2 Mart 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

2 Mart 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 12 Akşam 2 Mart 1932 “Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, Verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet Şurubu KOCATAŞ SUYU ve GAZOZUNU Bakkalınızdan, sucunuzdan arayınız. Her yerde fiatı evinize teslim damacası 50 kuruştur. Kurşun mühriere, bandrollara dixiat ediniz. Müracaatlar: Galata Fermeneciler 100/1 Tel. B. O. 549 Kah #ROZ NİJAR, , Demire MUJDELİ Beklediğnz HARISSON balet diğer YENİ ARTISTLER ve meşhur CAZ AMERİKAN geldi. 1 inci DEBÜT -2 Mart Çarşamba PERŞEMBE 3 Mart BUYUK SUVARE SÜRPRİZLER??? Konfeti, serpantin, kotiyon - Yeni direksiyon Türkçeden Fransızcaya resimli tefeyyüz lügati Türkçemizde bulunan kelimelerin Fransızcaya mukabillerini Gayet itinalı bastırılmıştır. Fran- havi çok kıymetli bir eserdir. sızcaya tercüme ile uğraşacak olanlara ve her sınıf halka behe- mebal lüzumlu bir kitaptır. (864) sahifeden ibarettir. Zarif ciltli olduğu halde fiatı yalnız (250) kuruştan ibarettir. Tefeyyüz kütüphanesi Ziraat vekâletinden: Yüksek ziraat mektebi lâboratuvarları için bedeli muhammeni 3715 lira bulunan alât ve edevatı fenniye pazarlık suretile mübayaa olunacaktır. İşbu alât ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekâlet mübayaa komisyonundan alınacaktır. Pazarlığı 13 mart 1932 tarihine müsadif pazar günü saat on beşde icra edilecektir. Taliplerin ilân elilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı muakkatelerile birlikte yevmi mezkürda vekâlet mübaya komisyonuna müracat eylemeleri ilân olunur. İstanbul gümrükleri mu- hafaza müdürlüğünden: 1 — Gümrük muhafaza memurları için (bir kasketle bir caket ve pantolondan müteşekkil) 718 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük muhafaza müdürlüğünde yapılacaktır . 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümu- neleri her zaman için Müdüriyete muracaatla görülebilir. 4 — Şartname nüshaları Ankarada Gümrükler umum muhafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da gömrük muhafaza müdüri- yetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte (57,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmalari. ..... Galata ithalât gümrüğü müdürlüğünden: Adet Nevi Marka No. Safi kilo Cinsi eşya 1 Paket 50 Donatılış hasır şapka & “ 679 964 3,800 İpek dantelâ Z © 739,740 11,72 13 Hasır erkek şapkası 1 G5 740 72 4 Panama şapka 1 > 80 4 1,140 o Lardolin 1 iy 483,952 725,298 1,3300 Katalok Balâda evsafı yazılı eşya 21/2/932 tarihinden itibaren 20 gün müd- detle bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin 10/3/932 bale günü saat 16 ya kadar satış komisyonuna müracaatları, » Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gıda maddeleri teminatlıdır. Fiyatiar 'Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/5 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir. Adres ; Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Cilt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi. Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 # MiMAR ve iNŞAAT İpekli kumaşlarda en mühim bir mes'ele de (Renk) ve (Boya) dır! İP1ENİZ En son tatbik sahasına konulan makinelerle mücehhez asri bir Solmaz Boya Fabrikası Tesis etmiştir. (İpekiş)in enfes kumaşları işte bu fabrikada bo- yanır. Bu kumaşlarda: 7 — Boyalar sabittir, kat'iyyen solmaz. 2 — Boyalar hiç bir zaman çıkmaz. 3 — Boyandığı zaman kumaş dalgalı bir manzara arzetmez. kumaşın her yeri aynı derecede boyanmıştır. 4 — Renkler çok canlı ve mo- danın en cazip renkleridir. 5 — Renkler, bütün dünya ile temas hasıl eden (İpekiş moda bürosu) tarafından verilir. Bo- yama ameliyesini mütehassıslar bizzat yaparlar. (Solmaz boya fabrikası) bo- yaları, doğrudan doğruya in- giltere'nin en mühim kimya müesseselerinden celp etmek- tedir. Yakında Piyasaya Çıkıyor ÜL Semerkant havalisine Seyahat 7 Mart Pazırtesi günü İstanbul'dan hareket edecek olan Sovtorgflot vapur kumpanyasının A sınıfına mensup €MOLDAVİA>yapuru ile beraber seyahin gurubu, 35 gün devam edecek Sovyet Rusyası seyahatine çıkacaklardır. Karadeniz sahili (Kırım-Kafkasya) Kafkasya dahili (Batum, Tiflis, Bakü) Merkezi asya (Krasnovodsk. Aşabat, atik Buhara, Semerkant, Ferhana, Taşkend) Türk-Sib Alma-Ata, Semipalatinsk Yeni Siberya Novosibirsk, Çeliabinsk)- Oral (Svekdlovsk, Perm) - Moskova (Rusyanın hükümet merkezi) Merkezi Asya. Türksib ve Siberya'da seyahat hususi bir ekspres ile ve en mükemmel şerait dairesinde (Bevne' milel Lüks vagonlar, lokanta vagonları ve saire) icra olunacaktır. Seyahinin gözleri önünde senenin üç mevsimi tecelli edecektir. likbahar: Karadeniz sahili üzerinde - Yaz: Merkezi Asya'da- Kış: Siberya'da Bu seyahat münasebetile: Seyahat her memleket bütün hususiyetlerini muhtelif edvarı kadimeye ait asarı atikayı ve bu meyanda Müslüman harasetinin şaheserlerini : görebileceklerdir. seyallar, Merkezi Asya'da muazzam bir iskele üzerinde yelken hazinelerinin imalı ve inşaatı sinaiye ile irva ve iska sayesinde ziraatin yeniden ihyası hâkkında vasi malümat edineceklerdir. seyahlar, Türksib'in inşası sayesinde, siberyanın hububat ve zehairi ile merkezi Asyanın pamuklarını birbirine bağlamak suretile fevkalâde bir kıymeti haiz hattın iki havalisindeki iktisadi tadilât esasiyesine kanaat kesbedeceklerdir. Siberyada: Seyahlar, devasa yeni inşaatı (traktör vesaire fabrikalarını) görecektir. En uzun ve en şayanı hayret olması ve zengin intibaatı bulunması noktai nazarından şayanı arzu hiç bir şey hariç birakmayacaktır. Bu mühim seyahata iştirak etmeniz için yegâne ve müstesna bir fırsat teşkil ettiğinden nihayet 6 Mart tarihine kadar kayıt olmanız lâzımdır. Fazla tafsilât için, İstanbul'da Galata'da «Girili Rıhtım Hanında kâin Sovtorgilot Şarki karip Umumi Acentalığına müracaat olunması, . Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM mmm Dr. HORHORU Ni MEMMEMEZ G sahiplerine Samsunda tesis ettiğimiz 8 O N O ! (KARAD KİREMİT FABRİ- i A | KASININ) yaptığı Marsilya sistemi p kiremitlerimiz İstanbulda da satışa ları Alınır, Satılır. TARAFINDAN İ arzedil it Samsun-Si attı ve Mersin - Adana Civarında bononuza göre mal alma nıza hör süretle delâlet edilir, TAVSİYE OLUNUR »i bütün Ks lerimizi . memnuniyetle isi kiremit almaktadır, niz ha Fi rımız rakabet kabul etmeyecek derecede" ucuzdur. İstanbul“ sabış şimdiden tafsilât verilir, mahalli: Kara Mustafa Zado Mustafa TOR OĞLU - ZiYA ve Memi Zado Biraderler. Yeni" postabane karşısında Büyük İstanbul fırın Kınacıyan Han No. 24 Telgraf İ Sahibi: Necmeddin Sadık No. Tel amsun: Kılıce adresi İstanbul Ziya Tor Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin Ahmet Ziyarddin ve Mehtumlan. | GAYRi MUBADİL Jel | | Telefon : 2,2716 Akşam matbaası

Bu sayıdan diğer sayfalar: