin merkez ticarethane- sinde hazır bulunmaları ve içtima gü nüne takaddüm eden on gün zarfinda mevcut hisse senetlerini makbuz muka» bilinde ticarethaneyi omezkürda depo eylemeleri lüzumu bilbeyan ruzuamel müzakeratın mevaddı atiyeden ibaret olduğu ilân olunur. 1 — İdare heyeti raporunun kıraati, 2 — Murakıp raporunun kıraati, $ — 20 nci sene bilançosu ve kâr ve zarar hesabının tetkik ve tasdikile idare heyetinin ibrası, 4 — 932 senesi için murakıp tayini ve ücretinin tespiti, 5 — Yeni idare heyeti intihabı, m İstanbul birinci iflâs memurluğundan: Tamamına (19200) lira kıymet takdir edilen İstanbul limanına mukayyet ve teknesi 1832 56X28. 5X17 ve 468 safi ve 1200 Detveyt tonilâtoluk makinesi ise 1882 de inşa edilmiş ve 600 İş'ari beygir kuvvetinde kampavnt makine ils mücehhez 70 Libre tazyika mütehamınil düz 3 küşhanlı ve 194 senedi balıri numaralı ve halen İstan bul'da pi hçe önünde lengerendaz bulunan: (Sami) vapurunun tamamı ile genc (20400) lira kıymet takdir edilen İstanbul limanına mensup ve teknesi 1902 tarihinde inşa edilmiş 230. 1x13, 75 eb'adında 923 Gayrısafi ve 192 safi ve 1020 Detveyt tonulatoluk ve maki- nesi iso keza 1902 de inşa edilmiş ve 870 İş'ari beygir kuvvetinde tendin kampavnt Omakine ile mücehhez 80 libre tazyika mütehammil iki kazan krokeytit (o ikişer (Okülhanlı ve (118) senedi bahri Nojlı ve halen İstanbulda Paşabahçe Oönünde lengerendaz olan (İktisat) vapurunun tamamı ayrı ayrı şartnamelerle açık artırmaya vaz edil miştir. Şartnameler /J/mar/982 tarinde daireye talik edilerek 4/mayıs/932 tari- hine müsadif Carşamba günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul Adliye daire- sinin ikinci katında vakı birinçi iflâs memurluğu huzurunda açık artırma ile satılacaktır. Artırmaya iştirak için yüzde on teminat alınır, Ve satış peşindir. Müterakim biluum Deniz rusumları müş- teriye aittir, İcra ve iflâs OK. nun 119 ncu maddesine tevfikan yalnız işbu vapurlar üzerinde oDeniz ticaret müdüriyetinin verdiği — sicillab ( ile hakları sabit olmıyan alacaklılarla diğer alâkadaçanın bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün içinde evtaki müsbitelerile bildirmeleri lâzımdır, Aksi halde hakları bu siciller ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasın- dan hariç kalırlar. Alacaklıların işbu maddei kanuniye ahıkâmına göre tevfiki Telef. 2821. Beyoğlunda: caddesi Telef. 1046, Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. İZMİRDE ŞUBE MSP-PTT-SZ- namlarına gelen mektupları idareha- nemizden aldirmaları mercudur. haroket etmeleri, ve daha fazla malümat almak istiyenlerin 931/33 dosya numa» rasile memuriyetimize müracaatları ilân olunur. kalmamak üzre keyfiyet ilân olunur. İzmirde Tepecikte Sürmeli sokağında No. 25. İstanbullu Nazmiye Satılık ve Kiralık Emlâk Umum Emlâk Acentesi Emlâk idaresi - Alım Satım - Icar ve Isticar - Ipotek Bahçekapı, Taş Han No. 20-21-22, Telefon : 20307 Posta kutusu: Ist, 558 No. 1 — YAZICI SOKAĞINDA A — KIRALIK veya SATILIK Mükeminel bir TENİS arsası kire | | Fabrika veya Depo için kullanmak lıktır. Her türlü alât ve edevat üzere denize 60 metroluk bir mesa- vardır. Duş ve her konforu havi. fedo 1800 metroluk MAHAL, FIYATI UYĞUNDUR 3 — Satluk eşya Az kullanılmış — Ufak Alman piyanosu azimet dolayısile acele satılık- tır, fevkalâde ucuz fiatle bir radyo da satılıktır. Tarlabaşı doğramacı sokak a8 yük (Undervood) marka bir yazı makinesi acele satılıktır. Sirkecide yenipostahans sırasında kâin (Bolu ) oteli müdürü Ziya beye müra- caatları. el Satılık piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı lıktır. Beyoğlu Bekâr sokak No. 9 kapıcı yervant ef.ye müracaat. — 3 2 — Eiralık-Satılık 5 - 6 odalı ve 9 - 10 odalı MERKEZ BİR MEVKİDE İKİ KATLI ve BAHÇELİ IKI HANE ARANIYOR No. 142 — ŞIŞLI — Yedi daireli güzel bir arpartıman satılıktır. Her dairede 6 oda vardır. Su, gaz, elektirik, banyo, bahçe METİN INŞAAT İradı ; 7. L. 4350 FINCANCILARDA Kiralık — Şişli Halâskâr Gazi cad- KIRALIK desinde 363 No, tramvay yolunda 2 oda No. 140 — Satılık BAKIRKOYDE YAZIHANE kiralıktır. Bir namuslu hanım ve yahut Ki e ni şii yi N si UMUM DEPO matmezele bir tek oda mobilye de Bs ybalıçe Ver ANN. YAR > verilir. 363 No. da madam Pipaiğine ev yağlı boya ile boyanmıştır. EMLÂK ACENTESİNDEN BODRUM LEit değ FIYATI PEK EHVENDİR İ Hepsi birden ve her kat ayrıca kiralıktır, FIYATI EHVENDİR Emlâk alıyoruz — Tramvaya, şimondüfere, otobüse yakıu olanlar mü- * reccahtır. Saat 9- 12 arasında İstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf han asma kat 29 numaraya müracaat, —83 Gedikpaşada — Hamam calde- sinde biri 8, ikisi 5 er odalı yeni ve kâgir 3 hane satılıktır. Gedikpaşada Mühendis mektebi inşaatında Şükrü beye müracaat, —ı Devren kiralık ateiye — Apar- tıman olarak kullanılmağa elverişlidir. Görınek için cumadan mada hergün 11 den 13 e kadar müracaat Beyoğlu istik- lâl caddesi Boduvi haa No. ll — 6 No. 141 — NIŞBNTAŞ Betondan yeni bir APARTIMAN —3-4 ve 6 odalı beş diresi vardır. Döşe- meleri ksilolit'tendir. Su, elektrik, banyo bahçe her dairede tarasa yardır. Fiyatı: T. L. 85000 a — FIRSAT! KADIKOYDE — Yeldeğirmende dört odalı güzel bir apartıman KIRALIKTIR. Gaz, elektrik, su ve bahçesi vardır. KIRA UCUZDUR! EMLAK İDARESİ ŞERAİTİNİ İSTEYİNİZ! KIRALIK MUKEMMEL HANE Şişli caddesinde üç kat su, gar, elektrik, banyo, KALORIFER, ACELE! No, 53 SATILIK HANE — Bakırköyde gayet güzel bir mev- kide, denize manzarası ve bahçesi vardır. 11 oda hamam ve sarnıç. UYĞUN ŞERAIT No, 143 — Satılık HAYDARPAŞA KADIKOY caddesinde deniz kena- rında 14 odalı otel. ELYEVM KIRADADIR T — SATILIK ARSA — Kurtluş tramvay caddesinde 700 argın arsa, Üzerinde iki apartıman inşa edilebilir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: